Teľa (1/9)

Teľa ako Skúška

Všemohúci povedal: {A hbloko v ich srdciach teľa spočinulo. Riekni: “Jak hnusné je to, čo prikazuje vám viera vaša, ak ste vôbec veriaci.} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:93}

A Všemohúci povedal: {Po Mojžišovom odchode si jeho ľud vyrobil z ozdôb svojich teľa, ktorého telo vydávalo bučanie. A či nevideli, že ono k nim nehovorí ani ich po správnej ceste nevedie? A učinili ho modlou svojou a stali sa tak nespravodlivými. A keď si tak vlastnými rukami zasadili ranu a zbadali, že zblúdili, zvolali: “Veru, ak sa nad nami náš Pán nezmiluje a neodpustí nám, budeme patriť k tým, ktorí stratu utrpeli!” Keď sa potom Mojžiš vrátil k svojmu ľudu rozhnevaný a zarmútený, zvolal: “Jak hnusné je to, čo ste vykonali, keď som odišiel! A či chcete urýchliť príchod rozkazu Pána svojho?” A mrštil doskami o zem, a chytil hlavu brata svojho, pritiahol ho k sebe. I zvolal Áron: “Ó, syn matky mojej! Ľudia ma utláčali a div ma nezabili. Nevykonaj mi nič, nad čím by sa radovali nepriatelia moji, a nemiešaj ma s ľudom nespravodlivým!” I riekol Mojžiš: “Pane môj, odpusť mi aj bratovi môjmu a uveď nás do milosrdenstva Svojho – veď Ty si najzľutovnejší z milosrdných!” Tí, ktorí si teľa modlou učinili, budú postihnutí hnevom Pána svojho i ponížením v živote pozemskom! A takto odmeňujeme tých, ktorí si lži vymýšľajú. Ale tí, ktorí zlé skutky konali, potom sa však kajúcne obrátili a uverili – veru, Pán tvoj je odpúšťajúci, zľutovný.} {Súra Al-A’ráf (Rozpoznanie) 7:148-153}

A Všemohúci povedal: {Odpovedali: “Sľub tebe daný sme z vlastnej vôle neporušili, avšak bolo nám nariadené priniesť náklady z ozdôb tohoto ľudu a hodiť ich na kopu, a podobne ich tam hodil aj Samaritán.” A učinil pre nich teľa, ktoré malo telo a bučalo, a riekli: “Toto je božstvo vaše i božstvo Mojžišove, avšak on naň už zabudol.” A či nevideli, že im ani slovom neodpovedá a že im nemôže ani škodiť, ani prospievať? Už pred tým im Áron hovoril: “Ľud môj, vy ste tým iba skúšaný a Pán váš je veru milosrdný; nasledujte ma a rozkaz môj poslúchajte!” Odpovedali: “Kým sa k nám nevráti Mojžiš, neprestaneme ho uctievať.” I zvolal Mojžiš po svojom návrate: “Ó, Áron, čo ti zabránilo, keď si ich videl takto blúdiť, aby si mňa nasledoval? Prečo si rozkaz môj neuposlúchol?” Odpovedal: “Ó, syn matky mojej, nechytaj ma za bradu a hlavu moju! Obával som sa, že povieš: Vyvolal si rozkol medzi deťmi Izraela a slovo moje si nedodržal.” Potom Mojžiš riekol: “A čo je vlastne s tebou, Samaritán?” I odpovedal: “Zbadal som to, čo oni nevideli, a vzal som hrsť prachu zo stopy posla a rozhodil som ho; takto ma zviedla duša moja.” I vravel Mojžiš: “Odíď a nech po celý život hovoríš: Nedotýkajte sa ma! A bude ti určená lehota, ktorú neporušíš. Nazri na božstvo svoje, ktoré si uctievať neprestal – veru ho spálime a ako popol ho do mora rozmetáme! Vašim božstvom je jedine Boh a niet božstva okrem Neho a On všetky veci svojim vedením objíma!”} {Súra Tá Há 20:87-98}

Skúška Teľaťom sa odohrala počas štyridsiatich rokov At-Tih (Divočiny), keď boli Banu Izrael stratení v Sinajskej púšti ako trest za ich revoltu proti Božím príkazom, a ako reformácia toho, čo bolo v nich zo skazenosti. Allah swt. nariadil Mojžišovi (pmsn) tridsať dní, ku ktorým pridal ešte desať. Allah swt. povedal: {A uzavreli sme zmluvu s Mojžišom počas nocí tridsiatich, ku ktorým sme ešte pridali ďaľších desať} {Súra Al-A’raf (Rozpoznanie) 7:142}

