Teľa (1/10)

Ako Sameri

Všemohúci povedal: {Vyrozprávaj im zvesť o tom, ktorému sme znamenia Svoje dali a ktorý sa potom od nich odvrátil. A satan ho učinil nasledovníkom svojim a stal sa tak jedným zo zblúdilých. Keby sme boli chceli, boli by sme ho pozdvihli znamením našim, avšak on prikláňal sa k zemi a šiel za svojimi vášňami a podobá sa psovi: keď priblížiš sa k nemu, vyplazuje jazyk, a keď necháš ho na pokoji, tiež vyplazuje jazyk. A podobné je to s ľuďmi, ktorí znamenia Naše za lož prehlasujú. Vyrozprávaj im teda tieto príbehy, azda budú premýšľať.} {Súra Al-A’ráf (Rozpoznanie) 7:175-176} 

Bol’om bin Ba’ura’ je učenec, pustovník, ktorý videl niečo z neviditeľna, a tak ho niektorý z tyranov a neveriacich kráľov pozval, aby privolal zlo na Mojžiša (pmsn). On tak urobil, aj keď vedel, že Mojžiš (pmsn) je veľký Prorok. Urobil tak zo závisti voči Mojžišovi (pmsn). Vedel, že kráľ je tyran a neveriaci v Allaha, Jeho Poslov a Jeho náboženstvo, aj keď svedčil šahadou, že niet boha než Allaha, pretože jeho boj proti priateľom (Waliy) Allaha a proti náboženstvu Allaha je indikáciou jeho neviery. Ale Bol’om bin Ba’ura’ a jemu podobní používajú podozrenie ako výhovorku pre ich omyly/prešľapy, a možno činia z presného/zreteľného alegorické a pravdu podozrivou, aby tak zhanobili posvätnosť Všemohúceho Allaha.

A v existujúcej Tóre sa uvádza, že Bol’om bin Ba’ura’ nežiadal pre Mojžiša (pmsn) zlo a je jasné, že je to z korupcie/prekrútenia spáchaného židmi, zatiaľ čo vo vyrozprávaní od Imáma Al-Ridu (pmsn): “Bol’omovi bin Ba’ura’ovi bolo dané najväčšie Meno a on žiadal a modlil sa Dua prostredníctvom neho a bolo mu odpovedané. Ale on sa naklonil k Faraónovi – inému, než bol Faraón Egypta, nech ich Allah preklína – a tak keď Faraón zavolal/pozval Mojžiša (pmsn) a jeho spoločníkov, Faraón povedal Bol’omovi, aby od Allaha vyžiadal pre Mojžiša (pmsn) a jeho spoločníkov zlo, aby ich od Faraóna odstavil. Keď išiel Možjiša (pmsn) pozvať, Bol’om sa viezol na mulici, ale mulica mu oponovala (nechcela sa pohnúť), a tak ju začal udierať, a tak jej Allah swt. dal reč. Povedala: Beda ti, prečo ma udieraš, chceš, aby som išla s tebou žiadať zlo pre Mojžiša (pmsn), Allahovho Proroka a (žiadať zlo) pre veriacich ľudí? A tak ju udieral, až kým ju nezabil. Vtedy bolo z jeho jazyka najväčšie meno odňaté…”[1]

pravý islám abu bakr sameri samaritán teľa kresťan žid ali muhammad boh allah

Videl čosi z neviditeľna, a tak mal istotu (Jaqín), ale jeho istota mu nebola na úžitok v ničom; pretože sa naklonil na stranu panovníka utláčateľa a uprednostnil/miloval povznesenosť a aroganciu. Nebol k Allahovi úprimný, pretože v jeho duši sa skrývala arogancia, láska k egu a závisť voči vybraným priateľom (Waliy) Allaha!!
A keď bol vystavený tomuto Božiemu testu, odlúčil sa od znamení Allaha, otočil sa im chrbtom a ukázal svoje čierne vnútro a jeho realita vyšla na povrch (pes, ktorý slintá za Dunya). Aj keď mal na sebe oblečenie učenca, ktorý je uctievačom a pracuje pre Allaha. A takto ho Šajtán (nhAp) zviedol a vlákal do záhuby. Stal sa jeho lojálnym nasledovateľom. Po tom, čo našiel jeho stopy, vydal sa jeho cestou, pretože aj napriek tomu, že Šajtán (nhAp) mal poznanie istoty (Jaqín), napriek tomu bol k Adamovi (pmsn) arogantným a vzoprel sa Allahovi. Bol’om napriek jeho poznaniu a istote závidel Mojžišovi (pmsn) a žiadal preň zlo namiesto toho, aby sa k nemu pridal, postavil sa pod jeho zástavu a stal sa jeho nasledovateľom. A tak sa poznanie stalo dôvodom pre (Bol’oma bin Ba’ura’ovu) aroganciu a závisť voči Mojžišovi (pmsn)!! Bol’om bin Ba’ura’ učinil poznanie kliatbou, ktorá ho posunula do priepasti, aj keď je to (poznanie) milosť, prostredníctvom ktorej tí, ktorí sa ňou riadia, prídu k Allahovi.

