Posol, ktorý príde po mne, ktorého meno je Ahmed

Otázka zaslaná Ahmedovi al-Hassánovi (PMSN) ohľadom Súry as-Saff (Zovretý šík) (61:6), jeho odpoveď a výňatok z knihy “Trinásty Apoštol.”

Otázka:

Keď Ježiš (PMSN) povedal vo Svätom Koráne, {“Dietky Izraela, ja som vskutku poslom Božím k vám, potvrdzujúcim pravdivosť toho, čo bolo predo mnou zoslané z Tóry, a oznamujúcim vám radostnú zvesť o poslovi, ktorý príde po mne a ktorého meno Ahmad bude.”}{Súra Zovretý Šík 61:6}, je tento Ježišov (PMSN) výrok zahrnutý v Biblii v pozmenenej alebo pôvodnej forme alebo tam chýba?

Odpoveď:

V mene Boha, Milosrdného, Intenzívne Milostivého.

Všetká chvála patrí Bohu, Pánovi Svetov a nech Boh zošle mier a modlitby na Muhammada a jeho potomstvo, Imámov a Mahdíov.

Existuje kniha, v ktorej som objasnil spomínanie Muhammada (PMSNAJR) v Starom aj Novom zákone a Ansári, nech ich Boh ochráni, ju majú v najbližších dňoch uverejniť. A ak Boh dá, preložia to pre vás všetkých, aby ste z toho mohli mať prospech. A dúfam, že na mňa nezabudnete vo vašich dua.

Mier s vami, Milosť Boha a Jeho požehnania

Ahmed Al Hassan

  1. Jamadi, 1433 Hijri.

Nasledujú detaily od komisie:

V mene Boha, Milosrdného, Intenzívne Milostivého. Všetká chvála patrí Bohu, Pánovi Svetov.

Boh vraví, {a tým, ktorí nasledujú posla, Ummi proroka (Ummi – vo význame “pochádzajúceho z matky miest,” teda Mekky; význam “neučený,” (ako ďaleko je Prorok od toho) uvádzajúci sa v slovenských a českých prekladoch Koránu, nie je správny – pozn. prekl.), ktorého nájdu im oznámeného v Tóre a Evanjeliu a ktorý im prikazuje vhodné a zakazuje zavrhnutiahodné, ktorý im dovoluje pokrmy výborné a zakazuje im škodlivé a sníma z nich ťaživé povinnosti a putá, ktoré ich tažia. A veru tí, ktorí v neho uveria a podporia ho a budú nasledovať svetlo, ktoré im bolo zoslané, tí budú blažení!”}{Súra Al-Araf 7:157}

{A spomeň si, ako vravel Ježiš, syn Márie: “Dietky Izraela, ja som vskutku posol Boží k vám, potvrdzujúci pravdivosť toho, čo bolo predo mnou zoslané z Tóry, a oznamujúci vám radostnú zvesť o poslovi, ktorý príde po mne a ktorého meno Ahmed bude.” Avšak keď predviedol im jasné dôkazy, povedal: “To je kúzelníctvo zjavné.”}{Súra Al-Saf 61:6}

Tieto koránske verše poukazujú na argumentáciu Proroka Muhammada (PMSNAJR) textami, ktoré ho spomínajú menom skrze predošlých prorokov a poslov. Nie sú to doslovné preklady toho, čo je napísané v Starom a Novom zákone, ktoré máme dnes v rukách a text a vôľa, sprevádzaná poznaním a múdrosťou, a volanie, a domáhanie sa vernosti Bohu, je boží zákon, ktorý Boh umiestnil pre ľudstvo, prostredníctvom ktorého dokážu spoznať nástupcov (PMSNV) a Imám Ahmad al-Hassán (PMSN) to objasnil na viacerých miestach.

A čo sa týka záležitosti vnímania textu alebo vôle ako dôkazov, pozornosť by mala byť venovaná dvom dôležitým veciam, ktoré sú: prvou je, že k božiemu textu, ktorý perzonifikuje Boží dôkaz, sa nikdy nemôže hlásiť iný, než jeho právoplatný vlastník, ako inak by mohol byť považovaný za dôkaz?

