Samariho Vyrozprávanie

Výňatok z ‚Vyrozumenie Študentom Akademických Hawzí a všetkým tým, Ktorí Hľadajú Pravdu,‘ napísal Imám Ahmad Al Hassan (pmsn):

Zatiaľ čo sa pýtam, má vyrozprávanie od Aliho bin Muhammada al-Samariho alegorický alebo jasný/presný význam?! Pretože vskutku, ak by ste povedali, že jeho význam je presný a jasný, ja vravím: vskutku, mnohé skupiny učencov klasifikovali viaceré významy v rámci ich chápania a medzi nich patrí al-Sayíd Mustafi (nech s ním má Allah zľutovanie), a al-Sayíd al-Sadr (nech s ním má Allah zľutovanie), a mnohí iní. A to naznačuje nedostatok jasnosti/presnosti v ich chápaní jeho významu spôsobom, v ktorom niet zmätočnosti/nejasnosti. A preto nie je jasné/presné vo význame, ale skôr je alegorické (so skrytým významom). A neviete, že existujú jasné/presné vyrozprávania, indikujúce existenciu posla pred povstaním Qa’ima? Existujú vo významnom (počte) a toto je jeden z ich príkladov, aby sme si pamätali, od al-Baqíra (pms): „Imám Qa’im (pmsn) vstúpi do okultácie v niektorých z týchto prienikov,“ a rukou ukázal smerom na Zítawu. Potom povedal: „Keď budú do jeho povstania iba dva dni, jeden z jeho zvláštnych služobníkov pristúpi k určitým z jeho spoločníkov a opýta sa: ‚Čo urobíte, ak uvidíte vášho Spoločníka (Spoločníka Záležitosti (pmsn))‘ Oni odpovedia: ‚Pri Allahovi, ak pôjde odtiaľ a bude hľadať útočište v akejkoľvek hore, tiež budeme s ním.‘ Potom príde k nim a povie: ‚Ukážte na desiatich z vašich lídrov alebo na tých najlepších spomedzi vás,‘ potom preň na nich ukážu, a tak ich (on vezme) a prinesie ich k ich Spoločníkovi, a on im sľúbi prichádzajúcu noc.“[1] 

A v príbehu Zeleného Ostrova, ktorý bol odovzdaný niektorými zo spoľahlivých šítskych učencov, a tiež bol vyrozprávaný veľkými šítskymi učencami v ich knihách, medzi nich (patria):

– Al-Mírza Al-Núri v ‘Al-Najam Al-Thaqab, zv.2, str. 172.’

– Al-Sayíd Núr Allah Al-Tastary v ‘Mujalis Al-Mu’minín, zv. 1, str. 78.’

– Al-Šeik Ali Al-Hairi v ‘Al-Zam Al-Nasib, zv. 2, str. 85.’

– Al-Maqads Al-aradabíly v ‘Hadeqa Al-Šia, str. 728.’

– Al-Fíd Al-Kalshany v ‘Nuwadr Al-Akhbar, str. 300.’

– Al-Shahíd Al-Awl Muhammad bin Maki.

– Al-Sayíd Hašem Al-Bahrani v ‘Tabsra Al-Awaly fi man rai Al-Qaim Al-Mahdi (pmsn).’

– A medzi nich patrí Al-Alama Al-Mírza Al-Rida Al-Asfahani v Tafsiri Al-Aima lihedaya Al-Amaho.

– A medzi nimi je Al-Har Al-Amali v ‘Athbat Al-Hada, zv. 7, str. 371.’

– A medzi nimi je Al-Muhaqiq Al-KarKy.

– A medzi nimi je Muisis Al-Madrasa Al-Asoulaya Al-Wahíd Al-Bahbahany v ‘Bahath Salah Al-Jumah, str. 221.’

– Al-Sayíd Abdullah Shubr v Jalai Al-Ayoun.

– Medzi nimi je Al-Sayíd Mahdi Bahr Al-Aloum Sahib Al-Karamat wa Al-Qamat v ‘Al-Fuwaid Alrajalaya, zv. 3, str. 136.’

