Allah svedčí v prospech Ahmada Al Hassána (pmsn)

Istikhara Mahdi

Allah, Oslavovaný, Všemohúci, svedčí v prospech tých, ktorí svedčia v prospech Imáma Ahmad Al-Hassána (pmsn) skrze sny/vízie, skrze Istikharu a prostredníctvom iných spôsobov neviditeľného, pretože spôsobov Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho je (tak veľa), koľko je osobností v stvorení.

Sny/Vízie

Existuje modlitba pre tých, ktorí túžia po tom, aby im Allah, Oslavovaný, ukázal sen, ktorý objasňuje spoločníka pravdy.

Modlitba pre každého, kto chce, aby mu Allah ukázal víziu, ktorá podporuje Spoločníka Pravdy:

V mene Allaha, Dobročinného, Milostivého

Štyridsať dní sa v druhej polovici noci modlite túto Dua:

(((Ó, Allah, si Sprievodca zmätených a útočišťom pre skľúčených, a opatrovateľ utláčaných. Niet pre mňa iného božstva, než si Ty, a tak na Teba volám, a niet Tvojich spoločníkov, preto Ťa prosím.

Požehnaj Muhammada a rodinu Muhammada a urýchli úľavu pre moju záležitosť, a veď ma bližšie k Tvojim dverám, a upokoj môj pohyb v Tvojej svätyni a pri Tebe, žiadam Tvoje svedectvo, a som Tvoj nízky služobník, ktorý je pokorný, a Ty si Pán, Všemohúci, Vysoký silou.

Ukáž mi záležitosť Ahmada Al-Hassána tou najjasnejšou podobou a obdar rečou môj jazyk – ak je to Tvoj strážca – k jeho pravde, jeho oddanosti a jeho víťazstvu; – a ak je to Tvoj nepriateľ – k jeho lži a vojne s ním.

Ó, Ty, ktorý inšpiroval Ježišových (pmsn) apoštolov a dosvedčil im, že Ježiš (pmsn) je Jeho posol, {A keď som vnukol apoštolom: “Verte vo Mňa a posla Môjho!” a oni odpovedali: “Uverili sme a dosvedč, že sme do vôle Tvojej sa odovzdali} {5:111}.

Dosvedč pre mňa a objasni mi túto záležitosť, aby moje vlasy, koža, mäso a kosti mohli svedčiť (v prospech tejto záležitosti.)

A Zem sa nezmenšila vierou mňa a mojej duše, že Tvoje Svedectvo je tým najväčším svedectvom, {Opýtaj sa, ktorá vec platí najviac ako svedectvo? Odpovedaj: “Boh je svedkom medzi vami a mnou} {6:19}.

Ó, Ty, ktorý si sa predstavil neveriacim skrze posolstvo Muhammada (pmsnajr), ktorý svedčil a povedal:

{Tí, ktorí neveria, vravia: “Ty nie si žiaden vyslanec Boží!” Riekni: “Boh stačí mi ako svedok medzi vami a mnou} {13:43},

{Alebo hovoria: “On si to vymyslel!” Odpovedz: “Aj keby som si to vymyslel, vy nevládnete od Boho ničím pre mňa. On dobre vie, čo o Ňom nahlas hovoríte, a On stačí ako svedok medzi mnou a vami. A On je odpúšťajúci a zľutovný} {46:8},

{Riekni: “Boh stačí ako svedok medzi mnou a vami, pretože On o služobníkoch svojich je dobre oboznámený a jasne ich vidí.”} {17:96}.

A tak oni sa zriekli Tvojho svedectva. Dosvedč mi, ó, Pane, keďže ja Tvoje svedectvo neodmietnem a svedčím, že vízie sú: pravdivé s Tebou, prvou líniou, Tvojou inšpiráciou a Tvoje slová, ktoré si uprednostnil k Svetom.

Ó, Ty, ktorý si prikázal Ibrahimovi a urýchlil Prorokov z jeho potomstva. Pretože on uveril vo vízie, a potom si povedal: {Zvolali sme naň: “Ó, Abrahám, veru si už preukázal, že videnie si za pravdu mal – a takto tých, ktorí dobro konajú, odmeňujeme} {37: 104 – 105}.

A prikázal si Márii, a potom si povedal: {A uvádza i Máriu, dcéru Imránovu, ktorá panenstvo svoje strážila a do ktorej sme vdýchli ducha Svojho. A za pravdivé prehlásila slová Pána svojho i Písma Jeho a patrila medzi Bohu pokorne oddaných} {66:12}.

Ó, Ty, ktorý si prehovoril k Muhammadovi (pmsnajr) a ktorý si povedal: {Tým, že tento Korán zjavujeme, vyrozprávame ti príbeh najkrajší, zatiaľ čo pred tým veru bol si jedným z tých, ktorí o tom nemali tušenia. Hľa, vravel Jozef otcovi svojmu: “Otče môj, videl som vo sne jedenásť hviezd, slnce i mesiac a zbadal som, ako sa predo mnou klaňajú.”} {12: 3 – 4}.

