Abu Bakr v Koráne

jaskyňa abu bakrOtázka 530: V mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milosrdného, všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov. Nech Allah zošle Jeho Mier a Požehnania na toho najčestnejšieho zo stvorenia, Muhammada a jeho čistú Rodinu, Imámov a Mahdíov.

Môj pán a vodca, Qaim (Riser) Rodiny Muhammada a ich Jamáni, Mier s tebou a tvoju Rodinou, Milosť Allaha a Jeho Požehnania.

Prosím ťa o odpustenie, môj pane, aký je význam Jeho, Vysokopostaveného, výroku: {a keď bol jedným z dvoch; a keď boli obidvaja skrytí v jaskyni, vravel svojmu priateľovi: „Nebuď zarmútený, veď Boh je s nami} {9:40}? A je pravdou, že ibn Abu Quhafa (Abu Bakr) bol so Vznešeným Prorokom (pmsnajr) v jaskyni?

Nech ťa Allah odmení tými najlepšími odmenami v mene Rodiny Muhammada. A dúfam, že nám odpustíš naše nedostatky ohľadom Allaha a požiadaš Allaha, aby učinil naše kroky pevnými a odpustil nám naše hriechy. Vskutku, On je schopný všetkých vecí.

A všetká chvála patrí Allahovi, ktorý nás k tomuto viedol a my by sme neboli na správnej ceste, ak by nás Allah nebol viedol. A mier s tebou, Milosť Allaha a Jeho Požehnania.

– Heidar Al-Musawy, Irak

Odpoveď: V mene Allaha, Milosrdného, Intenzívne Milostivého, všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov. Nech Allah zošle Jeho Mier a Požehnania na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

{Ak mu vy nebudete pomáhať, Boh mu pomohol už pred tým, keď ho vyhnali neveriaci a keď bol jedným z dvoch; a keď boli obidvaja skrytí v jaskyni, vravel svojmu spoločníkovi: „Nebuď zarmútený, veď Boh je s nami.“ A zoslal mu Boh svoj pokoj a podporil ho vojskami pre vás neviditeľnými a ponížil slová tých, ktorí neverili, zatiaľ čo slovo Božie je najvyššie – Boh dozaista je Mocný, Múdry} {9:40}

Tento verš neobsahuje chválu toho, ktorý sprevádzal Proroka (pmsnajr) v jaskyni, presnejšie, obsahuje jasnú urážku/nesúhlas s tým, ktorý sprevádzal Proroka (pmsnajr), pretože Pokoj bol v tejto príhode zoslaný iba na Proroka {A zoslal mu Boh svoj pokoj}. A Anjeli, vojaci Allaha, boli zoslaní výlučne na podporu Proroka {a podporil ho vojskami pre vás neviditeľnými}. To znamená vystúpenie toho, ktorý sprevádzal Proroka, z cyklu viery; pretože Pokoj bol vskutku zoslaný na niektorých z muslimov alebo Veriacich v niektorých iných prípadoch, keď bolo mnoho muslimov s Poslom (pmsnajr) a Posol (pmsnajr) v týchto udalostiach tým nebol vymedzený. A tak sme si uvedomili, že nik v jaskyni nebol hoden podpory/posilnenia Pokojom a Vojakmi iba ak Posol (pmsnajr).

A nasledujúce koránske texty objasnia, ako bol Pokoj zoslaný na Posla (pmsnajr) a na veriacich, ktorí boli s ním, a ako zostúpili vojaci za účelom podpory Posla (pmsnajr) a veriacich, ktorí boli s ním, a že (to) nebolo obmedzené iba na Posla (pmsnajr) (samotného).
{Potom Boh zoslal svoj pokoj na Svojho posla a veriacich a zoslal tiež vojská, ktoré boli pre vás neviditeľné, a potrestal tých, ktorí neverili a taká je odmena neveriacich} {9:26}

{Hľa, teda tí, ktorí neuverili, vložili do sŕdc svojich zúrivosť, zúrivosť nevedomosti. A Boh zoslal pokoj Svoj poslovi Svojmu a veriacim a učinil pre nich neodlučným slovo bohabojnosti; a zaslúžili si ho a boli ho najviac hodní. A Boh o každej veci je Vševediaci} {48:26}

Pozorne premýšlajte nad touto záležitosťou: V tých miestach, kde boli s Poslom (pmsnajr) veriaci a boli to niektorí z tých, ktorí boli s ním (niektorí z tých, ktorí boli s ním a nie všetci), bol na nich zoslaný Pokoj; pretože si to zaslúžili.

