Hadísy ohľadom 12 Mahdíov

islám 12 Mahdíov

 1. Vôľa Proroka Muhammada (pmsnajr) napísaná v noc jeho smrti:

Prorok Muhammad (msnajr) povedal Ali bin Abi Tálibovi počas noci jeho smrti, “Ó, Otec Al-Hassána, prines mi pero a papier,” a diktoval mu svoju vôľu, až kým sa nedostal do bodu, keď povedal, “Ó, Ali, po mne bude dvanásť Imámov a po nich bude dvanásť Mahdíov.  Ty, ó, Ali, si prvý z dvanástich Imámov, Boh ťa pomenoval vo svojich nebesiach Ali Al-Mortada, Princ Veriacich, Ušlachtilo-pravdivý, Žiarivým oddeľovačom lží a pravdy, dôveryhodný a Mahdi (správne vedený).  Tieto mená nemôžu byť pravdivo pripisované nikomu inému, než tebe.  Ó, Ali, si mojim nástupcom mojej rodiny, ich živých a ich mŕtvych a mojich žien.  Ktorúkoľvek utvrdíš, ma zajtra nájde a ktorúkoľvek odmietneš, som jej zbavený/jej nevinný.  Neuvidím ju a ona neuvidí mňa v Deň Zmŕtvychvstania.  Ty si nástupca (Kalif) môjmu národu po mne.  Keď sa k tebe smrť priblíži, odovzdaj to môjmu synovi, Al-Hassánovi, vskutku prospešnému.  Keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá môjmu synovi, Al-Husseinovi, mučeníkovi, čistému, zavraždenému.  Keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, pánovi uctievačov, Alimu.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, Muhammadovi Al-Baqírovi.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, Jafar Al-Sadiqovi.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi, Musa Al-Kathumovi.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, Alimu Al-Retha.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi, Muhammadovi, dôveryhodnému, zbožnému.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi, Alimu, radcovi.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi Al-Hassánovi, cnostnému.  Keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, Muhammadovi, Poverencovi Svätej Rodiny Muhammada, mier s nimi.  Toto je dvanásť Imámov.  Po ňom bude nasledovať dvanásť Mahdíov.  A tak, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi, prvému z blízkych, má tri mená, jedno ako moje a môjho otca: Abdullah (služobník Boží), Ahmad a tretie menoj je Mahdi (správne vedený).  On je prvý z veriacich.”

Hadís je uvedený v nasledujúcich knihách:


—Šeik Al-Toosi, Al-Ghayba str.150

—Šeik Hor Al-Amili, Ithbat Al-Hodat Vol. 1 str. 549

— Šeik Hor Al-Amili, Al-Iqath Min Al-Haj’a str. 393-3

— Šeik Hassan bin Soulayman Al Hilli, Mokhtasar Al Bassair str. 159

—Al-Allama Al-Majlisii, Bihar Al-Anwar Vol. 53 str. 147

—Al-Allama Al-Majlisii, Bihar Al-Anwar Vol. 36 str. 260

— Šeik Abd Allah Al-Bahrani, Al’awalim Vol. 3 str. 236

—Al-Sayyed Hashim Al-Bahrani, Ghayat Al-Maram Vol. 1 str. 370

—Al-Sayyed Hashim Al-Bahrani, Al-Insaf str. 222

—Al-Fayth Al-Kachani, Nawadir Al-Akhbar str. 294-9

— Šeik Mirza Annouri, Annajm Al-Thaqib Vol. 2 str. 71

—Al-Sayyed Muhammad Muhammad Sadiq Al-Sadir , Tarikh Ma Ba’d Al-Thohoor str. 641-11

— Šeik Al Mayanji, Makatib Arrassoul Vol. 2 str. 96

— Šeik Al-Korani, Mokhtasar Mo’jam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi str. 301-13