A Allah swt. si nebol nevedomý toho, že termín bol stanovený na štyridsať nocí a On swt. Mojžišovi (pmsn) neklamal, Všemohúci je ďaleko nad tým. Allah swt. ustanovil Mojžišovi (pmsn) tridsať dní a desať, ktorými dovŕšil štyridsať, bolo založených/záviselo na iných veciach, ktoré sa ešte nestali ako Dua, dobré skutky alebo iné, čo Mojžiš (pmsn) konal, alebo ako previnenie Bani Izrael, za čo boli potrestaní Mojžišovou (pmsn) neprítomnosťou počas ďaľších desiatich dní. Všetko je uložené v poznaní Allaha, Všemohúceho, aj to, že Mojžiš (pmsn) bude neprítomný štyridsať dní, avšak v Komisii vymazania a potvrdenia je uvedené, že Mojžiš (pmsn) bude neprítomný tridsať dní, a tak ak Mojžiš (pmsn)/Bani Izrael vykonajú to alebo ono, Allah neprítomnosť ukončí štyridsiatym dňom. Všemohúci povedal: {Boh vymazáva i potvrdzuje to, čo chce a u Neho je Kniha pôvodná} {Súra Al R’ad (Hrom) 13:39}

A je to podobné Due kohokoľvek z nás, keď chceme, aby od nás Allah odstavil nešťastie/súženie, a aby nám On swt. udelil podporu z Jeho milosti a z toho, čo chce On. Ak sa veci náhodou nemenia, Dua bola neúčinná a stal sa z nej zbytočný hovor. Avšak Allah swt. merá merítkom a Jeho ruky sú natiahnuté, naťahuje ich ku komukoľvek On chce a redukuje obživu akokoľvek On chce. On je tým Najväčším z panovníkov, a toto je Al-Bida’ v Koráne ako Význam a Pojem bez použitia mnohých slov vo viacerych veršoch ako napríklad {a každé obdobie má Písmo vlastné. Boh vymazáva i potvrdzuje to, čo chce a u Neho je Kniha pôvodná} {Súra Al-R’ad (Hrom) 13:38-39}. Hmatateľná realita vo vševediacom pripomenutí (Koráne), ktoré ignoranti popierajú a povedali: Allah zavŕšil svoje dielo. Naznačili tak, že Jeho ruky sú zviazané a sú takí istí ako židia.[1]

zlo satan peklo žid Netanyahu Benjamin Bibi

A väčšina sunitských učencov v tom súhlasila so židmi, a tak povedali: Všemohúci Allah záležitosť dokončil a On ju nemôže zmeniť! Vyrozprávali ohľadom toho mnoho hadísov. Medzi ne patrí to, čo Ahmad vyrozprával v jeho Musnád (Kniha: Musnád Ahmad): od ibn Umara, že uviedol: Umar povedal: ‘Ó, Allahov Posol, to, čo robíme, teda záležitosť, ktorá bola ukončená/nemôže byť zmenená alebo začala, alebo bola zlepšená,’ on (pmsnajr) povedal: ‘Ohľadom toho, čo bolo ukončené, pracuj, ó, Umar Ibn Al-Khattab, pretože všetko je jednoduché. A tak každý, kto patril medzi ľudí šťastia, pracuje pre šťastie a každý, kto bol z ľudí mizérie, pracuje pre utrpenie.’ – Musnád Ahmad: zv. 2, str. 52; anotácia Sahih Al-Bukhari: zv. 6, str. 86; Sahíh Muslim: zv. 8, str. 48; Tafsír Ibn Kathír: zv. 4, str. 554 a iné.