A tak si nazval videna/sny tými najlepšími vyrozprávaniami v Tvojej Svätej Knihe. A tých, ktorí v ne uverili, si pochválil tvojimi strážcami, prorokmi a poslami; a zhanobil si tých, ktorí sa ich zriekli a pomenovali ich zmätenými snami, a potom si vyriekol Tvoj výrok pravdy: {Približuje sa k ľuďom zúčtovanie ich, zatiaľ čo ľahostajne sa odvracajú, a vždy, keď k nim od Pána ich nové pripomenutie príde, iba ako v zábave mu načúvajú s výsmechom v srdciach. A tí, ktorí nespravodliví sú, tajne sa dohovárajú: “A či nie je on len smrteľník vám podobný? A či sa chcete podieľať na kúzelníctve, aj keď oči máte vidiace?” Riekni: “Pán môj dobre pozná reči na nebesiach i na zemi, On počujúci je, Vševediaci.” Však naopak oni hovoria: “To sú iba sny popletené alebo skôr on sám si to vymyslel, ba veru on básnikom je! Nech teda predloží znamenia, s akými boli vyslaní proroci starí!”} {21: 1 – 5}.

A davy a faraónovi vojaci povedali: {I riekli: “Popletené sny to sú a my vo výklade snov sa nevyznáme.”} {12:44}.

A Jozef uveril vo videnia a v to najlepšie z nich, a potom si mu prikázal a povedal: {“Ó, Jozef spravodlivý!”} {12:46}.

Ó, Allah, daj, aby som bol ako tvoji strážcovia, proroci a poslovia; veriaci vo videnia/sny ako tí najlepší (pmsn), a v Tvoju inšpiráciu, a Tvoje slová, ktorými si uprednostnil Svety, a v tie najlepšie vyrozprávania Tvojej Svätej Knihy, a aby som neprehlásil za neplatné Tvoje svedectvo, a aby som nezneúctil Tvoj sľub)))

Potom vyrieknite:

(((Zachráň ma, ó, Pane, na základe práva Fatimy, zľutuj sa nado mnou, ó, Pane, skrze právo Fatimy, veď ma, ó, Pane, skrze právo Fatimy.)))

* * *

Pretože Allah, Oslavovaný, Proroci a Zvláštni Preferovaní svedčia v prospech Imáma Ahmada (pmsn) a podľa týchto noriem.

Istikhara (Hľadanie toho, čo je najlepšie od Allaha)

Sen/videnie a Istikhara sú spôsobmi neviditeľna k poznaniu a identifikácii/určeniu pravdy Nástupcu Allaha na Jeho Zemi a Korán uznáva sny/videnia v príbehu sna Proroka Jozef (pmsn), a objasňuje, že išlo o dôkaz toho, že Jozef (pmsn) bol Nástupcom Allaha na Jeho Zemi. A to je cesta, ktorou Jákob hľadal vedenie a varoval Jozefa, aby svoj sen nehovoril bratom, pretože oni by sa tak dozvedeli, že Jozef je Nástupcom Allaha na Jeho Zemi. Je rozdiel povedať, že sen/videnie je indikáciou k poznaniu Viery, Rozsudkov, Jurisprudencie/Zákonov a Doktríny (Fiqh) a vravieť, že sen/vidina indikujú k identifikovaniu/určeniu pravdy doktríny Nástupcu Allaha na Jeho Zemi.

Existuje mnoho tradícií (Ahadís) vyrozprávaných Ahlul Bayt (pmsn) ohľadom dôležitosti Istikhary, nasleduje niekoľko z nich:

Vyrozprávané od Abi Abdulláha (Imáma Džáfar As-Sádiqa) (pmsn): “Modli sa dva rakáty a hľadaj to, čo je najlepšie od Allaha (Istikhar), pretože pri Allahovi, niet muslima, ktorý sa opýta Allaha, čo je najlepšie (Istikharou) a Allah by nevybral, čo je preň najlepšie.” [Wasa’il Al Shia / Dvere Modlitby a Istikhara].

A od neho (pmsn): Každý, kto žiada Allahovo vedenie (vykoná Istikharu), zatiaľ čo je spokojný s čímkoľvek, čo On preň vyberie, Allah rozhodne vyberie, čo je preň najlepšie.” [Rovnaký zdroj].

A od neho (pmsn): “Učili sme sa, ako hľadať Allahovo vedenie (Istikharu), ako sme sa učili kapitoly Koránu.” Potom povedal: Ak vykonám Istikharu, nezáleží mi na tom, na ktorú stranu padnem.[Rovnaký zdroj].