Druhá vec je, že text nie je nevyhnutne doslovný, v mnohých prípadoch je symbolický a človek, ktorému patrí, tento text vykladá. Príklad toho je text Starého zákona, ktorý odkazuje na Ježiša (PMSN), niet jediného textu, v ktorom je priamo jeho meno. Napríklad v Biblii Ježiš (PMSN) vraví,

(45  Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vaším žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej.   46  Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne.   47  Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám?!)

Kde hovoril Mojžiš o Ježišovi a vyslovil niekedy jeho meno? Mojžiš spomenul Ježiša rovnako, ako spomenul Muhammada (PMSNAJR).

(1  Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal Izraelitov pred svojou smrťou:   2  Povedal: Zo Sinaja prišiel Hospodin, zažiaril im zo Seíru, zaskvel sa z vrchu Páran a prišiel do Meríby pri Kádeši, po jeho pravici bol planúci oheň.   3  Ty, ktorý miluješ svoj ľud, všetci jeho svätí sú v tvojej ruke, privinuli sa k tvojim nohám, budú sa učiť z tvojich slov.) – Deuteronómium – Piata Mojžišova kniha 33:1-3

Ten, ktorý prišiel zo Seíru, je Ježiš (PMSN) a ten, ktorý prišiel z Páranu, je Muhammad (PMSNAJR) a Ahmad al-Hassan (PMSN) napísal už veľa ohľadom tejto záležitosti a objasnil, že je to text spomínajúci Ježiša (PMSN) a Muhammada (PMSNAJR). A je veľa príkladov a nám postačí toto množstvo, ak Boh dá, keďže je dostačujúce.

Existuje kniha od Ahmada al-Hassána, ktorá bude vydaná už čoskoro a obsahuje detailnejšie odpovede na vašu otázku. A bolo by v poriadku, ak by som vám pretlmočil niektoré z požehnaných slov z tejto knihy, možno vám budú na úžitok. Imám (PMSN) povedal:

((…vyžaduje sa, aby bol sľub s priamym menom alebo symbolom? Verím, že neprítomnosť Ježišovho mena v Starom zákone, ako prisľúbeného, je záver nepochopený. A preto neostáva nič než symbol. A objasnili sme symbolické texty zo Starého zákona, a že ich výklad sa odvoláva na Posla Muhammada (PMSNAJR), tiež vykladali symbolické texty ako odvolávajúce sa na Ježiša (PMSN). A pred tým, než poukážeme na niektoré z týchto textov, vravím, objasnili sme dôkazy Dôkazu Nástupcu Boha na Jeho zemi alebo vyslaného proroka a dokázali sme to intelektom, múdosťou a textami z Tóry, Evanjelií a Koránu. A tak ktokoľvek, kto vyžaduje pravdu od ľudí Knihy, od židov a kresťanov, by sa mal pridržiavať zákona rozpoznania nástupcu, ktorý sme objasnili a sú to tri podmienky: vôľa alebo text, poznanie a múdrosť a zástava alebo zvrchovanosť Boha a nech sleduje, či intelekt a múdrosť tvrdia opak…))

Trinásty Apoštol

A po tom, čo to Imám Ahmed al-Hassán (PMSN) objasnil, predložil príklady textov z Biblie, ktoré spomínajú Muhammada (PMSNAJR), a tak on (PMSN) povedal,

((…A toto je príklad textu, ktorý spomína Posla Božieho, Muhammada (PMSNAJR) v Starom zákone:

Genézis – Prvá Mojžišova kniha – kapitola 21:

(14  Abrahám včasráno vzal chlieb a mech s vodou, dal to Hagar; dieťa jej položil na plecia a prepustil ju. Ona odišla a blúdila po púšti Beér-Šeba.   15  Keď sa voda z mecha minula, položila chlapca pod jeden z kríkov,   16  poodišla a sadla si opodiaľ, asi na dostrel z luku, lebo si povedala: Nemôžem sa dívať, ako zomiera dieťa. Sadla si naproti a nahlas sa rozplakala.   17  Boh však počul chlapcov hlas a Boží anjel zavolal z neba na Hagar a povedal jej: Čo ti je, Hagar? Neboj sa, veď Boh počul chlapcov hlas tam, kde je.   18  Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevne svojou rukou, lebo z neho urobím veľký národ.   19  Vtom jej Boh otvoril oči a ona zazrela vodný prameň. Šla teda naplniť mech vodou a dala sa chlapcovi napiť.   20  Boh bol s chlapcom. Keď vyrástol, býval na púšti a stal sa lukostrelcom.   21  Potom sa usadil na púšti Páran a matka mu vzala ženu z Egypta.)

