Teľa (1/5)

Ustanovenia

Čo sa týka ustanovení, ide o skupinu zákonov, ktoré priniesli Proroci a Poslovia (pmsn) od Všemohúceho. On na základe nich nariaďuje Svojim služobníkom a možno niektoré z týchto zákonov boli zrušené alebo zmenené alebo iné boli časom pridané podľa poznania múdrych, ktorí sú expertmi v tom, čo môže zreformovať stav služobníkov v každom čase. Nie je oprávnené tieto zákony rušiť, meniť alebo k nim pridávať nové, iba ak vyslaním neomylného, ktorý rozpráva v Mene Allaha a pracuje na základe Jeho príkazu. A každý, kto pátra po informáciach mimo uvedeného, zišiel zo správnej cesty. Ak nazrieme do božej Šárie (Jurisprudencie) a Božích Zákonov, zistíme, že ich aplikáciu predsatvuje on (pmsn) a on (pmsn) je jediným reformátorom duší, tiel, krajín a ekonómie. A tak každý, kto vydal zákony, zmenil ich alebo pridal k Šárii bez toho, aby pochádzal spomedzi neomylných (pmsn), ktorí rozprávajú v Mene Allaha, tvrdil tak, že je boh, a že ho stvorenie musí uctievať. A ak to neučinil vlastnými slovami, potom Korán prehlásil, že židia uctievali ich učencov a kňazov a vodcov bez Allaha; pretože tí pre nich robili Halal z Harama a Haram z Halal, a ľudia ich počúvali.

Od Abi Džá’fara (pmsn) ohľadom výkladu výroku Všemohúceho: {A vzali si učencov svojich a mníchov svojich za pánov vedľa Boha} {Súra At-Tauba (Pokánie) 9:31}, on (pmsn) povedal: “Čo sa týka ich učencov a mníchov, počúvali ich, vzali si ich slová a nasledovali to, čo im prikázali. Za náboženstvo si vzali to, čo k čomu ich volali, a tak si ich vzali za bohov tým, že ich počúvali, a zanechali tak to, čo prikázal Allah, Jeho knihy a Jeho Poslovia. Odmietli to (príkaz), obrátili sa Mu chrbtom a nasledovali to, čo im prikázali učenci a mnísi. Počúvali ich a nepočúvli Allaha, ale On to spomína v našej Knihe, aby sme si mohli vziať ponaučenie.”[1]

A tak každá viera, ktorú človek prijal, je vierou bez Allaha, ak ju nevzal od nemylného, ktorý ju priniesol od Allaha. A každý legitímny (Šária) rozsudok, ktorý človek uctievaním príjme, ak nepochádza od neomylného, ktorý ju priniesol od Allaha, znamená to tak uctievanie osoby, ktorá fatwu (názor ohľadom islamského práva vydaný islamským učencom) vydala a prijala ako zákon, pretože sa tak vyhlásila za boha, zatiaľ čo samotní neomylní legitímny (Šária) rozsudok iba odovzdávajú od Allaha.

Imám As-Sádiq (pmsn) povedal vo svojom slávnom liste šítom: “Ó, vy, ktorí ste dosiahli Allahovu milosť, a tak uspeli. Allah pre vás zavŕšil to, čoho sa vám dostalo z dobra a vedzte, že nie je z poznania Allaha ani z Jeho príkazu, že ktokoľvek z Allahovho stvorenia berie jeho náboženstvo podľa vlastných názorov a merítok a Allah zoslal Korán, a v ňom objasnil všetky veci. A ľudí učinil pre Korán, a aby sa Korán učili. Ľudia poznania Koránu, ktorým Allah dal svoju múdrosť, nemôžu Allahove poznanie brať podľa svojich názorov a merítok. Allah ich obohatil tým, čo im dal zo Svojho poznania, čo ich predurčilo. A skutočnosť, že im bolo dané poznanie Koránu je Požehnaním od Allaha, ktorým im On požehnal. Sú to ľudia poznania a Allah ľuďom prikázal obracať sa na nich. Oni sú tí, ktorých sa ktokoľvek opýta – a v poznaní Allaha tomu predchádzala viera v nich a ich nasledovanie – oni ho povedú a odovzdajú mu z poznania Koránu to, čím môže byť vedený k Allahovi s Jeho dovolením a k všetkým cestám pravdy. Oni sú tí, z ktorých poznania a záležitostí nie je nik vyňatý – s tým, s čím im Allah požehnal a udelil im. A tak každý, kto v poznaní Allaha, trpiac v pôvode stvorenia, ich porazil v tieni, to sú tí, ktorí kráčajú preč od pýtania sa ľudí poznania, ktorým Allah dal múdrosť Koránu a prikázal pýtať sa ich. Sú to tí, ktorí berú na základe vlastných názorov a merítok, až kým do nich vstúpil Šajtán; pretože z ľudí viery a poznania Koránu v Allahovi učinili neveriacich a z ľudí blúdenia v poznaní Koránu v Allahovi učinili veriacich. Dokonca mnohé záležitosti, ktoré Allah učinil Haram, oni učinili Halal.

