Ako poznať, či je Sayyed Ahmad Al Hassan (pmsn) pravdivý?

pravdivý hlas Boha

V mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milosrdného,

a všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov. Nech Allah zošle Mier na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

{Pri Pánovi nebies a zeme, toto je skutočnosť rovnaká, ako že hovoríte} {51:23}

Všemohúci povedal: {A vyzývaj ľudí ku konaniu púte, a nech k tebe prídu peši alebo na všetkých ťavách rýchlych, prichádzajúc zo všetkých trhlín hlbokých} {22:27}. Toto bolo pridelené Abrahámovi (pmsn) a bolo to pridelené všetkým Prorokom, Miestodržiteľom a Poslom, a tým je rozhlasovanie, to znamená zvolávanie ľudí k pravde. Čo sa týka vedenia ich, nebolo im pridelené (tak konať) a čo sa týka prezentovania dôkazov a znamení, nebolo im pridelené (tak konať), iba ak v situáciach, v ktorých Allah, Oslavovaný, Všemohúci, tak chcel za účelom poníženia neveriacich a zachránenia nedbalých Jeho, Oslavovaného, Milosťou, kvôli skutočnosti, že ľudia poškvrnili ich podstatu, ich uši sa stali hluchými voči načúvaniu hlasu pravdy a ich srdcia sa stali pokrytými materiálnym leskom a túžbou, potom toto je ich hriech a je na nich, aby to odčinili. V prvom rade nech načúvajú pravde a hlasu pravdy, preto Všemohúci povedal: {A niet žiadneho donútenia v náboženstve! A už bolo jasne rozlíšené správne vedenie od blúdenia! Ten, kto neverí v tyrana a verí v Boha, ten uchopil sa rukoväti spoľahlivej, ktorá sa nikdy neodtrhne. A Boh je Počujúci, Vševediaci} {2:256}. A tak neviera v tyranov prinajmenšom zabezpečuje náležité prostredie slobody za účelom počutia pravdy a hlasu Allaha.

Ovce poznajú ich spravodlivého Pastiera na základe jeho hlasu. Tí, ktorí sú od Allaha, počujú hlas Allaha a rozpoznajú hlas Allaha, a slovo Allaha, a múdrosť Allaha, a sú veľmi dobre schopní rozoznať to od hlúposti Al Šajtána (Satana).

To je všetko (Ten, kto neuverí v tyrana a verí v Allaha), každý, kto neverí v tyrana, rozhodne pozná jeho hlas a jeho odporný obraz, ktorý sa opakuje v každej ére, pretože je to Nimrod, nepracujúci náboženskí učenci v čase Abraháma (pmsn), Faraón, náboženskí učenci v čase Mojžiša (pmsn), Pilát, Herodes, Rímsky cézar, nepracujúci náboežnskí učenci v čase Ježiša (pmsn), Chosreos, Cézar, Panovníci a hanáfi učenci, kresťanskí učenci, židovskí učenci v čase Muhammada (pmsnajr), muslimskí vládcovia, muslimskí učenci, všetci muslimovia v čase Imámov (pmsn) a nepracujúci šítski učenci dnešnej doby. Videli ste, aký veľký je tyranov kruh, a ako sú to zväčša tyrani, a preto Všemohúci povedal: {Tí, ktorých uctievate vedľa neho, sú len mená, ktoré dali ste im vy a otcovia vaši, a Boh ohľadne nich nezoslal žiadne splnomocnenie. Rozhodnutie náleží jedine Bohu a On prikázal, aby ste neuctievali nikoho okrem Neho. A to je náboženstvo nemenné, však väčšina ľudí to nevie.} {12:40}.

A tak kruh tyranov zahŕňa všetkých tých, ktorí neveria, že Zvrchovanosť je pre Allaha alebo aj tých, ktorí jazykmi recitujú, že Zvrchovanosť je pre Allaha, zatiaľ čo ich činy a práca naznačujú opak. Všetci tí a každý, kto ich nasleduje, je tyran a nasledovník tyranov, uctievač tyranov, ktorí neuctievajú Allaha. A ak sa pokoria, vskutku sa pokoria Šajtánovi, a ak sa vydajú na púť, ich púť je pre Šajtána, a ak sa pôstia, vskutku ich pôst je pre Šajtána, pretože sa hlásia k tomu, čo patrí Šajtánovi, buď ich výrokmi, alebo ich činmi, a popierajú to, čo patrí Allahovi, buď ich výrokmi, alebo ich činmi. Ich zjavné uctievanie je u Allaha bezcenné, presnejšie, Jeho Anjeli ich vidia, ako stoja a vysmievajú sa Allahovi, Oslavovanému, Všemohúcemu, a (ja) hľadám útočište u Allaha.

Tak aký škaredý je ich postoj, Allah, Oslavovaný, to opisuje ako {A modlitba neveriacich pri chráme skladá sa iba z pískania a tlieskania dlaňami. Ochutnajte teda trest za to, že ste boli neveriaci!} {8:35}.

Tí, ktorí sú od Allaha, počujú slová Allaha a skutoční nasledovníci (Šia) Muhammada a Rodiny Muhammada (pmsnajr) veľmi dobre poznajú hlas Spravodlivého Pastiera.

Stratí človek hlas jeho Imáma?

Je možné, že syn nepozná hlas svojho otca, ktorý ho vychoval, pretože v davoch sveta počul mnoho hlasov, je to možné??!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s