Obráťme sa k Tóre a pozrime sa, či proroci menovali svojich nástupcov alebo nie?

Textov v posvätných knihách, ktoré objasňujú, že proroci a poslovia menovali svojich nástupov, je veľké množstvo pre kohokoľvek, kto hľadá pravdu a tu je niekoľko príkladov:

Mojžiš (PMSN) ustanovuje (Kalifát) Jozuemu (PMSN) ako následovníkovi a lídrovi a prikazuje jeho ľuďom, aby ho počúvali:

Piata kniha Mojžišova – kapitola 31:

(14  Hospodin povedal Mojžišovi: Pozri, blížia sa dni tvojej smrti. Zavolaj Jozuu, postavte sa do stanu stretávania a ja mu dám príkaz. Šiel teda Mojžiš s Jozuom a postavili sa v stane stretávania.   15  Vtedy sa Hospodin zjavil v stane v oblačnom stĺpe. Oblačný stĺp stál nad vchodom do stanu.)

Dávid (PMSN) píše závet za účelom vymenovania Šalamúna (PMSN) ako jeho nástupcu a objasňuje pre jeho ľud, že je vymenovaným dôkazom Boha po ňom a vyžaduje od nich poslušnosť voči Šalamúnovi:

Prvá kniha kráľov – kapitola 1:

(32  Potom kráľ Dávid prikázal: Zavolajte mi kňaza Cádoka, proroka Nátana a Jehójadovho syna Benáju! Keď pred neho predstúpili,   33  kráľ im povedal: Vezmite so sebou služobníkov svojho pána, vysaďte môjho syna Šalamúna na mulicu a odveďte ho dolu ku Gichónu.   34  Tam ho kňaz Cádok a prorok Nátan pomažú za kráľa nad Izraelom. Nato zatrúbte na roh a zvolajte: Nech žije kráľ Šalamún!   35  Vy pôjdete za ním. On príde a zasadne na môj trón namiesto mňa. Jeho som ustanovil za vojvodcu nad Izraelom a Júdom.   36  Jehójadov syn Benája odpovedal kráľovi: Amen! Tak rozhodol Hospodin, Boh môjho pána a kráľa.   37  Ako bol Hospodin s mojím pánom a kráľom, nech je i so Šalamúnom a jeho trón nech vyvýši nad trón kráľa Dávida, môjho pána.)

Prvá kniha kráľov – kapitola 2:

(1  Keď sa blížil čas Dávidovej smrti, prikázal svojmu synovi Šalamúnovi:   2  Odchádzam ako každý pozemšťan. Ty však buď silný a zmužilý!   3  Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu, Hospodinovi. Kráčaj po jeho cestách a dodržiavaj jeho ustanovenia, prikázania, právne predpisy a napomenutia tak, ako sú napísané v Mojžišovom zákone, potom budeš mať úspech v každom diele a všade, kam sa pohneš.   4  Tak splní Hospodin svoj sľub, ktorý mi dal: Ak budú tvoji synovia dbať na spôsob svojho života a budú verne chodiť predo mnou celým srdcom a celou dušou, budeš mať vždy niekoho na tróne Izraela.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s