TEĽA (1/1)

Venovanie:

Tým, ktorí vyzdvihujú slová La Illáha Illa Allah (Niet boha než Boha)
Tým, ktorí spustili plachty a vydali sa k Bohu
Prorokom, Poslom a Imámom (požehnania a mier s nimi), Ó, Úctyhodní Džentlmeni
Tento biedny muž vám venuje mier a venuje vám tento licensovaný tovar,
a vraví, že jeho srdce je plné jedinosti Boha a poddanosti voči vám
My a naša rodina sme utrpeli ujmu, a tak buďte k nám zhovievaví,
pretože Boh odmeňuje dobročinných

Ahmed Al Hassan
27/ Šawwal/ 1421

Úvod

V mene Boha, Najmilosrdnejšieho, Intenzívne Milostivého

Všetká chvála patrí Bohu. Nech Boh zošle požehnania na Muhammada a jeho domácnosť, neomylných. Nech Boh zošle požehnania na pižmový koniec, svetlo boha a jeho zostatok na Zemi (nech je moja duša zaň výkupným).

Všemohúci Allah povedal:

{V ten deň rieknu pokrytci, muži i ženy, tým, ktorí uverili: “Počkajte na nás, aby sme si molhi vziať niečo z vášho svetla!” A bude im povedané: “Vráťte sa naspäť a hľadajte svetlo inde!” A bude medzi nimi postavená stena, v ktorej bude brána: vnútri bude milosrdenstvo a zvonku, oproti nim, bude trest. A zavolajú na nich pokrytci: “A či sme neboli s vami?” Odpovedia: “Áno, avšak vy sami seba ste v pokušenie uviedli, číhali ste, pochybovali ste a zmámili vás vaše túžby pozemské, až prišiel rozkaz Boží a boli ste oklamaní ohľadom Boha tými, ktorí mámia. A nebude preto dnes prijaté výkupné ani od vás, ani od tých, ktorí neuverili; útočišťom vašim bude oheň pekelný a bude aj vašim pánom. Jak hnusný je to cieľ konečný!”}
{Súra Al-Hadid – Železo 57:13-15}

V príbehoch minulých prorokov a ich národov, ktoré ich niekedy nasledovali a inokedy zas nasledovali Samaritánov, niekedy dopomohli k víťazstvu prorokom, ale väčšinou ich sklamali a k víťazstvu dopomohli tyranom, je ponaučenie pre učenlivých a pripomenutie pre tých, ktorí si pamätajú.

To znamená, že skúmať je dôležité. Skúmať a študovať, až kým to, čo sa stalo po smrti Proroka (požehnania a mier s ním a jeho rodinou) v súvislosti s odstránením Poverených a uchopením moci, a to, čo táto udolasť so sebou priniesla z tragédií, kvôli ktorým trpíme do dnešných dní, nám nebude jasné. Skúmať a študovať, kým neporozumieme tomu, čo sa stalo po smrti Proroka (pmsnajr) s ohľadom na Princa Veriacich (pmsn) alebo s ohľadom na jeho synov, neomylných, a tomu, čoho sa im dostalo od tyranov, ktorí sa držia pri kormidle vlády skrze brutálnu silu. Presne ako utrpenie, ktorého sa nám dostalo od Samaritánov, zblúdilých Imámov, ktorí sa vždy pokúšali uviesť právo Allaha do omylu a nerešpektovali muslimov. Nazerať na našu situáciu skrze príbehy minulých prorokov a ich národov nám pomáha čítať budúcnosť, v ktorej sa očakáva povstanie “Pečate Ochráncov,” al-Mahdího (pmsn). Nazerať na našu situáciu skrze príbehy minulých prorokov nám pomáha vidieť to, čoho sa (al-Mahdímu (pmsn)) dostane od tyranov, ktorí podcenia muslimov a budú proti nemu bojovať ako Sufyáni alebo od Samaritánov (otrasných nepracujúcich učencov).

