Zvrchovanosť Allaha… Kto vyberá Nástupcu, ľudia alebo Allah?

Verše, ktoré dokazujú zvrchovanosť Allaha na Jeho Zemi:-

{Riekni, “Bože veľký, vládca kráľovstva! Ty dávaš vládu, komu chceš, a odoberáš ju, komu chceš; Ty povyšuješ, koho chceš, a ponižuješ, koho chceš, v ruke Tvojej je dobro a Ty si nad každou vecou Mocný.} {2:26}.

Tento verš jasne naznačuje, že Vláda patrí Allahovi a On, Oslavovaný, si vyberá za Nástupcu, koho chce. Všemohúci povedal: {“Umiestním na zem námestníka!”} {2:30}. A tak po tomto verši to nie je na nikom, aby ustanovil kráľa alebo zvolil kráľa, alebo panovníka, iba ak je ustanovený Allahom, Oslavovaným, Všemohúcim. A toto vládcovstvo alebo božiu vládu/zvrchovanosť Allah dáva, komu On Chce, a nie je nevyhnutné, aby kráľ vymenovaný Allahom v skutočnosti vládol, pretože možno bol donútený a odstavený od kormidla vládcovstva, presne ako sa dialo počas celej doby púte ľudstva. Pretože Abrahám (pmsn) nevládol, ale vládol Nimrod (nech ho Allah preklína) a Mojžiš (pmsn) nevládol, ale vládol Faraón (nech ho Allah preklína), a Všemohúci povedal nasledovné: {Či závidia týmto ľuďom to, čo im Boh dal z priazne Svojej? Veď dali sme už rodu Abrahámovému Písmo i múdrosť a prepožičali sme im kráľovstvo mocné} {4:54}, aj keď rodine Abraháma vládcovstvo už dané bolo, a tiež po celý čas aj božia vláda/zvrchovanosť, no boli utláčaní a porazení, a odstavení od kormidla vládcovstva, a to bolo uchopené tyranmi. A preto to musí byť tak, aby ľudia umožnili/zmocnili Nástupcu Allaha na Jeho Zemi (uchopiť) sa kormidla vodcovstva, pretože ak to neurobia, premárnia ich bohatstvo a rozhnevajú ich Pána..

Al-Sádiq (pmsn) povedal: “… Videli ste, ako Allah vraví: {v ktorých vy sami by ste nemohli dať vyrásť stromom} {27:60} On vraví, že nie je na vás, aby ste si sami vyberali imáma (lídra), volajúc ho pravdivý na základe vašich vlastných túžob a vôle.” Potom Imám Sádiq (pmsn) povedal: “Existujú tri typi ľudí, ku ktorým Allah neprehovorí a na ktorých sa v Deň zmŕtvychvstania ani len nepozrie, ani ich neočistí, a pre nich náleží bolestivý trest, ktokoľvek, kto pestuje stromy, (ktorým) Allah nedal vyrásť, to znamená, ktokoľvek, kto ustanoví Imáma (lídra), (ktorého) Allah nevymenoval alebo neuverí v toho, ktorého Allah ustanovil.” [Tahaq Al 3qoul, str. 325]

Príbeh Saula: {A či si nevidel veľmožov z detí Izraela, keď po Mojžišovej smrti vraveli jednému z prorokov svojich: “Ustanov medzi nami kráľa, aby sme mohli bojovať na ceste Božej!”} {2:246}.

A táto skupina cnostných veriacich z detí Izraela verí vo zvrchovanosť Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, a preto neustanovili nikoho, ale požiadali Allaha, aby On pre nich ustanovil kráľa, a toto je ten najväčší dôkaz ohľadom (skutočnosti), že boží zákon vo všetkých božích náboženstvách uznáva, že Vládca je ustanovený Allahom, a nie ľuďmi skrze voľby.

Vskutku, na Zemi ustanovím Nástupcu (Kalifa): {Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi zástupcu!”} {2:30}.

Musí to byť tak, že Nástupca Allaha je Vládcom na Zemi a prvým Nástupcom bol Adam (pmsn), a pre každý vek existuje Nástupca Allaha na Jeho Zemi, a v tomto veku je Nástupcom Allaha Mahdí (pmsn). A preto je nevyhnutné, aby mu ľudia umožnili/splnomocnili jeho vládnutie, pretože vskutku on je ten, ktorý je vymenovaný Allahom, Oslavovaným, Všemohúcim, a nie že stojí v ceste voľbám a demokracii.

Všemohúci povedal: {Potom tí, ktorí nesúdia podľa toho, čo zoslal Boh, tí veru sú nespravodliví} {5:45} A Všemohúci povedal: {potom tí, ktorí nesúdia podľa toho, čo Boh zoslal, sú hanebníci.} {5:47}.

