Teľa (1/18)

Muhammad (požehnania a mier s ním a s jeho Rodinou)
Volajúci k Allahovi v Mekke

Všemohúci povedal: {A teraz prišiel k vám už posol z vašich radov a ťaží ho, že zlého sa dopúšťate, pretože mu záleží na vašom dobru. A voči veriacim je zhovievavý, zľutovný. A ak sa oni odvrátia, riekni: “Boh mi úplne postačuje a niet božstva okrem Neho a Naň sa spolieham; on Pánom je trónu nesmierneho!”} {Súra At-Tauba (Pokánie) 9:128-129}

Mekkánska komunita bola rozdelená na dve alebo tri triedy:

Prvou triedou boli tí, ktorí viedli proces pokrivenia hanafi Šári’e (Zákona) a ich nasledovníci. Zúčastňovali sa na nesprávnom uctievaní, či už v súvislosti s ich vierou, ako uctievanie idolov, alebo s ich jurisprudenčnými rozsudkami, ako zakazovanie Al-Bahira a Al-Ham,[1] a toto sú páni ľudí a ich učenci, a tak je prirodzené, že väčšina ľudí Mekky boli ich nasledovníci.

Čo sa týka druhej triedy, boli to tí, ktorí našli svojich otcov v omyle alebo tí, ktorí v tej deviantnej spoločnosti zišli zo správnej cesty, avšak neboli spokojní s tým, v akom stave sa nachádzali, presnejšie, vo vnútri niektorých z nich sa odohrávala revolúcia ohľadom týchto skorumpovaných podmienok.

Tretia tredia bola malá skupina, ktorá sa držala pravdy, to znamená správneho hanafi náboženstva alebo toho, čo sa k nim z neho dostalo, a aspoň to boli monoteisti. Keď bol Prorok (pmsnajr) vyslaný, predstavoval dobré správy pre týchto veriacich, ktorí očakávali jeho vyslanie a nariekali k Allahovi, aby im ukázal ich rituály, a tiež Prorok (pmsnajr) predstavoval opevnené útočište a tajnú jaskyňu pre každého blúdiaceho v temnote ignorancie, ktorý hľadá svetlo pravdy, váhu spravodlivosti a priamu cestu.

A preto bol Prorok (pmsnajr) vyslaný do Mekky, mesta miest, mesta, kam chodia ľudia na púť a mesta, ktoré predstavuje náboženské uprednostnenie vyznávačov náboženstva hanafi, aby započal reformu z náboženského centra Arabského poloostrova, centra, ktoré zasiahlo mnoho skorumpovaných doktrín a náboženských ustanovení. Prorok (pmsnajr) bol vyslaný s islamskou Šari’ou (Zákonom), ktoré obnovuje hanafizmus a kopíruje niektoré z ustanovení. Keďže Šari’a Abraháma (pmsn) je najbližšie k srdciam/dušiam a šťastie, že sa k nej prkláňajú židia a kresťania, ktorí svätia Abraháma (pmsn) a považujú ho za otca veľkých Prorokov (pmsn). A odvážny Prorok Muhammad (pmsnajr), ktorý sa nebojí obviňovania kritikov, začal s dovolením Všemohúceho Allaha varovať zblúdilých z jeho klanu. Odohrala sa slávna udalosť domu[2] a Prorok (pmsnajr) upozornil svojich príbuzných na jeho vyslanie a jeho proroctvo, a tiež v ten deň na základe dovolenia Všemohúceho Allaha určil svojho Strážcu, Ministra a Nástupcu počas jeho života a po jeho smrti, Alího Ibn Abi Taliba (pmsn) a volanie k Allahovi sa začalo šíriť v Mekke. Mekkánskym lídrom sa začalo zdať, že ich záujmy sú ohrozené, a tak začali plánovať rôzne spôsoby, ako by mohli Prorokovi (pmsnajr) ublížiť a zabiť ho, ak je to možné, a tiež zasadiť ranu islámu, ale Prorok (pmsnajr), jeho Strážca a veriaci volali k Allahovi bez zastavenia a počty muslimov začali narastať. Škoda neveriacim začala narastať, a tak ich začali mučiť a zabraňovať Prorokovi (pmsnajr) šíriť posolstvo nebies.

A tak bol Prorok (pmsnajr) dotlačený k druhému kroku (k emigrácii k Allahovi). Všemohúci povedal {Každý, kto sa vysťahuje kvôli ceste Božej, ten nájde na zemi početné iné možnosti i priestor. A kto opustí dom svoj a vysťahuje sa k Bohu a Jeho poslovi a zastihne ich pritom smrť, toho odmeniť prináleží Bohu a Boh je odpúšťajúci a zľutovný} {Súra Al-Nisa’ (Ženy) 4:100}. A tak sa Prorok (pmsnajr) začal obzerať po islamskej základni a meste, do ktorého by mohol emigrovať, a počas pústnickej sezóny sa začal stretávať s ľuďmi a vravieť im: “Je tu nejaký človek, ktorý by ma vzal k svojim ľuďom, pretože Kuraišovci mi zabránili šíriť slová môjho Pána,”[3] a Kuraišovci ho nenechali na pokoji dokonca ani počas pútnickej sezóny, ale nútili ľudí, aby ho odmietali a robili si z neho srandu, a on im čelil s toleranciou a trpezlivosťou. A bolo vyrozprávané, že vravel to, čo znamená: “Môj Pane, odpusť mojim ľuďom, pretože nevedia.”[4]