Existuje výrok o vyrozprávaní Ibn Muhammada Al-Samariho, ktorý bol odovzdaný od Al-Imáma Al-Mahdiho (pmsn), a toto je text výroku: „A tak som povedal, ‚Ó, Pane, vskutku naši učenci vyrozprávali niektoré tradície o Spoločníkovi Záležitosti (pmsn), že, keď mal vstúpiť do Veľkej Okultácie, povedal, „ktokoľvek, kto tvrdí, že ma videl počas mojej Veľkej Okultácie, klame.“ Napriek tomu toľkí ho videli dokonca aj spomedzi vás?‘ A tak on povedal, ‚Povedal si pravdu, ale on (pmsn) povedal, že počas toho času bolo veľké množstvo nepriateľov z jeho rodiny, a tiež od iných spomedzi faraónov (tyranov/utláčateľov) Bani Al-Abbas až do takej miery, že šíti predchádzali tomu, aby medzi sebou hovorili o Imámovi. Čo sa týka súčasného časového obdobia, prešlo už mnoho času a nepriateľ zúfal; naše územia nie sú pod ich kontrolou a my sme v bezpečí pred ich útlakom, a skrze požehnania Imáma (pmsn) na nás žiaden z nepriateľov nemá dosah.‘[2]

Ak to pre vás nie je postačujúce, vravím z dverí ‚Nech sú viazaní tým, čím sa zaviažu:‘ Že racionálny predpis, ktorý je ľuďmi uznávaný v zmysle Logiky a Princípov: (problematika nedbalosti má takú istú silu ako problematika neúplnosti), a záležitosť, ktorá je prítomná v Samariho vyrozprávaní je: Každý, kto tvrdí, že ma videl pred povstaním Sufyániho a výkrikom z oblohy, je nactiutrhačný klamár.“ Je záležitosť nedbalosti, pretože vskutku, je takej istej sily ako záležitosť neúplnosti, to znamená, že to môže byť ustanovené za nasledujúce: „Niekoľko z tých, ktorí tvrdia, že ma videli pred Sufyániho povstaním a výkrikom z oblohy, sú nactiutrhační klamári.“ A niet vonkajšej indikácie, ktorá naznačuje absolútnosť výroku, presnejšie, existuje vonkajšia indikácia, ktorá naznačuje jeho neúplnosť, ktorou je vyrozprávanie oznamujúce vyslanie niekoho Imámom Al-Mahdím (pmsn), niekoho, kto ho bude reprezentovať v období, ktoré je pred povstaním a od nich pochádza vyrozprávanie, ktoré bolo prejednané,[3] a vyrozprávanie, ktoré prináleží Jamánimu, a je mnoho mu podobných.[4]

A aby sme Príkaz objasnili ešte viac, a obzvlášť pre tých, ktorí nie sú oboznámení s Logikou a Princípmi, (tým) vravím: Že záležitosť musí byť buď uzavretá (obklopená stenou) alebo zanedbaná a uzavretá je buď úplne alebo sčasti, pretože je povedané: Všetci, ktorí tvrdia, že videli… sú nactiutrhační klamári.‘ A preto je to záležitosť úplnosti, pretože ste začali slovom „Všetci. A ak by bolo uvedené: Niektorí/niekoľkí z tých, ktorí tvrdia, že videli… sú nactiutrhační klamári.‘ A preto toto je záležitosť neúplnosti, pretože ste začali slovami „Niektorí/niekoľkí. Ale keď záležitosť zanedbáte a obklopíte ju stenou/múrom („všetci“ alebo „niektorí/niekoľkí“), potom nadobúda tú istú silu neúplnosti, a preto to neprospeje (stránke) úplnosti/absolútnosti, iba ak by existovala vonkajšia indikácia, ktorá naznačuje jej úplnosť. Pretože ak táto indikácia neexistuje, a to, čo existuje, je indikácia jej neúplnosti, potom sa táto záležitosť stáva záležitosťou neúplnosti a vyššie uvedené[5] je záležitosťou nedbalosti, a neexistuje žiadna indikácia označujúca jej úplnost/absolútnosť, ale presnejšie, existuje indikácia označujúca jej neúplnosť (a to sú vyrozprávania Imámov, mier s nimi).[6]

A preto je zakončené tým, že ide o záležitosť neúplnosti a Samariho vyrozprávanie nenaznačuje odstavenie posolstva žiadnym zo spôsobov, a všetká chvála patrí Allahovi, Samotnému.

