Teľa (1/17)

Povedz: Neprinášam medzi poslov módnu doktrínu

Muhammad (pmsnajr) neprínaša medzi poslov doktrínu módnu, pretože volanie Prorokov a Strážcov nebolo prijaté náboženskými učencami a staršími daných komunít, ku ktorým boli vyslaní. Proti Muhammadovi (pmsnajr) bojovali mekkánski lídri a učenci, ktorí bojovali proti Šári’i (Zákon Allaha), židovskí učenci, kresťanskí učenci a tí, ktorí ho podcenili a neverili v neho, aj keď hlásali dobré správy a čakali na jeho objavenie sa.[1]

A mnohí z Bani Izrael neboli spokojní s Mojžišom (pmsn) a niektorí z ich učencov sa postavili proti nemu a pokúsili sa pokriviť Šari’u a ľudí podceniť ako Sameri a Bul’om Bin Ba’ura.

Čo sa týka Ježiša, väčšina učencov Bani Izrael a ich lídri s ním neboli spokojní, pretože jeho prítomnosť medzi nimi predstavovala pre nich napomenutie a jeho askétizmus bol pre nich potupou, ktorá ich ponížila.

V Evanjeliu sa spomína: [A potom Ježiš s veľkým dôrazom ľudí napomenul, pretože zabudli slovo Božie a odovzdali sa márnosti; napomenul kňazov kvôli ich nedbalosti v Božích službách a kvôli ich svetskej chamtivosti; napomenul pisárov, pretože hlásali márnu doktrínu a zanevreli na zákony Boha; napomenul lekárov, pretože prostredníctvom svojich tradícií učinili Boží zákon neefektívny. Ježiš prehovoril k ľuďom tak múdro, že všetci neriakali, od najmenších po najväčších, plačom milosti a prosili Ježiša, aby sa za nich modlil; okrem ich kňazov a lídrov, ktorí v ten deň voči Ježišovi pocítili nenávisť kvôli tomu, ako prehovoril ku kňazom, pisárom a doktorom. A uvažovali nad jeho smrťou, ale kvôli strachu z ľudí, ktorí ho prijali za Božieho proroka, neprehovorili ani slova.

Ježiš vztýčil svoje ruky k Pánovi Bohu a modlil sa, a ľudia nariekajúc povedali: ‘Nech sa tak stane, Ó, Pane, nech sa tak stane.’ Keď sa modlitba skončila, Ježiš zišiel z chrámu; toho dňa odišiel z Jeruzalema s mnohými, ktorí ho nasledovali. A kňazi prehovorili o Ježišovi medzi sebou zlo.][2]

A Al-Mahdi (pmsn) bude čeliť tomu, čomu čelili jeho predkovia spomedzi Prorokov a Strážcov. Bude čeliť náboženským učencom a tyranom, a možno jeho bieda bude väčšia, ako naznačujú mnohé vyrozprávania. A budú hľadať vo vyrozrpávaniach o náboženských učencoch, Korán budú vykladať (proti nemu), protestujúc proti Al-Mahdímu (pmsn) za pomoci veršov Svätého Koránu po tom, čo ich vysvetlia s ich neúplnými mysľami a osobnými vrtochmi.[3]

[1] Al-Ajáši vyrozprával: od Abi Basíra, od Abi Abdulláha (pmsn), ktorý povedal o Jeho výroku {a pritom pred tým prosili o rozhodnutie proti neveriacim} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:89}: “Židia našli vo svojich knihách, že Muhammad (pmsnajr), Allahov Posol, bude putovať a usadí sa medzi ‘Ayr a Uhud. A tak sa vydali to miesto hľadať. Prešli okolo hory pod názvom Hadad; povedali: ‘Hadad a Uhud je to isté.’ A tak sa rozptýlili v jej blízkosti; niektorí z nich sa usadili na Fadak, iní na Khaybar a ďaľší pri Tayma’. Tí pri Tayme’ raz zatúžili vidieť niektorých z ich bratov na inom mieste. Prešiel okolo nich Beduín z kmeňa Qays, a tak si prenajali jeho ťavy. Povedal im: ‘Vezmem vás medzi ‘Ayr a Uhud.’ Oni mu nato: ‘Keď medzi ne prejdeš, povedz nám o tom.’ Keď prišli do Medíny, povedal: ‘Tamto je ‘Ayr a toto je Uhud.’ Zišli z jeho tiav a povedali mu: ‘Našli sme miesto našich túžob; už nepotrebujeme tvoje ťavy, môžeš ísť, kam len chceš.’ Potom napísali ich bratom pri Fadak a Khaybar: ‘Našli sme to miesto, príďte za nami.’ Načo odpísali: ‘Už sme sa usadili na tomto mieste a máme majetky; sme blízko vás. Keď sa to stane (t.j. keď Prorok (pmsnajr) príde do Medíny), budeme k vám utekať.’ Tí židia získali majetky v Medíne. Keď sa ich bohatstvo rozrástlo, chýry sa dostali až k Tubbovi’, ktorý ich napadol. No oni aj tak na slabých vojakov Tubba’ v noci hádzali datle a jačmeň. To si Tubba’ všimol, a tak sa voči ním obmäkkčil. Uistil ich, že sú v bezpečí a oni prišli dole k nemu. Povedal im: ‘Páči sa mi toto vaše miesto a som naklonený usadiť sa tu.’ Oni povedali: ‘Nie je pre teba. Je to miesto mirgácie Proroka; kým sa tak nestane, nik sa tu nesmie usadiť.’ Nato povedal: ‘Tak teda nechávam medzi vami niektorých z členov môjho klanu, aby mu mohli pomáhať, keď sa tak stane.’ A tak za sebou zanechal dva kmene, ktoré dnes vidíte, Aws a Khazraj. Keď sa počet kmeňových príslušníkov týchto dvoch kmeňov zvýšil, zmocnili sa majetkov židov. V tom čase ich židia varovali: ‘Ó! Keď bude Muhammad (pmsnajr) vyslaný (Allahom), dozaista vás vyženieme z nášho mesta a z našich obydlí.’ Ale keď bol Prorok Muhammad (pmsnajr) vyslaný, boli to práve Ansári (Awsi a Khazraji), ktorí v neho uverili, a židia ho popreli! Toto je význam slov Allaha {a pritom pred tým prosili o rozhodnutie proti neveriacim… Kiež prekliatie Božie padne na neveriacich!} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:89}. Tafsír Al-Ajáši: zv. 1, str. 49.

[2] Evanjelium podľa Barnabáša, kapitola 12

[3] Od Al-Fadila Bin Yassára, ktorý povedal: Počul som, ako Abu Abdulláh (pmsn) vraví: “Keď povstane náš Qa’im (pmsn), bude čeliť väčšej ignorancii ľudí, než akej čelil Allahov Apoštol (pmsnajr) počas al-Džahiliyya.” Opýtal som sa, “Prečo by to tak malo byť?” Imám (pmsn) odpovedal, “Allahov Apoštol prišiel k ľuďom, ktorí uctievali kamene, palice a vyrezávané drevo. Avšak náš Qa’im príde k ľuďom, z ktorých všetci budú vykladať Knihu Allaha proti jeho výkladu a budú sa s ním na základe toho hádať. Pri Allahovi, on (pmsn) vloží svoju spravodlivosť do ich domov tak, akoby do nich vošla zima alebo teplo.” Al-Ghayba od An-Nu’maniho: str. 307, dvere 17

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s