– Qaim rodiny Mohameda je tu! –

Zákon o poznaní Zástupcu Boha (Hudžah)

Allah, Všemocný, Múdry, vždy ustanoví Kalifa na Jeho zemi. Ustanoví Miestodržiteľa, ktorý vedie ľudí k Bohu (Oslavovaný a Vyvýšený). Z Jeho nekonečnej milosti nám Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) dal univerzálny zákon, aby sme v každej dobe dokázali identifikovať Jeho správcu na Zemi.

Boh, Všemocný a Múdry, informoval ľudstvo o troch podmienkach, ktoré musí božou mocou určený zástupca spĺňať, a z ktorých sa skladá  „Zákon o poznaní Hudžah,“ teda stelesnený dôkaz Boha na Jeho zemi:

  1. Vôľa: Žiadny boží zástupca neprišiel bez toho, aby neustanovil svojho nástupcu. Nárokovateľ musí byť preto zmienený vo vôli jeho predchodcu.
  2. Bohom dané poznanie: Každý prorok a posol má Bohom dané poznanie, ktoré mu umožňuje, aby spravoval Zem. Každý, kto vyhlási, že je poslaný Bohom, je schopný zodpovedať hocijakú otázku a vyriešiť ktorúkoľvek záhadu, ktorá je človeku známa alebo neznáma.
  3. Volanie k Zástave nadradenosti Allaha (Božia zvrchovanosť): Posol Boha hovorí v božom mene. Nesmie volať ľudí k sebe ako nečinní učenci, ale musí viesť ľudí k pravému monoteizmu a tomu, aby nikto nepridružoval k Allahovi.

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) spĺňa tri zmienené podmienky, pretože priniesol vôľu Proroka Mohameda (mier s ním), neustále šíri Bohom dané poznanie a volá k nadradenosti Boha (Oslavovaný a Vyvýšený), čo znamená pravý monoteizmus pod zástavou Zvrchovanosti Allaha.

Následne, Zákon o poznaní Hudžah dokazuje, že Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) je neomylný zástupca Boha našej doby. Je povinnosťou nás všetkých mu prisahať oddanosť. Ak vám bolo dokázané, že je neomylný, musíte sa mu podriadiť.

ahmed al hassan mahdi qaim spasiteľ vykupiteľ pravy islam pravda

Zákon o rozpoznaní Zástupcu Boha vo svätom Koráne

Zákon o rozpoznaní Hudžah je zmienený v Koráne, pretože tento zákon bol zavedený spolu s prvým Kalifom Allahovým. Je to zákon o tom, ako rozpoznať Allahovho Kalifa a Hudžah (dôkaz) nad Jeho stvorením. Je to zákon rozpoznania vášho Pána, pretože rozpoznaním Allahovho Hudžah, je Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) poznaný.

Pozrime sa do svätého Koránu na verše, ktoré hovoria o ustanovení prvého Kalifa Allahovho (Oslavovaný a Vyvýšený) na Zemi – proroka Adama (mier s ním):

{KePán tvoj povedal anjelom: „Uiním na zemi zástupcu“. Povedali: „Uiníš na nej niekoho, kto bude na nej skazu šíria krv prelievaa my pritom vakou Tebe svedíme o jedinenosti tvojej a že sa Ti nemá pripisovato, o nezodpovedá pravde a Teba svätíme?!“ Povedal: „Ja viem to, o vy neviete“. }
{Korán 30:2}

A fakt, že tento Kalif má najviac poznania, bol vysvetlený v nasledovnom verši:

{I nauil Adama všetky mená a potom ich predviedol anjelom a povedal: „Oznámte mi mená týchto, ak pravdu hovoríte“}
{Korán 2:31}

príkaz poslúchať tohto Kalifa sa nachádza v nasledovnom verši, ktorý hovorí:

{„Keho zrovnám a dýchnem do neho z Môjho ducha, tak padnite pred ním na zem do polohy sužúdu“}
{Korán 15:29}

Taktiež, ktokoľvek sa zmieňuje o Tóre a Evanjeliu, nájde mnoho veršov, ktoré sú v zhode s týmto koránskym zákonom. Tento zákon uvádza, že Allahov Kalif je rozpoznaný uvedenými tromi vecami.

