Teľa (1/4)

Správna viera

Viera v existenciu Stvoriteľa, v Jeho unifikáciu (to znamená monoteizmus), viera v Jeho Prorokov, Poslov a ich Miestodržiteľov (pmsn), spravodlivosť a predurčenie Boha, osud, Bidaa’, Nebo a Peklo, neomylnosť Nástupcov Allaha (pmsn) na Jeho Zemi, Anjelov, Neviditeľno a všetko to, o čom informovali Proroci, Poslovia a ich Miestodržitelia (pmsn). Nezostáva nám nič iné, než držať sa ich chvostov a kráčať v ich stopách. On, Vysokopostavený, povedal: {Ak milujete Boha, potom ma nasledujte a Boh vás za to bude milovať} {Súra Ál’Imrán (Rod Imránov) 3:31}

Zurarah povedal: Abu Abdulláha (pmsn) sa opýtali na začiatok reprodukcie od Adama; ako sa odohrávala, a aký bol začiatok reprodukcie Adamovho (pmsn) potomstva, pretože ľudia medzi nami vravia, že Všemohúci Allah inšpiroval Adama (pmsn), aby oženil svojich synov so svojimi dcérami, a že celé stvorenie pochádza z bratov a sestier.

A tak Abu Abdulláh (pmsn) povedal: “Allah je ďaleko Väčší než to! Kto povedal, že Všemohúci Allah stvoril tých najlepších z Jeho stvorenia a Jeho milovaných Prorokov a Poslov, veriacich mužov a veriace ženy, muslimov a muslimky z činu, ktorý je Haram (zakázané konanie)?!!! (Kto povedal), že On nemal schopnosť ich stvoriť z Halal (dovolené konanie)?!!! Vskutku, Allah si vzal ich zmluvu na základe dobrej nepoškvrnenej čnosti.

Pri Allahovi, dozvedel som sa, že sestra zvieraťa bola pred ním skrytá. Keď sa na ňu vrhol a potom ju nechal, bola mu odhalená. Keď sa dozvedel, že je to jeho sestra, vytiahol si svoje prirodzenie, uchopil ho pevne zubami, až kým ho neodrezal a padol mŕtvy na zem. Pred iným zvieraťom bola skrytá jeho matka, a tak urobil to isté! Tak ako to potom môže byť v prípade človeka, ak berieme do úvahy jeho ľudskú povahu a poznanie! Z tohoto stvorenia vzišla generácia, ktorú môžete vidieť, ktorá túžila po poznaní Ľudí Domu ich prorokov, ale poznanie brali odtiaľ, odkiaľ im to nebolo prikázané, a tak skončili zblúdilí a v ignorancii poznania, ako tomu bolo v záležitostiach minulých od začiatku Allahovho stvorenia…”

nepracujúci duchovní učenci zblúdilí kňazi islám

Potom povedal:

“Beda im! Kde sú ohľadom toho z jurisprudencie ľudí Hidžázu a jurisprudencie ľudí Iráku, na čom sa zhodujú, že Všemohúci Allah prikázal peru (aby napísalo) na Zaistenú tabuľu všetko to, čo sa stane až do Dňa zmŕtvychvstania. Udialo sa to dvetisíc rokov pred stvorením Adama (pmsn). A všetky knihy Allaha, ktoré pero napísalo, zahŕňajú zákaz sestier bratom spolu s tým, čo je Haram. Vo svete vidíme štyri populárne knihy: Tóru, Evanjeliá, Zabúr a Korán. Allah ich zoslal zo Zaistenej tabule Svojim Poslom (pmsn). Tóru Mojžišovi (pmsn), Zabúr Dávidovi (pmsn), Evanjeliá Ježišovi (pmsn) a Korán Muhammadovi (pmsnajr). Tieto knihy nikdy neučinili Halal (manželstvo bratov a sestier). Vravím, že každý, kto povedal to alebo niečo podobné, nechcel nič iné, než posilniť argument mágov. Čo je to za záležitosť! Nech s ními Allah bojuje…”[1] 

