Teľa (1/13)

Vyslanie Ježiša (požehnania a mier s ním)

Učenci Bani Izrael milovali peniaze a Dunya, a preto to boli ľudia zamestnaní dožadovaním sa tohoto sveta a peňazí. Začali za sebou zanechávať prikázania Prorokov (pmsn) (ak sú skorumpovaní učenci, skorumpovaný je celý svet) a všetko skorumpované je možné napraviť soľou, ale čo ak aj soľ je pokazená?!

A tak sa začali objavovať luxusné spoločenské vrstvy, ktorých bruchá sú naplnené do sýtosti, a chudobní ľudia, ktorí počas roka hladujú, robotníci zaťažení a unavení z daní, a aj keď pracovali veľa, nejedli iba ak málo. Ľudia, ktorí pracujú, ale nejedia a iní, ktorí jedia, ale nepracujú a luxusní učenci, ktorým nezáleží na tom, aby sa snažili korupciu odstrániť.

A v tých pochmúrnych časoch bol k ľuďom vyslaný Ježiš (pmsn), aby im povedal, že každý, kto ho chce nasledovať, nech sa pripraví na smrť a ukrižovanie. Je to volanie po revolúcii.

Bolo vyrozprávané, že Ježiš (pmsn) povedal: [28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.] [Evanjelium podľa Matúša, kapitola 10:28]. Vedel, že v tých časoch z korupcie nemôže zmeniť mnoho. O nič menej, ako spôsobiť v spoločnosti šok. Presnejšie, z hľadiska ľudskej histórie, očakávajúc veľké výsledky v budúcnosti, či už blízkej (budúcnosti) po jeho vystúpení na nebesia, alebo vzdialenej (budúcnosti) po jeho (pmsn) návrate počas Menšieho súdu, to znamená v čase objavenia sa Imáma Al-Mahdího, Muhammada Ibn Al-Hassána Al-Askariho (pmsn).

Ježiš (pmsn) bol vyslaný k Bani Izrael a iným, ale jeho Zákon (Šari’a) bol kópiou Zákona Mojžišovho (pmsn) a existuje preto mnoho dôvodov. Vrátane: niektoré rozsudky/ustanovenia boli uložené židom, aby slúžili ich situácii v čase, kedy bol Mojžiš (pmsn) vyslaný, až do času Ježišovho (pmsn) vyslania. Rovnako tak niektoré z Haram záležitostí boli predpísané Bani Izrael kvôli ich útlaku a trúfalosti voči Prorokom (pmsn) a kvôli tomu, že nebrali v úvahu legislatívu Prorokov (pmsn). Záležitosť bola pre nich zmiernená vyslaním Ježiša (pmsn), Všemohúci povedal: {Tým, ktorí vyznávajú vieru židovskú, sme zakázali všetky zvieratá majúce drápy; a z dobytka a ovcí sme im zakázali tuk okrem toho, ktorý majú v hrboch či vo vnútornostiach, alebo ktorý je zmiešaný s kosťami. Takto sme ich odmenili za ich vzpurnosť – a My dozaista sme spravodliví} {Súra Al-An’am (Dobytok) 6:146}

A možno najdôležitejšie dôvody na obnovenie Zákona Mojžišovho (pmsn) sú zmeny, ktoré vykonali židovskí učenci v Božích zákonoch (Šari’a), kedy učinili Haram to, čo Allah učinil Halal, a Halal, čo Allaha učinil Haram. Vykonali tak na základe svojich vlastných rozmarov a mentálnych klamstiev, a možno preto, aby uspokojili niektorých z tyranov, ktorí nad nimi mali kontrolu počas určitých historických období, ako sa spomína v niektorých vyrozprávaniach.[1] A tak sa vratíl Sameri a vrátilo sa aj Teľa, ale tentokrát v novej podobe a s novým názvom. Sameri sa vrátil späť ako učenci Bani Izrael a Teľa sa vrátilo ako korumpovanie a prekrúcanie jurisprudenčných zákonov.

A aj keď za účelom ochrany pred pokrivením a za účelom zachovania Mojžišovho (pmsn) Zákona boli vyslaní mnohí Proroci, deviatný prúd alebo povedzme prúd Sameriho začal preberať velenie a Proroci (pmsn) boli eliminovaní, vyhnaní do divočiny a pustatiny a mnohí z nich boli zabití pred vyslaním Ježiša (pmsn) ako Zachariáš (pmsn), ktorého zabili samotní židia.