Takže kto je vykonávateľom závetu Proroka (mier s ním), a kto má najviac poznania po Prorokovi Allaha, a kto bol ten, koho Prorok Allahov prikázal poslúchať?

Musí byť osoba, ktorá je držiteľom týchto troch vecí, inak ktokoľvek povie, že taká osoba nie je, ten obviňuje Boha z nedostatku múdrosti. Je na každom človeku nájsť odpoveď na túto otázku. A nech sú ľudia voči sebe spravodliví.

Advertisements
– Qaim rodiny Mohameda je tu! –

Qaim obnovuje islam

Ibn Atta povedal: „Spýtal som sa Abu Džáfara Al Báqira (mier s ním) a on povedal: Keď povstane Qaim (mier s ním), ako bude kráčať medzi ľuďmi? A tak on (mier s ním) povedal: Zničí to, čo bolo pred ním ako posol Allahov (mier s ním) a prinesie nový islam.“ – Ghaybat Al No’mani, str. 236; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 352.

Abu Abdullah (as) said: “[The Qa’im] does what the Messenger of Allah sawas did; He demolishes what has preceded him, as the Messenger of Allah (sawas) demolished the matter of the Jahiliyyah, and he restores Islam anew.” – Ghaybat Al-Nomani p336, Bihar AlAnwar v52 p352

Abu Abdulláh (mier s ním) povedal: „Qaim robí to, čo urobil Posol Allahov (mier s ním). Ničí to, čo bolo pred ním, ako Posol Allahov (mier s ním) zničil záležitosť Džahilije a obnovuje islam nanovo.“ – Ghaybat Al-Nomani, str.336; Bihar Al Anwar zv. 52, str. 352.

Od Abi Basíra, Imám Al Sádiq (mier s ním) povedal: „Islam začal ako niečo neznáme a vráti sa ako niečo neznáme, ako začal, a tak dajte dobré správy neznámym. Potom som povedal: Prosím ťa, vysvetli mi to, nech ti Allah dá dobro. A tak on (mier s ním) povedal: Ten z nás, ktorý zvoláva, znovu začína zvolávať, ako volal Posol Allahov (mier s ním).“ – Ghaybat Al-No’mani, str.337; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 366.

Mohamed ibn Idžlan vyrozprával: Imám Al Sádiq (mier s ním) povedal: „Keď povstane náš Qaim, bude nanovo volať ľudí k islamubude ich viesť k veciam, ktoré boli zničené, a od ktorých sa ľudia odvrátili. Volá sa Mahdi, pretože bude viesť ľudí k veci, od ktorej boli oddelení. Volá sa Al Qaim, kvôli jeho povstaniu k pravde.“ – Al-Irshad, zv. 2, str.383; Bihar al-Anwar, zv. 51, str.30, hadís 7.

Z Nahdž al Balagha: „Pán Veriacich (mier s ním) povedal: Nasledovali nesprávne cesty a išli doprava a doľava a opustili tradície, ktoré ich viedli… Ó, ľudia, toto je čas, keď sa naplnia všetky sľuby, keď príchod vám neznámeho je blízko. Všimnite si, že ten, kto sa objavil spomedzi vás, ich predbehne s jasným svetlom v tomto veľmi ťažkom čase…“ – Bihar al-Anwar, zv. 51, str. 186.

„Abdullah ibn Atta hovorí: Spýtal som sa Abu Džáfara, Mohameda Al Báqira (mier s ním): Povedz nám o Qaimovi… On povedal: Bude nasledovať cestu Posla Allahovho (mier s ním). Eliminuje predošlé veci a príde s novými záležitosťami.“ – Šejk Mohammed ibn Ibrahim Numani, al-Ghaybah al-Numani, str. 216.