Je evidentné, že Vládca čelí záležitostiam, ktoré sa objavujú/problémom (novým záležitostiam) v každom veku a musí to byť tak, že on má porozumenie/vedenie a špeciálne poznanie od Allaha, skrze ktoré by poznal Jeho, Oslavovaného, Všemohúceho, nariadenie ohľadom vynárajúcich sa záležitostí. Tak ako by mohol vládnuť iný než Nástupca Allaha prostredníctvom toho, čo Allah zoslal, pretože je potvrdené, že nie je náležité/vhodné, aby skrze to, čo Allah zoslal, vládol iný než Nástupca Allaha na Jeho Zemi.

Čo vyvracia/anuluje Zvrchovanosť ľudí a voľby? Je toho veľa.

A toto je jeden incident pre tých, ktorí načúvajú a sú prítomní mysľou (zatiaľ čo sú dbalými svedkami):

Príbeh Mojžiša a jeho ľudí: {A vybral Mojžiš medzi ľudom svojim sedemdesiat mužov pre schôdzku s Nami stanovenú. A keď ich postihlo zemetrasenie, zvolal: “Pane môj, keby si bol chcel, bol by si ich zahubil už skôr a mňa s nimi. Chystáš sa nás zahubiť kvôli tomu, čo učinili hlupáci medzi nami? Veď je to iba Tvoje pokušenie, ktorým dávaš zblúdiť, komu chceš, a ktorým tiež vedieš toho, koho chceš! Ty si ochráncom našim, odpusť nám a zľutuj sa nad nami, veď Ty si ten najlepší z odpúšťajúcich!} {7:155}.

Tu si Mojžiš, neomylný prorok, vybral sedemdesiat mužov, ktorí boli tí najlepší spomedzi detí Izraela, všetci do jedného v neho neuverili a vzbúrili sa proti nemu a proti príkazu Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho. A tak keď si neomylný prorok, ktorým bol Mojžiš (pmsn), vybral sedemdesiat mužov pre božiu úlohu, a ani jeden z nich nebol hodný/zaslúžilý tejto úlohy, ako si potom môžu obyčajní ľudia vyberať vládcu alebo kráľa, zatiaľ čo si možno vyberajú tých najhorších z Allahovho stvorenia, zatiaľ čo si (toho) nie sú vedomí.

Pre kohokoľvek, kto si žiada pravdu, sú tieto dôkazy dostatočné

A ktokoľvek chce viac, má v rukách Korán, ktorý zvoláva hlasito do uší nedbalých.

{A veru sme už napísali v žalmoch, na pripomenutie, že Zem si podelia Moji bezúhonní služobníci. A je v tom dozaista odkaz pre ľud Mňa uctievajúci. A neposlali sme ťa leda ako znamenie milosrdenstva pre ľudstvo všetko. Riekni: “Bolo mi vnuknuté iba, že božstvom vaším je Boh jediný. Odovzdáte sa teda do Jeho vôle?” A ak sa odvrátia, riekni: “Varoval som vás bez rozdielu a veru neviem, či je blízko, alebo ďaleko to, čo vám sľúbené bolo.” A On dobre pozná to, čo verejne hovoríte, i to, čo skrývate. Neviem, či to snáď nie je iba pokušenie pre vás a dopriate vám užívať na určitú chvíľu. Riekni: “Pane môj, rozhodni podľa pravdy!” Pán náš je Milosrdný a u Neho nech je vyžiadaná pomoc proti tomu, čo lživo Mu pripisujete!} {21:105-112}.

Čítajte knihu Ahmada Al Hassána (pmsn) “Za Zvrchovanosť Boha, a Nie za Zvrchovanosť Ľudí” (slovenská verzia čoskoro, inshallah).

Hadís Zachránenej Odnože/Sekty

Taktiež – pre tých, ktorí odmietajú/popierajú Zvrchovanosť Allaha – existujú vyrozprávania, ktoré používajú ako dôkazy, a ktoré sú v ich knihách.

Vravia, že Allahov Posol (pmsnajr) povedal, že ‘pravda je to, na čom sme dnes ja a moji spoločníci.’:

Abdulláh ibn Amr povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Moja Ummah (Národ) bude čeliť tomu, čomu čelili deti Izraela krok za krokom, dokonca ak sa jeden z nich na verejnosti priblíži k jeho matke, v mojej Ummah bude ten, ktorý tak učiní. A vskutku deti Izraela boli rozdelené do sedemdesiatich dvoch siekt/odnoží a moja Ummah bude rozdelená do sedemdesiatich troch siekt/odnoží, všetky z nich budú v Pekle až na jednu odnož/sektu.’ Bolo uvedené: ‘A kto sú tí, (ktorí sú zachránenou sektou/odnožou), Ó, Posol Allahov?’ On (pmsn) povedal: ‘Na čom sme ja a moji spoločníci.’ Abu Ísa povedal: Tento Hadís (Tradícia) je dobrý, neobvyklý a vysvetlený, nepoznáme také, ktoré by mu boli podobné, okrem z tejto tváre. Sunan Tirmidhi’ 2641. Link zo zdrojov Ahlul Sunnah wal Jama’a