 1. Abi Hamza vyrozprával od Abi Abdulláha (pmsn) v dlhom hadíse, že povedal: “Ó, Aba Hamza, spomedzi nás je 11 Mahdíov po Qaimovi z potomstva Al-Hussajna (pmsn)” – Ghaiba, Al-Túsi, str. 478 – 479.
 1. Abi Basír povedal: Povedal som Al-Sádiqovi Džáfarovi bin Muhammadovi (pmsn): Ó, syn Allahovho Posla, od tvojho otca (pmsn) som počul, že povedal: po Qaimovi bude 12 Mahdíov, on povedal: povedal 12 Mahdíov a nie 12 Imámov, ale sú to ľudia z našich Šia, ktorí volajú ľudí, aby nám prisahali vernosť, a aby poznali naše právo” – Kamal Al-Dín wa Tamam Al-Ni’emah, Šeik Al-Sadúq, str. 358.
 1. Abi Abdulláh (pmsn) povedal: spomedzi nás 12 Mahdíov po Qaimovi (pmsn) z potomstva Hussajna (pmsn)” – Muntakhab Al-Anwar Al-Mude’ah, Sayyed Baha’a Al-Dín Al-Nadžafi, str. 353 – 354.
 1. Al-Hadrami vyrozprával od Abi Džáfara (pmsn) vraviac: Opýtal som sa ho, ktoré miesto na zemi je najobľúbenejšie po Haram Allaha (swt.) a Haram jeho Posla (pmsnajr)? On povedal: “Al-Kúfa, Ó, Aba Baker, je cnostná a nepoškvrnená, v nej sú hroby vyslaných prorokov, nevyslaných prorokov a čestných nástupcov. A v nej je Mešita Suhail, v ktorej sa modlil každý prorok, ktorého Boh vyslal, a z nej sa objaví spravodlivosť Boha a v nej bude ten, ktorý povstane (Jeho Riser) a ten, ktorý povstane po ňom, a je to obydlie prorokov, nástupcov a spravodlivých” – Kamel Al-Ziyarat od Džáfara bin Muhhammad bin Qoloweha, str. 76.

Imám Abu Džáfar (pmsn) spomína Mahdíov vraviac: “a Riser po ňom,” čo znamená po Qaimovi (pmsn). A tak pomenúva Mahdíov ako Riserov.

 1. Habbah Al-Arni povedal: Princ Veriacich (pmsn) vyšiel do Híry a povedal: “to bude spojené s týmto” a ukázal rukou na Kúfu a Híru “až bude medzi nimi lakeť predávaný v Dinároch, a potom bude v Híre postavená mešita, ktorá má 500 dverí, kalifát Qaima (nech Allah urýchli jeho príchod) sa v nej bude modliť, pretože mešita Kúfy bude pre nich malá a bude sa v nej modliť 12 Imámov spravodlivosti” – Bihar AlAnwar, zv. 52, str. 474, Tahthíb AlAhkám od Šeika Al-Túsiho, zv. 3, str. 245.

Princ veriacich v tomto vyrozprávaní uvádza, že v Híre bude postavená mešita, v ktorej sa bude modliť kalifát Qaima, a potom povedal: “a bude sa v nej modliť 12 Imámov spravodlivost” a títo Imámovia sa v nej budú modliť po tom, čo ju Qaim (pmsn) postaví, čo znamená, že to nie je tých istých (predošlých) 12 Imámov, ale sú to tí, ktorých spomínajú iné vyrozprávania ako Mahdíov.

 1. Dua od Ahlul Bait (pmsn): “Ó, Allah, modli sa za držiteľov jeho zmluvy, dopomôž k dosiahnutiu ich nádejí, predĺž ich životy a udeľ im víťazstvo. Naplň, čo si im zveril zo záležitosti Tvojho náboženstva a učiň z nás ich pomocníkov a tých, ktorí podporujú Tvoje náboženstvo a modli sa za jeho čistých otcov, správne vedených Imámov…” – Mikyal Al-Makarim, zv. 2, str. 73

Táto Dua je za Qaima (pmsn) a držiteľov jeho zmluvy, ktorí sú jeho nástupcovia. Dua uvádza frázu: “Naplň, čo si im zveril zo záležitosti Tvojho náboženstva,” pretože im (pmsn) je zverená záležitosť náboženstva. A dôkazy, ktoré tu mienil, sú Mahdíovia, a aby sa modlil za Mahdíov, a potom sa modlí za jeho čistých otcov, to znamená otcov Qaima (pmsn).