A Ján Krstiteľ (pmsn), ktorého zabili, keď zanechali podporu cnostiam a predchádzanie zlu a podriaďujúc sa tyranovi, a spoliehajúc sa naň. A tak tyranský vládca, Herodes, zajal Jána Krstiteľa (pmsn) a uväznil ho na čas, ktorý nebol krátky, pred tým, než ho zabil. Židovskí učenci neurobili nič, dokonca mnohí z nich prijali túto udalosť s radosťou, a aj keď sa pozerali na nespravodlivého vládcu ako na tyrana a mravne nečistého, tiež sa stali nečistými, keď vstúpili do jeho paláca. Neváhali a pomohli mu so zabitím jedného z Prorokov (pmsn) alebo pracujúcich a bojujúcich (snažiacich sa) učencov, pretože keď je vec postavená pred Prorokov (pmsn), tí nebudú spokojní, kým nie sú tyrani vykorenení, a kým nie je na Zemi ustanovená Božia vláda, teda vymiznutie tyranskej autority a vlády a vymiznutie autority a pozície nepracujúcich učencov a kňazov, ktorí skorumpovali/zdeformovali Šáriu (Zákon Allaha), zo seba učinili dedičov Prorokov a Strážcov (pmsn), snažiac sa o miesto v srdciach ľudí. Preto je prirodzené, že prví, ktorí oponovali Ježišovi (pmsn), sú tyrani a učenci náboženstva Bani Izrael, ktorí tvrdili, že očakávajú jeho (pmsn) vyslanie k nim, aby ho (pmsn) mohli podporiť, ale keď bol vyslaný, videli, že vraví: “Moji služobníci sú moje ruky a moje sedlo sú moje nohy; moja posteľ je zem a môj vankúš je kameň; moja prikrývka v zime je východ zeme a mojou lampou v noci je mesiac; moje jedlo je hlad a moje motto je strach; môj odev je vlna a moje plody sú to, čo rastie zo zeme pre dobytok a divú zver. Spím, zatiaľ čo nič nemám a vstátvam, zatiaľ čo nič nemám, a napriek tomu na zemi niet nikoho, kto by bol bohatší než ja.[2]

Videli, ako ich volá k askétizmu na tomto svete a k odovzdaniu volania Allahovi. To ich vedie ku konfrontácii s tyranmi a ich agentami, ktorí oponujú volaniu Allaha. Videli, ako sedí s hriešnikmi a vyberačmi daní, aby ich napravil. Ježiš (pmsn) neprišiel, aby upevnil pozíciu nepracujúcich učencov a ich autoritu, aby glorifikoval ich dôležitosť, a aby rozšírili ich tyraniu. Ježiš (pmsn) prišiel, aby ich odhalil so svojim poznaním a askétizmom na tomto svete. A tak učenci Bani Izrael o ňom začali hovoriť, obviňovať ho rôznymi falošnými obvineniami a jeho učeníci k nemu prišli a povedali: [12  Tu prišli učeníci a povedali mu: Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli to slovo?   13  On im odpovedal: Každá rastlina, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, bude vykorenená.   14  Nechajte ich! Sú to slepí vodcovia slepých. Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.] [Evanjelium podľa Matúša, kapitola 15:12-14]