A neverím, že ten, ktorý má intelekt, by povedal, že podľa Boha neveriaci, mušríkovia a uctievači idolov sú veľkým národom, alebo že Boh považuje množstvá za veľký národ. A tak mienené veľkým národom a veľkosť patrí Bohu swt., sú proroci a nástupcovia (PMSNV), to znamená, že zamýšľané veľkým národom Izmaela sú proroci a poslovia (PMSNV) z jeho rodokmeňa, a tými sú Muhammad a obzvlášť potomstvo Muhammada (PMSNV), nástupcovia Boha na Jeho zemi. Toto je príklad textu, ktorý spomína Božieho Posla, Muhammada (PMSNAJR) v Starom zákone a Novom zákone (Tóre a Evanjeliách):

(1  Modlitba proroka Habakuka — žalospev.   2  Hospodin, počul som chýr o tebe a užasol som nad tvojím dielom. Zachovaj ho v najbližších rokoch, v tento čas ho ohlasuj; v nepokoji pamätaj na zľutovanie.   3  Boh prichádza z Témanu, Svätý z vrchu Páran. — Sela — Jeho veleba prikryla nebesá a zem je plná jeho oslavy.   4  Žiari ako svetlo. Z rúk mu vychádzajú lúče, v nich sa skrýva jeho sila.   5  Pred ním ide mor a hneď za ním sa ťahá skaza.) (Habakuk 3:1-5)

Význam: (Boh prichádza z Témanu): to znamená, Boh prišiel z Jemenu a (Svätý z vrchu Páran) znamená Svätý prišiel z Mekky.

A Boh je vysoko nad tým, aby prichádzal z nebies, nieto ešte zo zeme! Pretože prichádzanie a chodenie si vyžaduje pohyb, a teda výskyt, a to neguje absolútne božstvo, pretože nemôže byť uvažované nad tým, že ten, ktorý prichádza z Támanu a Jemenu, je Boh swt. alebo že ten, ktorý prichádza z Páran je Svätý swt.; pretože to, a tiež nad inými vlastnosťami je Boh Povýšený.

(Žiari ako svetlo. Z rúk mu vychádzajú lúče, v nich sa skrýva jeho sila. Pred ním ide mor a hneď za ním sa ťahá skaza.)

Presnejšie ten, ktorý prichádza je Abdullah (služobník Boží – prekl.) Muhammad (PMSNAJR) a jeho potomstvo (PMSNV) po ňom, keďže sú z Mekky a Muhammad a jeho potomstvo sú tiež Jamániovia. A tak príchod Muhammada (PMSNAJR) je príchod Boha, pretože Muhammad je Boh v stvorení a Muhammad je objavenie sa Boha v Páran, ako som pred tým objasnil na viac ako jednom mieste.

A skutočnosť, že Téman je Jemen, bola spomenutá dokonca aj v Biblii v Ježišových (PMSN) slovách, keď opisoval Kráľovnú Jemenu ako Kráľovnú Juhu ( التيمن ~ Téman).

Evanjelium podľa Matúša – kapitola 12:42

(42  Kráľovná z juhu vystúpi na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, pretože prišla z končín zeme vypočuť si Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je ktosi väčší ako Šalamún!) 

Evanjelium podľa Lukáša – kapitola 11

(31  Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo ona prišla až z konca zeme počúvať Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je niekto väčší ako Šalamún.))

A ak Boh dá, po tom, čo bude kniha vydaná, môžete sa pozrieť do ďalších podrobností.

Mier s vami a Milosť Boha a Jeho Požehnania,

a chvála patrí Bohu, Pánovi Svetov.

Komisia na odpovedanie otázok

Dr. Tawfiq Muhammad al-Maghribi

  1. Jamadi 1., 1433 Hijri
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s