O nazeraní na Boha v dobrom

O nazeraní na Boha v dobrom

149 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) povedal: „V knihe (Imáma) Alího ibn Abi Táliba (pmsn) nachádzame, že Boží Prorok (pmsnajr) zvykol vravievať nasledovné, keď prednášal reč z kazateľnice v mešite: „Prisahám pri Bohu, ktorý nemá žiadnych partnerov, že žiadnemu z veriacich nebolo dané nič z dobra tohoto sveta alebo Onoho sveta, iba ak kvôli jeho dobrému názoru na Boha, jeho dobrému správaniu a jeho vyhýbaniu sa klebeteniu a hanobeniu. A prisahám pri Bohu, ktorý nemá žiadnych partnerov, že Boh nepotrestá nikoho po pokání a prosení o odpustenie, iba ak kvôli jeho zlému názoru na Boha, nedostatočnej nádeji v Boha, zlému správaniu a klebeteniu o veriacich. Prisahám pri Bohu, ktorý nemá žiadnych partnerov, že niet takých veriacich, ktorí majú dobré mienenie o Bohu a dostanú niečo menej než to, čo od Neho očakávajú. Je tomu tak, keďže Boh je Benevolentný a má autoritu nad všetkým, čo je dobré, a bol by zahanbený, ak by sa voči Jeho služobníkovi, ktorý má o Ňom dobrú mienku, správal inak. A preto majte dobré mienenie o Bohu a buďte k Nemu naklonení.““

150 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Boh je prítomný v mysli každého, kto má o Ňom dobré mienenie. Je to Boh, ktorý povedal {Táto domnienka vaša, ktorú ste si o Pánovi svojom utvorili, vás do záhuby priviedla a stali ste sa tými, ktorí stratu utrpeli} {41:23} 

151 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ježiš (pmsn), syn Márie, raz vyslal dvoch zo svojich spoločníkov pracovať von. Jeden sa vrátil a bol tenký ako stonka a druhý sa vrátil baculatý. Ježiš (pmsn) sa opýtal prvého z nich, prečo bol taký chudý. Ten povedal, že to bolo kvôli jeho strachu z Boha. Potom sa Ježiš (pmsn) opýtal baculatého na dôvod je zaoblenia. Povedal, že to bolo kvôli jeho dobrému názoru na Boha.“

152 – Imám Sádiq (pmsn) citoval nasledujúce od Proroka Dávida (pmsn): „Ó, Bože! Ten, ktorý na Teba nemá dobrý názor, nemá vieru v Teba, aj keď Ťa spoznal.“

153 – V Rauzat al-Vaezín je vyrozprávané, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Nezomrite a neopustite tento svet pred tým, než si vytvoríte dobrý názor na Boha, keďže toto je cena za Nebo.“

154 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Dvaja muži, ktorí boli daní do väzenia, boli v čase Mojžiša (pmsn) oslobodení. Jeden z nich bol veľký a baculatý a druhý bol veľmi tenký. Mojžiš (pmsn) sa opýtal baculatého muža na dôvod, prečo je tučný. Ten odpovedal: „To z toho, že mám dobré mienenie o Bohu.“ Potom sa opýtal druhého muža, prečo je chudý. Ten odpovedal: „Z toho, že sa Boha bojím.“ Potom Mojžiš (pmsn) pozdvihol svoje ruky k Nebesám a poprosil Boha, aby ho informoval o tom, ktorý z mužov je vznešenejší. Boh mu zjavil, že ten, ktorý má o Ňom dobré mienenie, je vznešenejší.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 31

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s