Biedny koná málo práce a má veľa chýb, a tak píšem tento výskum; možno ochráni niektorých veriacich pred upadnutím do priepasti. Prevencia je lepšia než liečba. Aj keď na paktovanie so Sufyánym a odpornými učencami, ktorí budú bojovať proti Mahdímu (pmsn), niet iného lieku než užívanie nápoja pekelného a liečba pekelnými reťazami. Možno to podnieti niektorých veriacich, aby pracovali na vytváraní príhodnej zeme, ustanovení krajiny La illah illa Allah (Niet boha než Allaha) na tejto Zemi, krajiny Imáma al-Mahdího (pmsn), práva a spravodlivosti v časoch, ktoré boli zatienené nespravodlivosťou v každom kúte sveta. Americký tyran zužuje slučku okolo krkov zraniteľných a kráča s ľuďmi zeme k priepasti. Tyrani, ktorí majú autoritu nad islamským národom, sú uctievači tohoto tyrana. Tyrana, ktorého história ľudstva sa nerovná ničomu na tejto zemi, pretože oni spolu s ním uctievajú Satana. Okrem toho muslimské národy, ktoré sú tými najzraniteľnejšími národmi na zemi, trpia z dvoch dôvodov:

Prvým je porážka, ktorej sa im dostalo od amerického tyrana a dominujúcich tyranov.

Druhým je utrpenie, ktorého sa im dostáva od tyranov zvnútra islamských sústav – myslím tým niektorých z nepracujúcich náboženských učencov, ktorí tvrdia, že reprezentujú islám – v skutočnosti niektorí z nich podcenili tieto národy a našli preň mnohých nasledovateľov, aby ich naučili pokoj, podradenosť a poddanie sa tyranom. A preto útlak, hlad a poníženie.

Preto je to sústavná vojna doma a v zahraničí. Neveriaci nepriateľ udiera sústavne, pokrytec požierajúci zvnútra, Faraón a Samaritán, Pilát a nepracujúci učenci detí Izraela.

Na strane tyrana sa vedie neúnavná vojna proti náboženstvu. Ich televízia ukazuje verše zo svätého Koránu a o malú chvíľu nato piesne, polonahé ženy a seriály určené na zničenie infraštruktúry islamskej komunity alebo zníženie toho, čo z nej zostalo. Mať dlhú bradu a fúzy ako mágovia dávnych čias – to je islám v očiach týchto ľudí. No každý, kto vyriekne La Illah Illa Allah (Niet boha než Allaha), je zabitý, jeho ženy sú ponížené a jeho dom je zničený.

Najväčšia katastrofa je, že niektorí z nich tvrdia, že sú Arabi, a že to robia v mene arabizmu. Napádajú ženy, znesväcujú reputácie a ich väzenia sú plné žien a detí. Veci sa majú tak, že arabský muž je vznešený. Ak oponuje, oponuje mužom a neútočí na ženy. Tak o akom to arabizme tieto rímske pozostatky Mongolov a Tatárov hovoria? Očiernili tvár ľudskosti. Spáchali hanebné zločiny a škandály Faraóna a Nimroda (nech ich Allah preklína), nepriateľov Mojžiša a Abraháma (pmsn).

Na druhej strane je Samaritán (nepracujúci učenec), ktorý sa vždy snaží uviesť právo Allahovho Proroka (pmsnajr) v omyl. Nesnaží sa podporovať cnosti a predchádzať zlu, ani o džihád jazykom kvôli Allahovi, ani rukou, ak je to možné. Zabudol, že Allahov Posol (pmsnajr) povedal to, čo znamená: (Za podporovanie cností a prevenciu zla alebo použijú vašich hriešnikov proti vám. Potom sa opýtajú na vašu voľbu a nebude im odpovedané (ich invokácie nebudú prijaté)) Al-Kafi, kapitola 5, str. 56.

Okrem toho, existujú vôbec horší, než tyrani dominujúci islamským národom dneška? Výsledky sú dostupné a je nevyhnutnosťou, aby boli dnes chápané.

Príčina tyranského útlaku islamskej komunity je dnes nasledovná: ponechanie podpory cností a prevencie zla na tieto komunity. Dôvod na ponechanie tejto povinnosti na komunity je: nepracujúci učenci zanechali podporu cností a prevenciu zla (ak sú učenci nemorálni, svet sa stane nemorálnym).

Dnes sú v srdciach mnohých muslimov zakorenené poníženie, podriadenosť a kapitulácia tyranovi. Taktiež láska k tomuto svetu, láska k životu a abnormálny strach pred smrťou. Začali sa pozerať na život v ponížení ako na lepší než je hrdinská smrť. Týmto spôsobom bude islám povesený na šibenicu a výsledné štandardy budú prevrátené naruby. Je to vec, ktorú chce Satan (nech ho Allah preklína) najviac, aby ostali islamské národy zraniteľné a statické medzi Faraónom a Samaritánom. Medzi nemorálnym tyranom, ktorý zabíja a rabuje a medzi nepracujúcim náboženským učencom, ktorý nepropaguje podporu cností a predchádzanie zla. A v zákulisí americký tyran ťahá nitkami bábok napravo a naľavo. Takýmto spôsobom nezostane z islámu nič než jeho meno.

