Zvrchovanosť Boha v Biblii

Rozjímanie Mojžiša (PMSN)

a jeho miestodržiteľa Jozueho (PMSN)

Mojžiš (PMSN) aplikuje Zvrchovanosť Boha na synov Izraela:

Čo iné urobil Mojžiš (PMSN) s tými, ktorí v neho uverili a prijali ho, než emigrovanie s nimi zo zeme tyrana, aby aplikoval zvrchovanosť Boha v inej zemi:

Exodus – Druhá Mojžišova kniha – Kapitola 7

15  K faraónovi choď ráno… 16  Povieš mu: Hospodin, Boh Hebrejov, ma posiela k tebe s odkazom: Prepusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si ho dosiaľ neposlúchol.[1]

(Slúžil mi) znamená, aby mali zbožného panovníka, ktorého by počúvali a nasledovali jeho príklad, a ktorý by v nich ustanovil zvrchovanosť Boha, inak úkony uctievania ako modlitby, pôst a im podobné si nevyžadujú emigráciu ľudí, pretože vo všeobecnosti môžu byť vykonávané všade. A Jozef (PMSN) a rodina Jákoba (PMSN) v ich časoch uctievala Boha v zemi Egypta, zatiaľ čo Zbožný vládca bol Jozef (PMSN). Okrem toho veriaci z Bani (synov) Izreala a z nich Mojžiš a Áron (PMSN) zvykli nastolovať modlitby a vykonávanie aktov uctievania v egyptskej zemi celé roky pred emigráciou. A tak je teraz jasné, že uctievanie, ktorého sa dožadoval Mojžiš (PMSN), bola aplikácia zvrchovanosti Boha a v knihe Exodus – Druhá Mojžišova kniha v 19. kapitole je objasnenie toho, že účelom Exodu nebolo nič iné, než zvrchovanosť Boha:

Exodus – Druhá Mojžišova kniha – Kapitola 19

(1  Presne tri mesiace po odchode z Egypta prišli Izraeliti na Sinajskú púšť…  3  Mojžiš vystúpil k Bohu. Hospodin ho oslovil z vrchu a povedal mu: Toto povieš domu Jákoba a oznámiš synom Izraela:   4  Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol k sebe.   5  Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.   6  Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom. Toto povieš Izraelitom…)

Mojžiš (PMSN) prikazuje počas posledných dní jeho posolstva zvrchovanosť Boha:

Mojžiš (PMSN) na konci jeho posolstva naznačil jeho ľuďom veľmi jasne, že zákon, súdenie a vládcovstvo sú pre Boha, a že On, Povýšený, je Jediný, ktorý vymenováva sudcu, panovníka a vládu:

Deuteronómium – Piata Mojžišova kniha – kapitola 17

(8  Ak sa medzi vami vyskytne závažný právny prípad, na ktorý nebudeš stačiť, ako je preliatie krvi, svár, ublíženie na tele alebo akýkoľvek spor v tvojom meste, odíď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh.   9  Vyhľadaj léviovských kňazov a miestneho sudcu. Spýtaj sa na ich mienku a oni ti oznámia právne riešenie.   10  Potom konaj podľa toho, čo ti povedia na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin. Dôsledne postupuj podľa toho, ako ťa poučia.   11  Konaj podľa poučenia, ktoré dostaneš, podľa rozhodnutia, ktoré ti oznámia. Neuchyľuj sa ani napravo, ani naľavo od výroku, ktorý povedia.   12  Kto by sa však vzoprel a neposlúchol kňaza, ktorý tam slúži Hospodinovi, tvojmu Bohu, alebo sudcu, taký človek nech zomrie. Tým odstrániš zlo z Izraela.   13  Nech to počuje všetok ľud, nech sa bojí a už sa neprotiví.  14  Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, obsadíš ju a budeš v nej bývať, povieš si: Ustanovím si nad sebou kráľa ako všetky okolité národy.   15  Ustanov si teda nad sebou kráľa, ktorého si vyvolí Hospodin, tvoj Boh. Ustanov si nad sebou kráľa spomedzi svojich bratov. Nesmieš si ustanoviť nad sebou cudzinca, ktorý nie je tvojím bratom.)