(Vyrozprávané) od Abdulláha ibn Amra, že povedal: “Allahov Posol (pmsn) povedal: ‘Moja Ummah (Národ) bude čeliť tomu, čomu čelili deti Izraela, príklad po príklade, krok po kroku, dokonca aj keby jeden z nich na verejnosti naviazal styk s jeho matkou (sexuálny), v mojej Ummah mu budú podobní. Vskutku, deti Izraela boli rozdelené na sedemdesiat jeden siekt a moja Ummah bude rozdelená na sedemdesiat tri siekt, všetky z nich budú v Pekle okrem jednej sekty.’ A tak mu bolo povedané: ‚Kto je jedinou (zachránenou sektou)?‘ Preto on (pmsnajr) povedal: ‚Na čom sme dnes ja a moji spoločníci.‘ Mustadrak ‘Ala Al-Sahihayn, str. 337, Hadís č. 455. Link zo zdrojov Ahlul Sunnah wal Jama’a

(Vyrozprávané) od Anasa ibn Málika, že povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Moja Ummah bude rozdelená na sedemdesiat tri siekt, všetky z nich budú v Pekle až na jednu.’ Bolo povedané: ‘A ktorá je to skupina?’ On (pmsnajr) povedal: ‘Na čom som ja a moji spoločníci dnes.’  Mujama Al-Zawa’id wa Manba’ Al-Fawa’id, str. 189, 2 – 98 – 2, Hadís č. 899. Link zo zdrojov Ahlul Sunnah wal Jama’a

(Vyrozprávané) od Anas ibn Málika, že povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Táto Ummah bude rozdelená na sedemdesiat tri siekt, všetky budú v Pekle okrem jedinej.’ Bolo povedané: ‘A ktorá je to skupina?’ On (pmsnajr) povedal: ‘Pri čom sme dnes ja a moji spoločníci.’ Al-Mu’jam Al-Awsat, str. 460, Hadís č. 4883. Link zo zdrojov Ahlul Sunnah wal Jama’a

Tirmidhi a Al-Hakím a iní než oni vyrozprávali, že Abdulláh ibn Amr povedal: “Allahov Posol (pmsnarj) povedal: ‘Moja Ummah (Národ) bude čeliť krok za krokom tomu, čomu čelili deti Izraela, dokonca aj keď jeden z nich pristúpil k jeho matke na verejnosti, v mojej Ummah bude taký, ktorý tak koná. A vskutku deti Izraela boli rozdelené na sedemdesiat dva siekt a moja Ummah bude rozdelená na sedemdesiat tri siekt, z ktorých všetky budú v Pekle až na jednu sektu.’ Bolo povedané: ‘A čo je to, (čo je zachránené), Ó Allahov Posol?’ On (pmsnarj) povedal: ‘Na čom sme ja a moji spoločníci.’ Sunin Al-Tirmidhi 5/26, Hadís č. 2641. Sharh Al Sunnah 1/213. Mushkat Al-Masabeeh 1/61, Hadís č. 171. Al-Mustadrak 1/128.

Albiqhi s jeho isnaad vyrozprával od Abu Hurayra, (ktorý vyrozprával) od Proroka (pmsnajr), že povedal: ‘Židia boli rozdelení na sedemdesiat jeden alebo sedemdesiat dva siekt a kresťania boli rozdelení na sedemdesiat jeden alebo sedemdesiat dva siekt, a moja Ummah (Národ) bude rozdelená na sedemdesiat tri siekt.’ A Haythami s jeho isnaad vyrozprával od Anas ibn Málika, (že) on povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Moja Ummah (Národ) bude rozdelená na sedemdesiat tri siekt, všetky z nich budú v Pekle až na jednu.’ Bolo povedané: ‘A ktorá je to skupina?’ On (pmsnajr) povedal: ‘Na čom sme dnes ja a moji spoločníci.’ Al-Tibrani to vyrozprával v Al-Saghír.

A tak to oni považujú za dôkaz v ich prospech, avšak (v skutočnosti) to je dôkaz ohľadom Zvrchovanosti Allaha. Pretože to, na čom bol Allahov Posol (pmsnajr) a jeho spoločníci, bol fakt, že on bol Nástupcom Allaha a jeho spoločníci to potvrdili/uznali a uverili v neho. A tak náboženstvo a pravda je to, na čom bol Allahov Posol (pmsnajr) a jeho spoločníci, a to je Zvrchovanosť Allaha. A preto tento text je dôkaz, (ktorý) ich dôrazne zavrhuje.

A ak povedia, že si (týmto vyrozprávaniam) dal význam Zvrchovanosti Allaha, vravíme, premýšľaj: 

On a jeho spoločníci: Čo je to, na čom boli on a jeho spoločníci? Čo je tá záležitosť, (ktorá je) medzi ním a medzi jeho spoločníkmi? Nevraví, že je Allahov Posol a jeho spoločníci uverili alebo vraví, že je niekým iným? A (čo sa týka) bytia Allahovho Posla: (To) znamená, že je Allahovým Nástupcom na Jeho Zemi alebo je Allahovým Nástupcom na Jeho Zemi niekto iný než on?

zvrchovanosť Boha

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s