Predné línie lží, ktoré čelili Ježišovi (pmsn), boli rozsiahle. Zahŕňali učencov Bani Izrael, židovských ľudí, ktorí ho podcenili falošnými obvineniami, a Káfira (neveriaceho) vládcu, Piláta, a jeho vojská. A možno niektorí z nich boli prekvapení, keď zistili, že nepriateľstvo nepracujúcich učencov Bani Izrael k Ježišovi (pmsn) bolo väčšie než nepriateľstvo Piláta, tyranského vládcu, a jeho vojsk. To preto začal Ježiš (pmsn) verejne poukazovať na omyl, v ktorom sa títo nepracujúci učenci Bani Izrael nachádzali. On (pmsn) povedal zástupom a svojim učeníkom:  [2  Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji.   3  Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia.   4  Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť.   5  Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na rúchach.   6  Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v synagógach,   7  pozdravy na námestiach, a aj to, keď ich ľudia oslovujú: Rabbi!   8  Vy sa však nedávajte volať: Rabbi, lebo jeden je váš Učiteľ a vy všetci ste bratia.   9  Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten v nebesiach.   10  Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš Vodca, Kristus.   11  Najväčší z vás bude vaším sluhom.   12  Kto sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený.   13  Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte.   15  Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho ako ste sami.   16  Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na chrámové zlato, toho to už zaväzuje.   17  Blázni a slepci, čože je väčšie: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje?   18  Alebo: Kto by prisahal na oltár, to nič nie je. Ale toho, kto by prisahal na dar na ňom, to ho už zaväzuje.   19  Slepci, čože je väčšie: dar, alebo oltár, ktorý ten dar posväcuje?   20  Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom.   21  A kto prisahá na chrám, ten prisahá naň i na toho, kto v ňom prebýva.   22  A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, kto na ňom sedí.   23  Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone: spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať.] [Evanjelium podľa Matúša, kapitola 23]

Nad týmito slovami by sme sa mali zamyslieť. Možno boli jedného dňa adresované Bani Izrael a ich učencom, a možno dnes sú adresované nám. A s postupom času počet nasledovníkov Ježiša (pmsn) narastal. Sú ako nasledovatelia ostatných Prorokov, chudobní, utláčaní, ako ich pomenovali nepriatelia Prorokov: {bez rozmyslenia iba tí najnižší }.[3]

Učenci Bani Izrael žačali konšpirovať, aby zabili Ježiša (pmsn) pod zámienkou, že tvrdí, že je kráľ. Počet jeho nasledovníkov narastal, čo viedlo k hrozbe napadnutia židovských ľudí Rimanmi, a preto sa líder židovských učencov rozhodol, že zabitie Ježiša (pmsn) je lepšie než deštrukcia ľudu, a tak pod zámienkou ochrany ľudu mal byť Ježiš (pmsn) zabitý!!

Toto sú váhy spravodivosti!! A toto je pravda v očiach týchto zvrátených ľudí, utláčateľov a vrahov Prorokov, ktorí vidia zlo ako cnosť. Aby Rimania nenarušili ich životy a ich záujmy neboli ohrozené, Ježiš (pmsn) musí byť zabitý, pravda musí byť udusená a svetlo musí byť uhasené, aby mohli tyran, útlak a temnota dominovať, pretože dôležité je, aby nepracujúci učenci Bani Izrael ostali nažive: {Vskutku potom uvidíš, že sú to ľudia, ktorí najviac túžia po živote, ba viac než modloslužobníci; niektorý z nich by si prial, aby život jeho trval tisíc rokov. Avšak ani keby tak dlho živý bol, neodvrátilo by to od neho trest – veď Boh jasne vidí, čo páchajú!} {Súra Al Baqara (Krava) 2:96}. A všetkými možnými spôsobmi sa ho snažili odviesť k Cézarovi, panovníkovi Rimanov a jeho agentovi, Pilátovi, a jeho prekliatym nasledovníkom, aby ho zabili!! A keďže sú to zbabelci, neuvedomovali si odvahu tohoto veľkého Proroka, v Evanjeliu podľa Matúša: [15  Vtedy farizeji odišli a dohodli sa, ako ho podchytia v reči.   16  Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a pravdivo učíš Božie cesty. Neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu človeka.   17  Povedz nám teda, čo si myslíš: Je dovolené platiť daň cisárovi, alebo nie?   18  Ježiš spoznal ich zlomyseľnosť a povedal: Čo ma pokúšate, pokrytci?   19  Ukážte mi peniaz, ktorým sa platí daň! — A tak mu priniesli denár.   20  Opýtal sa ich: Čí je tento obraz a nápis?   21  Cisárov, odpovedali mu. Nato im povedal: Odovzdávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie!   22  Keď to počuli, začudovali sa, nechali ho a odišli.] [Evanjelium podľa Matúša, kapitola 22:15]

Chceli od neho, aby jasne pred ľuďmi povedal, že zakazuje platiť dane vláde prekliateho Cézara, aby sa musel pred týmto tyranom a jeho prekliatymi nečistými kajať. A platili dane Cézarovi a vydávali ľuďom Fatwy, ktoré tieto dane legalizovali, aj keď tým posilňovali vládu tyrana, teda boli otroci tyrana a ich duše skrývali zbabelosť kvôli láske k životu a ich starostlivosti oň.