 1. Imám Sadžád (pmsn) povedal: ((Qaim spomedzi nás povstane a po ňom bude dvanásť Mahdíov)) Šarh Alkhbar 3/400 (Vysvetlivka 3/400).
 1. V Due vyrozprávanej ženou, ktorá bola v dome Imáma Al-Mahdího (pmsn) a Šeik Al-Túsi ju zaznamenal: “Ó, Allah, modli sa za Muhammada Al-Mustafu, Alího Al-Murtadu, Fatimu Al-Zahru, Al-Hassána Al-Reza, Al Hussajna Al-Musaffa a všetkých nástupcov, svetlá ponurosti a zástavy vedenia, znamenia piety, pevné rukoväte, pevné laná a priame cesty. A modli sa za Tvojho nástupcu a držiteľa zmluvy a Imámov spomedzi jeho synov, a preĺž ich životy…” – Ghajbat Al-Túsi, str. 28, Bihar Al-Anwar, zv. 52, str. 22.

Žena vyrozprávala Dua od Imáma Al-Mahdího (pmsn), keď sa modlil za jeho otcov a naväzoval na to modlitbu za Mahdíov, a keď spomenul Mahdíov povedal (predĺž ich životy), a je známe, že Imámovia spomedzi jeho praotcov sú mŕtvi, a teda sa modlil za Mahdíov (pmsn).

 1. Vyrozprávané Imámom Al-Askarim v Due 3. Šabanu: a nástupca z jeho potomstva po ich Qaimovi a jeho okultácii” – Bihar, zv. 53, str. 94.
 1. Sayyed ibn Tawús povedal: a vybrali sme to, čo ibn Abi Qurra spomenul v jeho knihe na základe autority Muhammada ibn Ísa bin Ubaida, na základe autority cnostného (pmsn): a v 23. noc mesiaca Ramadán počas státia, sedenia a vždy počas celého mesiaca… po chválení Allaha Tála a posielaniu požehnaní na Jeho Proroka a jeho potomstvo (pmsn):

“Ó, Allah, ochraňuj toho, čo Ťa podporuje, toho, ktorý povstane s Tvojou záležitosťou, Muhammada ibn Hassána (mier a požehnania s ním a s jeho praotcami), v túto hodinu a v každú hodinu ako patróna, ochráncu, lídra, víťaza, dôkaz, asistenta; až kým ho ustanovíš na Zemi a ľudia ho budú poslúchať, a umožni mu tešiť sa z toho čo do šírky a do výšky, a učiň z neho a jeho potomkov dedičných Imámov.” (Kitab alIqbál, str. 86 & Bihar AlAnwar, zv. 86, str. 340; zv. 94, str. 349; zv. 99, str. 314).

 1. Šejk Al-Sadúq vyrozprával, že Imám Al-Džawád (pmsn) povedal: “Ak si skončil písanú modlitbu, povedz: Súhlasím s Allahom ako Pánom, islámom ako náboženstvom, Koránom ako Knihou, Muhammadom (pmsnajr) ako Prorokom, Alím (pmsn) ako pánom, Al-Hassánom a Hussajnom, a Alim ibn Al-Hussajnom … a Al-Hudžom ibn Al-Hassán ibn Alim (pmsn) ako Imámami. Ó, Allah, ten, ktorý Ťa podporuje, je Al-Hudža, a tak ho ochraňuj… a daj, aby bol Riserom Tvojej záležitosti, a víťazom Tvojho náboženstva, a ukáž mu radosti jeho, jeho potomstva, jeho rodiny…” (Ma La Jahzarho Al-Faqíh: zv. 1, str. 327, Al-Kafi: zv. 2, str. 548).
 1. Dua napísaná v poznámkach Imáma Mahdího, daných Jakúbovi bin Júsuf Al-Tharrab Al-Ghassánymu, vyrozprávané v knihe Šejka Al-Túsiho: “V mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milosrdného… (modlil sa za 12 Imámov až po Imáma mahdího (pmsn)):

“… Ó, Allah, daj mu a jeho potomstvu a jeho šítom… čo ho činí spokojným a radostným” …až povedal: “Ó, Allah, modli sa za Tvojho podporovateľa a za jeho dedičov zjavných a Imámov spomedzi jeho synov a predĺž ich životy…” (Ghaiba od Šeika Al-Túsiho, str. 273 – 280)

