Vlastné ja

Vskutku, je to základňa sužovania a domov choroby, a preto ak by (vlastné ja) neobsahovalo náležité medzery pre to, čo obsahuje tento svet z túžob/žiadostivosti, a ak by neobsahovalo chorobu všetkých chorôb, ktorou je (Ego), Satan by nemal cestu k ľudskej bytosti (ktorou ho/ju môže zviesť), a preto skrze jeho zdravie je Adamov syn stály a skrze jeho chorobu je chorý, a skrze jeho smrť zomiera.

A Satan, nech ho Boh preklína, buď používa to, čo je (vo vlastnom ja), čím je Ego, aby ho bodol, tým pádom Satanova zbraň je z neho (vlastného ja) a útok sa odohrá vo vnútri.  Alebo Satan, kliatba Božia naň, použije to, čo je v tomto svete, aby apeloval na nedostatky vlastného ja.

Teraz poznáme Satanovu zbraň a jej štruktúru z toho, čo používa z vlastného ja a z jeho okolia.  A tým poznávame význam slova džihád (snaženie, boj) vlastného ja, teda Veľký Džihád (boj s vlastným ja).  Keďže seba-imunizácia vedie k víťazstvu nad Satanom a k jeho porážke, a zničeniu jeho zbrane.

Čo sa týka rozboru zbraní temnoty a ignorancie, a Satana, nechávam to na klenot spomedzi klenotov rodiny Muhammada (msnajr), ktorým bola armáda Ignorancie a armáda Mysle odhalené, aby som obohatil veriaceho vojakmi Mysle po tom, čo zanechal vojská Ignorancie, a tak jeho myseľ získava úplnosť, stáva sa opevnenou Allahom pred Satanovými zbraňami.

Šejk al-Kulayni v knihe Al-Kafi od niekoľkých našich spoločníkov, od Ahmad ibn Muhammada, od Ali ibn Hadída, od Suma’a ibn Mihrána, že povedal:

„Počas zhromaždenia jeho nasledovníkov som bol v prítomnosti Imáma Abi ‘Abdalláha (msn).  Začala medzi nimi diskusia o mysli a ignorancii.  Na čo Imám Abi ’Abdallah povedal, „Poznaj Myseľ a jej vojská a poznaj Ignoranciu a jej vojská, aby si bol sprevádzaný“ A tak Sama’a povedal, „Nech je moja duša obetovaná za teba, vieme iba to, čo nás naučíš.“  Abi ‘Abdullah (msn) povedal, „Allah (swt.) stvoril Myseľ z Jeho svetla a je to prvé stvorenie Boha spomedzi duchovných na pravej strane Trónu.  On jej povedal, „Odíď preč,“ a tak Myseľ odišla a On jej povedal, „Poď dopredu,“ a tak prišla dopredu a On povedal, „Stvoril som ťa veľkým stvorením a preferoval som ťa pred všetkým Mojím stvorením.“  On (swt.) potom stvoril Ignoranciu z temnej morskej slane.  On jej povedal, „Odíď preč,“ a tak odišla a On jej potom povedal, „Príď dopredu,“ a ona neprišla dopredu.  On (swt.) jej povedal, „Máš príliš veľa hrdosti?“ a tak ju On (swt.) preklial.  Potom stvoril sedemdesiatpäť vojakov Mysle, to keď Ignorancia videla, čo Allah (swt.) dal Mysli z Jeho štedrosti, a čo poskytol, Ignorancia skryla svoju zášť a povedala, „Ó, Pane, to je stvorenie ako ja, Ty si ju stvoril, uprednostnil a posilnil a ja som jej opak, a nemám voči nej silu, tak mi daj z vojakov, ako si dal jej,“ a tak On (swt.) povedal, „Áno.  Ak po tomto nepočúvneš, vylúčim teba a tvojich vojakov z Mojej milosti.“ Ignorancia povedala, „Som spokojná“ A tak jej Allah (swt.) dal sedemdesiatpäť vojakov.

