O kalamitách a ťažkostiach

1735 – Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Imáma Sadžáda (pmsn), že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Veriaci bude nasledovať biznis a obchod. Keď nájde to, čo hľadá, Boh zošle anjela, ktorému dá inštrukcie, aby mu v danej práci zabránil, pretože ak v nej bude pokračovať, skončí v Pekle. A anjel sa znesie a zabráni mu v konaní toho, čo robiť chcel, na základe Božej priazne. Nasledujúce ráno vraví: „Niečo mi bránilo urobiť to.“ Samozrejme, že to bol Boh, ktorý mu v tom zabránil. Nevie, že Boh, Oslavovaný, Vysokopostavený, bol svedkom jeho skutkov a vedel, že ak by bol úspešný vo vykonaní daného skutku, poslal by ho do Pekla.“

1736 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Za veľkú pohromu je veľká odmena. Boh zošle pohromy na každý národ, ktorý miluje.“

1737 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Pri Bohu prisahám, že niet nikoho, kto by mohol dosiahnúť vznešené miesto pri Bohu bez toho, aby jeho utrpenie narástlo.“

1738 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Ľudia, ktorí utrpeli najviac ťažkostí, boli Proroci. Potom nasledovali ich stúpenci, a potom ľudia, ktorí sú Prorokom najpodobnejší. Tí tiež trpia najhoršími ťažkosťami.“

1739 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ľudia, ktorí utrpeli najväčšie ťažkosti, boli Proroci. Potom nasledujú tí, ktorí sú Prorokom najpodobnejší. Tí trpia najväčšie ťažkosti.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 252

O kalamitách a ťažkostiach

O kalamitách a skúškach

1692 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh zoslal na Zem anjela. Na Zemi ostal dlhý čas, až sa vrátil do nebies. Bola mu položená otázka: „Čo si tam videl?“ Odpovedal: „Videl som tam veľa udivujúcich vecí, ale najzvláštnejšie bolo, keď som videl, ako niekto zneužíva Tvoje požehnania. Jedol z toho, čo si mu zabezpečil ako obživu, no pritom tvrdil, že je boh. Bol som ohromený jeho odvahou a Tvojou trpezlivosťou.“ Všemohúci Boh povedal: „Bol si udivený nad Mojou trpezlivosťou? Nechal som ho žiť 400 rokov a nikdy pritom neochorel. Dal som mu všetko, čo si na svete zažiadal a nikdy som nezmenil jeho jedlo a nápoje.“

1693 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boh odstaví veriacich od toho, čo majú radi, no čo On nemá rád, ako keď človek odoženie ťavu trpiacu svrabom od ostatných tiav.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 246

O kalamitách a skúškach

O utrpení veriacich

1659 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ak by bol veriaci na mori iba na jedinej drevenej doske, Boh by vyslal Satana, aby mu spôsoboval ťažkosti.“

1660 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Všemohúci Boh povedal: „Každý, kto spôsobuje nepríjemnosti Mojim veriacim služobníkom, vyhlásil tak vojnu Mne. Každý, kto si uctí mojich veriacich služobníkov, bude v bezpečí pred Mojím hnevom. Ak by na Zemi od západu na východ spomedzi všetkých stvorení zostal iba jediný veriaci, bude to pre Mňa postačujúce na to, aby som udržiaval nebesá a Zem, a nebudem potrebovať nič z toho, čo som stvoril na Zemi. Ustanovím pre neho spoločníka z jeho viery, a to tak, že už nikdy nebude potrebovať nikoho iného.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 242

O utrpení veriacich

O pokoji mysle

1651 – Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Islám bol na počiatku zvláštny/cudzí a čoskoro sa vráti do svojho pôvodného stavu. Nech sú požehnaní neznámi/cudzinci!“ Potom povedal: „A či si v kmeni nevidel žiadnych dobrých mužov, o ktorých vravia: Je medzi nimi ako cudzinec?“

1652 – Imám Sadžád (pmsn) povedal: „Boží Prorok (pmsnajr) prešiel okolo pastiera tiav. Vyslal niekoho po mlieko. Pastier povedal: „To, čo je v hrncoch, je večera pre kmeň, a to, čo je vo vemenách, sú raňajky pre kmeň.“ Prorok (pmsnajr) povedal: „Ó, Bože, prosím, zvýš jeho bohatstvo a deti.“ Potom vyšiel von, až prišiel k pastierovi. Poslal niekoho, aby išiel po mlieko. Pastier podojil ťavy a Prorokovi (pmsnajr) dal všetko mlieko, a tiež mlieko v hrncoch spolu s ovcami a povedal: „Toľko máme a dáme ti ešte viac, ak budeš chcieť.“ Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Ó, Bože, daj mu, prosím, iba jeho obživu.“ Jeden zo spoločníkov povedal: „Ó, Boží Prorok! Modlil si sa tak, ako by sme chceli všetci, aby si sa za nás modlil, za muža, ktorý ťa odmietol. Ale modlil si sa tak, ako by nik z nás nechcel, aby si sa za nás modlil, keď naplnil tvoje potreby.“ Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „To, čo je dostupné, avšak čoho je málo, je lepšie než to, čoho je veľa, no jednému vezme pokoj mysle. Ó, Bože! Prosím, zabezpeč pre Muhammada a jeho rodinu iba toľko, čo je ich obživou.“

1653 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Keď dosiahneš vek 60, považuj sa za mŕtveho.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 241

O pokoji mysle

O smútku

1646 – V Al-Seyed Nasih al-Din je vyrozprávané, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Všemohúci Boh miluje každé zarmútené srdce.“