____________________________________________________

Spoľahlivý reťazec vyrozprávajúcich:

Sayed, syn Tawúsa, povedal: a vybrali sme, čo bolo spomenuté synom Abi Qura v jeho knihe a on povedal, že je to zo zdroja Alího, syna Alhassána, syna Alího, syna Fathala, od Muhammada, syna Ísu, syna Abída, od spravodlivých (Ahlulbayt pmsn), on povedal:

“Ó, Allah, buď pre Tvojho strážcu, toho, ktorý povstane s Tvojou záležitosťou, Muhammada ibn Hassána, jeho otcom, požehnania a mier s nimi v túto hodinu a v každú hodinu, patrónom, ochráncom, lídrom, víťazom, dôkazom, asistentom, až kým ho neučiníš na Zemi podporeného a daj, aby mal radosť s jej výšky a šírky, a daj preň potomkov, Imámov, ktorí zdedia – Bihar AlAnwar, zv. 49, str. 349.

 1. Nadžaši ho volal Thiqa, str. 397 – 1066 – Muhammad, syn Alího, syn Jaqúba, syn Izáka, syn Abi Qura Abu AlFaradž AlQana’e, pisateľa, on je Thiqa (spoľahlivý), veľa počul a veľa písal” – Mustadrakat Ilm AlRidžal, zv. 7, str. 251 – 252 – 14111 – (Thiqa jednohlasne).
 1. (Kniha) Ibn Tawús vraví, že všetky Dua obdržal od Ibn Abi Jaqra a on je Abu AlFaradž Muhammad, syn Abi Qura, a je dobre známou spoľahlivou osobou, súhlasne určenou.
 1. Ali, syn Alhassána, syn Aliho, syn Fathála, syn Omara, syn Aymana Mawla z Akramy, syn Ribía AlFayath Abu Alhassána – AlNadžaši v jeho Ridžal, str. 257 – 258 – 676 “…ten najspoľahlivejší s najväčším poznaním ohľadom vyrozprávaní”
 1. Nadžaši, str. 333 – 334 – 896 – Muhammad, syn Ísu, syn Abída, syn Jaqtína, syn Músu Mawla Asáda, syn Huzaima, Abu Džáfer, chválený našim priateľom, je spoľahlivý.

Od Ahmada, syn Muhammada AlaJádiho, od Alího, syna Uqbu, od jeho otca (Uqba, syn Khaleda), Abi Abdulláh (pmsn) povedal: “Spomedzi nás je po Riserovi (pmsn) 12 Mahdíov.”

Baha Al Dín AlNadžafi no volal Thiqa – Muntakhab AlAnwar AlMuthía, str. 250, volal ho Thiqa, Ahmad, syn Muhammada Alajádiho, nech s ním má Allah zľutovanie, Šeik AlTúsi nazval jednu z jeho kníh Alhassan – veľmi čistá – (AlŠafa Wal Džala).

AlNadžaši, str. 271 – 710, Ali, syn Uqbu, syn Khaleda Alasadi Abu Alhassan Mawla je Thiqa Thiqa.

Uqba, syn Khaleda – Tafsír AlAjáši, Súra Júnus, str. 125 skrze Abi Abdulláha (pmsn), že je chválený jeho eminenciou. Zv. 6, str. 186, 185 a zv. 3, str. 142, 132.

Od Šeika Aliho AlNumázi AlŠahrúdiho v Mustadrakat Ilm AlRidžál Alhadís, zv. 5, str. 247 – 147, hadís č. 9432, Uqba, syn Khaleda: Od spoločníka AlSádiqa (pmsn), Uthman, syn Imrána, z výroku AlSádiqa (pmsn) adresovanom Uqbovi, Uthamnovi a AlMálovi: Buďte zdraví! Pozdravujem všetkých vás! Tváre, ktoré nás milujú a my milujeme ich.

Imám AlSádiq (pmsn) vraví Uqbovi: “Mier s tebo, Ó, Ahlulbayt”Ridžal AlTúsi, zv. 2, str. 634.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s