Tak ako (oni) nahrádzajú Muhkam (jasný/presný význam) Mutashabih (alegorickým)?!!! A ako môžu (oni) hodiť Muhkam (jasný/precízny význam) o stenu?!!!

Všemohúci povedal: {Tí, v ktorých srdci je odchýlenie (od pravdy), nasledujú to, čo je v ňom viacznačné, usilujúc sa tak o rozkol a snažiac sa tak o svojvoľný výklad toho}.[7]

____________________ 

Poznámka Prekladateľa:

Toto chápanie je v protiklade mnohým hláseniam vyrozprávaným spoľahlivými šítmi od Imáma Al Mahdího (pmsn) a primárni učenci potvrdili, že tieto ohlásenia sú vydané Imámom Al Mahdím (pmsn), napríklad:

 1. Imám Khomeíni dostal príkaz a komunikoval s Imámom e Zamanaom (ajf): ‚Jedného dňa som bol v dome Agha Fadhl Lankaraniho, jedného z učiteľov islamského seminára v Qome. Vyrozprával od jedného z jeho priateľov, že:
  „Boli sme s Imámom vo svätom meste Nadžaf a konverzácia sa otočila na Irán. Povedal som: ‚Aký je tvoj príkaz ohľadom odstránenia Šah z Iránu? Jeden nemôže odstrániť nájomníka z jeho domu a ty chceš odstrániť Šah tohoto národa?‘
  Imám sedel potichu. Pomyslel som si, že ma možno nepočul. Svoje slová som zopakoval.
  Imám sa nahneval a povedal: ‚Ten-a-ten! Čo to vravíš? Povedal by mi Hazrat Baqiyatullah Imám Mahdi (aj) niečo nesprávne? Šah musí preč.‘“

http://www.al-islam.org/completeman/10.htm

 1. Bahrajnský incident ohlásený Sayídom Al-Sadrom: (príbeh vyrozprávam od môjho otca (nech Allah predĺži jeho život) …. a tak keď nadišla posledná noc, prišla osoba, ktorá sa predstavila ako Očakávaný Mahdi, a že prišiel, aby reagoval na jeho žiadosť a požiadal ho o jeho potrebu. A tak mu muž povedal, že jeho ľudia a stúpenci intenzívne túžia a očakávajú jeho objavenie sa, a povstanie jeho svetla. Mahdi (pmsn) mu teda odporučil, aby od skorého rána nasledujúceho dňa išiel na verjné miesto, ktoré preň špecifikoval a vzal so sebou určitý počet…) – Celý príbeh je v Al-Ghaibah Al-Kubrah od Sayída Muhammad Al-Sadra, str. 118.
 2. Rumannah incident (…. Imám (pmsn) povedal: „Ó, Muhammad bin Eissa! Som držiteľom autority, a preto spomeň svoju potrebu,“ na to on povedal, „ak by si bol ním, poznal by si môj príbeh,“ …. a tak on (pmsn) povedal: „Ó, Muhammad bin Eissa, minister (Božia kliatba naň) má strom granátových jabĺk v jeho dome, a tak keď zajtra pôjdeš ku guvernérovi, povedz mu: Prišiel som za tebou s odpoveďou, ale…) – celý príbeh je v Bihar Al-Anwar časť 52, str. 179.
 3. Vyrozprávanie, ktoré spomenul Imám As-Sádiq (pmsn): „Qa’im má dve okultácie, jedna z nich bude krátka a druhá bude dlhá, v prvej okultácií nik nebude poznať, kde sa nachá okrem jeho elitných šítov a v druhej nik nebude vedieť, kde sa nachádza okrem jeho elitných stúpencov.“– Al-Kafi časť 1, str. 340, Bihar Al-Anwar časť 52, str. 155.
 4. Nasledujúci link obsahuje audio klip od Ajatoláha Mohammad Naseriho o konverzácii, ktorú mal s Ajatoláhom al-Udhma Mohammad Taqi Bahjatom o zuhúre Imáma (aj).