A oveľa viac a existujú tradície, ktoré zakazujú nesúhlasenie s Istikharou a nepočúvnutie jej alebo započatie záležitosti bez toho, aby sa hľadalo Allahovo vedenie, čo je ohľadom záležitosti najlepšie. Od Abi Abdulláha (pmsn): “Každý, kto vstúpi do záležitosti bez hľadania toho najlepšieho od Allaha (Istikhara), bude postihnutý, nebude odmenený.” [Rovnaký zdroj].

A od neho (pmsn): “Allah, Oslavovaný a Vysokopostavený, povedal: ‘Spomedzi nešťastí môjho služobníka je, že pracuje, ale nehľadá Moje vedenie (nehľadá to najlepšie odo Mňa/nerobí Istikharu). [Rovnaký zdroj].

A od neho (pmsn), niektorí z jeho spoločníkov sa ho opýtali: “Kto sú tie najúctihodnejšie/najvznešenejšie stvorenia pri Allahovi?” On (pmsn) povedal: “Tí, ktorí sú najčastejšie angažovaný v spomínaní na Allaha a sú voči Nemu najposlušnejší.” Bolo povedané: “Kto sú pre Allaha tie najnenávidenejšie stvorenia?” On (pmsn) povedal: “Tí, ktorí obviňujú Allaha.” Bola položená otázka: “Je niekto taký, kto obviňuje Allaha?!?!” On (pmsn) povedal: “Áno, tí, ktorí hľadajú to najlepšie od Allaha (robia Istikharu) a odpoveď príde s tým, čo nenávidia, a tak sa nahnevajú/stanú sa nespokojnými kvôli tomu, vsktuku to sú tí, ktorí obviňujú Allaha.” [Rovnaký zdroj].

Svätý Prorok (pmsnajr) a Ahlul Bayt (pmsn) vyrozprávali mnoho spôsobov robenia Istikhary a prosenia Allaha, a poznanie Jeho, Oslavovanéh, odpovedí.

Vskutku Safwan Al Džamal, ktorý je spomedzi spoločníkov dvoch Imámov – Al Kazima a Al Ridu (pmsn), sa stal istým, skrze Istikharu, ohľadom Imamátu Imáma Al Ridu počas Fitny Waqifit (tých, ktorí zastavujú).

A od Aliho ibn Mo’atha, ktorý povedal: “Povedal som Safwanovi bin Jahjovi: ‘Na základe čoho si určil, že Ali – to znamená Ali Al Rida (pmsn) – je Imámom?’ On povedal: ‘Modlil som sa a prosil som Allaha, a hľadal/žiadal som od Allaha to, čo je najlepšie (urobil Istikharu) a bol som si istý, že on bol Imámom.’” [Ghayba Al-Túsi: str. 54]. Následne, Safwan Al Džamal odhalil Imamát Aliho Al Ridu (pmsn) skrze žiadania od Allaha toho, čo je najlepšie (Istikhara).

A na vás je tento veľmi dôležitý hadís (tradícia), ktorá spája Istikharu s Imámom Al Mahdím (pmsn).

Kitab Al Ghayba – Muhammad bin Ibrahim Al Ni’mani – str. 221 & 222.

Od Abi Muhammad Musa bin Haroun bin Isa Al Ma’badyho, ktorý povedal: “Abdulláh bin Muslima bin Qa’nab nám vyrozprával, vraviac: Suliman bin Bilal vyrozprával: Džáfar bin Muhammad (požehnania a mier s ním) nám vyrozprával od jeho otca, (ktorý vyrozrpávala) od jeho starého otca, (ktorý vyrozprával) od Al Husseina bin Aliho (mier s nimi), vraviac: “Za Princom Veriacich (pmsn) prišiel muž a povedal mu: ‘Ó, Princ Veriacich! Povedz nám o tvojom Mahdíovi!’ A tak on (pmsn) povedal: ‘Ak kolesári cyklujú a veriacich bude menej, a cudzí/importovaní odídu, tak to je to.’ A tak on povedal: ‘Ó, Princ Veriacich! Od koho je tento muž?’ A tak on (pmsn) povedal: ‘Od Bani Hašem… až povedal: Potom sa vrátil k Mahdího opisu (pmsn) a povedal: Jeho jaskyňa je najrozsiahlejšia a spomedzi vás má najviac poznania, a je ten najmilostivejší. Ó, Allah, učiň jeho zoslanie východiskom pre nešťastie a zjednoť národ pod ním, a tak keď Allah pre teba vyberie (že ho spoznáš), rozhodni sa (choď k nemu), a neotáčaj sa od neho, ak ti bol daný úspech poznania ho, a nemiň ho, ak si bol k nemu vedený, ah, a ukázal rukou na svoju hruď s túžbou vidieť ho.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s