Je to ovocie ich vlastných túžob a Allahov Posol (pmsnajr) im prikázal pred jeho smrťou a oni povedali: Po tom, čo si Allah vzal svojho Posla (pmsnajr) a po jeho záväzku, ktorý nám bol uložený, môžeme brať z toho, na čom sa ľudia názorovo zhodnú. Pri Allahovi, Allah uložil Svojmu stvoreniu povinnosť počúvať Ho a nasledovať Jeho príkazy počas života Muhammada (pmsnajr) a po jeho smrti. A je možné, aby tí, ktorí sú nepriateľmi Allaha, predstierali, že niektorí z tých, ktorí prijali islám s Muhammadom (pmsnajr), si vzali jeho náboženstvo podľa vlastných túžob, názorov a merítok? Ak povedali áno, klamali proti Allahovi a zišli ďaleko zo správnej cesty. A ak povedali nie, potom si nik nemôže vziať svoj názor, túžbu alebo merítko, pretože proti sebe uznal dôkaz. A patrí medzi tých, ktorí tvrdia, že Allahov príkaz je poslúchnutý a nasledovaný po smrti Allahovho Posla (pmsnajr) a Allah povedal a Jeho výrok je Pravda: {Muhammad je iba Poslom a pred ním odišli už iní Poslovia. A ak zomrie alebo bude zabitý, obrátite sa naspäť? Ten, kto sa obráti naspäť, neuškodí tým vôbec Bohu, ale Boh odmení tých, ktorí boli vďační.} {Súra Ál’Imrán (Rod Imránov) 3:144}, aby ste vedeli, že Allahov príkaz je uposlúchnutý a nasledovaný počas života Muhammada (pmsnajr) a po tom, čo si Allah Muhammada (pmsnajr) vzal a tak, ako nik nemal brať náboženstvo podľa svojich túžob, názorov a merítok počas života Muhammada (pmsnajr), rovnako tak nik z ľudí nemal brať náboženstvo podľa svojich túžbo, názorov a merítok po Muhammadovi (pmsnajr).”[2]

Ak Imámovia (pmsn) s ich úplnými mysľami a poznaním o jasne viditeľnom Knihy, o jej alegorickom a jej zoslaných výkladoch nemôžu vydávať fatwy, ale iba odovzdávajú od Allaha a Jeho Posla (pmsnarj), ako to potom môže byť povolené pre iných s ich nedostatočnými mysľami, ich ignoranciou ohľadom jasného/alegorického Knihy a zoslaných výkladov?!

Imám As-Sádiq (pmsn) povedal Abi Hanifovi, keď k nemu prišiel: “Ó, Aba Hanifa, poznáš Knihu Allaha skutočným poznaním? Poznáš to, čo ruší, a čo bolo zrušené?!!!” On povedal: ‘Áno.’ On (pmsn) povedal: “Ó, Aba Hanifa, predstieral si poznanie, beda ti, Allah to neudelil nikom okrem ľudí Knihy, ktorým ju Allah zoslal. Beda ti, Kniha je iba s určenými potomkami nášho Proroka (pmsnajr). Allah ti nedal zdediť ani len písmenko z Jeho knihy. Ak si taký, ako vravíš, čo nie si, potom mi povedz…”[3]

[1] Tafsír Al-Qumi: zv. 1, str. 289; Bihar Al-Anwar: zv. 9, str. 212

[2] Al-Kafi: zv. 8, str.5-6; Wasail As-Shia: zv. 27, str. 37; Bihar Al-Anwar: zv. 75, str. 213.

[3] Ilal As-Šarai: zv. 1, str. 90; Wasail As-Šia: zv. 27, str. 48.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s