V Al Futuhat Al Makkiyya (mekkánske zjavenia), bolo zmienené: „…On zreformuje náboženstvo a oživí islam. Teda islam sa bude pýšiť za to, že ho má po jeho degradácii a bude oživený. Nastolí trest a bude vzývať k tomu, aby ľudia prisahali spojenectvo Allahovi prostriedkom meča. Ktokoľvek odmietne poslúchnuť, bude zabitý a ktokoľvek bude proti nemu bojovať, nebude úspešný. Bude reflektovať náboženstvo tak, akoby ho viedol Posol Allahov (mier s ním) osobne. Zo Zeme odstráni všetky sekty, takže zostane len jedno čisté náboženstvo. Jeho nepriatelia budú znalci práva a učenci kvôli ich mienkam, čo sa týka vládnutia, a to protirečí ich Imámom. Avšak budú donútení nasledovať jeho vládnutie, pretože sa budú báť jeho meča a nadvlády, a prahnutia, ktoré má. Keď ho príjmu obyčajní ľudia spomedzi moslimov, budú sa tešiť viac, ako sa budú tešiť ich elity. Ľudia pravdy, ktorí rozpoznajú Allaha Všemohúceho, mu budú prisahať spojenectvo svedectvom, zjavením a Božou definíciou. – Bišarat Al-Islam, str. 297.

Je vyrozprávané od Fazala od Abdulrahmána od Abu Hamzu od Abu Basíra od Imáma Džá´fara Al Sádiqa (mier s ním), že on povedal: „Qaim (mier s ním) zničí mešitu al Harám, až kým nezostane jej staroveká podoba. Tiež navráti Prorokovu mešitu (Masdžidun Nabawi) k jej originálnej výstavbe. Vráti svätú Kábu na jej miesto a postaví ju na jej vlastných základoch. Zotne ruku bani Šaibah a zavesí ju na Kábu, keďže oni sú zlodeji Káby. “ – Ghaibat Tusi.

Citáty Ahmeda Al Hassána (mier s ním)

Imám Ahmed Al Hassan, „Alegórie,“ časť 3, str. 175:

„Otázka 105: Sunna Imáma Al Mahdího (mier s ním) je sunna prorokov a poslov. Nariaďuje Imám (mier s ním) alebo jeho posol jeho spoločníkom, prípadne iným ľuďom niektoré veci, ktoré sú zjavne nepovolené (muharrama – zdá sa to haram), ako v súre Jaskyňa; Ako bude možné vedieť, že je to vnútorná záležitosť a legálna?“

Odpoveď:

„Áno, Imám Al Mahdi (mier s ním) urobí mnoho vecí, o ktorých si niektorí ľudia, medzi nimi poniektorí z jeho spoločníkov, budú myslieť, že si protirečia so šariou a právnou vedou – ako sa o tom zmieňujú vyrozprávania od Ahlul Bayt (mier s nimi), teda že bude vládnuť vládou niektorých z predošlých prorokov (mier s nimi) a ktorýsi z jeho ansárov mu budú oponovať.

A bude uznané, že je to legálna záležitosť. Pretože ten, kto ju praktizuje, je Imám Al Mahdi (mier s ním). Ak bude vec pre človeka podozrivá, vždy sa môže vrátiť k tomu, čo vedie zmätených, a to je Všemohúci Boh nebies a zeme – Oslavovaný a Vyvýšený, aby mu demonštroval záležitosť víziou alebo inou cestou medzi ním a Allahom (Oslavovaný a Vyvýšený).“

Imám Ahmed Al Hassán, „Alegórie,“ Otázka 72:

Ahlul Bayt (mier s nimi) vysvetlili vo vyrozprávaniach príbeh o Dhul Qarnaynovi a najdôležitejšia vec na tom je, že Dhul Qarnayn tejto doby je Qaim.“ Až povedal:

„Výrok Veliteľa Veriacich (mier s ním) „…a tam medzi vami, je niekto ako on,“ tým myslí Qaima, pretože on bude volať ľudí a oni mu povedia: „Choď naspäť, ó, syn Fatimy.“ Potom ich bude volať po druhý raz, a tak mu povedia: „Choď naspäť, ó, syn Fatimy.“ Po tretí raz ho Allah uschopní od ich krkov, takže ich zabije, až dokým Allah nebude spokojný, a až kým mu jeden z blízkych nepovie: „Desíš ľudí ako ovce!“ A až kým ľudia nepovedia: „On nie je z rodiny Mohamedovej (mier s nimi). Keby bol z rodiny Mohamedovej (mier s nimi), bol by mal súcit,“ tak ako je to vyrozprávané.“

Čo je na vás

Je na každom človeku, aby starostlivo skúmal cestu, ktorá ho vedie k Bohu (Oslavovaný a Vyvýšený). Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) je Qaim rodiny Mohamedovej (mier s nimi) a vodca Čiernych Zástav Východu. Je na každom veriacom, aby záležitosť skúmal, a aby sa vrátil k Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený).