1647 – V Elal al-Šarayeh je vyrozprávané, že Abdul Rahman povedal Imámovi Kázimovi (pmsn): „Niekedy som taký smutný, že nedokážem rozpoznať svoju rodinu, môj majetok alebo deti.“ Imám Kázim (pmsn) povedal: „Každý človek má zvláštneho anjela, a tiež jedného zlého. Keď si šťastný, pristúpi k tebe anjel, a keď si smutný, pristúpi k tebe ten zlý. Toto je výklad výroku Všemohúceho Boha: {Zlý sa vám vyhráža chudobou a prikazuje vám hanebnosti, avšak Boh vám sľubuje odpustenie Svoje a láskavosť – a Boh veru je Veľkorysý, Vševediaci} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:268}

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 240

O smútku

Facebook post sestry Norhan

Abu Abdulláh (pmsn) povedal:

„Ľuďom bolo nariadené, aby nás POZNALI, a aby sa na nás obracali, a aby sa nám PODRIADILI.“ Potom povedal: „Vskutku, aj keď sa pôstia, modlia sa a svedčia, že niet Boha než Allaha, ale vnútri nemajú úmysel sa k nám vrátiť/obrátiť sa na nás, boli by tak polyteisti.“

Zdroj: Wasa’il Al-Šia, zv. 27, str. 66

Abu Džáfar (pmsn) povedal:

„Ó, Džabír, naše vyrozprávanie je veľmi ťažké, extrémne ťažké, solídne/pevné, rázne/inteligentné, tvrdé a isté/nepoškvrnené. Pri Allahovi, nedokáže ho uniesť nik než Prorok Posol, alebo blízky Anjel, alebo veriaci, ktorého srdce bolo skúšané. Takže, Džabír, ak sa k tebe dostane niečo z našej záležitosti, a tvoje srdce sa k tomu nakloní, poďakuj Allahovi, a ak to odmietneš, obráť sa na nás, Ahlul Bayt. A NEHOVOR, AKO TO VZNIKLO, AKO SA TO STALO ALEBO AKO JE TO MOŽNÉ?! Pretože, pri Allahovi, toto je veľký Širk (veľké pripisovanie) k Allahovi!“

Zdroj: Bihar Al-Anwar, zv. 2, str. 208

Abdulláh ibn Miskán vyrozprával, že Sudayr povedal: Povedal som abu Dža’farovi (pmsn):
„Tvojich stúpencov som zanechal, keď mali rozdielne názory. Deklarujú, že nemajú navzájom nič spoločné.“ A tak on (pmsn) povedal: „A čo ty s tým máš?! Presnejšie, Allah poveril ľudí tromi vecami: Poznať Imámov (pmsn), podriadiť sa im (pmsn) vo všetkom, čo od nich prišlo a obrátiť sa na nich v tom, v čom sa ľudia rozchádzajú.“

Zdroj: Mukhtasar Basa’ir Al-Daradžat: 74

AbdulRahma ibn Salem AlAshl vyrozprával od jeho otca, že Abu Dža’far (pmsn) povedal:

„Ó, Salem, vskutku Imám vedie a je vedený, Allah nikdy nedopustí, aby padol do bludu, a Allah nikdy nedopustí, aby sa stal ignorantom ohľadom akejkoľvek Sunny. NIE JE NA ĽUĎOCH, ABY VYŠETROVALI TO, ČO VRAVÍ, ANI ABY TO SKÚMALI! PRESNEJŠIE, BOLO IM PRIKÁZANÉ, ABY SA MU PODRIADILI.“

Zdroj: Mukhtasar Basa’ir Al-Daradžat: 74

Zurarah vyrozprával, že sa opýtal Abu Dža’fara (pmsn) na verš {a opýtajte sa ľudí, ktorým dostalo sa pripomenutia, ak neviete!} {Súra An-Nahl (Včely) 16:43}, kto je mienený v tomto verši?

A tak on (pmsn) povedal: „Sme to my.“
Ja nato: „Takže vy ste tí, ktorých sa treba pýtať?“
On (pmsn) odpovedal: „Áno.“
Ja nato: „A my sme tí, ktorí sa majú pýtať?“
A tak on (pmsn) povedal: „Áno.“
Ja nato: „Takže sa vás musíme pýtať?“
On (pmsn) povedal: „Áno.“
Ja nato: „A musíte nám odpovedať?“
On (pmsn) povedal: „Nie. Je to na nás. Ak vám chceme odpovedať, urobíme tak. A ak vám chceme odpoveď odoprieť, urobíme tak.“ Potom recitoval koránsky verš: {Toto je dar náš, rozdávaj z neho či si ho podrž, a nemusíš dávať zúčtovanie} {Súra Sád 38:39}

Zdroj: Wasa’il Al-Šia, zv. 27, str. 66

A tak pre každého, kto pochybuje, a vraví „prečo to a prečo ono,“ pred tým než prehovoríte, musíte najskôr skorigovať vašu vieru. Pretože viera Rodiny Muhammada (pmsn) je poznať ich a podriadiť sa im. Avšak to, čo robíte, je ďaleko od cesty Rodiny Muhammada (pmsn).

A tak, Ó, Ansári Allaha, ak s vami niekto diskutuje, obráťte sa na Thaqalayn (dve závažné veci – Korán a Ahlul Bayt), nech vám Allah dá úspech. A Thaqalayn nám prikazuje, aby sme sa podriadili po dokázaní pravdivosti a práva Imamátu Imáma Ahmeda Alhassána (pmsn).

Povedze im nasledujúce slová, a to bude postačujúce:
„Ak ti bol Imamát Imáma Ahmeda Alhassána (pmsn) dokázaný, musíš sa podriadiť.“

Facebook post sestry Norhan