A za týchto bolestivých okolností prišla za Allahovým Poslom (pmsnajr), keď sa po emgrácii vrátil do Mekky, delegácia kresťanov z Abýssinie s Dža’farom Bin Abi Talebom a skupina spoločníkov Allahovho Posla (pmsnajr) bola vyslaná do Abýssinie, a kresťanov bolo asi 30 mužov: “A tak keď si sadli k Allahovmu Poslovi (pmsnajr) a uvideli jeho kvality a stav, a počuli, čo im bolo odrecitované z Koránu, všetci uverili. Keď sa to Abu Džahl dozvedel, podišiel k nim a povedal: ‘Ešte nikdy sme nevideli idiota Rakb ako si ty! Tvoji ľudia vás vyslali a už poznáte správy o tomto mužovi. Vaše koncily si ním neboli isté, až kým ste nezanechali vaše náboženstvo a uverili v to, čo vraví.’ Oni na to: ‘Mier s tebou, nebudeme ťa nasledovať v tvojej ignorancii. Máme to, čo sme, a ty máš to, čo si. Nebudeme si brániť v tom, aby sme dosiahli dobro, a tak o nich Všemohúci zoslal: {Tí, ktorým sme už pred tým dali Písmo, veria v neho, a keď im je prednášané, vravia: “Uverili sme v neho, lebo je to pravda od Pána našeho pochádzajúca. A veru sme boli už pred tým odovzdaní do vôle Pána.” Týmto dostane sa odmeny dvojnásobnej za to, že trpezliví boli a zlo dobrom oplácali a rozdávali z toho, čo sme im uštedrili. A keď plané tláchanie počujú, odvracajú sa od neho a hovoria: “Nám skutky naše a vám skutky vaše patria! Mier s vami, ale my nepotrebujeme ignorantov!”} {Súra Al-Qasas (Príbeh) 52-55}[5]

[1] Al-Iyáši vyrozprával: od Muhammada Ibn Muslima, od Abi Abdulláha (pmsn) o výroku Allaha {A Boh neustanovil ani bahíru, ani sá’ibu, ani wasílu, ani hám} {Súra Al-Maida (Prestretý stôl) 5:103}, povedal: “Ľudia Džahiliyye, keď ťava porodila dve mladé súčasne, povedali: Wasalat (spojený pôrod), preto ju nedovolili zarezať ani jesť, a ak porodila desať mladých, nazvali to Sa’iba, preto nedovolili sa na nej voziť alebo ju jesť, a Al Ham: Fahl tiav (samec počas puberty), tiež nedovolili, a tak Allah zoslal: Vskutku, Allah nič z toho nezakázal.” Tafsír Al-Iyáši: zv. 1, str. 347

[2] Ahmed vyrozprával v jeho Musnád (knihe) a iní: od Šarika Bin Al-A’maša, od Al-Minhála, od Abbáda Bin Abdulláh Al-Asádiho, od Alího, nech je s ním Allah spokojný, že povedal: keď bol tento verš odhalený {a varuj najbližších svojich z príbuzných} {Súra Aš-Šú’ara (Básnici) 26:214}, povedal: “Prorok okolo seba zhromaždil svoju rodinu, a tak sa zhromaždilo 30 ľudí. Jedli a pili, a potom povedal: ‘Kto sa zaručí za moje dlhy a záväzky, aby tak mohol byť so mnou v Raji a stal sa tak mojim nástupcom z mojej rodiny?’ Odpovedala osoba, ktorú Šarik nepomenoval: ‘Ó, Allahov Posol, si ako more, ktoré za to môže prevziať zodpovednosť.’ Prorok zopakoval prejav svojim blízkym a Ali, nech je s ním Allah spokojný, odpovedal: ‘Ja sa podujmem prevziať na seba túto zodpovednosť!’ Zv. 1, str. 111. A As-Sadúq vyrozprával v Al-‘ilal: od Aliho Bin Abi Taliba (pmsn), že povedal: “Keď bolo odhalené {a varuj najbližších svojich z príbuzných} {Súra Aš-Šú’ara (Básnici) 26:214}, Allahov Posol (pmsnajr) pozval Bani Abd Muttalib, ktorých bolo 40, a tak povedal: ‘Kto z vás chce byť môj brat, môj strážca, môj dedič, môj minister a môj nástupca?’ Túto možnosť im ponúkol jednému za druhým, ale všetci odmietli, až kým neprišiel rad na Alího, a tak som povedal: ‘Budem ním ja, ó, Posol Allahov,’ a tak povedal: ‘Ó, Bani Abd Muttalib, toto je môj brat, môj dedič, môj strážca, môj minister a môj nástupca spomedzi vás,’ a tak sa ľudia medzi sebou začali uškŕňať a povedali Abi Talibovi: ‘Prikázal ti, aby si počúval tohoto chlapca!’” Zv. 1, str. 17, a poznámka: Al-Iršad od Šejka Al-Mufída: zv. 1, str. 49; Manaqib Ibn Šahr Ašub: zv. 1, str. 305, a iní.

[3] Musnad Ahmed: zv. 3, str. 390, a tiež: Sunan Ad-Darmi: zv. 2, str. 440, Sunan Ibn Madždža: zv. 1, str. 73, a iní.

[4] Iqbal Al-A’mal: zv. 1, str. 384, Bihar Al-Anwar: zv. 95, str. 167, Musnad Ahmed: zv. 1, str. 427, Sahih Al-Bukhari: zv. 4, str. 151.

[5] Fiqh As-Sirah od Al-Butiho: str. 126; Sirat Ibn Išaq: zv. 4, str. 200; Tafsír Al-Qurtubi: zv. 6, str. 356; Tafsír Ibn Kathir: zv. 3, str. 405, Al-Bidayah Wa An-Nihaya (Začiatok a Koniec): zv. 3, str. 103.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s