A tak ak bol ten v jaskyni veriaci, bol by naň zoslaný Pokoj, ako bol zoslaný na veriacich s Allahovým Poslom (pmsnajr), ako sa to udialo na iných miestach.

Čo sa týka tých, ktorí veria, že slová Posla (pmsnajr), (ktoré povedal) jeho spoločníkovi {„Nebuď zarmútený, veď Boh je s nami“} predstavovali chválu (jeho spoločníka), ide o prekročenie (hranice), pretože pozrite sa na Jeho, Vysokopostaveného, výrok: {A či si nevidel, že Boh pozná všetko, čo na nebesiach je i na zemi? A niet Najwa (tajnej porady) v troch, aby tam nebol štvrtý, a v piatich, aby tam nebol šiesty, alebo menšom, či väčšom počte, aby On nebol s nimi, nech už sú kdekoľvek. A Boh im potom v deň zmŕtvychvstania oznámi, čo vlastne konali, pretože Boh je o každej veci vševediaci} {58:7}.

A toto preukazuje, že Allah je s každým, či už dávajú pozor, alebo nie, {alebo menšom, či väčšom počte, aby On nebol s nimi}, a toto je potvrdená konštantná realita, ktorú poznajú istí veriaci. A preto je jasné, že osoba v jaskyni bola zábudlivá/nedbalá, a to je dôvod, prečo mu Posol (pmsnajr) túto realitu pripomenul, možno si ju uvedomí. No zbytok verša ukazuje, že si to neuvedomil a nedával pozor kvôli jeho zábudlivosti/nedbalosti. A z toho dôvodu naň Pokoj nebol zoslaný, presnejšie, bol zoslaný iba na Posla (pmsnajr). Taktiež, Posol (pmsnarj) bol špecificky spomenutý v súvislosti s vojskami, ktoré podporujú iba neho v zjavnom objasnení, že v jaskyni okrem neho (pmsnajr) nebolo žiadneho veriaceho. Čo sa týka považovania ho za jeho spoločníka, nemyslím, že rozumná osoba by to považovala za chválu po všetkom tom, čo bolo prezentované, pretože Posol (pmsnajr) (bol opísaný) ako spoločník jeho ľudí, ktorí v neho neuverili {A či si vskutku nepomyslia, že ich druh (Muhammad) nie je vôbec džinmi posadnutý, ale je iba varovateľom zjavným?} {7:184}.

A na inom mieste Korán opísal Kafíra (neveriaceho) ako spoločníka veriaceho, ktorý mu radil:

{A mal ovocie a povedal svojmu druhovi pri rozhovore: „Mám viac majetku než ty a mocnejší som aj rodom svojim.“} {18:34}

{I vravel mu druh jeho v rozhovore: „Chceš byť nevďačný voči tomu, ktorý stvoril ťa z prachu, potom z kvapky semena a nakoniec ťa obdaril ľudskou podobou?} {18:37}

A preto ak táto rada, ktorá odznela v jaskyni {vravel svojmu spoločníkovi: „Nebuď zarmútený, veď Boh je s nami“} v tom najlepšom prípade nebola ako verše, ktoré boli odprezentované, berúc v úvahu, že obe boli radou spoločníkovi a pripomenutím mu Allaha a pokus o vybratie ho zo zábudlivosti/nedbanlivosti, v ktorej sa nachádzal, potom v žiadnom prípade nejde o chválu spoločníka a už vôbec nie o jeho cnosť, ako niektorí ľudia tvrdia.

A Mier s tebou, Milosť Allaha a Jeho Požehnania.

Ahmad Al-Hassan

Muharram Al-Haram/1432 Hijri

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s