Teľa (1/3)

Priama cesta

priama cesta islámAllah povedal: {A takto sme ti vnukli ducha zo zjavenia Svojho; pred tým si nepoznal, čo je to Písmo a čo je to viera, avšak učinili sme to svetlom, ktorým vedieme, koho chceme zo služobníkov Svojich. A ty veru tiež vedieš ľudí po ceste priamej, po ceste Boha, ktorému náleží všetko, čo na nebesiach je i na zemi. A či k Bohu sa nevracajú veci všetky?} {Súra Al-Šúra (Porada) 42:52-53}

Je to pravda alebo cesta, na ktorú Allah swt. chce, aby sa Jeho uctievajúci vydali. Je to cesta, ktorá vás vezme k Allahovi swt. Inými slovami je to viera a správne božie nariadenia, ktoré pochádzajú od Neho swt., dostávajú sa k Jeho uctievačom skrze prorokov, poslov a ich nástupcov (pmsn). Každá múdra osoba by mala hľadať pravdu, aby od seba odstavila trápenie, a aby sa vydala na cestu k jej Pánovi. Kráčať po rovnej ceste a byť spokojný s týmto svetom, a vnárať sa doň, je ešte horšie než smrť. Je to podobné ničote. Je to pekelný oheň. Allah vraví: {Žiadajú ťa o urýchlenie príchodu trestu, zatiaľ čo peklo dozaista obklopí neveriacich} {Súra Al-‘Ankabút (Pavúk) 29:54}. Poznať pravdu a kráčať cestou pravdy je skutočný život, pretože na konci tejto cesty jeden dosiahne svet intelektu a vráti sa k Allahovi. Je to záležitosť, ktorá je nad nebom. Allah vraví: {Ó, Prorok, bojuj usilovne proti neveriacim a pokrytcom a buď na nich prísny! Útočišťom ich bude peklo, a jak hnusný je to cieľ konečný!} {Súra At-Tauba (Pokánie) 9:73}

Allah vraví: {Žiadna duša nevie, čo z radostí skryté je pre ňu odmenou za skutky jej} {Súra Al-Sadžda (Padnutie na zem) 32:17}. A tak múdry by nemal premárniť šancu kráčať po tejto ceste. Ak dôjde do cieľa, nadobudol tak milosť Allaha a bude žiť luxusný živoť v nebesiach skrze láskavosť Allaha a Jeho požehnania, pretože odpovedal na volanie Allaha.[1]

Allah vraví: {On je ten, kto oživuje i usmrcuje, a keď o niečom rozhodne, tu riekne iba: “Nech sa tak stane!” a stane sa} {Súra Gháfer (Skupiny) 40:68}. Inými slovami Allah vás stvoril dúfajúc, že dosiahnete svet intelektu tak, ako proroci a imámovia (pmsn). Cieľom je dosiahnúť najvyššiu hodnosť na tomto svete a je to rank “sveta božstva” alebo rank s označením “vo vzdialenosti dvoch uzlov alebo bližšie (úspech zreteľný).” Držiteľom tejto hodnosti je ten, pre ktorého bolo stvorené celé stvorenie (Muhammad (pmsnajr) a Ali (pmsn) je jeho vlastné ja). Aj keď som si zvolil iba stručné zhrnutie, je namieste objasniť trochu viac v prípade, že ma Allah požehná modlitbou (Dua) od kohokoľvek, kto číta tieto riadky.

Vedzte, ó, moji milovaní veriaci, že prvým stvorením je intelekt. Je to prvý duchovný svet a je to svet úplný. Stvorenia v ňom sú v sebe navzájom vnorené a nie sú navzájom nezlučiteľné. Jeho obyvatelia sú na najvyššom stupni božích svetov Allaha swt. a je to rank špecializovaný pre Muhammada (pmsnajr) a Alího (pmsn).

Muhammad (pmsnajr) {zatiaľ čo na najvyššom obzore bol. Potom sa priblížil a dolu sa spustil, až na vzdialenosť dvoch uzlov či ešte bližšie bol} {Súra An Nadžm (Hviezda) 53:7-9} a Ali (pmsn) je jeho vlastné ja. Allah vraví: {Tomu, kto sa bude s tebou o tom hádať po tom, čo ti bolo dané naše vedenie, odpovedz: “Poďme, pozveme synov našich a synov vašich, ženy naše a ženy vaše; potom vzájomne si budeme prisahať a privoláme prekliatie Božie na klamára!”} {Súra Ál Imrán (Rod Imránov) 3:61} a Alího (pmsn) sa dotkla Allahova podstata, ako nám ním (pmsn) bolo vyrozprávané.[2] A pod nimi sú všetky hodnosti. Oni (pmsn) obklopujú a poznajú všetko, čo je pod nimi a všetko, čo je pod nimi, berie poznanie od nich. Každý podľa vlastného ranku. A nik ich (pmsn) nepozná úplne až na ich Stvoriteľa. Rovnako tak, ako nik nepozná Allaha viac než oni (pmsn) podľa ľudskej schopnosti poznať Allaha.

