Môžu náboženskí učenci vykladať Korán?

náboženskí učenci

Imám al-Rida (pmsn) povedal Ibn Džahmovi: “Maj strach z Allaha a nevykladaj Knihu Allaha na základe vlastného názoru, pretože Allah povedal: {avšak nepozná výklad toho nik okrem Boha a tých, ktorí pevní sú vo vedení} {3:7}

Bihar al-Anwar, zv. 11, str. 72, Hadís č. 1

V jednom z listov Mu’awiyovi (nech ho Allah preklína) Imám Ali (pmsn) napísal:

“Počul som, ako Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “V Koráne niet verša, ktorý by nemal povrchový význam a skrytý význam, a niet v ňom písmena, ktoré by nemalo výkladu, {avšak nepozná výklad toho nik okrem Boha a tých, ktorí pevní sú vo vedení} {3:7}.” Tí, ktorí sú pevní vo vedení, sme my, rodina Muhammada (pmsn) a Allah prikázal ostatným ľuďom, aby povedali: {My sme v to (i.e. výklad Ahlul-Bayt (pmsn)) uverili, všetko, čo obsahuje (i.e. Korán a Boží výklad), od nášho Pána je. Ale pripomínajú si to jedine tí, ktorí rozumom sú obdarení} {3:7}, a preto Allah prikázal ľuďom, aby sa nám podriadili a vrátili záležitosť k nám. Dozaista povedal: {Keby sa však s ňou obrátili na Posla alebo tých, ktorí medzi nimi majú autoritu (Ulul-Amr), dozvedeli by sa ju tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti jej} {4:83}. Oni (i.e. Ahlul-Bayt (pmsn)) sú tí, ktorých sa pýtajú a ku ktorým sa obracajú.”

Bihar al-Anwar, zv. 33, str. 155

Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Allah preklial tých, ktorí sa hádajú ohľadom náboženstva Allaha jazykom sedem desiatich Prorokov. Ten, ktorý sa škriepi ohľadom (významu) veršov Allaha, sa stal neveriacim, ako uvádza Allah: {A hádajú sa o znameniach/veršoch Božích iba tí, ktorí neveria} {40:4}. Ten, kto vykladá Korán podľa svojho názoru, vskutku klamal o Allahovi. Ten, ktorý bez poznania vydáva pre ľudí Fatwy, preklínajú ho Anjeli Neba a Zeme. Každá inovácia znamená zvedenie zo správnej cesty a každé zvedenie zo správnej cesty vedie do Ohňa.”

– Bihar al-Anwar, zv. 36, str. 227, Hadís č. 3

V komentári verša: {Toto sú znamenia jasné v prsiach tých, ktorým sa vedenia dostalo} {29:49} Imám al-Báqir (pmsn), Imám al-Sádiq (pmsn) a Imám al-Ridha (pmsn) povedali: “Tí, ktorým sa vedenia dostalo, sú výlučne Imámovia (pmsn).”

– Bihar al-Anwar, zv. 23, str. 201, Hadís č. 40; str. 202, Hadís č. 46

Imám al-Báqir (pmsn) a Imám al-Sádiq (pmsn) povedali: “Nič nie je vzdialenejšie, než intelekt ľudí a výklad Koránu. Dozaista začiatok verša môže byť o niečom, jeho stred o niečom inom a jeho koniec ešte o ďaľšej veci.”

– Bihar al-Anwar, zv. 89/92, str. 91, Hadís č. 37; str. 95, Hadís č. 48; str. 110, Hadís č. 10; str. 111, Hadís č. 14

Mu’alla Ibn Khunais vyrozprával: Imám al-Sádiq (pmsn) povedal: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Bezpochýb nič nie je vzdialenejšie výkladu Koránu než srdcia ľudí. Ohľadom výkladu je ľudstvo zmätené okrem tých, ktorých určí Allah. Dôvod, prečo Allah ukryl jeho (výklad) je nasmerovať ľudí k Jeho dverám a Jeho Ceste, aby Ho ľudia uctievali (i.e. nebrať náboženstvo od iných, než ktorých určil Allah), a aby ľudia prišli za tými, ktorí sú udržiavateľmi Jeho Knihy a hovorcovia Jeho príkazu, aby porozumeli Jeho výrokom, a aby ich nasledovali a žiadali objasnenie toho, čo je z neho (Koránu) nejasné namiesto toho, aby (sa snažili) o objasnenie sami. On (pmsnajr) potom recitoval: {Keby sa však s ňou obrátili na Posla alebo tých, ktorí medzi nimi majú autoritu (Ulul-Amr), dozvedeli by sa ju tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti jej} {4:83}. Čo sa týka tých, ktorí sa snažia dostať poznanie (Koránu) od iných, nikdy nenájdu (pravdu)…