Každému, kto popiera alebo sa vysmieva novo zjavenému poznaniu Imáma (mier s ním): Skúmali ste dôkazy volania Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním)?

Spýtali ste sa na neho (mier s ním) Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) pred tým, ako ste sa vysmievali z jeho slov?

skumať ľutovať

Qaim obnovuje islam

Hadísy od Ahlul Bayt o novej záležitosti, s ktorou povstane Qaim

Poznámka: Tituly Qaim alebo Mahdi sa zmieňujú o Imámovi Al Mahdím (mier s ním) a o jeho zástupcovi, Ahmedovi Al Hassánovi, zároveň, pretože Jamáni je pravou rukou Imáma Mahdího (mier s ním) a koná v jeho mene. Ahmed Al Hassán je tiež prvým z Mahdijín, a preto je Qaim z rodiny Mohamedovej.

islam mahdi spasiteľ vykupiteľ

Qaim prichádza s novou záležitosťou

Imám Al Báqir (mier s ním) povedal: „Keď povstane náš Qaim, bude volať ľudí k novej záležitosti tak, ako k nej volal posol Allahov. A skutočne, islám začal ako niečo zvláštne a vráti sa ako niečo zvláštne, a tak dobré správy zvláštnym.“ – Ghaybat Al-No’mani, str. 336; Bihar Al-Anwar, zv. 52, str. 366.

Imám Al Sádiq (mier s ním) povedal o Qaimovi (mier s ním), že: „Keď príde spoločník meča, tak príde s niečim odlišným, než čo bolo pred ním.“ – Al-Kafi, zv. 1, str. 536.

A on (mier s ním) povedal: „Keď povstane Qaim, tak príde so záležitosťou, ktorá je odlišná od toho, čo bolo.“ – Ghaybat Al Túsi, str. 307.

Qaim príde s novou knihou

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) sa zmienil v knihe teľa, že: Abu Džáfar (Imám Al Báqir) (mier s ním) povedal: „Qaim povstane s novou záležitosťou a novou knihou a novou vládou, čo bude pre Arabov ťažké. Jeho záležitosť bude iba meč a nebude sa báť obvinenia od nikoho.“ – Ghaybat al No’mani, str. 238; Bihar al Anwar, zv. 52, str. 354.

Veliteľ Veriacich, Imám Ali (mier s ním), povedal v dlhej prednáške: „…a on zjavuje ľuďom novú knihu. Je to ťažké a prísne pre neveriacich. Volá ľudí k záležitosti. Ktokoľvek ju uzná, bude vedený a ktokoľvek ju poprie vedený nebude. Takže beda tým, čo to popierajú..!“ – Ilzam Al-Nasib, 2/174-190.

Imám Al Sadiq (mier s ním) povedal: Je to akoby som sa pozeral na Qaima v Kúfe. Okolo neho sú jeho spoločníci, 313 mužov – rovnaký počet ako spoločníci Badru. Sú to preferovaní spoločníci. Sú vládcami od Allaha v Jeho krajine pre Jeho stvorenie. Až dokým Qaim neprinesie z Jeho Quby zapečatenú knihu s pečaťou zo zlata. Je to zmluva/prísaha od Proroka Allahovho (mier s ním). Budú sa ho tak veľmi báť, ako sa bojí nemá ovca. A neostane s ním nikto iba vezír a 11 náčelníkov, ako to bolo u Mojžiša, syna Imrána (mier s ním). A pôjdu krajinou ďalej, no nenájdu útočisko iba ak uňho. A tak sa k nemu obrátia. Vskutku, viem, čo im vraví, čomu neveria! – Imám Ahmed Al-Hassan, „Teľa,“ str. 184.

