Teľa (1/15)

Islám predstavuje obnovenie Abrahámovho (pmsn) Zákona 

{Riekni: “Pán môj uviedol ma na cestu priamu, k náboženstvu nezmeniteľnému, k viere Abrahámovej, ktorý hanífom bol a k modlosužobníkom nepatril.” Riekni: “Veru modlitba moja, obrady moje, život môj i smrť moja náležia Bohu, Pánovi ľudstva všetkého, ktorý spoločníka nemá žiadneho. A toto mi bolo prikázané a ja prvý som z tých, kto do vôle Jeho sa odovzdali.”} {Súra Al-An’am (Dobytok) 6:161-163}

Pred vyslaním Muhammada (pmsnajr) sa na Arabskom poloostrove vyskytovali tri Božie náboženstvá, a teda: hanafi, židovstvo a kresťanstvo. Všetky pokrivené, a preto sa ich nasledovníci odchýlili zo správnej cesty až na niektorých, ktorí sa pridržiavali pravdy, a stále sú prítomní. Väščina ľudí Mekky prijala náboženstvo hanafi, ktoré bolo prekrútené niektorými z nepracujúcich učencov, keď priniesli kamenné sochy a tvrdili, že tieto sochy sú obrazy anjelov. Ľudí podcenili a spôsobili, že ľudia tieto sochy svätili, uctievali rôznymi spôsobmi a presvedčili ich, že Allah chce, aby sa k Nemu priblížili prostredníctvom týchto sôch. Presvedčili ich, že im môžu uškodiť alebo byť na úžitok bez Allaha, presnejšie, učinili z nich bohov popri Allahovi Všemohúcom a On je ďaleko nad tým.

Keďže viera Hanafi Šárie (Práva) bola narušená, jurisprudenčné ustanovenia boli taktiež narušené a narušiť je jednoduché.

Bolo vyrozprávané, že Allahov Posol (pmsnajr) povedal Akthamovi Bin Al-Džunovi: “Videl som, ako Amr vlečie svoje vnútornosti do Ohňa. Bol prvým, ktorý zmenil náboženstvo Abraháma, a bol prvým, ktorý chránil al-hám (pre idoly chovanú ťavu-samca, oslobodeného od práce po tom, čo dokončil predpísané párenie), nechal al-sá’ibah (idolom venovaná ťava-samica ponechaná na pastvinách, nie je povolené využívať ju ako ťavu nosnú) sá pásť, kdekoľvek chcela, odrezal uši al-bahírah (ťava, ktorej mlieko je vyhradené pre idoly a nik ju nesmie dojiť) a staral sa o al-wasílah (ťava vyhradená pre idoly, ktorá počas svojho prvého vrhu porodila ťavu-samicu, a tiež počas druhého vrhu porodila ťavu–samicu), a ustanovil idoly, zmenil náboženstvo Ismaela, a nevidel som nikoho, kto by sa naň podobal viac než ty, povedal: “Ó, Allahov Posol (pmsnajr), ublíži mi to? Odpovedal: Nie, pretože si veriaci, ale on bol neveriaci.[1]

A bolo vyrozprávané, že Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Videl som ‘Amr bin ‘Amir Al-Khuza’ia, ako za sebou ťahá svoje vnútornosti v Ohni, a bol prvým, ktorý začal praktizovať Sa’ibah.[2]

V Mekke sa neodchýlili všetci z vyznávačov náboženstva hanafi. Zostala medzi nimi malá skupina, ktorá sa držala pravdy. Medzi nich patrí Abd Al-Muttalib, starý otec Proroka (pmsnajr), Abdulláh, Prorokov (pmsnajr) otec a Abu Tálib, Prorokov (pmsnajr) strýko. Vo Vôli Proroka (pmsnajr) sa spomína: “Ó, Ali, Abdul Mutalib praktizoval počas Veku ignorancie päť tradícií, ktoré Allah ustanovil v isláme kvôli nemu. Zakázal sa ženiť so ženami, ktoré boli vydaté za vašich otcov. A preto Allah, Úctyhodný a Vysokopostavený odhalil {A neberte si za manželky ženy, ktoré boli vydané za vašich otcov} {Súra An-Nisa’ (Ženy) 4:22}. Ó, Ali! Abdul Mutalib by nikdy negambloval, neuctieval idoly, ani nejedol to, nad čím bolo vyslovené meno iné než meno Allaha. Vravieval, ‘Som nasledovníkom náboženstva môjho praotca, Abraháma (pmsn)…’”[3]

V historických knihách sa uvádza, že Sayyid Abd Al-Muttalib poznal miesto, odkiaľ vyviera Zamzam po tom, čo sa mu dostalo inšpirácie Božieho zjavenia prostredníctvom vízií. A tak vŕtal na mieste, ktoré videl (vo sne), a skutočne to bolo miesto, kde sa nachádza Zamzam.[4]