Varujem vás! Dajte si pozor na nasledovanie Koránu podľa svojich názorov, pretože ľudia nezdieľajú jeho poznanie tak, ako zdieľajú iné poznanie a nepoznajú jeho výklad inak, než príchodom k dverám, ktoré preň Allah určil. Pochopte, čo vravím, inshallah a s nejasnosťami (výkladu Koránu) sa obráťte na správne miesto, aby Vám boli objasnené, inshallah.”

– Bihar al-Anwar, zv. 89/92, str. 100, Hadís č. 72

Imám al-Sádiq (pmsn) raz rozprával so skupinou ľudí, ktorí sa hádali ohľadom veršov Koránu. On (pmsn) im povedal: “Máte poznanie o anulujúcich častiach, anulovaných častiach, jasných častiach a nejasných častiach týchto veršov Koránu, v ktorých toľkí zišli zo správnej cesty a pominuli? Učinili ste zlo tým, čím ste ľudí informovali kvôli vašej ignorancii ohľadom Knihy Allaha a Sunny Proroka (pmsnajr). Odmietate tradície, ktoré sa zhodujú s odhalenou Knihou kvôli vašej ignorancii a ignorujete pochopenie skrytých výkladov Koránu a jeho anulujúcich častí, anulovaných častí, jasných častí, nejasných častí, príkazov a zákazov… Zanechajte to, čo vás mätie a ohľadom čoho nemáte poznanie, a vráťte jeho poznanie jeho ľuďom, aby ste dostali odmenu a mali pred Allahom ospravedlnenie. Hľadali ste anulujúce verše Koránu medzi veršami anulovanými a hľadali ste jasné verše medzi veršami nejasnými, a hľadali ste príkazy medzi tým, čo je v skutočnosti zakázané…”

– Bihar al-Anwar, zv. 47, str. 233-237, Hadís č. 22

 Zaid Ibn Šahham vyrozprával: Imám al-Báqir (pmsn) povedal Qatadovi: “Beda ti, Ó, Qatada! Ak si vykladal Korán sám, vskutku si zahynul a spôsobil si záhubu iným, a tiež ak si vykladal Korán na základe toho, čo povedali (omylní) muži, zahynul si a spôsobil si uhynutie iným… Ó, Qatada! Vskutku Korán pozná iba ten, komu bol adresovaný (i.e. Prorok (pmsnajr) a následne jeho Ahlul-Bayt (pmsn)).”

– Bihar al-Anwar, zv. 24, str. 237, Hadís č. 6

Allahov Apoštol (pmsnajr) povedal: “Ten, kto rozpráva o Koráne na základe vlastného názoru, aj keď trafí do čierneho, pochybil. Ten, kto vysloví čokoľvek o Koráne bez toho, aby mal poznanie (od Allaha), v Súdny deň príde zviazaný lanom vyrobeným z Ohňa. Najviac sa obávam toho, že po mne v mojom národe budú ľudia, ktorým bude Korán odovzdaný a oni jeho význam uložia inam než na miesto.”

Bihar al-Anwar, zv. 89/92, str. 111, Hadís č. 20, zv. 30, str. 512

* * * 

Nasleduje niekoľko príkladov videí, ktoré pochádzajú z oceána mnohých, a ktoré poukazujú na to, ako výklady niektorých náboženských učencov sú v úplnom protiklade s výkladmi AhlulBayt (عليهم السلام):

“Dajte si pozor! Dajte si pozor na nasledovanie Koránu podľa svojich názorov, pretože ľudia nezdieľajú jeho poznanie ako zdieľajú iné poznanie, a nepoznajú jeho výklad, iba ak príchodom k dverám, ktoré preň Allah určil.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s