Obraciame sa k Tóre a Evanjeliám: Používali prorockí poslovia ich poznanie a skutočnosť, že vravia múdrosť, ako dôkazy alebo nie?

Prorockí poslovia Tóry, ktorí používali poznanie ako dôkaz

Existuje množstvo textov, v ktorých Proroci (PMSN) používajú poznanie a múdrosť: Mojžiš (PMSN) a jeho múdrosť, Jozue (PMSN), Dávid (PMSN) a Šalamún (PMSN) atď. … a v nasledujúcich dvoch príkladoch Jozefa (PMSN) a Daniela (PMSN).

Prorok Jozef (PMSN) používa jeho poznanie a múdrosť ako dôkaz v súvislosti s riadením zeme a ľudí

Boží Vládca, Jozef (PMSN) vykladá vízie toho, čo ho Boh naučil, a ako dôkaz používa múdrosť v riadení ekonomiky Egypta a jeho politiku.

Genezis – prvá Mojžišova knihakapitola 41:

(1  Po dvoch rokoch mal aj faraón sen: …  8  Ráno bol faraón taký rozrušený, že dal zavolať všetkých egyptských veštcov a mudrcov a vyrozprával im svoje sny. No nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil.)

Až zavolal Jozefa (PMSN) na základe rady jedného z väzňov, ktorí boli s Jozefom. A všemohúci Boh učinil tieto vízie dôvodom, skrze ktorého bola Jozefova (PMSN) oprávnenosť odhalená, a tiež jeho nadradenosť nad všetkými mudrcmi a učencami, keďže on sen interprétoval a potvrdil, že je posol Boží. A že jeho poznanie je dôkazom jeho spojitosti s Bohom:

Genezis – prvá Mojžišova knihakapitola 41:

15  Faraón povedal Jozefovi: Mal som sen a nikto mi ho nevie vyložiť. Počul som, že ti stačí rozpovedať sen a ty ho vyložíš.   16  Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi.) 

Jozef (PMSN) pokračuje vo svojich dôkazoch a ukazuje, že poznanie, ktoré mu Boh dal, sa neobmedzuje iba na vykladanie vízií, presnejšie, zahŕňa ohromné riadiace a politické schopnosti:

Genezis – prvá Mojžišova knihakapitola 41:

(33  Teraz sa poobzeraj, faraón, po rozvážnom, múdrom mužovi a ustanov ho za správcu Egypta.)

A odhaľuje časť tohto poznanie predložením plánu riadenia ekonomiky a politiky krajiny, takže faraón, a tiež tí, ktorí boli prítomní, môžu rozpoznať, že čelia znalému múdremu mužovi, ktorý bol zoslaný Bohom:

Genezis – prvá Mojžišova knihakapitola 41:

(37  Táto reč sa zapáčila faraónovi a všetkým jeho služobníkom.   38  Nato faraón povedal svojim služobníkom: Nájde sa taký muž, v ktorom je Boží Duch?   39  Potom faraón povedal Jozefovi: Keď ti dal Boh toto všetko poznať, nikto nie je natoľko rozvážny a múdry ako ty.  40  Budeš správcom môjho domu a všetok môj ľud bude poslúchať tvoje rozkazy…)

Prorok Daniel (PMSN) používa ako dôkaz jeho poznanie, a ako zmiatol učencov a starších jeho doby

Boh, Všemohúci a Povýšený, ukáže irackému kráľovi víziu, aby sa ten mohol dozvedieť o poznaní Proroka Daniela (PMSN) a o tom, že je spojený s Bohom.

Daniel – kapitola 2:

(1  V druhom roku svojho kraľovania mal Nebúkadnecar sny. Jeho duch sa znepokojil a nemohol spať.   2  Kráľ rozkázal zavolať veštcov, zaklínačov, čarodejníkov a Chaldejov , aby mu porozprávali jeho sny.)