Tento význam bol vyrozprávaný držiteľom tohoto požehnaného ranku (pmsnajr): “Ó, Ali, nik nepoznal Allaha okrem teba a mňa, nik nepoznal mňa okrem Allaha a teba a nik nepoznal teba okrem Allaha a mňa.”[3]

Čo sa týka druhého sveta Malakut, je to svet ideálnych obrazov. Je to svet duší bízky tomu, čo vidia tí, čo spia. Je to preto, že spiaci stratí povedomie fyzickej prítomnosti a sústredí sa na jeho prítomnosť v Malakut. Môžeme povedať, že ide o prítomnosť ideálnu alebo duchovnú.

Čo sa týka tretieho sveta, je to svet fyzický a je to svet blízky k ničote, ktorá nemá predurčenosť existencie okrem potenciálu existovať. Je to ten najnižší rank, ktorý môžete dosiahnuť. Ak by bol obraz vložený do materiálna, stalo by sa z neho telo a to je prvé štádium vzostupu alebo zostupu. Telá sú delené podľa svojich existujúcich rankov od neživotných, cez rastliny, zvieratá, až po ľudí. Človek môže buť stúpať a vrátiť sa späť k svojmu Pánovi, a tak osláviť Allaha vo svete intelektu a byť blízko k Allahovi alebo sa môže degradovať a otočiť sa preč od svojho Pána. Vtedy nevidí nič než materiálno, ktorým nemôže byť nič poznané a nemôže byť z neho získané žiadne poznanie, iba ak jeho dokonalý obraz. A takto sa človek stáva podobným dobytku a je ešte horší, pretože sa narodil, aby sa vrátil späť k Allahovi, avšak odvrátil sa od Neho. Narodil sa, aby získal poznanie, ale vybral si ignoranciu. Narodil sa, aby žil, avšak vybral si smrť.

Abu Abdulláh (pmsn) povedal: “Všemohúci Allah stvoril intelekt a je to Jeho prvé stvorenie duchovna skrze práva Jeho trónu Jeho svetla a povedal mu: ‘Odíď,’ a tak intelekt odišiel. Potom mu povedal: ‘Vráť sa späť,’ a tak sa vrátil späť. A tak Allah swt. povedal, ‘Stvoril som ťa veľkým stvorením a uprednostnil som ťa pred všetkými Mojimi stvoreniami.’ Potom Allah swt. stvoril ignoranciu z temnej oceánskej slane. Povedal jej: ‘Odíď,’ a tak odišla. Potom jej povedal, ‘Vráť sa späť,’ ale ona sa nevrátila a On jej povedal, ‘Vybrala si si aroganciu, a tak na tebe spočíva Moje prekliatie…’”

Čo sa týka intelektu, úplný intelekt je Muhammad (pmsnajr) a jeho nástupca, Ali (pmsn), pretože on (pmsn) je jeho (pmsnajr) vlastné ja, ako bolo naznačené vo verši, my sami a vy sami. Čo sa týka ignorancie, úplnou ignoranciu je druhý (Abu Bakr) a je to počiatočný bod arogancie, resp. to, čo zviedlo Iblísa (nhAp) zo správnej cesty a uvrhlo ho do pekla. Iblís (nhAp) vraví: “Rabbi bima aghwaytani,” inými slovami, ‘s tým, s čím si ma zviedol,’ alebo s nevďačnosťou, ktorá spôsobila moje zblúdenie zo správnej cesty. Je v tomto verši opísaný ako nevďačník, pretože je temný bez identity, pretože nemá poznanie/múdrosť.

Čo sa týka synov Adama (pmsn), každý, kto sa vyvýši uctievaním a dosiahnutím dokonalých mravov, až sa dostane do bodu dvoch uzlov alebo menej, ten má hodnosť vyučovania duchovna a blízkych Anjelov a je to úplná ľudská bytosť, to znamená Muhammad (pmsnajr), keďže Adam (pmsn) učil Anjelov to, čo pred tým nepoznali. Princ Veriacich (pmsn) vraví: “Človek bol stvorený s dušou výrečnou. Každý, kto ju očistí poznaním a prácou, začne sa podobať na drahokam toho, Kto jej dal vzniknúť,
وإذا إعتدل مزاجها وفارقت الأضادفقد شارؾ السبع الشداد ).