V týchto vyrozprávaniach, ktorým veria, pripísali Allahovi Al-Džabr (doktrínu, ktorej stúpenci veria, že služobníci sú do činov nútení a nemajú na výber a svoje skutky pripisujú Všemohúcemu Allahovi), akoby ju pripisovali ľuďom! Ďalej môžeme vidieť, ako Al-Bukhari pripisuje Allahovi zodpovednosť za Adamov (pmsn) hriech. Vyrozprával Abu Huraira: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Adam a Mojžiš (pmsn) sa hádali. Mojžiš povedal Adamovi: ‘Ó, Adam! Si náš otec, ktorý nás sklamal a spôsobil naše vyhnanie z Raja.’ Nato mu Adam odpovedal: ‘Ó, Mojžiš! Allah ťa uprednostnil Jeho rečou (prehovoril k tebe priamo) a napísal pre teba (Tóru) Jeho Vlastnou Rukou. Obviňuješ ma z činu, ktorý pre mňa Allah napísal štyridsať rokov pred tým, než ma stvoril?’ A tak Adam zmiatol Mojžiša.” – Sahih Al-Bukhari: zv. 3, str. 131. A tak popreli Al-Bida’ z dôvodu ich ignorancie o jej realite. Avšak existujú sunitskí učenci, ktorí Al-Bida’ dokazujú ako napríklad Al-Džawzya v jeho knihe Al-Džawab Al-Kafi v sekcii Dua, a aj keď to neuviedol priamo, dokázal jej význam či už skrze vyrozprávania od Proroka (pmsnajr), alebo rozpravou pre podporu Dua (modlitby).

A počas týchto štyridsiatich nocí Samaritán (Sameri) využil Mojžišovu (pmsn) neprítomnosť a vyrobil teľa z ozdôb, a hodil naň hrsť pôdy, ktorú vzal spod kopyta Gabrielovho (pmsn) koňa, a tak modla teľaťa bučala ako krava, to znamená hlasom skutočného teľaťa. Mojžiš (pmsn) povedal: “Ó, Pane, Teľa je od Sameriho, od koho je potom bučanie?” On povedal: “ Odo Mňa, ó, Mojžiš, pretože keď som videl, že sa odo Mňa obrátili kvôli Teľaťu, chcel som im Fitnu zväčšiť.”[2]

A Sameri im povedal, toto je váš boh a boh Mojžiša (pmsn). To znamená, že váš Boh sa prejavil v Teľati!! A mnohí z Bani Izrael uverili a pomohli mu Teľa vyrobiť!! Nad touto udalosťou, ktorá je uvedená v Koráne, by sme sa mali zamyslieť a študovať ju. Možno nám Allah dá šťastný život a smrť mučeníkov, ako nám sľúbil Allahov Posol (pmsnajr), keď budeme Korán študovať.[3]

Ak sa rozhodnete, ó, milovaní, tieto udalosti študovať, zamyslite sa spolu so mnou, kto je Sameri. Bol to učenec spomedzi Bani Izrael? Bol to pustovník a uctievač? {I odpovedal: “Zbadal som to, čo oni nevideli, a vzal som hrsť prachu…} {Súra Tá Há 20:96}. Z kontextu verša sa zdá, že videl Gabriela (pmsn) alebo veci neviditeľné, ktoré nevidel nik okrem neho.

Bol teda Sameri bojovník (ten, ktorý sa snaží)?

Tento význam bol spomenutý vo výklade tohoto verša: {A ten, ktorý patril k jeho strane, požiadal Mojžiša o pomoc} {Súra Al-Qasas (Príbeh) 28:15}, a tým je Sameri. Ak je to tak, Sameri bol bojovník, zabijak vojakov tyrana Faraóna v Egypte pred tým, než bol vyslaný Mojžiš (pmsn).[4]

Kto teda zabudol? Sameri tvrdí, že to Mojžiš (pmsn) zabudol/zanedbal svojho Boha a vydal sa do hory. Pravdou je, že je to ďaleko od toho, čo sa skutočne odohralo, pretože Bani Izrael vedeli, že Mojžiš (pmsn) sa vydal na horu Sinaj z príkazu Allaha. Zábudlivý je preto Sameri. To znamená, že zanechal skutočnú vieru a Pravdivé Božstvo. Čo bolo teda pre Sameriho skrášlené? Pravdou je, že toto je prapôvod každej Fitny (skúšky), žiadostivosti, ega, Šajtána (nhAp) a zlatých ozdôb tohoto sveta. Jeho duša, ktorá je náchylná k zlu, preň skrášlila jeho pohľad, že je lepší než Áron (pmsn). A tak sa porti nemu vzbúril, neuposlúchol jeho príkazy a bol arogantným. Jeho duša preň skrášlila skutočnosť, že je učenec, uctievač, pustovník a možno ten, ktorý sa snaží (bojovník). Tiež mu bola odhalená časť neviditeľna, a preto bol presvedčný, že si viac zasluhuje viesť Bani Izrael počas Mojžišovej (pmsn) neprítomnosti než Áron (pmsn). Závidel im, a tak nad ním získala moc arogancia. Porazil ho jeho rozmar a ego. Šajtán (nhAp) ho chcel vtiahnuť do priepasti, a preto mu dopomohol k arogancii voči veľkým Prorokom (pmsn), ako bol on arogantný k Adamovi (pmsn). A tak ho Šajtán (nhAp) vyprovokoval svojim volaním, zlákal ho svojim pokušením a infikoval ho svojou chorobou. Preto sa na zrkadlo Sameriho duše zniesli závoje, keď vymenil vedenie za omyl, a preto viac nevidel: {Myslel by si si, že sa na teba pozerajú, avšak oni nevidia} {Súra Al-A’raf (Rozpoznanie) 7:198}