Bolo vyrozprávané, že Prorok (pmsnajr) povedal: “Všetci učenci sú pominuteľní okrem tých, ktorí pracujú a všetci pracujúci sú pominuteľní okrem tých, ktorí sú úprimní a úprimní sú ohrození.”[2] Nanešťastie mnohí sa považujú za učencov, aj keď nie sú schopní správne vyložiť čo len dve súry zo Svätého Koránu z toho, čo bolo spomenuté Rodinou Muhammada (pmsn) a nečítajú vyrozprávania Ahlul Bayt (pmsn) iba ak málo, zväčša sa obmedzujúc na vyrozprávania jurisprudencie (Fiqh). Na základe čoho sa považujú za učencov podľa logiky, ktorú Aristoteles ustanovil pred tisíckami rokov. A možno existujú ateisti, ktorí majú o tom väčšie vedomosti než my, za pomoci argumentov a logických problémov, a iných, ktoré sú bez vedeckého alebo praktického prospechu, a ide iba o vedecký luxus a stratu času.[3]

A Allahov Posol (pmsnajr) vyrozprával, čo znamená: “Človek bude súdený podľa toho, v čom strávil svoje roky.”[4] A či Allah nevraví v Koráne {nepotrestali sme nikoho skôr, než bol nami posol vyslaný. A keď si prajeme zahubiť mesto nejaké, prikážeme boháčom jeho, aby v ňom neprávosti páchali, a potom uskutoční sa slovo Naše nad ním vyrieknuté a zahubíme ho zničením dokonalým} {Súra Al-Isrá (Nočná cesta) 17:16}

A preto tí, ktorí sedia hodiny v mešitách v hádkach, debatách, plniac mešity slovami, ktoré sú ďaleko od pravdy a vedenia, ktoré chce Allah, by mali byť opatrní.

Veľmi sme sa vzdialili od cesty. To preto Goliáš a jemu podobní nad nami dominovali/kontrolovali nás, Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Nastane čas, kedy z Koránu nezostane nič iné než jeho titul a z islámu nezostane nič než jeho meno. Sú ním pomenovaní, ale sú mu najvzdialenejší. Ich mešity budú ohromne vyzdobené, ale bude v nich chýbať vedenie. Učenci tých čias budú tými najhoršími učencami na zemi; od nich pochádza Fitna a k nim sa navráti.”[5]

Hadís naznačuje, že aj keď sú mešity plné ľudí, ľudia nenasledujú vedenie Rodiny Muhammada (pmsn). Mali by sme sa teda považovať za pracujúcich, keď nepodporujeme cnosti a nepredchádzame nerestiam? Až ľudia začali vnímať zlo ako cnosť a cnosť ako zlo!! Úloha učenca je reformovať národ, Všemohúci povedal: {aby po návrate mohli varovať svoj ľud} {Súra At Tauba (Pokánie) 9:122}, a nie jedinca alebo dvoch. Nanešťastie mnohí sú tí, ktorí vravia: ľudia nechcú náboženstvo; avšak neuvedomujú si, že ľudia sú medzi kladivom a kovadlinou, pretože tyran predchádza tomu, aby sa k nim dostalo pôvodné islámske náboženstvo a vy sa necítite byť povinnými odovzdať im náboženstvo na základe zámienky Taqia (ukrývanie). As-Sádiq (pmsn) povedal, čo znamená: “Čo sa týka vás, ak ste pozavní podporiť nás, Taqia by vám bola drahšia než vaša vlastná matka alebo otec.”[6]

Ignorant môže byť ospravedlnený, ale čo vy, ó, učenci islámu, aká je vaša výhovorka? Amirul Muminín (pmsn) povedal, čo znamená: “Allahov posol bol lekár, ktorý vandroval spolu s medicínou.”[7]

Nasledujete teda Sunnu (zákon) Proroka (pmsnajr)?!!! Ľudia spia; ak by zomreli, boli by dávali pozor.[8]

[1] Tafsír Al-Qumi : zv. 1, str. 248 ; Qisas Al-Anbiya’ (Príbehy Prorokov) od Al-Džazairiho: str. 352.

[2] Mizan Al-Hikma: zv. 1, str. 756; Kashf Al-Khafa’ od Al-Ajluniho: zv. 2, str. 312; Jami’ As-Sa’adat od An-Niraqiho: zv. 1, str. 220.