O vyhľadávaní verdiktov a aplikovaní božieho práva Mojžiš (PMSN) usmerňoval jeho ľudí a veriacich, aby sa vybrali smerom k sudcovi alebo kňazovi, ktorý bol vymenovaný Bohom. A sudca tu mienený je spomedzi prorokov vymenovaných Bohom, Povýšeným a Všemohúcim, alebo vymenovaný Prorokmi (PMSN), nie sudcovia, ktorí menujú sami seba alebo sú menovaní ľuďmi, ktorí sú známi pre svoju nespravodlivosť a sú známi tým, že berú úplatky. Z toho dôvodu On povedal: (…miestneho sudcu…), to znamená sudcu, ktoré ho ustanoví a vyšle On v tých dňoch:

Kniha sudcov – kapitola 2:

(  18  Kedykoľvek im Hospodin ustanovil sudcu, Hospodin bol s ním, a kým sudca žil, vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov.)

Mojžiš (PMSN) objasnil ľuďom v jeho prikázaniach, ktoré prišli pred tým, že kráľ musí byť tiaž ustanovený Bohom:

(…Ustanov si teda nad sebou kráľa, ktorého si vyvolí Hospodin, tvoj Boh…) 

A nie každý kráľ, ktorého si zvolia ľudia, je vyvolený Bohom:

(15  Ak ale nebudeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať… 36  Hospodin odvedie teba i tvojho kráľa, ktorého si ustanovíš nad sebou, k národu, ktorý si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu.) – Deuteronómium – kapitola 28.

A tiež sa to jasne prejavuje v príbehu skupiny veriacich, ktorí prišli k Mojžišovi (PMSN) v dobe posledného “sudcu” a nástupcu Boha, Izmaela (PMSN), (alebo Samuela (PMSN), ako sa jeho meno uvádza v Tóre) keď ho požiadali, aby pre nich vymenoval kráľa, ktorý by s nimi odišiel bojovať pre Božiu vec. A tak pre nich vymenoval “Talúta” (PMSN) (Saula, ako sa jeho meno uvádza v Tóre),[2] potom po ňom vymenoval Dávida (PMSN) na základe príkazu Boha, Božieho vládcu za účelom ustátia jeho pozície. A požiadavka tej skupiny od Božieho proroka, Izmaela, aby pre nich vymenoval kráľa, je dôkazom a presvedčivým argumentom v prospech doktríny Božej vlády a zvrchovanosti.

Jozue (PMSN) volá o zvrchovanosť Boha:

Jozue je Mojžišov (PMSN) miestodržiteľ, ktorý hlása zvrchovanosť Boha a pripomínal svojim ľuďom, že je ich povinnosťou poslúchnuť ho, keďže on je ten, ktorý je vymenovaný Bohom spolu s Mojžišovým (PMSN) prehlásením. Je vykonávateľ jurisprudencie Boha a Jeho príkazov. Jeho ľudia mu to potvrdzujú:

Jozua – kapitola 1

(1  Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka Jozuu, syna Núna… 10  Jozua potom prikázal hodnostárom ľudu…12  Rúbenovcom, Gádovcom a polovici kmeňa Menaššeho Jozua povedal:   13  Pamätajte na to, čo vám prikázal Hospodinov služobník Mojžiš…… 16  Oni odpovedali Jozuovi: Urobíme všetko, čo si prikázal. Pôjdeme, kamkoľvek nás pošleš.   17  Ako sme poslúchali Mojžiša, budeme poslúchať aj teba, len nech je Hospodin, tvoj Boh, s tebou, ako bol s Mojžišom.   18  Ktokoľvek by sa sprotivil tvojmu rozkazu a neposlúchol by tvoje slová, nech by si mu rozkázal čokoľvek, nech zomrie. Len buď silný a odvážny!)

