Teľa (1/16)

Islám je ovocie Božích náboženstiev na Zemi

A Muhammad je Ježiš, Mojžiš a Abrahám (pmsn)
A Korán je Tóra, Evanjeliá a Knihy Abraháma

Všemohúci povedal: {On vám uzákonil ako náboženstvo to, čo kedysi uložil Noemovi – a to, čo sme vnukli tebe a čo sme uložili i Abrahámovi, Mojžišovi a Ježišovi: “Dodržujte náboženské úkony a nerozdeľujte sa ohľadom nich!”} {Súra Aš-Šúra (Porada) 42:13}

A Všemohúci povedal: {Riekni: “Ja veru nie som žiadnou novotou medzi poslami a neviem ani, čo stane sa so mnou a s vami. Ja nasledujem iba to, čo mi bolo vnuknuté, a som iba varovateľ zjavný.” Riekni: “Čo si myslíte? Ak je to od Boha a vy ste v to neuverili, a ak svedok z detí Izraela dosvedčuje podobnosť toho a verí v to, zatiaľ čo vy ste hrdopyšní…? Boh veru nevedie ľud nespravodlivý.”} {Súra Al-Akháf (Presypy) 46:9-10} {Toto vskutku je písané vo zvitkoch predošlých, zvitkoch Abrahámových a Mojžišových} {Súra Al-A’lá (Najvyšší) 87:18-19}

Islám sa ako Božie náboženstvo neodlišuje od judaizmu, kresťanstva alebo náboženstva hanafi a nejde o kacírstvo. V spomínaných náboženstvách sa niektoré detaily zákona odlišujú a islám prišiel s niektorými z detailov, ktoré sú rozdielne, aby vyhovovali integračnému pochodu ľudstva na tejto zemi. Božie presvedčenia všetkých náboženstiev sú totožné a je to viera v Allaha, Jeho anjelov, Jeho knihy a Jeho poslov, pretože sú jedným národom a ich volanie je jedno.

Čo sa týka tvrdení tých, ktorí dobre nepočuli, a preto neodpovedali správne, že kresťanstvo a iné náboženstvá volajú po odvrátení sa od materiálneho života a dávajú dôraz iba na duchovný zivot, a preto sú neúspešné. Islám je volanie k reformácii duše i tela, a preto je najvhodnejší. Hovorím: Faktom zostáva, že toto tvrdenie nie je pravdivé, a ten, ktorý chce šíriť islám musí byť objektívnym kritikom, a nie šíriť islám náhodne, urážajúc Allahových Prorokov a Jeho Poslov, či už vedome, alebo nie. Presnejšie, pripisuje Allahovi ignoranciu a nedostatok múdrosti pod zámienkou šírenia islámu. A tak od niektorých muslimských učencov, ktorí hovoria o sionistoch (nech ich Allah preklína): Ich Šalamún a ich chrám. Nie, moji drahí. Je to náš Šalamún a náš chrám, pretože my, muslimovia, sme viac hodní Prorokov a ich monumentov než židia a iní. Všemohúci povedal: {A najbližšie k Abrahámovi boli veru tí, ktorí ho nasledovali, a tento posol a tí, ktorí v neho uverili. A Boh je blízkym druhom veriacich. Niektorí z vlastníkov Písma by vás radi uviedli v blud, avšak zablúdia iba sami bez toho, aby to vôbec tušili. Vlastníci Písma! Prečo neveríte v znamenia Božie, keď sami ste ich svedkami? Vlastníci Písma! Prečo obliekate pravdu do lží a prečo tajíte vedome pravdu?} {Súra Ál ‘Imrán (Rod ‘Imránov) 3:68-71}

Islám, kresťanstvo a judaizmus sú všeko Božie náboženstvá a Muhammad, Ježiš a Mojžiš (pmsn) sú všetko Proroci, a volanie týchto Prorokov je Jedno, pretože ľudí volali na cestu Allaha Všemohúceho a ku kráčaniu po nej. Volali ich k morálnej a duchovnej dokonalosti a ich Zákony (Šari’a) obsahujú mnoho posudkov legitímnych transakcií, ktoré by napravili materiálny svet, a ktoré by udržali ľudskú spoločnosť ekonomicky, sociálne a politicky.

Čo sa týka ich slov, ktorými často volajú k morálnej a duchovnej dokonalosti a k obráteniu sa preč od materiálneho sveta, je to záležitosť rovnice, pretože vidia, ako sa ľudia otáčajú chrbtom od morálnej dokonalosti a smerom ku fyzickému svetu, sú ním abnormálne zamestnaní (fyzickým svetom), a tiež v dnešnej dobe a dnešnej islámskej spoločnosti nepotrebujeme smerovať ľudí k fyzickému svetu, keďže sa ním sústavne zapodievajú a sotva dokážu vidieť to, čo je za ním. Skôr ich potrebujeme volať k Allahovi. Všemohúci povedal o trestaní tohto ľudstva, ktoré sa zapodieva materializmom, a ktoré sa odvrátilo od duchovna: {Nechaj ich, nech len jedia, užívajú a nádejou klamlivou sa koja, veď sa čoskoro dozvedia!} {Súra Al-Hidžr 15:3}, čo znamená byť rozptýlený prácou a uspokojovaním sa v Dunya.

Ohľadom toho, čo bolo spomenuté slovami Prorokov (pmsn) a v skutočnosti ide o malý počet slov v porovnaní s inými slovami, čo sa týka smerovania niektorých skupín v božej spoločnosti k práci, zarábaniu a užívaniu si toho, čo pre nich Allah pripravil. Tieto slová sú z dôvodu, že veľmi malá skupina spomedzi veriacich možno verí, že Všemohúci Allah nenávidí, aby sa tešili tomu, čo preň On zabezpečil spomedzi dobrých materiálnych vecí, a tiež niektorí paraziti chcú sedieť a uctievať, ako tvrdia, a aby im ľudia nosili chlieb a vkladali ho do ich úst. Toto nemá nič spoločné s náboženstvom, pretože sú to tí, ktorí žiadajú komfort, zatiaľ čo sedia v klimatizovanej miestnosti a nechcú si unaviť telo. A farmár spálený slnkom k nim prichádza so svojím chlebo a vkladá im ho do úst.

farmár farma poľnohospodár islám kresťanstvo judaizmus náboženstvo Boh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s