Zabudol na pravdu a Pravdivé Božstvo, ktoré nie je možné vidieť očami ani chápať sebaklamom. A preto sa vrátil k najnižšiemu druhu Širku (polyteizmu), t.j. k podobenstvu. Vytvoril to, čo skrývala jeho duša. Obraz teľata, ktoré bučalo ako krava, a ktoré predstavovalo pre ľudí skúšku. Bola skrytá v ľudských dušiach (skúška) ešte pred tým, než sa odohrala. To preto sa ľudia radovali. Ako veľmi oponovali Mojžišovi a Áronovi (pmsn), a ako veľmi Mojžišovi (pmsn) ublížili, {Spomeň si, ako hovoril Mojžiš ľudu svojmu: “Ľud môj, prečo so mnou zle zaobchádzate, keď viete, že som poslom Božím k vám?” A keď sa odvrátili, Boh odvrátil ich srdcia, pretože Boh nevedie cestou správnou ľud hanebníkov} {Súra Al-Saf (Zovretý šík) 61:5}

Mnohí z Bani Izrael videli, že boli lepší než Mojžiš (pmsn). Čo sa týka Árona (pmsn), pre mnohých bol bezvýznamný. V Tóre sa uvádza: [1  Korach, syn Jishára, syna Koháta, syna Léviho, si pribral Datána a Abiráma, synov Eliába, ako aj Óna, syna Peleta, Rúbenovcov.   2  Tí spolu s dvestopäťdesiatimi Izraelitmi povstali proti Mojžišovi. Boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia v zhromaždení, muži zvučného mena.   3  Zhromaždili sa proti Mojžišovi a Áronovi a vyčítali im: Dovolili ste si príliš mnoho! Veď všetci v celej pospolitosti sú svätí a Hospodin je uprostred nich. Prečo sa vyvyšujete nad Hospodinovu pospolitosť?   4  Keď to Mojžiš počul, padol na tvár.   5  Potom povedal Korachovi a celej jeho skupine: Ráno oznámi Hospodin, kto je jeho, kto je svätý a kto sa smie k nemu priblížiť. Koho si vyvolí, ten sa smie k nemu priblížiť.] [Numeri – Štvrtá Mojžišova kniha, kapitola 16]

[16  Hospodin oslovil Mojžiša:   17  Povedz Izraelitom a z každého ich kmeňa vezmi po jednej palici, teda od všetkých ich kniežat, spolu dvanásť palíc za ich kmene. Meno každého napíš na jeho palicu.   18  Áronovo meno napíš na palicu Léviho; len jedna palica pripadne na jedného kmeňového náčelníka.   19  Potom ich ulož do stanu stretávania pred Svedectvo, kde sa s vami stretávam.   20  Palica muža, ktorého si vyvolím, vypučí, a tak umlčím reptanie Izraelitov, ktorí proti vám repcú.   21  Mojžiš to oznámil Izraelitom a všetky ich kniežatá mu dali spolu dvanásť palíc, po jednej palici od jedného kniežaťa za kmeň. Áronova palica bola medzi ich palicami.   22  Mojžiš uložil palice pred Hospodinom v stane svedectva.   23  Keď Mojžiš na druhý deň vošiel do stanu svedectva, Áronova palica za Léviho kmeň vypučala. Vyhnala puky, rozkvitla a dozreli na nej mandle.   24  Mojžiš vyniesol všetky palice spred Hospodina ku všetkým Izraelitom, aby to videli, a každý si vzal svoju palicu.   25  Hospodin povedal Mojžišovi: Áronovu palicu zanes späť pred Svedectvo, aby sa zachovala ako výstražné znamenie buričom. Tým urobíš koniec ich reptaniu proti mne a nezomrú.   26  Mojžiš urobil celkom tak, ako mu prikázal Hospodin.] [Numeri – Štvrtá Mojžišova kniha, kapitola 17]