Čo sa týka Ježišovej (pmsn) odpovede, jej význam je: Nevzdávajte Cézarovi hold, pretože obraz a písmo na denári nemá žiadnu hodnotu, ale hodnota je v zlate, z ktorého bol denár vyrazený, a zlato patrí Allahovi. Nakoniec však učenci Bani Izrael zatkli Ježiša (pmsn).

A v Evanjeliách sa spomína, že napľuli na jeho úctyhodnú tvár, udreli ho, ponížili a obvinili, že je neveriaci, a klame o Allahovi, Všemohúcom. Potom ho odovzdali Pilátovi a obvinili ho, že tvrdí, že je kráľom a ohrozuje tak Rímsku ríšu, a Piláta požiadali, aby ho dal ukrižovať a zabiť, a trvali na tom.

V Evanjeliu sa spomína: [1  Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi   2  a začali ho obžalúvať: Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ.   3  Pilát sa ho spýtal: Ty si židovský kráľ? On mu odpovedal: Ty to hovoríš.   4  Pilát povedal veľkňazom a zástupom: Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu.   5  Ale oni naliehali a hovorili: Búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc Galileou až sem.] [Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 23]

A keď ho Pilát, tyran, chcel pustiť na Veľkú noc, židovskí učenci a ľudia, ktorí ho podcenili, to odmietli a žiadali, aby pustili jedného z vrahov namiesto neho, a trvali na ukrižovaní a zabití Ježiša (pmsn). Zvláštne je, keď Ježiša (pmsn) priniesli do Pilátovho paláca, aby ho odovzdali do rúk Piláta, do samotného paláca nevstúpili, pretože verili v nevieru v Piláta. A preto ktokoľvek z nich, kto vstúpi do jeho paláca, sa stane nečistým, no na druhej strane sa spojili s Pilátom, aby zničili Ježiša (pmsn).
Pozrite sa, ako sa ľudia lží aj napriek ich rozdielom a nezhodám zhromaždili, aby eliminovali pravdu!!
Premýšľajte a nepatrite medzi nedbalých. Ľudí lží bez ohľadu nato, aké rozdiely boli v ich spôsoboch, a aké protikladné boli ich názory a presvedčenia, zjednocovala poslušnoť k Šajtánovi (nhAp) a láska k Dunya.

Snovali plány, ale aj Allah plánoval a Allah je najlepší plánovač, a tak ich nenechal Ježiša (pmsn) zabiť, ale pozdvihol ho k nebesiam a dal, aby sa im ukázal, a mysleli si, že ho zabili. Všemohúci povedal: {A za ich slvoá: “Veru sme zabili Mesiáša Ježiša, syna Márie, posla Božieho!” Ba, oni ho nezabili ani neukrižovali, ale sa im tak zdalo. A veru tí, ktorí majú o ňom rozdielne mienenie, sú vskutku na pochybách o ňom. A nemajú o ňom vedomosti žiadne a sledujú iba dohady; a nezabili ho určite, naopak Boh ho k sebe pozdvihol, lebo Boh je mocný, múdry. A veru niet nikoho medzi vlastníkmi Písma, kto by v Neho neuveril pred tým, než zomrie – a v deň zmŕtvychvstania bude potom proti nim svedkom} {Súra Al-Nisa’ (Ženy) 4:157-159}

A Allah Ježiša (pmsn) zachránil a ponechal nažive pre posledný vek, kedy sa znesie z nebies na zem, inshaAllah, ako sprievodca k Priamej Ceste a minister pečate Strážcov Prorokov (pmsn), Al-Mahdího (pmsn), keď povstane s pravdou a očistí Zem od Širku, ateizmu, útlaku a korupcie a rozšíri Monoteizmus, Spravodlivosť a Milosť medzi ľudí.