Qaim príde s novým nariadením

A v tradícii od Al Báqira (mier s ním): „Qaim bude vládnuť vládou, ktorá bude popretá niektorými z jeho spoločníkov, ktorí bojovali mečom spolu s ním. Je to vláda Adama (mier s ním). A tak ich vezme napred a zasiahne ich krky. Potom bude vládnuť druhýkrát a bude to popreté inými ľuďmi, ktorí bojovali spolu s ním mečom. Je to vláda Davida (mier s ním). Vezme ich napred a zasiahne ich krky. Potom bude vládnuť tretíkrát a bude to popreté ďalšími ľuďmi, ktorí bojovali spolu s ním mečom. Je to vláda Abraháma (mier s ním). A tak ich vezme napred a zasiahne ich krky. Potom bude vládnuť štvrtýkrát. Je to vláda Mohameda (mier s ním) a nikto to nepoprie.“ – Bihar al Anwar, zv. 52, str. 389.

A Al Báqir (mier s ním) povedal: „Skutočne, on bol pomenovaný Al Mahdi (ten, ktorý je vedený), pretože on vedie k záležitosti, ktorá bola schovaná až do takej miery, že pošle niekoho, aby zabil muža, aj keď ľudia nevedeli o žiadnom jeho hriechu.“ – Bihar al Anwar, zv. 52, str. 389.

Hadísy od Ahlul Bayt o novej záležitosti, s ktorou povstane Qaim

Neočakávaná obnova islamu

Keď sa objaví Qaim (mier s ním), bude bojovať proti všetkým inováciam a obnoví pravdu náboženstva. Prinesie toľko poznania, že to prekvapí celý svet…

Z tohto dôvodu, na začiatku svojej misie, si mnohí ľudia budú myslieť, že priniesol nové náboženstvo. Mnohí budú protirečiť Imámovi Mahdímu (mier s ním) tým, že budú odmietať jeho miestodržiteľa, Ahmeda Al Hassána, (vodcu Čiernych Zástav Východu) nie preto, že by sa im nepodarilo ho identifikovať, ale pre ich nevieru v pôvodné zákony náboženstva, ktoré on (mier s ním) prináša späť, kvôli ich prehliadaniu odovzdaných tradícií. A tiež preto, že preferujú nasledovať človekom vymyslené predstavy a mienky, čo sa týka náboženstva.

Preto všetkým tým, ktorí sa vysmievajú novo-odhalenému poznaniu Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním) v sérii Čierne Zástavy (hlavne od dielu 9 a ďalej):

Prečo odmietate alebo sa vysmievate tomuto poznaniu?

Dôvodom je, že toto poznanie je poznanie nové a je úplne odlišné od toho, čo sa človek učil a čo vie.

Nepovedal Imám Sádiq (mier s ním), že: „Existuje 27 listov poznania. Poznanie, ktoré je zjavené až podnes cez všetkých prorokov (mier s nimi), je interpretáciou iba dvoch z týchto listov. Keď povstane náš Qaim (mier s ním), potom Allah zjaví zvyšných 25 listov, ktoré pridá k dvom listom, ktoré už máme. Takýmto spôsobom sa poznanie so všetkými 27-mymi listami stane úplným.“?

A nepovedal tiež, že: „Naše poznanie je skrytou knihou… ktorá je v našom vlastníctve, Džafr Abyad, Džafr Ahmar, Džafr Akbar a Džafr Asghar, ktorí budú sprevádzať Imáma Mahdího na Konci čias a Imám je ten jediný, kto o tom vie.“ – Hasan Zadeh Amoli, Hasan, Uyun Masa’il al-Nafs wa Sarh al-Uyun fi Šarh al-Uyun, str. 778, Amir Kabir, Tehran, 1385 (solar)

nový islám

 

Neočakávaná obnova islamu

Poznámka: Klamstvo sa môže zdať extrémne presvedčivé až reálne

Je dôležité si zapamätať, že v prípade Mojžiša (mier s ním) Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) tiež potrestal ľudí, ktorí začali uctievať teľa tým, že dal teľaťu hlas. Takže nie je to niečo neslýchané alebo nemožné, že klamstvo, ktoré je prezentované ľuďom, je extrémne presvedčivé a zdá sa byť veľmi autentické a reálne.