Dnešnou povinnosťou učencov je adresovať reformáciu islamského národa. Ich povinnosťou je pozdvihnúť váhu posolstva, o ktoré bojovali. Vy, ó, študenti náboženských vied a muslimskí učenci (šíti a suniti), myslíte si, že všetko, čím ste poverení, je zhromažďovanie duševných vied a preprava bez práce a bez podporovania cností a prevencie zla, bez nápravy národa, povinností, podávania správ, varovania detí národa a džihádu (snaženia) kvôli Allahovi?! Ak si to myslíte, potom vám vravím pravdu, mýlite sa. Zhromažďovanie duševných vied a preprava nie sú ťažké. Ťažké však je po tri dni darovať vlastné jedlo väzňovi, pocestnému, chudobnému a späť s pocitom hladu. Presne ako Imám Ali (pmsn). Je ťažké žiť svoj život kvôli šťastiu druhých a zbaviť človeka nespravodlivosti. Dať kvôli Allahovi tak, ako to urobil Imám al-Hussein (pmsn), ktorý dal kvôli Allahovi. Mier s tebou, ó, Abu Abdulláh, nech sú moja matka a môj otec tvojim výkupným. Dal si všetko a neponechal si nič, dokonca aj dieťa a ženy. Žiadnemu zbabelcovi si nezanechal výhovorku.

Ó, vy, džentlmeni! Ak ste neboli schopní zhromaždiť poznanie a úkony uctievania, takto ste dali tyranom všetko, čo chceli. Majú z vás prebytočných otrokov, a nie informované osoby. Charakter uctievajúceho nemôže byť postavený na učencoch, ktorí nepodporujú cnosti a nezakazujú zlo; to naznačuje význam, ktorý bol vyrozprávaný o neomylných (pmsn), keď povedali, že informovaná osoba je lepšia než sedemdesiat uctievajúcich. Je to preto, že hlavný záujem informovanej osoby je spása ľudí, no hlavný záujem uctievajúceho je spása jeho duše. Bolo vyrozprávané, že Imám al-Sádiq (pmsn) povedal: “Vyrozprávač našej reči, ktorý pritiahne srdcia našich šítov je lepší než tisíc uctievajúcich.” – Al-Kafi, kapitola 1, str. 33.

Všemohúci Allah povedal: {Veriaci nech sa nevypravujú všetci naraz; prečo by sa z každej skupiny nemohol vypraviť jeden oddiel, aby sa ľudia z neho poučili o náboženstve a aby po návrate mohli varovať svoj ľud – snáď budú pozorní} {Súra At-Tauba (Pokánie) 9:122}

Varovať svoj ľud, a nie spať… Alebo varovať jedného alebo dvoch jedincov. A tak ak je vašim hlavným záujmom spása vašej vlastnej duše, nevravte (sme študenti náboženských vied) alebo (učenci) a nenoste šaty učencov, aby ste zmiatli ľudí. Nebuďte vlci preoblečení za ovce, ako je to v prípade mnohých ľudí dneška, pretože toto nie je záležitosť žiadania tohoto sveta, ani ventilácie túžob, ani márnenia času. Je to záležitosť dvíhania ťažkých váh, posolstva neomylných prorokov (pmsn). A tak buďte na pozore, v opačnom prípade je to strata tohoto života a života budúceho.

Ježiš (pmsn) povedal: “Odporní učenci sú ako kameň, ktorý padol na ústie rieky, sám nepije, a ani nenechá vodu potiecť k rastlinám.” – Fayadh al-Qadír, kapitola 4, str. 206.

V roku 1971 čakali študenti v Nadžafe na pána al-Khomeíniho (Allahova milosť s ním), aby začal svoju prednášku o sebaovládaní. Jeho sláva započala výrokom, “Mám pocit, že musím džentlmenom pripomenúť niektoré z udalostí, ktoré sa týkajú súženia muslimov.” Potom povedal, “A teraz chcete, aby som hovoril o etike? Nebudeme kultivovaní, kým na tieto záležitosti nebudeme myslieť. Ak by sme kultivovanými boli, tieto situácie by sme mali na pamäti.”