A každý zo synov Adama (pmsn), kto sa uvrhne do pekla, bude oslavovať v temnej oceánskej slani. Ak natiahne ruku, nebude schopný ju vidieť, až sa stane temnotou samotnou bez svetla, ignoranciou bez múdrosti, súžením bez stability v nej, strachom bez ukľudnenia v nej a nezostúpi na ňu vyrovnanosť. Nie je horlivý po milosti Allaha a vyjadruje voči Allahovi beznádej, aj keď v Súdny deň bude po Allahovej milosti dychtivý dokonca aj sám Iblís (nhAp). Allah vraví: {A hľa, Satan im skrášlil skutky ich a riekol: “Dnes niet medzi ľuďmi nikoho, kto by vás porazil, a ja som spojencom vašim!” Keď však obe vojská sa ocitli na dohľad, tu dal sa na ústup a zvolal: “Ja nie som za vás zodpovedný, lebo ja veru vidím to, čo vy nevidíte. Bojím sa Boha, lebo Boh strašný je vo svojom trestaní!”} {Súra Al-Anfál (Korisť) 8:48} 

Tí s odporným a arogantným egom inšpirovali džinov satanov ich skrášleným prejavom. Džin satan sa učí od ľudských satanov, Allah vraví: {A takto sme učinili každému poslovi nepriateľov: satanov z ľudí a džinov, ktorí si vzájomne našepkávajú ozdobné slová plné bludov. Keby Pán tvoj chcel, neboli by tak konali; nechaj ich teda v tom, čo si vymýšľajú!} {Súra Al-An’ám (Dobytok) 6:112}

A Al-Harúri povedal:

“Bol som dieťa spomedzi vojakov Iblísa, až kým som sa nevyvýšil, potom sa z Iblísa stal jeden z mojich vojakov. A tak keď zomrie predo mnou, budem lepší než on. Nik nie je v smilstve lepší než ja.”[4]

A zostáva jedna vec… otázka: nevynašli neveriaci so svojou mysľou lietadlá a iné pokročilé technológie?! Odpoveď: Abu Abdulláha (pmsn) sa opýtali na to, čo mal Muawiya, a tak on (pmsn) odpovedal: “Taká ohavnosť, taká spúšť, podobá sa to na myseľ, ale nie je to myseľ.”[5] Každá osoba má vo svete Malakut podiel. Jeho podiel je on sám ako svoj ideálny obraz a tieň mysle. Tento tieň je moc poznania a sila reči, ktorou boli nebesá obdarované. Nemé zvieratá majú tiež svoj podiel, avšak zrkadlo človeka je jasnejšie, povstanie mysle je jasnejšie a žiarivejšie, a tak jeho šance sú v tomto tieni vyššie. A každý, kto sleduje svet zvierat, vie, že aj niektoré zvieratá dokážu vymyslieť nástroje, na čo poukázali niektorí z vedcov, ktorí sú dnes nažive. Napríklad bobor stavia hrádzu, aby hladina vody stúpla, a tak človek nie je lepší než zviera, kým nenazrie do tohoto tieňa, aby videl pravdu a myseľ, a kráčal po tejto ceste za účelom zdokonalenia svojho uctievania, vďačnosti a morálky. Avšak ak sa s týmto tieňom uspokojil, potom je ako dobytok, to znamená ako nemé zvieratá. A ak sa degradoval zlou morálkou, potom je horší než dobytok.[6] A všetká vďaka patrí Allahovi, Jedinému. A z poznania nám bolo dané iba málo. Ó, Allah, daj veriacim a mne Tvoju milosť, si môj Pán na tomto svete a na Onom svete.

nebo islám onen svet 

[1] Ahmed (pmsn) poukazuje na výroky z vyrozprávaní Ahlulbayt (pmsn), ktoré spomenul Šejk al-Kulayini s jeho reťazcom vyrozprávaní (hadís od Abi Džá’fara (pmsn) (v preloženej verzii knihy vyrozprávanie, žiaľ, chýba – pozn. prekl.))

[2] Manaqib ibn šahr ašub: zv. 3, str. 31, Al-ma’džam al-awsat lil-tabrani: zv. 9, str. 142, Kanz al-a’mal: zv 11, str. 621, Bihar al-anwar: zv. 39, str. 313

[3] Mukhtasar basa’ir al-darajat: str. 125, Mawsu’at Imam Ali a.s. fil kitab wal sunna: zv. 8, str. 185, Mashariq anwar al-yaqin: str. 172.

[4] Bihar al-anwar: zv. 12, str. 330

[5] Al-kafi: zv. 1,str. 11, Ma’ani al-akhbar: str. 240, Al-wasa’il: zv. 15, str. 206.

[6] On (pmsn) poukazuje na Allahov výrok (Al-Furqan)

(pokračovanie čoskoro, inshaAllah)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s