„…A počas tých 40 nocí, Sameri (Samaritán) využil príležitosti neprítomnosti Mojžiša (mier s ním) a urobil teľa s ornamentami. Potom Sameri hodil na teľa za hrsť zeme, ktoré zobral spod kopyta Gabrielovho (mier s ním) koňa. Preto obraz teľaťa bučal ako skutočné teľa. To znamená, že mal hlas ako reálne teľa.“

Mojžiš (mier s ním) povedal: „Ó, Pane, teľa je od Sameriho, tak potom od koho je bučanie?“ On povedal: „Odo Mňa, ó, Mojžiš. Pretože keď som ich videl, že sa odvrátili odo Mňa k teľaťu, chcel som im dať viac fitny…“ – Tafsir Al-Qumi, uvedené v knihe „Teľa“ od Imáma Ahmeda Al-Hassána (mier s ním).

svetlo pravda imam ali čierne zastavy pravy islam

Poznámka: Klamstvo sa môže zdať extrémne presvedčivé až reálne

Ako hovorí Korán o menšine ľudí?

Teraz sa pozrime na stav menšiny ľudí alebo na malý počet ľudí podľa Koránu. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí…

{Satan povedal: „Vidíš toho, ktorého si poctil viac než mňa! Ak by si mi doprial odklad až do Dňa zmŕtvychvstania, vykynožím jeho potomstvo s výnimkou malého počtu“.
{Korán 17:62}

{A nebyť Božieho dobrodenia vám daného a Jeho milosti, boli by ste až na malý počet z vás nasledovali satana}
{
Korán 4:83}

{Keby boli povedali: „Počuli sme a poslúchli sme“ a „Počúvaj a daj nám viac času“, bolo by to pre nich lepšie a správnejšie. Boh ich ale preklial pre ich odmietanie viery, a preto verí len málo}
{
Korán 4:46}

{Za to, že porušovali svoj záväzok a za to, že odmietali veriť v znamenia Božie a za to, že zabíjali prorokov neprávom a za to, že hovorili: „Naše srdcia sú obalené“. Nie je tomu tak, to Boh ich zapečatil pre ich odmietanie viery, preto verí len málo}
{Korán 4:155}

{Keď potom prišiel náš príkaz a vykypela pec, povedali sme: „Odnes v nej z každých dvoch párov dva a tvoju rodinu s výnimkou tých, o ktorých bolo už predtým povedané, že budú potopení a odnes v nej tých, ktorí uverili“. A spolu s ním uveril len malý početé}
{Korán 11:40}

{Veru veľa spoločníkov sa jeden k druhému nevraživo zachovajú, okrem tých, ktorí uverili a dobré skutky konali a tých je veru málo“}
{Korán 38:24}

{I prijali sme sľub od synov Izraela: „Nebudete uctievať nikoho iného okrem Boha a s rodičmi budete dobre zaobchádzať a s príbuznými, sirotami a biednymi a hovorte s ľuďmi dobre a konajte modlitbu a dávajte zakat“. Potom ste sa ale odvrátili odmietajúc, okrem malého počtu z vás}
{Korán 2:83}

{Keby sme im boli stanovili: „Zabite sami seba“ alebo „Opustite svoje príbytky“, neboli by tak urobili, len málo z nich by tak urobilo}
{Korán 4:66}

{A spomeňte si, ako vás bolo málo a ako ste boli považovaní za slabých na zemi, báli ste sa, aby vás ľudia neunášali a ako vám On útočište dal a podporil vás svojou pomocou a podporou a dal vám z dobrôt, azda budete vďační}
{Korán 8:26}

{Tí, ktorí sa zdržali budú hovoriť, ak by ste vyrazili ku koristi, aby ste si ju vzali: „Nechajte nás, aby sme vás nasledovali“. Chcú zmeniť slová Božie. Povedz: „Nebudete nás nasledovať. Tak Boh povedal už predtým“. Budú hovoriť: „Vy nám len závidíte“. Veru ich rozumelo len málo}
{
Korán 48:15}

{Kto prosby plní tomu, kto je v núdzi, keď by Ho prosil a zbaví ho zla a učiní vás nástupcami na zemi? A či existuje boh popri Bohu? Málokedy sa poučíte}
{Korán 27:62}

{Slepí a vidiaci nie sú rovnakí, ani tí, ktorí uverili a dobré skutky konali a tí, ktorí sa zla dopúšťajú. Málokedy sa poučíte}
{Korán 40:58}

{Nie sú to ani slová veštca. Málokedy sa však poučíte}
{
Korán 69:42}

{Nasledujte to, čo vám bolo zoslané dole od vášho Pána a nenasledujte mimo Neho žiadnych dôverníkov. Málokedy sa ale poučíte}
{Korán 7:3}

