Dôkazy, že Ansári budú bojovať proti Ahmedovi Al Hassánovi (pmsn)

1) Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal o tomto volaní:

“Je to posolstvo ako posolstvo Muhammada (pmsnajr), obsahuje to isté, ako odkaz Muhammada (pmsnajr). Má Abu Bakra a Umara, Abu Dharra, Ammara a Salmana… atď. Má Kumayla a Maythama, má Ziyáda, syna jeho otca. Má a má… posolstvo ako každé posolstvo, nech vám Allah dá úspech. Čítajte Korán a dozviete sa, čo sa stane dnes a zajtra. Čítajte príbehy Prorokov a Imámov a budete vedieť, čo sa stane dnes a zajtra. A či ste nečítali Allahove (swt.) slová: {Riekni: “Ja veru nie som žiadnou novotou medzi poslami”} {46:9}. Príbehy Poslov sú takmer také isté a prepojené. Áno, sú tam rozdiely v zmysle, že táto záležitosť sa odohrá tu a neodohrá sa tam, ale neznamená to, že sa tak nestane.” Z knihy “So Spravodlivým Služobníkom.”

V knihe “Teľa” on (pmsn) tiež povedal: “…a musí byť sameri a musí byť teľa…”.

A on (pmsn) povedal: “Tak, ako bol Sameri s Mojžišom a Judáš s Ježišom, podobne s Muhammadom (pmsnajr) boli prítomní podobní Samerimu a jeho spoločníkom, a rovnako tak bude prítomný Sameri a jeho spoločníci s Mahdím. Toto je Sunna (spôsob/zvyk/obyčaj) Allaha a v Allahovej Sunne nenájdete zmeny.” Z knihy Al-Džawab Al-Munír.

A tak keďže Imám (pmsn) spomenul, že musíme premýšľať nad Koránom a príbehmi prorokov a imámov, aby sme vedeli, čo sa stane dnes a zajtra, a keďže on (pmsn) povedal, že táto Da’wa má Sameriho a jeho spoločníkov, musíme dávať dobrý pozor na príbeh Sameriho, Mojžiša (pmsn), Árona (pmsn) a Bani Izrael a na to, čo sa o nich v Koráne píše.

2) Ďaľší dôkaz toho, že Ansári budú bojovať proti Imámovi (pmsn)

V knihe “Teľa” Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vraví:

“Presnejšie, niektorí z nepracujúcich učencov, o ktorých si ignoranti myslia, že sú k nemu (pmsn) blízki, v neho neuveria. Imám Al-Sádiq (pmsn) povedal: (…Podobne je to s Qaimom (pmsn). Dni jeho neprítomnosti sa predĺžia, aby sa pravda mohla stať jasnou, a aby sa viera mohla očistiť od nečistôt odpadlíctva každého spomedzi šítov so zlomyseľnou povahou, ktorí sa obávajú toho, že sa z nich stanú pokrytci pri očakávaní dedičského práva, posilnenia a obrovskej bezpečnosti počas vlády Qaima (pmsn)… [až povedal], “a keď z islámu neostane nič, než jeho meno, z Koránu nič iné, než jeho text, a keď držiteľ záležitosti bude neprítomný z objasneného dôvodu, kvôli ohromnej fitne sŕdc, až sa ten najbližší k nemu stane preň tým najväčším nepriateľom, potom ho Allah podporí vojakmi, ktorých ste nevideli a náboženstvo Jeho Proroka sa prejaví skrze jeho ruky nad všetky náboženstvá, aj keď tým, ktorí Allahovi pripisujú iných, sa to nebude páčiť). Z knih Kamaul Din, str. 356, Ghaybat Al Túsi, str. 172, Bihar AlAnwar, zv. 51, str.222.

Hadís, ktorý Imám Ahmad (pmsn) cituje, poukazuje na to, že tí najbližší k nemu budú najviac nepriateľskí voči nemu!! “Najbližší k nemu” znamená, že táto osoba v neho už verila! No bude preň tým najhorším nepriateľom počas jeho neprítomnosti a po nej!! Nemyslím, že je potrebné, aby to bolo ešte jasnejšie.

3) V knhe Teľa, str. 167 Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vraví: (Imám Al-Sádiq (pmsn) povedal: “Keď Qa’im vystúpi, tí, ktorí boli považovaní za ľudí tejto záležitosti, ju opustia”)

Keď Qa’im vystúi (nie “objaví sa”, ale “vystúpi/výjde von”), kto sú ľudia, ktorí by mohli byť opísaní ako “ľudia tejto záležitosti”)? “Táto záležitosť” je záležitosťou Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn). Kto sú ľudia záležitosti Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn)? Sú to Ansári. Tí, ktorí verili, keď “sa objavil,” ale keď “vystúpi/výjde von”, mnohí z nich túto záležitosť opustia!

