Očakávaný Reformátor je výzva každému

Boh vyslal prorokov, poslov a nositeľov dobrých správ, a ako varovanie pre ľudí, aby podporovali spravodlivosť, férovosť, monoteizmus a uctievanie Boha na tejto Zemi podľa Božej vôle. A pretože Pán je jeden, Jeho príkaz Jeho poslom je taktiež jeden.

Prorok Dávid (PMSN) predniesol celému zhromaždeniu:  (18  Hospodin, Bože našich praotcov Abraháma, Izáka a Izraela, zachovaj navždy takéto zmýšľanie svojho ľudu a jeho srdce pripútaj k sebe.) – Prvá kniha Kroník – (29:18)

Príkaz Abraháma, Izáka a Jákoba je sám o sebe príkazom Dávida, Šalamúna a Ježiša (PMSNV).

Mojžiš povedal svojim ľuďom:  (46  povedal: Vezmite si k srdcu všetky tieto slová, ktoré vám dnes dávam na svedectvo a prikazujte svojim synom, aby zachovávali a uskutočňovali všetky slová tohto zákona.) – Piata Mojžišova kniha (32:46)

A Ježiš (PMSN) prišiel, aby pokračoval s tým, čo bolo týmto prorokom prikázané, a to je zvolávanie k monoteizmu Boha a podriadeniu sa Jeho príkazom.

Ježiš (PMSN) povedal: (17  Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.   18  Amen, hovorím vám: Pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane.) – Evanjelium podľa Matúša (5:17-18)

A tak skutočným veliteľom praktikovania Božieho práva je Boh, a to, čo prikázal Abrahámovi, Izákovi, Jákobovi, Dávidovi, Šalamúnovi, Mojžišovi a Ježišovi (PMSNV), je samo o sebe tým, čo prikázal Pečati Prorokov, Muhammadovi (PMSNAJR), Najvyšší povedal v Koráne:

{On vám uzákonil ako náboženstvo to, čo kedysi uložil Noemu – a to, čo sme vnukli tebe a čo sme uložili i Abrahámovi, Mojžišovi a Ježišovi: “Dodržujte náboženské úkony a nerozštiepujte sa ohľadne nich!” Ako neznesiteľné je pre modloslužobníkov to, k čomu ich vyzývaš! Boh si k tomu vyberá, koho chce, a vedie k tomu toho, kto kajúcne sa k Nemu obracia.} Aš-Šúra:13

Vyššieuvedené písma objasnili, že záujem tých nástupcov Boha je jeden, a že sa sa nerozchádzajú, keďže ich Boh je ten istý, a tak isto je aj ich náboženstvo, ktorým je podriadenie sa Bohu. Všetci z nich nás vedú k Bohu a konajú pod Božím príkazom. Pravda, ku ktorej všetci zvolávajú, je tá istá a ich účel je ten istý; je to príprava ľudí na Menší Súd.

A pretože každé volanie z volaní prorokov má jedinečnú črtu a Boh, Sláva Mu a nech je povýšený, chce, aby bola z každého volania odovzdaná špecifická vec Jeho uctievajúcim, nachádzame Mesiáša Ježiša (PMSN) prichádzajúceho s jeho posolstvom, čo bolo tým najdôležitejším posolstvom pred vyslaním zapečaťujúceho Proroka Muhammada (PMSNAJR) a bola to posledná prípravná fáza prostredníctvom prorokov z rodokmeňa Izáka, syna Abraháma (PMSN).

A Ježiš (PMSN) chcel predložiť spirituálné významy a ustanoviť pre to základ, a odovzdať odkaz jeho ľuďom predložením príkladov cestou jeho učenia a rozširovania volania, ktorým bol poverený. Avšak toto zohráva základnú rolu v živote Povstávajúceho Mahdího alebo Záchrancu; pretože záchranca predstavuje počiatok cesty návratu k Bohu, v skutočnosti je prelomovým bodom a ovocím všetkých volaní prorokov. Záchranca je tu, aby vybudoval Zem Božej Spravodlivosti, a aby ustanovil náboženstvo Jediného skutočného Boha, a preto kto sú robotníci Pána, ktorí mu v tom pomôžu?

Spasiteľ Ahmad Al-Hassan povedal: “Neprišiel som, aby som hľadal služobníkov. Neprišiel som ani, aby ma ľudia videli, a aby som mohol byť závojom medzi nimi a Bohom. Prišiel som, aby som zboril knštrukciu lží a vybudoval štruktúru pravdy, tak mi s tým pomôžte, nech je k vám Boh milostivý.”

The_Prophet___Wallpaper_by_Uribaani

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s