{„Títo sú len malou skupinou“}
{Korán 26:54}
 

{A malý počet z tých posledných}
{Korán 56:14}

{…bolo ich však len málo a boli to len tí, ktorých sme zachránili}
{Korán 11:116}

Takže zhrnutie podľa svätého Koránu je nasledovné: Iba málo ľudí nenasleduje Satana. Iba málo verí, iba málo sa neodvracia, zatiaľ čo odmietajú. Iba málo ľudí prijíma/poslúcha. Iba málo rozumejú. Iba málo si pamätajú. Iba málo podporuje následníkov Allaha. Iba málo je z tých, čo sú blízki a iba málo je zachránených!

Čo znamená, že mnohí nasledujú Satana. Mnohí neveria. Mnohí sa odvracajú, zatiaľ čo odmietajú. Mnohí odmietajú/neposlúchajú. Veľa nerozumejú a mnoho zabúdajú. Mnohí nepodporujú následníkov Allaha. Nie sú z tých blízkych a mnohí nie sú zachránení!

cesta k spravodlivosti osamelosť samota

Ako hovorí Korán o menšine ľudí?

Svätý Korán o väčšine ľudí

pravda

V nasledovných veršoch Korán odsúdil pohľad väčšiny. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí…

A či vždy, keď prisľúbia sľub, skupina z nich ho odvrhne? Veru, väčšina z nich neverí.}
{Korán 2:100}

a On (Oslavovaný a Vyvýšený) povedal:

{V tom je veru znamenie. Ale väčšina z nich i tak neverí.}
{Korán 26:8, 67, 103, 121, 139, 151, 174, 190}

a On (Oslavovaný a Vyvýšený) povedal:

{To, čo bolo povedané, sa uplatnilo voči väčšine z nich, preto neveria.}
{Korán 36:7} 

{Povedz: „Putujte po zemi a potom sa pozrite, aký bol koniec tých, ktorí žili predtým“. Väčšina z nich pridružovala k Bohu.}
{Korán 30:42}

{Poznajú dobrodenie Božie, ale aj tak ho popierajú. Väčšiu časť z nich tvoria tí, ktorí odmietajú veriť.}
{Korán 16:83

{Alebo hovoria: „Šialenstvo ho pochytilo“. Nie, nič také. On prišiel k nim s pravdou. Väčšine z nich sa však pravda protiví}
{Korán 23:70}

{Myslíš si, že väčšina z nich niečo počuje alebo niečo chápe? Oni sú ako dobytok, ba čo viac, sú na ceste ešte bludnejšej}
{Korán 25:44}

{Boh neučinil žiadnu Buhejru, ani Sáibu, ani Vasílu a ani Hámiho. To tí, ktorí odmietli veriť, si o Bohu vymýšľajú lži. A väčšina z nich nechápe}
{Korán 5:103}

{Tí, ktorí na teba volajú spoza komnát, väčšina z nich nechápe, ako sa má správať}
{Korán 49:4}

{Ak by si sa ich spýtal: „Kto zoslal dole z neba vodu, ktorou dal ožiť zemi po tom, ako bola mŕtva?“, povedia: „Boh“. Povedz: „Vďaka Bohu“. Väčšina z nich to ale nechápe}
{Korán 29:63}

{Je zvestovateľkou radostnej zvesti a varovateľkou. Väčšina z nich sa ale odvrátila a nepočúva}
{Korán 41:4}

{Aj keby sme k nim zoslali dole anjelov, a aj keby k nim prehovorili mŕtvi, a aj keby sme pred nimi všetko zhromaždili, aj tak by neuverili, iba ak by Boh chcel. Väčšina z nich je však neznalá}
{Korán 6:111}

{Bohu veru patrí, čo je v nebesiach a na zemi. Veru sľub Bohom daný je pravdivý, ale väčšina z nich to nevie}
{Korán 10:55}

{Ak by sme vymenili znamenie za iné znamenie, a Boh pritom lepšie pozná, čo zosiela, povedia: „Ty si len vymýšľaš“. Nie je tomu tak, väčšina z nich to však nevie}
{Korán 16:101}