[4  Od vrchu Hór šli ďalej smerom k Trstinovému moru, aby obišli územie Edómčanov. Ľud však cestou zmalomyseľnel   5  a reptal proti Bohu a Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď tu niet ani chleba, ani vody a tento biedny pokrm sa nám už oškliví.] [Numeri – Štvrtá Mojžišova kniha, kapitola 21]

A preto Sameri a jeho podobnestvo teľaťa predstavovali cestu pre týchto priestupníkov. To, čo ich duše skrývali z nenávisti a závisti voči Mojžišovi a Áronovi (pmsn), vyšlo na povrch. Závisť a nenávisť obzvlášť voči Áronovi (pmsn), pretože hanobenie a kritizovanie/oponovanie jeho proroctvu a vodcovstva je jednoduchšie, pretože Mojžiš (pmsn) mal v očiach mnohých z Bani Izrael vysoké postavenie a pozíciu kvôli zázrakom, ktoré sa preukázali prostredníctvom neho. A tak títo pokrytci, ktorí nasledovali Sameriho, ožobráčili Árona (pmsn) a skupinu, ktorá zachovávala pravdu spolu s ním (pmsn). Dokonca sa pokúsili Árona (pmsn) zabiť, ale on sa s touto skúškou vysporiadal múdrosťou Prorokov. Pozoroval a čakal na Mojžišov (pmsn) návrat a Allah mu dal víťazstvo. Poukázal na to, že je v práve a pravde. Poukázal na súd lživej/skorumpovanej doktríny a namiesto nej poukázal na správnu/pravdivú doktrínu a pravdu, ktorú chce On, Allah: {Pozri na božstvo svoje, ktoré si uctievať neprestal – veru ho spálime a ako popol ho do mora rozmetáme! Vašim božstvom je jedine Boh a niet božstva okrem Neho a On všetky veci svojim vedením Objíma} {Súra Tá Há 20:97-98}

Boh Allah kresťan pravý islám Mahdi Ježiš

[1] Židia tvrdia, že ruky Allaha sú zviazané, a že On stvorenie zavŕšil/ukončil, a že už nemôže zmeniť nič! Allah, Všemohúci, na to odpovedal, keď uviedol: {A hovoria židia: “Božia ruka je spútaná okovami!” Nech sú ich ruky spútané okovami a nech sú prekliati za to, čo hovoria! Ba, obe jeho ruky sú otvorené a On uštedruje, ako chce. To, čo ti bolo zoslané od Pána tvojho, v mnohých z nich iba rozmnožuje vzpurnosť a nevieru. A uvrhli sme medzi nich nepriateľstvo a nenávisť až do dňa zmŕtvychvstania. A vždy, keď rozpútajú oheň vojny, Boh ho uhasí; a usilujú šíriť po zemi pohoršenie, avšak Boh nemiluje tých, ktorí pohoršenie šíria} {Súra Al Ma’ida (Prestrený stôl) 5:64}

[2] Tafsir Al-Qumi: zv. 2, str. 62, Bihar Al-Anwar: zv. 13, str. 210, Al Džazíriho Príbehy Prorokv: str. 268

[3] Od Ismaila Bin Abi Ziada, od Dža’fara Bin Muhammada, od jeho otca (pmsn), že povedal: “Allahov Prorok (pmsnajr) povedal: ‘Ľudia Koránu majú vyššie hodnosti než ostatní ľudia okrem Prorokov a Poslov. Neožobračujte ľudí Koránu a neberte im ich práva, pretože majú postavenie/pozíciu od Allaha.’” Tawab Al-A’mal od As Sadúqa: str. 99-100

[4] V Tafsíri Al-Qumi (vysvetleniach Al-Qumiho): (… A Sameri bol v Mojžišovej (pmsn) prvej línii, keď Allah utopil Faraóna a jeho spoločníkov. A tak sa pozrel na Gabriela, ktorý mal podobu Ramaka (žrebca) a vždy, keď tento žrebec niekde položil kopyto, to miesto na zemi sa pohlo. Sameri to videl a patril medzi najlepších spoločníkov Možjiša (pmsn)) – Tafsír Al-Qumi: zv. 2, str. 61-63. Sameri bol vodca v prvej línii spoločníkov Mojžiša (pmsn). Bol to jeden z najlepších spoločníkov Mojžiša (pmsn).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s