Vzťah medzi Ježišom (PMSN) a Imámom Ahmed Al Hassánom (PMSN)

V mene Boha Najmilostivejšieho, Najpôvabnejšieho,

ukrižovanie Ježiš KristusAk Boh dá, predložíme vám jeden z najväčších príbehov, ktorý historici nevedeli zaznamenať, keďže im nebol jasný, no posol Imáma Al Mahdího (PMSN), Imám Ahmed Al Hassán (PMSN), nám dal ľahký koncept, ako pochopiť udalosti tohoto príbehu.

Príbeh je o tom, čo sa stalo s Ježišom (PMSN) a o jeho vzťahu s nástupcom Muhammadovej Rodiny (PMSNV), ktorým je Imám Ahmad Al-Hassán (PMSN). Najskôr predstavíme Svätého Proroka, Ježiša (PMSN) a posla Imáma Al-Mahdího (PMSN), ktorým je Imám Ahmad Al-Hassán (PMSN).

Kresťania a muslimovia vždy prechovávali voči Ježišovi, synovi Márie (PMSŇ), vysokú úctu a vážnosť. Bol vznešený uctievač, askét, milovaný všetkými veriacimi a výborný vo svojom správaní k iným. Na jeho prsteni boli vyryté dva výroky z evanjelií, „požehnaný je služobník, vďaka ktorému je Boh pamätaný a beda služobníkovi, kvôli ktorému je Boh zabudnutý.“

Ježišov (PMSN) zákon zahŕňal „božiu jednotu“. Nepoškvrnenosť, odmietnutie pripisovania partnerov Bohu a liberálnu čestnosť ľudskej povahy. Učinil zákonným to, čo je v nej čisté a zakázal, čo je nečisté a odstavil od nich bremená a okovy, ktoré ich ťažili.

Zatiaľ čo Imám Ahmad Al-Hassán (PMSN) je posol a strážca Imáma Al Mahdího (PMSN), zvykol žiť v Basre, v meste na juhu Iraku. Ukončil akademické štúdium a získal titul bakalára v civilnom inžinierstve, a potom sa presťahoval do cteného Nadžafu, kde žil, aby sa učil náboženskému poznaniu.

To bolo zbežné predstavanie týchto svätých nástupcov. Pretože každé božie volanie má veriacich a neveriacich. Avšak keď študujeme Ježišov (PMSN) život, vidíme, že mal iba dvanásť mužov, ktorí boli jeho apoštolmi, jeho nasledovníci a jeho obhajcovia (jeho Ansári). A bolo zaznamenané, že keď sa Ježiš (PMSN) opýtal, „kto boli moji priaznivci/patróni (ansári) pre Allaha?“, apoštoli povedali: „my sme priaznivci/patróni Allaha.“ Tu môžeme vidieť, prečo sú kresťania pomenovaní slovom nasara (patróni), boli tak nazvaní kvôli ich nadržiavaniu náboženstvu Allaha.

A môžete vidieť, že Ahmad Al-Hassán (PMSN) povedal tú istú vec v prejave Al-Hajj, keď uviedol: „A teraz, keď viete pravdu, vám vravím: nebuďte obhajcami Ahmad Al-Hassána, služobníka, ktorý zomiera, a nie je schopný ničoho, ale buďte obhajcovia Večného, ktorý nikdy nezomiera, a ktorý je schopný všetkého. Buďte obhajcovia Allaha, pretože on je Štedrý, ktorý dáva Seba tomu, ktorý Ho skutočne podporuje. Ľudia vravia: my sme obhajcovia toho a toho. Čo sa týka vás, povedzte, že ste obhajcovia Allaha.“ Akí vďační sú oni (Ahlulbayt) (PMSNV)!

Od Allahových nástupcov (PMSNV) sa učíme mnohým princípom a morálke, ktorá odráža poslušných veriacich s čistým srdcom. A tak Imám Ahmad Al-Hassán (PMSN) odkázal na niektoré z mravov v knihe „al Mutašabihát“ (Alegórie), keď spomenul, čo sa stalo s prorokom Ježišom (PMSN). Ježiš, syn Márie (PMSN), povedal: „Ó, zhromaždenie apoštolov! Mám pre vás požiadavku. Naplňte ju pre mňa.“ Oni povedali: „tvoja prosba je pre nás rozkazom, ó, duch Allaha!“ potom sa postavil a umyl ich nohy. Oni povedali: „Bolo by správnejšie, ak by sme to urobili my, ó, duch Allaha.“ On (PMSN) povedal: „Vskutku je príhodnejšie, aby ten s poznaním slúžil ľuďom. Pokoril som sa iba preto, aby ste sa vy pokorili medzi ľuďmi po mne rovnako, ako som sa pokoril ja medzi vami.“ Potom Ježiš (PMSN) povedal: „múdrosť sa rozvinie pokorou, a nie hrdosťou, podobne rastliny rastú na rovných lúkach, nie v horách.“

Všminite si veľkého ponaučenia, s ktorým prišiel nástupca Allaha. Ježiš (PMSN) oživoval mŕtvych s pomocou Boha Všemohúceho. Napriek tomu môžete vidieť, aký bol pokorný.