[3] V dnešnej dobe šítska vedecká Hawza (škola) ustanovila metódu v jej náboženských štúdiach, založenú na Aristotelovej logike, Gréckej filozofii, prostriedkoch vedeckej jurisprudencie a vied človeka, ktoré sú zdedené od ľudí Sunny. Tieto vedy a im podobné spomedzi mentálnych vied sa stali mešinériou, prostredníctvom ktorej študenti Hawzy spoznávajú náboženské božské viery a menej než praktické názory, a tak sa tieto vedy stali nariadeniami ohľadom slov Muhammada a Rodiny Muhammada (pmsn) a ich slová sa začali vykladať podľa týchto metód, ktoré predložili ateisti, čo ich viedlo k podľahnutiu mnohým nepravidelnostiam v slovách Muhammada a jeho Rodiny (pmsn).

Mnohé vyrozprávania odmietli a vyradili z osnov práve z dôvodu ich viery v túto heretickú metódu. Keďže mnohé z pravidiel v týchto vedách sa vyučujú iba kvôli vedeckému luxusu, pretože ich následok nie je žiaden praktický prospech a oni tento fakt pripúšťajú, ale na túto metódu si zvykli a považujú ju za metódu posvätnú, ktorej nemôže byť nič vytknuté, pretože pre nich je to merítko poznania!! Ide o to, že študentov to odvádza od Ahlul Bayt (pmsn), a tak študent trávi svoju mladosť vo vedách ateistov a zanecháva vedecké a duchovné bohatstvo, ktoré spomína Svätý Korán, Posol a jeho Rodina (pmsn). V Hawze tak neštuduje Korán ani vyrozprávania Muhammada a jeho Rodiny (pmsn). To je dôvod, prečo mnohí študenti Hawzy pamätajú z veršov Koránu a vyrozprávaní Muhammada a jeho Rodiny (pmsn) len veľmi málo. A každý, kto chce vidieť pravdu, sa môže presvedčiť o tom, čo sa vyučuje vo vedeckých Hawzách.

[4] Šejk al-Sadúq vyrozprával v Al-Khisal wa Al-‘ilal: od Proroka (pmsnajr), že povedal ohľadom výroku Všemohúceho {Potom zastavte ich, lebo vypočúvaní budú} {Súra As Sáfát (Stojaci v radách) 37:24}, nohy služobníka neprejdú bez toho, aby sa ho neopýtali na štyri veci: na jeho mladosť, ako ju strávil, pre čo pracoval/snažil sa; na jeho roky, ako ich strávil; na jeho peniaze, odkiaľ ich mal a na čo ich minul a na lásku k nám, Ahlul Bayt, Al-Khisal: str. 253, Ilal Asharai3: zv. 1, str. 218.

[5] Al-Kafi: zv. 8, str. 308; Tawab Al-A’mal: str. 253; Bihar Al-Anwar : zv. 2, str. 109.

[6] Šejk At-Túsi vyrozprával v At-Tahdib: od Imáma As-Sádiqa (pmsn), ktorý povedal: “zem nezostane bez učenca od nás, ktorý dokáže rozoznať pravdu od lží, povedal: Taqia vznikla, aby do toho bola vstrieknutá krv, a tak ak sa Taqia dostane do krvi, niet žiadnej Taqie a pri Allahovi, ak by ste boli vyzvaní podporiť nás, povedali by ste, že to neurobíte, ale uchýlite sa k Taqii (ukrytiu náboženstva) a Taqia by bola pre vás drahšia než vaša vlastná matke alebo otec, a keď Qa’im povstane, nebude potrebovať pýtať sa vás na to” Tahdib Al-Ahkam: zv. 6, str. 173; Wasa’il Ashia: zv. 16, str. 235; Jawahir Al-Kalam: zv. 21, str. 392.

[7] Amirul Muminín (pmsn) opísal Allahovho Posla (pmsnajr) v niektorých zo svojich kázní ako: “potulujúceho sa lekára, ktorý má pripravené svoje maste a nahriate nástroje. Použije ich vždy, keď je to potrebné, aby liečil slepé srdcia, hluché uši a nemé jazyky. So svojou medicínou cestoval na miesta nedbalosti a zmätku.”  Nahdžul Balaga, s vysvetlením Muhammada Abduha, zv. 1, str. 207.

[8] Bolo to vyrozprávané od Allahovho Posla (pmsnajr). Zopakujte si: Fayd Al-Ghadheer od Al-Manawiho: zv. 5, str. 72; a tiež to bolo vyrozprávané od Amirul Muminína (pmsn), ako sa spomína v Bihar Al-Anwar: zv. 4, str. 43.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s