http://snd.tebyan.net/1387/07/20081018082133461.mp3

V uvedenom klipe Ajatoláh Naseri vraví:

„Boli sme v prítomnosti Ajatoláha al-Udhma Bahjáta, nech ho Allah ochraňuje. Opýtal som sa ho, či má nejaké dobré správy o faradži Imáma, blízkosti jeho faradž. On odpovedal: Áno. Opýtal som sa ho, či by nám, prosím, povedal viac. Ajatoláh al-Udhma Bahjat povedal: Mám priateľa, ktorý mal tú česť byť navštívený Jeho Excelenciou, Hazratom Baqiatulláhom. Prišiel do nášho domu. Opýtal som sa ho, či mal tú česť navštíviť Imáma Zamána v nedávnej dobe? On odpovedal: Mal som. Opýtal som sa ho, či sa spýtal na faradž a zohur Jeho Excelencie? On povedal: Opýtal som sa Jeho Excelencie: Syn Rasululláha, kedy je tvo faradž pre všeobecnú verejnosť? Jeho Excelencia odpovedal: Je blízko. Ja som povedal: Syn Rasululláha, budem môcť pozorovať tvoj zohur? Aj ľudia starší ako ty budú schopní ho pozorovať.“

Ajatoláh Naseri povedal, opýtal som sa Ajatoláha al-Udhma Bahjata, aký starý je jeho priateľ, ktorý mal tú česť navštíviť Imáma? Ajatoláh al-Udhma Bahjat odpovedal: Má 62 rokov.

Na konci Ajatoláh Naseri požiadal jeho obecenstvo, aby sa modlili za faradž Imáma (aj).

[1] Ghaibah Al-Numani, str. 187, Tafsir Al-Ayaši, zv. 2, str. 56, Bihar Al-Anwar, zv. 52, str. 341, Muadžim Ahadis Al-Imam Al-Mahdi, zv. 5, str. 2

[2] Ghaibah Al-Numani, str. 187, Tafsir Al-Ayaši, zv. 2, str. 56, Bihar Al-Anwar, zv. 52, str. 341, Muadžim Ahadis Al-Imam Al-Mahdi, zv. 5, str. 2

[3] Vyrozprávanie od Al-Imáma Al-Báqira (pmsn), ktoré bolo odprezentované

[4] Nazrite do publikácií Ansárov Al-Imáma Al-Mahdího (pmsn), Kniha Jamániho je Dôkazom (Hudža) Allaha, Vôľa a Miestodržiteľ Ahmad Al-Hassan, a kompilácia dôkazov, a ďalšie knihy, ktoré hľadajúci nájde na stránke Ansára Al-Imáma Al-Mahdího (pmsn).

[5] To znamená, že oni (pmsn) povedali: “tí, ktorí tvrdia, že ma videli pred povstaním Sufyániho a výkrikom z oblohy, sú nactiutrhační klamári.”

[6] Nazrite do ‘Zdrvujúcej Odpovede Tým, Ktorí Popierajú Zhliadnutie Qa’ima (pmsn)’ a do knihy ‘Nové Skúmanie Samariho Vyrozprávaní,’ a iné spomedzi publikácií Ansárov Al-Imáma Al-Mahdího (pmsn), pretože bratia, nech ich Allah ochraňuje, oznámili vyrozprávania o tejto záležitosti.

[7] Súra ‘Ali ‘Imrán (Rodina Imrána): 7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s