Čo sa týka Abu Táliba, je to pán hanafiov a strážca spomedzi strážcov Abraháma (pmsn). Presnejšie, je skutočnou pečaťou a je dôkaz Proroka (pmsnajr) pred tým, než bol vyslaný, a potom sa stal nasledovateľom Allahovho Posla (pmsnajr). A tak je pánom muslimov v Mekke a ľudia vyrozprávali mnoho o jeho milosrdnosti, a vyrozprávali mnoho básní indikujúcich jeho prechod na islám, a vyrozprávali mnohé z jeho pozícií podporujúce islám. Napriek tomu však hovoria, že Abu Tálib zomrel ako neveriaci, a to z jediného dôvodu, ktorým je nenávisť voči jeho synovi, Alímu (pmsn). A nenašli žiadne chyby, za ktoré by ho mohli pokárať, či už v súvislosti s jeho morálkou, alebo náboženstvom. Abi Tálib povedal: “A či neviete, že Muhammada (pmsnajr), Proroka, akým bol Mojžiš (pmsn), nachádzame spomenutého v prvých knihách?” A to je postačujúce na dokázanie jeho prechodu na islám. Tak ako môže byť neveriaci? Jeho pozícia podpory islámu je jasnejšia než slnko na pravé poludnie, aj keď určitý čas svoj prechod na islám skrýval ako veriaci rodiny Faraóna.[5]

[1] Al-Awa’il od Ahmada Bin Abi Asima: str. 40, a tiež: Musnad Ahmad: zv. 2, str. 366; Sahih Al-Bukhari: zv. 4, str. 160.

[2] Al-Awa’il od Ahmada Bin Abi Asima: str. 26 a pozrite aj zdroj v predošlej poznámke pod čiarou

[3] Man La Yahdurhu Al-Faqih (Tí, ktorí nenavštevujú Faqih): zv. 4, str. 366 ; Makarim Al-Akhlaq : str. 440.

zamzam studňa Abu tálib Hadždž Mekka púť pútnik[4] Tento hadís vyrozprával Ali Bin Ibrahim a iní, v reťazci ktorých je posledný Šejk Al-Kulaini, ktorý vyrozprával, že: “Keď kmeň Khaza zvíťazil nad kmeňom Jurham a ich cieľom bolo prebrať nadvládu nad Svätyňou Allaha (Kaaba), ľudia kmeňa Jurham hodili dvoch srncov a päť zlatých mečov do studne Zamzam a naplnili ju zeminou a kameňmi tak, aby po studni nezostalo ani stopy. Keď Qusayy premohol Khazu a znovu získal kontrolu nad Mekkou, o studni Zamzam ostal neinformovaný až do čias Abdul Muttaliba (pmsn). Stal sa vlastníkom Svätej Mekky. Bol preň rozprestrený koberec priamo pred Svätou Kaabou ako pre nikoho pred ním. Jedného dňa, keď spal v blízkosti Kaaby, mal sen, v ktorom videl, že ho niekto žiada: Vykop Barrah. On povedal: Čo je to Barrah? Na ďaľšiu noc k nemu prišiel opäť a požiadal ho: Vykop Tíbah. Na tretiu noc za ním prišiel znovu a požiadal ho: Vykop Masunah. Odpovedal: Čo je to Masunah? Nakoniec na štvrtú noc dostal inštrukcie, aby vykopal studňu Zamzam, ktorá nikdy nevyschne, bez ohľadu na to, koľkí pútnici sa z nej napijú. Aby ju vykopal na mieste, kde každý deň príde biela vrana, aby si pochutnala na mravcoch. V studni Zamzam je totiž kameň, z ktorého mravce vychádzajú, a biela vrana tam chodí každý deň, aby si mravce nazbierala. Keď sa to Abdul Muttalibovi prisnilo, nasledoval význam svojho sna a našiel Zamzam. Potom povedal Kuraišom: Počas štyroch nocí sa mi snívalo o vykopaní studne Zamzam, ktorá je našim drahocenným pokladom. Poďme ju vykopať. Keď nesúhlasili, začal kopať sám. V tom čase mal iba jediného syna menom Harith, ktorý mu tiež pomáhal. Keď mali pocit, že kopať bolo veľmi ťažké, podišiel k dverám Kaaby a modlil sa k Allahovi, aby mu dal desať synov a prisahal, že najdrahšieho z nich obetuje na ceste hľadania blízkosti k Allahovi Všemohúcemu. Potom začal opäť kopať, až kým neuvidel základný kameň Ismaela (pmsn). Vtedy pochopil, že narazil na vodu. Vykríkol, “Allah Akbar!” Nato ľudia Kuraišu tiež Takbír zopakovali a povedali: “Aj my sme tvoji partneri a máme podiel na tomto poklade milosti a blaženosti, nemôže byť rezervovaný výlučne pre teba.” Abdul Muttalib odpovedal: “Keďže ste mi nepomáhali studňu vykopať, patrí výlučne mne a mojim synom až do Súdneho dňa.” Al-Kafi, zv. 4, str. 219.

[5] Od Imáma Al-Hassána Bin Alího, Al-Askari od jeho otcov (pmsn): “Všemohúci Allah odhalil Jeho Poslovi (pmsnarj), že: Podporil som ťa dvomi skupinami šítov: Šítmi, ktorí ťa budú podporovať v tajnosti a Šítmi, ktorí ťa budú podporovať otvorene. Čo sa týka tých, ktorí ťa budú podporovať v tajnosti, ich pán a ten najlepší z nich je tvoj strýko, Abu Tálib, a čo sa týka tých, ktorí ťa budú podporovať otvorene, ich pán a ten najlepší z nich je jeho syn, Ali Ibn Abi Tálib. Potom povedal: A Abu Tálib je ako veriaci rodiny Faraóna, ukrýva svoju vieru.” Al-Ghadir: zv. 7, str. 395; a tiež Al-Kafi: zv. 1, str. 448, Bihar Al-Anwar: zv. 17, str. 141, a iní.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s