A tak, nepracujúci učenci, vravím vám, ponúkate prácu na základe dedičstva prorokov a poslov. Všetká chvála patrí Allahaovi za Korán, ktorý máme dnes v rukách, a ktorý obsahuje dostatok z ich príbehov, a vy zistíte, že váš odkaz úplne znesväcuje ich dedičstvo. Buď pracujte na základe dedičstva prorokov a poslov alebo odíďte z tejto cesty.

Nestojte teda na ceste Allaha Všemohúceho, ako povedal Princ Veriacich (pmsn) a ja vám vravím to, čo povedal Ježiš (pmsn) arogantným a nepracujúcim židovským učencom: [Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte.] [Evanjelium podľa Matúša 23:13].

Prebuďte sa, než je vaša duša zničená tým, čo si zaslúžila a pred tým, než nastane deň, keď poviete, “Naše muky za to, čo sme zanedbali voči Allahovi.”

Dnes sú korene islámu a muslimov vystavené totálnej deštrukcii a vy chcete, aby som sedel a rozprával o sebakontrole?!

Prebuďte sa pred tým, než je meč syna Fatimy (pmsň) vytasený z pošvy. V tom čase budete ľutovať to, čo ste spáchali, a čo vás uvalilo do zodpovedajúcich zákop. Prebuďte sa a priznajte vaše obscénne darebáctva, pretože hanba je lepšia než vstup do ohňa pekelného.

Zároveň som extrémne v rukách Mudžahedínov a aktívnych učencov, ktorých nezaujíma tento svet. Ich zovňajšok naznačuje ich vnútro. Tí, ktorí pracujú deň a noc, aby rozšírili slovo La Ilaha Illa Allah a spravodlivosť v islamskej komunite. Aj keď ich je veľmi málo, ako povedal Imám al-Sádiq (pmsn) (hadís v Usúl Al-Káfi, kapitola 2). Allah požehná ich prácu a naplní ju dobrom, inshaAllah. A tak nestaňte sa slabými alebo týranými a ste tými vysokopostavenými, inshaAllah. Požehnania tým, ktorí sú známi v nebesiach, no neznámi na zemi. Majú tak veľa práce a tak málo v rukách. Prosím Allaha, aby ma učinili spomedzi ich sluhov a súčasťou ich kruhov. Aj napriek množstvu mojej ignorancie, nedostatku poznania a nedostatočnej činnosti na oplátku za Jeho milosť a nežné dávanie.

To iba preto, že chcem napraviť, čo dokážem, modliac sa k Tomu, čo je nažive, ktorý nikdy nezomiera, aby som patril medzi tých, ktorí sa neboja od Allaha obvinenia obviňujúceho. Konám ústupok a svoju dôveru vkladám v Allaha samotného. On je môj ochránca, ochraňuje spravodlivých a hľadám u Allaha útočište pred hanbou na tomto svete a na onom svete.

Utvrdzujem sa v Držiteľovi Bohatstva a Kráľovstva, spolieham sa na Vlastníka Schopností a Moci a prosím o pomoc Majiteľa nádhery a teológie pred všetkým, čoho sa bojím a čoho som si vedomý. Pri Muhammadovi, Alímu, Fátime, al-Hassánovi, al-Husseinovi, Alímu, Muhammadovi, Alímu, Džáfarovi, Músovi, Alímu, Muhammadovi, Alímu, al-Hassánovi a Muhammadovi (pmsn) a všetká chvála patrí Allahovi, Jedinému.

V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Najmilosrdnejšieho {A hľa, Pán tvoj Mojžiša zavolal: “Choď k ľudu, ktorý krivdu činí, k ľudu Faraóna; a či nebudú bohabojní?” I odpovedal: “Pane, obávam sa, že ma z lží obvinia a že hruď moja stiesnená bude a jazyk môj sa nerozviaže. Pošli radšej pre Árona! A oni majú proti mne obvinenia a bojím sa, že ma zabijú.” I povedal Boh: “V žiadnom prípade, pôjdete obaja s Našimi znameniami a My, počujúci, budeme s vami.} {Súra aš-Šúra (Básnici) 26:10-15}.

(pokračovanie čoskoro, inshaAllah)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s