{Učinili si mimo Neho božstvá! Povedz: „Predložte svoj dôkaz. Tu je Pripomenutie, ktoré mám a Pripomenutie, ktoré bolo predo mnou.“ Väčšina z nich nepozná pravdu, preto sa odvracia}
{Korán 21:24}

{I povedali: „Kiežby mu bolo zoslané znamenie od jeho Pána“. Povedz: „Boh má moc zoslať znamenie“. Väčšina z nich to ale nevie}
{Korán 6:37}

{Väčšina z nich sa riadi dohadmi, dohady však nenahradia pravdu v ničom. A Boh dobre vie,čo robia}
{Korán 10:36}

{Prečo by ste nejedli z toho, nad čím bolo vyslovené meno Božie, keďže vám objasnil, čo vám zakázal. Zákaz môžete porušiť, len ak by ste boli k tomu nútení. A mnohí pre svoje túžby do bludu uvádzajú a pritom nemajú poznanie. A Pán tvoj lepšie vie o tých, ktorí mieru prekračujú}
{Korán 6:119}

{„Pane môj, ony uviedli do bludu veľký počet ľudí. Ten, kto ma nasledoval, ten patrí ku mne a voči tomu, kto ma neposlúchol, Ty si Ten odpúšťajúci a milostivý“}
{Korán 14:36}

{„Do bludu pritom uviedli veľa ľudí. Krivdiacim nepridaj nič iné než blud“}
{Korán 71:24}

{On do bludu uviedol z vašich radov veľké množstvo stvorených. A či ste nechápali?}
{Korán 36:62}

{Vy, ktorí ste uverili, veru veľčasť rabínov a mníchov oberá ľudí o majetky neprávom a bráni ľuďom nasledovať cestu, ktorú Boh určil. Tí, ktorí hromadia zlato a striebro a nemíňajú ich na cestu, ktorú Boh určil, tým oznám radostnú zvesť o trápení bolestivom}
{Korán 9:34}

{Vidíš, ako sa mnohí z nich ponáhľajú k hriešnosti a k prekračovaniu miery a ako berú z majetkov všetko, čo je zakázané. A je veru zlé, čo konali}
{Korán 5:62}

{„Uctievate mimo Neho len mená, ktorými ste vy i vaši otcovia pomenovali vami vymyslené božstvá, o ktorých Boh nezoslal žiaden dôkaz. Rozhodnutie náleží len Bohu. Prikázal, aby ste neuctievali nikoho iného než Jeho. To je náboženstvo rovné. Väčšina ľudí to ale nevie“}
{Korán 12:40}

{Obráť svoju tvár k náboženstvu, Bohu verný buď. Je to prirodzenosť, s ktorou Boh ľudí stvoril. Nebude sa meniť to, čo Boh stvoril. To je to náboženstvo rovné. Väčšina ľudí to ale nepozná}
{Korán 30:30}

{Väčšina ľudí, i keď by si sa o to usiloval, veriť nebude}
{Korán 12:103}

{Objasnili sme ľuďom v tomto Koráne z každého príkladu niečo, väčšina ľudí však zamieta čokoľvek iné než odmietanie viery}
{Korán 17:89}

{Objasnili sme ho v ich radoch, aby spomínali. Väčšina ľudí však odmietla čokoľvek iné než odmietanie viery}
{Korán 25:50}

{Nepremýšľali o svojich dušiach? Boh stvoril nebesá a zem a čo je medzi nimi, len v pravde a na čas stanovený. Veľa ľudí v stretnutie Pána svojho odmieta veriť}
{Korán 30:8}

{Hodina príde, niet pochýb o nej, ale väčšina ľudí neverí}
{Korán 40:59}

Takže to zhrnieme: Podľa svätého Koránu, stav väčšiny ľudí je, že neveria, pridružujú k Allahovi, sú neveriaci a nenávidia pravdu. Nepočujú a neuvažujú, sú nevedomí a nevedia. Obracajú sa preč, nasledujú dohady a mnoho z nich je zle vedených. Uvádzajú do bludu a mnoho z nich, hlavne ich duchovní – to znamená ich náboženskí učenci – blokujú cestu k Allahovi. A mnoho z nich sa náhli do hriechu a nepriateľstva!

Svätý Korán o väčšine ľudí