4) Ďaľší dôkaz, že Ansári budú s Imámom (pmsn) bojovať

(Vyrozprával Al-Báqir (pmsn): “Keď Qaim (pmsn) povstane, pôjde do Kúfy. Zhruba tisíc osôb nazývaných Batriyya, ktorí budú niesť zbrane, vystúpia proti nemu (pmsn). Povedia, ‘Choď späť odkiaľ si prišiel. Nepotrebujeme synov Fatimy.’ Umiestni do nich meč, až príde k poslednému z nich. Potom vstúpi do Kúfy. Tam zabije každého pochybovačného pokrytca a zničí ich paláce. Zabije tých, ktorí budú za nich bojovať, až kým bude Všemohúci Allah spokojný.” A toto je rada pre každého, ktorý sa daného dňa obáva a nechce čeliť Imámovi (pmsn) so slovami: “Choď späť, Ó, syn Fatimy”). Z knihy Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) “Rada Študentom Akademických Hawzí a Všektým, Ktorí Hľadajú Pravdu.”

Iba Ansári veria, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) je skutočne synom Fatimy (pmsň). Zvyšok šítov, rozhodne zvyšok muslimov a ostatní ľudia vo všeobecnosti neveria, že patrí do potomstva Fatimy (pmsň). A preto tí, ktorí by mohli Imámovi (pmsn) povedať, “Nepotrebujeme ťa, Ó, syn Fatimy,” môžu byť jedine Ansári, ktorí ako jediní veria, že skutočne je synom Fatimy (pmsň).

5) V Kázni Hadž Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) rátal s tromi prísahami, ktoré mu budú zložené:

“…A to bola prvá prísaha. Potom sa ľudia stali odpadlíkmi až na niekoľkých, ktorí boli lojálni k Allahovej swt. zmluve…”

“…Potom sa odohralo odpadlíctvo Haidera Al-Mušattáta a jeho skupiny, a tak Allahovej zmluvy sa nepridržal nik okrem niekoľkých, ktorí boli lojálni…”

“…Toto bola tretia prísaha po tom, čo som utŕžil úder do hlavy dvakrát…”

A potom vraví:

“Všetká chvála patrí Allahovi, ktorý ma učinil podobnému Dul Qarnainovi”

Imám (pmsn) spomenul, že po prvých dvoch prísahách sa odohrali dve odpadlíctva. Ak môžeme dokázať, že aj v tretej prísahe sa odohrá odpadlíctvo, dozaista môžeme povedať, že keď Qaim (pmsn) výjde von, skupina tretej prísahy taktiež podstúpi proces odpadlíctva ako dva predošlé razy a iba niekoľkí ostanú verní Allahovej zmluve.

A vskutku to vieme dokázať z odpovede, ktorú Imám Ahmed (pmsn) poskytol v Alegóriach, zv. 3:

“Ahlul Bayt (pmsn) vo vyrozprávaniach o Dul Qarnaynovi poskytli objasnenia a tou najdôležitejšou vecou z nich bolo, že Dul Qarnayn tohoto veku je Qa’im.” Až povedal:

“A výrok Veliteľa Veriacich (pmsn), “a medzi vami je mu podobný,” mienil tým Qa’ima, pretože on (pmsn) bude volať ľudí a oni mu povedia, “Choď späť, Ó, syn Fatimy (pmsň),” a po tretíkrát mu Allah dá moc nad ich krkmi, a tak ich zabije, až bude Allah spokojný, a až jeden z blízkych k nemu povie: “Desíš ľudí ako ovce!” A až ľudia povedia: “Tento nie je z Rodiny Muhammada (pmsn), a ak by bol, mal by zľutovanie,” presne, ako to oni (pmsn) vyrozprávali.” Alegórie, otázka 72.

Pamätáte sa, keď v Kázni Hadž povedal: “…Toto bola tretia prísaha po tom, čo som dvakrát utŕžil úder do hlavy. Všetká chvála patrí Allahovi, ktorý ma učinil podobnému Dul Qarnainovi.” A tak dva razy, kedy mu ľudia povedali, “Choď späť, Ó, syn Fatimy (pmsň),” sa už udiali, ako sa spomína v Kázni Hadž. Avšak tretíkrat sa tak ešte nestalo, pretože ako sa spomína vo vyrozprávaniach vyššie uvedených, stane sa tak vtedy, keď výjde von. Čo je pointa? Je ňou to, že prvé dva razy tí, ktorí Ahmedovi (pmsn) povedali, “Choď späť, Ó, syn Fatimy (pmsň),” boli Ansári, ktorí mu prisahali vernosť. Rovnako to bude po tretíkrát, kedy to budú Ansári, ktorí mu tiež prisahali vernosť!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s