A tak všetká chvála patrí Allahovi, ktorý ich odhalil a zahanbil kvôli ich ignorancii a tvrdohlavosti proti pravdovravným Rodiny Muhammada (pmsn), pretože z Prorokov (pmsn) učinili deti cudzoložstva, a ako ďaleko sú oni od toho! A tak Allah začiernil tvár každého, kto sa postavil proti pravdovravným Rodiny Muhammada (pmsn) a hlásal, že pozná Poslovu (pmsnajr) Sunnu, Muhkam (jasné a presné verše) a Mutašábih (alegorické verše Knihy), a ustanovil sa za Imáma volajúceho k pekelnému ohňu v záležitostiach náboženstva, presne ako konali Umajádi a Abbásidi a tí, ktorí ich nasledovali vo svetských záležitostiach. Ich nasledovníci dnes nemajú žiadnu výhovorku, iba ak tvrdohlavosť a aroganciu alebo ak vravia, “Je to koza, aj keď to lieta!” (to znamená, že sú tvrdohlaví a trvajú na svojich názoroch, aj keď sú evidentne nesprávne)

Piliere viery a to, v čo musí jeden veriť sa uvádzajú na konci kapitoly Krava (Súra Al-Baqara, 2. kapitola Koránu). Prorok (pmsnajr) uveril v:

Allaha, Anjelov, Božie Knihy a Poslov, či už to boli Proroci, alebo Miestodržitelia, alebo akýkoľvek Poslovia Allahovi (swt.), aj keď išlo iba o posla za účelom svetského vodcovstva, ako v prípad Talúta (Saul) (pmsn).

A tak pre každého muslima je povinné veriť v Allaha, Jedného, Nedeliteľného, Jediného, Večného, veriť v Proroctvo Muhammada (pmsnajr), veriť v Anjelov, Knihy, predošlých Prorokov (pmsn) a ich Miestodržiteľov, ich Jurisprudenciu a mať rešpekt pred ich Jurisprudenciov, aj keď bola neskôr zrušená; pretože v minulosti to bola Jurisprudencia Allaha na tejto Zemi. Pre muslimov je povinné veriť v Dvanástich Miestodržiteľov (pmsn) Proroka Muhammada (pmsnajr) a veriť vo všetko, čo bolo od nich (pmsn) dokázateľne vyrozprávané. Muslim musí tiež veriť, že dvanásty Miestodržiteľ spomedzi Miestodržiteľov Muhammada (pmsnajr) je Imám Muhammad ibn Al-Hassán Al-Mahdi (pmsn) a až do dnešného dňa je nažive so zabezpečenou obživou, a povstane mečom tak, ako povstal jeho starý otec (pmsnajr). Je na muslimoch, aby si ho vzali za svojho lídra a zvolávali k nemu (pmsn), a aby ho uprednostnili pred vlastným ja, peniazmi a synmi. Musia pracovať, aby vztýčili jeho slovo, poukázali na jeho záležitosť a nespravodlivosť, ktorej sa mu (pmsn) dostalo, a aby sa pripravili na jeho (pmsn) štát, a aby boli nepriateľmi jeho nepriateľov spomedzi lídrov tyranie, ktorí dominujú tomuto národu a ich neveriacim pomocníkom a vojakom, ktorí vystúpili z Wilaya Allaha a vstúpili do Wilaya Iblísa, prekliateho. A ostáva na veriacom, aby sa nebál ich počtu a ich výbavy.

On, Vysokopostavený, povedal: {A strojili úklady, ale aj my sme lesť pripravili bez toho, aby o tom mali tušenia. A hľa, aký bol koniec ich úkladov: zahubili sme ich aj s ich ľudom všetkým! A tu sú obydlia ich spustošené za to, že nespravodliví boli, a veru je v tom znamenie ľuďom veriacim} {Súra An-Naml (Mravce) 27:50-52}

[1] ‘Ilal A-Šarai’: zv. 1, str. 19

správna viera pravý islám

(pokračovanie čoskoro, inshaAllah)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s