Radžab al-Haram

Korán

Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
dnešný post z Facebookove stránky Ahmeda Al-Hassána (pmsn) (20.4.2015):

V mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milosrdného,
Všetká Chvála patrí Allahovi.
Nech mier, požehnania a milosť Allaha sú s vami.

Dúfam, že každý návštevník a fanúšik tejto požehnanej stránky sa má dobre a je v dobrom zdraví, či už je to v oblasti náboženskej, alebo svetskej.

Mesiac Radžab al-Haram je mesiac odpustenia a milosti, v ktorom sú odmeny zdvojnásobené, a tak buďte rýchli v obchodovaní s Allahom, keďže je to víťazný obchod, v ktorom niet neúspechu. Postite sa v dňoch mesiaca Radžab a veľa spomínajte na Allaha. Proste Allaha o odpustenie (vyrieknutím Astaghfirallah) stokrát, ďakujte Allahovi (vyrieknutím Ašukrulillah) stokrát a chváľte Allaha, Jediného, Víťaza (vyrieknutím Subhanahu Huwa Allah al-Wahid al-Qahhar) stokrát.

Čítajte Verš Trónu (Ayat Al-Kursi), Verš Suverenity (Ayatul Mulk),[1] Verš Svedectva (Ayatul Šahada),[2] Verš Odovzdanosti (Ayatul Sakhra),[3] Verš Svetla (Ayatul Núr)[4] a poslednú časť Súry al-Kahf[5] tri alebo sedemkrát každý deň tak často, ako len môžete.

Nevynechajte modlitby mesiaca Radžab.

Proste Allaha, aby boli vaše životy spečatené dobrom, a aby vás ušetril pred pokušením, pascami a trikmi Satana. Koľkí uctievajúci boli pozdvihnutí skrze ich uctievanie na vysoké pozície, no v momente nedbalosti satani ľudstva a džinov spôsobili, že padli medzi tých najnižších z nízkych?
Proste Allaha, aby bol vašou jaskyňou, pevnosťou a útočišťom pred schémami satanov, temnotou pokrytcov a ujmou spôsobenou utláčateľmi, ak by skúšky nabrali na intenzite, a ak by vás súženia zviedli zo správnej cesty ako úlomky temnej noci, idúce jeden za druhým.

Dajte si pozor, aby ste nevymeškali tieto požehnané dni a vaše bohatstvo v nich. Môžete chváliť Allaha, proste ho o odpustenie a pamätajte Naň aj počas vašej dennej práce. Študujte, pracujte, buďte odovzdaní a proste Allaha, aby ste patrili medzi jeho služobníkov s tým najväčším podielom vo všetkom dobrom, čo zošle na zem a každom zle, ktoré odstaví.

Pri Allahovi, toto sú dni pretekania sa a súťaženia v priblížení sa Allahovi a dosiahnutí vznešených postavení, a tak je to tá najlepšia súťaž. Posuňte sa smerom k Allahovi a neuspokojte sa s ničím iným než s najvyššími hodnosťami pri Allahovi skrze prácu a odovzdanosť.

Očakávame vaše sústavné kroky medzi ľuďmi Siedmeho Neba, aby sme boli na vás hrdí.

Chvála patrí Allahovi na začiatku a na konci, v zjavnom a v tom, čo je skryté. On je ten, ktorý ma podporuje a On podporuje spravodlivých.

– Ahmad Al Hassan (pmsn)

[1] Verš Suverenity (Ayatul Mulk)

{Riekni: „Beže veľký, vládca kráľovstva! Ty dávaš vládu komu chceš, a odoberáš ju komu chceš; Ty povyšuješ koho chceš, a ponižuješ koho chceš, v ruke Tvojej je dobro a Ty máš moc nad každou vecou. Ty meníš noc v deň a meníš deň v noc, Ty robíš živého z mŕtveho a mŕtveho zo živého a uštedruješ komu chceš, bez počítania} {3:26-27} 

[2] {Boh sám svedčí, že nie je božstva okrem Neho; a dosvedčujú to i anjeli a tí, ktorým dané bolo vedenie. On stará sa o spravedlnosť – a není božstva okrem Neho, Mocného, Múdreho. Náboženstvom jediným u Boha jest veru islám. Tí, ktorým dané bolo Písmo, sa dostali do sporu len vtedy, keď prišlo k nim vedenie, následkom nepriateľskej závistlivosti. A kto neverí v znamenia Božie, zistí, že Boh veru je rýchly v účtovaní} {3:18-19}

[3] {Pánom vašim je vskutku Boh, ktorý stvoril nebesia i zem počas šiestich dní, a potom sa usadil na tróne Svojom. On zakrýva nocou deň, ktorý sa bez prestania ženie za ňou, zatiaľ čo slnce, mesiac a hviezdy sú rozkazu Jeho podrobené. A či Jemu nenáleží stvorenie a rozkazovanie? Požehnaný buď, Bože, Pán ľudstva všetkého! Vzývajte Pána svojho pokorne a skryte – veď On veru nemiluje hriešnikov! A nešírte pohoršenie na zemi po tom, čo udiala sa na nej náprava! A vzývajte Ho s bázňou a túžbou, pretože milosrdenstvo Božie je blízko pre tých, ktorí dobro konajú.} {7:54-56}

[4] {A Boh je svetlom nebies i zeme. Svetlo Jeho podobá sa výklenku, v ktorom horí lampa, a lampa je v nádobe sklenenej. A nádoba sklenená sa podobá hviezde žiarivej; a je zapalovaná zo stromu požehnaného, stromu olivového, ktorý nie je ani východný, ani západný, a olej jeho takmer vzplanie, aj keď sa ho nedotýka oheň žiadny. A je to svetlo na svetle! A Boh vedie k svetlu Svojmu, koho chce, a Boh uvádza ľuďom podobenstvá rôzne. Boh vševediaci je o každej veci. V domoch, ktoré Boh dovolil postaviť a v ktorých sa spomína meno Jeho, oslavujú Ho ráno i večer muži, ktorých ani obchod, ani predaj nezláka od vzývania Boha, od dodržiavania modlitby a od dávania almužien, a tí obávajú sa dňa, keď srdce i zraky sa budú obracať, aby ich Boh odmenil za to, čo dobré vykonali, a aby to rozmnožil z láskavosti Svojej. A Boh uštedruje komu chce bez toho, aby počítal.} {24:35-38}

[5] {Riekni: “Keby bolo more atramentom na písanie slov Pána môjho, bolo by more vyčerpané skôr, než by sa spotrebovali slová Pána môjho, aj keby sme atramentom učinili ešte jedno mu podoné.” Riekni: “Ja iba smrteľníkom som ako vy a bolo mi vnuknuté, že Božstvom vašim je Boh jediný. A kto dúfa v stretnutie s Pánom svojim, nech zbožné skutky koná a nech v uctievaní nepridružuje nikoho k Pánovi svojmu!”} {18:109-110}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s