Nasleduje sedemdesiatpäť vojakov Mysle a ich nepriatelia:

 1. Dobrota (je Ministrom mysle) proti Zlobe (Minister Ignorancie)
  2. Viera proti Nedostatku viery
  3. Prijatie proti Odmietaniu
  4. Nádej proti Zúfalstvu
  5. Spravodlivosť proti Nespravodlivosti
  6. Spokojnosť proti Nespokojnosti
  7. Vďačnosť proti Nevďačnosti
  8. Očakávanie (alebo chamtivosť v Božích daroch) proti Beznádeji/Zúfalstvu
  9. Spoliehanie sa na Boha proti Obozretnosti
  10. Mäkkosť srdca proti Tvrdosti srdca
  11. Milosť proti Hnevu
  12. Vedomosti proti Ignorancii
  13. Chápanie proti Nerozumnosti
  14. Zdržanlivosť proti Vulgárnosti
  15. Striedmosť proti Túžbe
  16. Súcit proti Neúprimnosti
  17. Odvaha proti Strachu
  18. Skromnosť proti Arogancii
  19. Uváženie proti Unáhleniu
  20. Trpezlivosť/Zhovievavosť proti Pochabosti
  21. Mlčanie proti Ukecanosti
  22. Podriadenie sa proti Pýche
  23. Akceptácia proti Pochybám
  24. Trpezlivosť proti Netrpezlivosti
  25. Odpustenie proti Pomste
  26. Sebestačnosť proti Biede
  27. Spomínanie proti Neprítomnej mysli
  28. Memorovanie proti Zábudlivosti
  29. Blahosklonnosť proti Odcudzenosti
  30. Uspokojenie proti Chamtivosti
  31. Útecha proti Zamedzeniu
  32. Cit proti Nepriateľstvu
  33. Lojálnosť proti Zrade
  34. Poslušnosť proti Neposlušnosti
  35. Pomoc/Podriadenosť/Užitočnosť proti Zasahovaniu
  36. Istota proti Sužovaniu
  37. Láska proti Nenávisti
  38. Úprimnosť proti Klamstvu
  39. Pravda proti nej Faloš
  40. Dôveryhodnosť proti Zrade
  41. Srdečnosť proti Neúprimnosti
  42. Ušľachtilosť/Galantnosť proti Letargii/Apatii
  43. Chápanie proti Hlúposti
  44. Povedomie/Vnímavosť proti Popieraniu/Odmietaniu
  45. Ukrývanie (udržiavanie tajomstva) proti Vyzradeniu (tajomstiev/ľudských chýb)
  46. Stav dobrej nálady proti Vychytralosti/Lstivosti
  47. Dôvernosť proti Odhaleniu
  48. Modlitba proti Zanedbávaniu
  49. Postenie sa proti Konzumácii jedla
  50. Džihád (boj, snaženie sa) proti Nečinnosti
  51. Hajj (opatrovníctvo/ochrana/Wilayah) proti Porušovaniu záväzkov
  52. Ochrana reči proti Ohováraniu
  53. Vľúdnosť k rodičom proti Hrubosti/Nezdvorilosti k rodičom
  54. Pravda proti Pokrytectvu
  55. Cnosť proti Neresti
  56. Zakrytý proti Ovešanému
  57. Taqiyya (Zamlčanie/Utajenie) proti Prehlasovaniu
  58. Férovosť proti Pridávaniu sa na stranu
  59. Príprava na zákonitú manželku/manžela proti Cudzoložstvu
  60. Čistota proti Nečistote
  61. Ostýchavosť proti Nemravnosti
  62. Nezaujatosť proti Agresii
  63. Pohodlie proti Vyčerpaniu
  64. Ľahkosť proti Útrapám
  65. Blaženosť proti Nedostatku požehnania
  66. Blahobyt proti Biede
  67. Prijateľné (živobytie) proti Hromadeniu
  68. Múdrosť proti Túžbam
  69. Dôstojnosť proti Ľahkosti
  70. Radosť proti Nešťastiu/Biede/Úbohosti
  71. Pokánie proti Naliehaniu na hriech
  72. Vyhľadávanie odpustenia proti Vytrvalej pýche/Domýšľavosti
  73. Konzervatívnosť proti Znevažovaniu
  74. Vyvolávanie/Dovolávanie proti Odopieraniu/Odmietaniu (modlitby)
  75. Vitalita proti Lenivosti
  76. Radosť proti Smútku
  77. Vľúdnosť proti Odlúčeniu
  78. Štedrosť proti Lakomstvu

-Ahmed Al Hassan, z knihy „Jihad is the Door to Paradise“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s