Pri čítaní príbehov týchto veľkých Prorokov (pmsn) by sme mali mať istotu, že klam bez ohľadu nato, aký je veľký, je ako špina, pominie ako niečo bezcenné, a že nezáleží na tom, ako veľmi sa lži snažia pravdu pokryť, pravda pretrváva a podporuje ľudí ako voda pod vsrtvou špiny. Všemohúci povedal: {On z neba vodu zosiela, aby tiekla v údoliach podľa rozmerov ich; prúd potom odnáša penu na hladine plávajúcu. A z toho, čo ľudia tavia v ohni, s plánom vyrobiť ozdoby či nástroje, vychádza pena jej podobná. A takto Boh ukazuje rozdiel medzi pravdou a lžami. A čo sa týka peny, tá mizne ako bublina, zatiaľ čo to, čo ľuďom prospešné je, na zemi zostáva. A takto Boh činí podobenstvá.} {Súra Ar-Ra’d (Hrom) 13:17} 

A nezáleží na tom, ako sa konáre stromu lží vetvia, hrubnú alebo zakrývajú niektoré z konárov Stromu Pravdy a snažia sa ich potlačiť, nadíde čas, kedy bude strom lží vytrhnutý a hodený do Pekla bez koreňov.

strom islám kresťanstvo ježiš pilát žid kresťan muslim biblia korán abu bakr mahdi koniec sveta illuminati

A aj keď zo Stromu Pravdy zostane iba jediná vetva, metajúc sa v oblakoch, bude rásť a jeho konáre sa budú vetviť a budú hrubnúť, až kým nezatienia všetkých ľudí zeme, pretože jeho korene v zemi sú pevné a jeho konáre ohýba vietor na oblohe. Všemohúci povedal: {A či si nevidel, ako Boh uvádza podobenstvo o slove dobrom? Je ako strom vysoký, ktorého koreň je pevný a k nebesám sa pnú jeho vetvy, a plody v každej dobe prináša z dovolenia Pána tvojho. A boh uvádza ľuďom podobenstvá – snáď sa spamätajú. Slovo zlé sa potom podobá stromu zlému, ktorý vyvrátený je nad zemou a ktorý nemá státia trvalého. Boh povzbudzuje tých, ktorí uverili, slovom pevným v živote pozemskom i budúcom, zatiaľ čo nespravodlivých necháva blúdiť. A Boh koná, čo sa Jemu zapáči} {Súra Ibrahím 14:24-27}

[1] Od Muhammada Ibn Mansúra, že povedal: Opýtal som sa ho na výrok Všemohúceho: {A keď sa dopustia nemravnosti nejakej, vravia: “Našli sme otcov svojich, že takto konajú, a nám tak prikázal Boh!” Odpovedz: “Boh nikdy neprikazuje nemravnosti! Chcete azda vravieť o Bohu niečo, čo vôbec nepoznáte?} {Súra Al-A’raf (Rozpoznanie) 7:28}, načo on odpovedal: “Videl si, že niekto tvrdil, že Allah prikázal cudzoložstvo alebo užívanie alkoholu, alebo niektoré z týchto Haram vecí?” Odpovedal som, že nie. A tak on povedal: “Tak čo je to potom za nemorálnosť/škandál, o ktorom tvrdia, že im prikázal Boh?” Povedal som: To vie iba Allah a jeho priatelia, načo on odpovedal: “Je to o Imámoch útlaku; tvrdia, že to Allah im prikázal, aby sa stali vodcami ľudí, a tak im Allah odpovedal, že o Ňom vyriekli lož a učinil to pre nich hanebným.” Al-Kafi, zv. 1, str. 373

[2] Qisas Al-Anbiya‘ (Príbehy Prorokov) od Al-Džazairiho: str. 460, Idat Ada’i: str. 107, Bihar Al-Anwar: zv. 14, str. 239

[3] Všemohúci povedal to, čo vravievali Jeho služobníkom a Noemovi (pmsn): {A riekli velmoži, tí z ľudu, ktorí neverili: „Nevidíme v tebe nič iné než smrteľníka nám podobného. A vidíme, že ťa z nás nasledujú bez rozmyslenia iba tí najnižší, a nevidíme, že nejakú prednosť nad nami by ste mali, ba skôr súdime, že vy iba klamári ste!“} {Súra Húd 11:27}. A Všemohúci povedal: {I riekli: „Ako ti máme veriť, keď nasledujú ťa iba tí najnižší?“} {Súra Aš-Šu’ará‘ (Básnici) 26:111}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s