Dobré správy o ustanovení zvrchovanosti Boha na Zemi na Konci Čias:

Proroci a poslovia (PMSNV) prišli odovzdávajúc dobré správy o dni, v ktorom by bola zvrchovanosť Boha na Zemi aplikovaná a boží spravodlivý štát ustanovený na Konci Čias, ktoré sú známe vládou Satana a tyranov. Proroci (PMSN) objasnili, že ten, ktorý ho ustanoví, je spasiteľ a záchranca. A Tóra je plná takýchto textov, ktoré budú preskúmané pri pohľade na dôkazy, ktoré prináša Sayyed Ahmad Al-Hassan (PMSN) z vôlí prorokov (PMSN). Spomíname tu niekoľko príkladov z Nového zákona:

Ján (PMSN) odovzdáva dobré správy ustanovenia zvrchovanosti Boha na zemi na Konci Čias:

(3:1  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, ktorý kázal v judskej púšti:   3:2  Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. —   3:3  Je to ten, o ktorom bolo povedané ústami proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky.) – Evanjelium podľa Matúša – kapitola 3

A po Jánovi (PMSN), Ježiš (PMSN) odovzdáva dobré správy o ustanovení zvrchovanosti Boha:

V Evanjeliu podľa Matúša – kapitola 4:

(4:17  Odvtedy začal Ježiš kázať: Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo…4:23  Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďmi.)

A Ježiš (PMSN) prikazoval svojim apoštolom a tým, čo v neho verili a chodili za ním, aby sa modlili za príchod božej vlády na zemi:

V Evanjeliu podľa Matúša – kapitola 6:

(6:9  Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,   10  príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.)

A po Ježišovi dobré správy o nadchádzajúcom spravodlivom božom štáte pokračovali skrze poslov Ježišových, ktorých tým poveril:

V Evanjeliu podľa Matúša – kapitola 10:

(10:5  Týchto Dvanástich vyslal Ježiš a prikázal im: Nechoďte na cestu k pohanom a nevojdite do mesta Samaritánov.   6  Choďte radšej za ovcami, ktoré sa stratili z domu Izraela.   7  Choďte a ohlasujte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.)

Toľko textov nám postačí. Je ich však veľké množstvo, a tak ktokoľvek chce viac, si môže prejsť Tóru a Bibliu.

[1] A Kapitola 8: (8:16 Hospodin povedal Mojžišovi: Keď faraón pôjde včasráno k vode, predstúpiš pred neho a povieš mu: Toto hovorí Hospodin: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil! A v kapitole 9: (13  Hospodin povedal Mojžišovi: Včasráno predstúp pred faraóna a povedz mu: Toto hovorí Hospodin, Boh Hebrejov: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil)

[2] V Prvej Samuelovej knihe – kapitoly 8 – 9 – 10: (8:4  Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do Rámy   8:5  a povedali mu: Už si starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teda kráľa, ktorý by nás spravoval, ako to majú všetky národy…8:22  Hospodin povedal Samuelovi: Poslúchni ich a ustanov im kráľa.  9:15  Deň pred príchodom Saula zjavil Hospodin Samuelovi:   9:16  Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjamínovho územia. Toho pomažeš za vojvodcu nad mojím izraelským ľudom. 10:1  Samuel vzal nádobku s olejom, vylial mu ho na hlavu, pobozkal ho a vyhlásil: Týmto ťa sám Hospodin pomazal za vojvodcu nad svojím dedičstvom… 10:6  Vtedy ťa nadchne Hospodinov duch, dostaneš sa s nimi do prorockého vytrženia a premeníš sa na iného muža…10:24  Samuel povedal všetkému ľudu: Vidíte, koho si vyvolil Hospodin? Spomedzi ľudu sa mu nikto nevyrovná. Všetok ľud jasal a volal: Nech žije kráľ!…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s