A nik z učencov a múdrych mužov nedokázal vyložiť preň jeho sen a vysvetliť ho:

12  Kráľ sa pre to veľmi rozhneval a rozkázal vyhubiť všetkých mudrcov Babylonu.   13  Nato vydali nariadenie pozabíjať mudrcov a hľadali aj Daniela a jeho druhov, aby ich zabili.)

Až prišiel Daniel (PMSN) a použil jeho poznanie ako dôkaz, a ukázal, že vízia je od Boha a jej poznanie je od Boha, a to, že mal toto poznanie, je dôkaz, že Daniel (PMSN) bol spojený s Ním, Všemohúcim, a zoslaný od Neho, a iracký kráľ to dosvedčil:

(27  Daniel kráľovi odpovedal: Tajomstvo, ktoré kráľ žiada, nie sú schopní kráľovi vysvetliť mudrci, zaklínači, mágovia ani veštci.   28  Je však Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstvá a oboznámi kráľa Nebúkadnecara s tým, čo príde v neskorších dňoch. 45 … že veľký Boh oboznámil kráľa s tým, čo nastane. Sen je pravdivý a jeho výklad je spoľahlivý.   46  Nato kráľ Nebúkadnecar padol tvárou na zem, klaňal sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli nekrvavú kadidlovú obetu.   47  Kráľ Danielovi odpovedal: Naozaj, tvoj Boh je Najvyšší Boh, Pán kráľov, ten, čo odhaľuje tajomstvá, keďže si bol schopný odhaliť toto tajomstvo.   48  Potom kráľ Daniela povýšil, dal mu premnoho veľkých darov, ponechal mu vládu nad celou provinciou Babylonu a urobil ho hlavným predstaveným všetkých babylonských mudrcov.)

Hanging Gardens Of Babylon Wallpaper

Ježiš (PMSN) ukazuje jeho poznanie a múdrosť ako dôkaz

Ježiš (PMSN) použil jeho poznanie a múdrosť ako dôkaz, ktorý bol zobrazený, keď debatoval s odporcami, odpovedajúc na ich otázky a ich pokusy skúšať ho, a tu sú niektoré texty z Biblie:

Evanjelium podľa Matúša – kapitola 13:

(53  Keď Ježiš dokončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.   54  Prišiel do svojej domoviny a tam učil v synagóge, takže ľudia sa veľmi čudovali a hovorili: Odkiaľ má takúto múdrosť a mocné činy?

Evanjelium podľa Marka – kapitola 1:

(21  Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil.   22  Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.)

Evanjelium podľa Marka – kapitola 10:

(1  Potom sa odtiaľ odobral a odišiel na územie Judska a za Jordán. Znova sa k nemu schádzali zástupy a on ich učil, ako mal vo zvyku.   2  Tu prišli farizeji a pokúšali ho otázkou, či smie muž prepustiť manželku.   3  Odpovedal im…)

Ježiš (PMSN) tiež objasnil, že poznanie je nezávislý dôkaz oprávnenosti Prorokov (PMSNV), a že zázraky sa môžu rôzniť, a nie sú podľa ľudských túžob.

(14  Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí.  15  Učil tam v ich synagógach a všetci ho oslavovali. …   22  Všetci mu prisviedčali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst. A hovorili si: Či to nie je Jozefov syn?  23  A Ježiš im hovoril: Iste mi poviete toto príslovie: Lekár, uzdrav sám seba! Aj tu, vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume.   24  On však povedal: Amen, hovorím vám, že nijaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine.   25  Pravdu vám hovorím: Za čias Eliáša, keď sa nebo na tri roky a šesť mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov.   26  Ale Eliáš nebol poslaný k nijakej inej, iba k vdove do sidonskej Sarepty.   27  A za čias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných. No nikto z nich nebol očistený, iba Naáman zo Sýrie.   28  Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev.   29  Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili.   30  Ale on sa spomedzi nich vytratil a vzdialil sa. 31  Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách vyučoval.   32  Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc.)

A textov je v Biblii veľké množstvo. Ale čo bolo uvedené, nám postačí.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s