Je to tiež vidieť v podporovateľoch Imáma Ahmad Al-Hassána (PMSN). Rozpoviem vám príbeh, ktorý mi povedal jeden z ansárov (podporovateľov/stúpencov). Jedného dňa sedeli ansári v dome Sayeda. Jeden z nich sa vybral do kúpeľne, aby sa očistil. A keďže nemal šľapky, obul si Imámove (PMSN). V tom čase išli ansári von, a tak Imám (PMSN) hľadal svoje šľapky, keď tu zbadal, že ich má obuté ansár, ktorý si to práve uvedomil, a tak Imám (PMSN) vzal topánky dotyčného ansára a podal mu ich. Subhan Allah, akí vďační, akí ohromní sú!

Ježiš (PMSN) raz o sebe povedal, „Líham si spať, zatiaľ čo nič nemám, vstávam, zatiaľ čo nič nemám a napriek tomu na zemi niet bohatšieho, než som ja.“ Tieto dva príbehy o ňom sú dostatočné na demonštrovanie jeho pokory. Podával apoštolom jedlo, a keď dojedli, on sám umýval riad a inokedy sa postavil a umýval ich nohy. Oni povedali: „Správnejšie by bolo, ak by sme tak urobili my, ó, duch Allaha.“ On (PMSN) povedal: „Vskutku je to tak príhodnejšie, aby ste sa mohli pokoriť medzi ľuďmi po mne tak, ako som sa ja pokoril medzi vami.“

Je to iba málo z oceánov štedrosti a morálky, s ktorou nástupcovia Allaha prišli. Teraz sa dostávame k časti, ktorá jasne poukáže na puto, ktoré je medzi Ježišom (PMSN) a Ahmed Al Hassánom (PMSN).

V knihe Imáma Ahmed Al-Hassána (PMSN) pod názvom „Alegórie“ bol príbeh Ježišovho (PMSN) náprotivka jasne vysvetlený.

Ježiš (PMSN) v noci, keď bol pozdvihnutý, zavolal svojich apoštolov na stretnutie. Apoštoli prišli, okrem Judáša, ktorý viedol židovských učencov k Ježišovi (PMSN), teda išiel za najvýšším židovským kňazom, aby mu odovzdal Ježiša. Bola to polnoc, kedy apoštoli spali, zatiaľ čo Ježiš (PMSN) bdel, a to bol čas, kedy Boh pozdvihol Ježišovu (PMSN) dušu na nebesia a zoslal Ježišovho (PMSN) náprotivka (dvojníka) dolu na zem, ktorý bol neskôr ukrižovaný a zabitý, keďže bol Ježišov (PMSN) štít a Ježišovým (PMSN) vykupením. Tento Ježišov (PMSN) náprotivok bol spomedzi strážcov Muhammadovej rodiny. Bol ukrižovaný, zabitý a mučený kvôli Al-Mahdího (PMSN) záležitosti.

Avšak Ježiš (PMSN) nebol ukrižovaný, ani zabitý, ale bol pozdvihnutý k Bohu, keď ho Boh zachránil pred židovskými zblúdilými kňazmi (nech na nich Allah zošle kliatbu). Allah povedal: „A kvôli ich výroku: Zabili sme Mesiáša, Ježiša, syna Márke, Allahovho posla – nezabili ho, ani neukrižovali, ale tak sa im to javilo;“ taktiež Imám Al-Báqir (PMSN) povedal: „a tak sa stretli… a bolo ich dvanásť,“ zatiaľ čo Ježišových (PMSN) apoštolov bolo iba „jedenásť,“ keďže Judáš neprišiel, ale išiel k židovským kňazom, aby im vydal Ježiša (PMSN). Uvedené patrí medzi najfrekventovanejšie autentické fakty, ktoré nemôžu byť popreté, pretože dvanásty spomedzi mužov, ktorí prišli alebo povedzme bol zoslaný z nebies, je stáržca z Muhammadovej Rodiny (PMSNV), ktorý sa zjavil v Ježišovej (PMSN) podobe a z toho dôvodu bol ukrižovaný a zabitý.

Salam Allah Alayh, pozrite sa na túto veľkú obetu, ktorú váš Imám, Imám Ahmed Al-Hassán (PMSN) podstúpil. On je kameňom v rukách Alího (PMSN), kdekoľvek ho umiestni, je spokojný. Použijem tieto požehnané čisté slová, ktoré Imám (PMSN) použil na konci príbehu Ježišovho (PMSN) náprotivka a predložím ich pre vás, Imám (PMSN) vraví:

„Dúfam, že to bude na prospech každému veriacemu – ktorý chce poznať pravdu o tejto situácii. Pretože zatiaľ čo tento muž zostúpil na zem, bol ukrižovaný a bol zabitý, a nik nepoznal jeho meno. Tiež nežiadal, aby si ho ktokoľvek pamätal alebo aby ho ktokoľvek poznal. Bol zoslaný potichu, bol ukrižovaný potichu, bol zabitý potichu a vystúpil k jeho Bohu potichu.“

Advertisements
Vzťah medzi Ježišom (PMSN) a Imámom Ahmed Al Hassánom (PMSN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s