“Pri Allahovi swt. prisahám, ak by boli akceptovali Alího (pmsn) Vodcovstvo, vždy keď zišli zo správnej cesty, Ali (pmsn) by ich priviedol na Cestu správnu, podporil by ich a niesol by ich. Nasmeroval by ich jednoducho a hladko spôsobom, aby sa nosič neporanil, vodca aby sa neunavil a cestujúcemu by nebolo ublížené;

Ali (pmsn) by ich zaviedol k čistej a čírej fontáne poznania, z ktorej vyteká čerstvá voda bez akýchkoľvek nečistôt; Ali (pmsn) by uhasil ich smäd po učení; Ali (pmsn) by ich viedol benevolentne, tajne a otvorene; zatiaľ čo by nikdy neuprednostnil samého seba s ohľadom na svetské veci, osobné prilepšenie a pôžitok.

Jeho jediný cieľ na tomto svete bol napojiť tých, čo majú smäd a nakŕmiť hladných. A tak by boli bohabojní odlíšení od ľudí tohoto sveta a čestní od nečestných.

{Ak by boli obyvatelia miest týchto uverili a bohabojní boli, boli by sme pre nich dozaista požehnania nebies i zeme otvorili. Ale oni to všetko za lož prehlásili a potrestali sme ich za to, čo si vyslúžili.} {Súra Al-A’raf (Rozpoznanie) 7:96}”

– Fatima Al Zahra (požehnania a mier s ňou)

„Moja rada vám je stále a vždy majte o Allahovi dobré myšlienky. A vždy si buďte vedomí, že Allah nezavádza svojich spravodlivých služobníkov. A potom buďte trpezliví, trpezliví, a po tom všetkom ešte trpezliví. Pri Allahovi, ten, kto sa týmto riadi, neodíde z tohoto sveta inak než v spokojnosti.“

– Ahmed Al Hassan (pmsn)

O spôsoboch správania šítov

307 – Abi Usama povedal, že raz išiel zaželať zbohom Imámovi Sádiqovi (pmsn). Vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Prečo pozývaš ľudí, aby ma nasledovali? Pri Bohu prisahám, že som nenašiel nikoho, kto by ma počúval a riadil sa mojimi slovami okrem jedného muža, ktorým bol Abdullah ibn Abi Ya’fur, nech ho Boh požehná. Počúval ma a robil to, čo som mu radil. Pri Bohu prisahám, že je pre teba lepšie, ak vo svojom srdci uchováš to, čo ťa naučím a nebudeš to rozhlasovať. Takto budeš vznešenejší, keďže vieš to, čo ostatní potrebujú a nepotrebuješ to, čo majú ostatní. Ale keď rozhlásiš to, čo ti kážem uchovať v tajnosti, budeš preto ľuďmi ponížený.“ Abi Usama povedal: „Nech som tvoj oddaný služobník! Čo sa stane, ak jeden uchová v tajnosti to, čo mu povieš a nevyzradí to tvojim priateľom? Keď to budú počuť od niekoho iného, naozaj sa nahnevajú.“ Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Pri Bohu prisahám, že to, čo ti vravím, je správne. Povedz mi, čo povieš svojim bratom, ktorí ťa zajtra, keď pôjdeš do Kufy, prídu navštíviť a opýtajú sa ťa na to, čo som ti povedal?“ Abi Usama povedal: „Poviem im iba to, čo si mi povedal, nič viac a nič menej.“ Potom Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Pozdrav odo mňa tých, ktorí načúvajú a poslúchajú ma. Poraď im, aby sa báli Boha a držali sa piety, snaženia sa kvôli Bohu, úprimnosti v reči a dôveryhodnosti, predlžovali sudžúd počas modlitieb a chovali sa k susedom vľúdne.

To preto bol Prorok Muhammad (pmsnajr) vyslaný. Majiteľovi musíš vrátiť to, čo ti bolo zverené, či už je to dobrý človek, alebo zlý, keďže Prorok (pmsnajr) prízvukoval, že aj požičaná ihla a niť musia byť vrátené majiteľovi. Zúčastňuj sa na ich hromadných modlitbách.[1] Navštevuj ich pohrebné ceremónie. Navštevuj ich, keď niekto ochorie. Rešpektuj ich práva. Teší ma, keď počujem, že si bohabojný, čestný, dôveryhodný, dobre sa správaš a si známy tým, že si jeden z mojich nasledovníkov. Potom ľudia povedia, „Toto sú mravy, ktoré učí Imám Sádiq (pmsn).“ Vždy, keď sa správaš opačne, zlé následky sa budú týkať aj mňa. Pri Bohu prisahám, že môj otec mi povedal, „Jeden z nasledovníkov Imáma Alího (pmsn), ktorý žil v Mekke, bol ten najdôveryhodnejší a najúprimnejší šia. Ľudia za ním zvykli chodiť, aby si u neho uchovali tovar alebo testamenty. Keď sa ľudia naň opýtali, pýtali sa, či je možné nájsť ešte niekoho ďaľšieho, ako je on.“ A preto maj strach pred Bohom, buď taký, aby sme sa za teba nehanbili a boli na teba hrdí. Pritiahni k nám lásku a priateľstvo a odstav od nás všetko zlo a krivé obvinenia. Nie sme takí, ako sa o nás hovorí. V Božej knihe bolo pre nás ustanovené isté právo a my sme príbuznými Božieho Proroka (pmsnajr). Sme božou Čistotou a narodili sme sa nepoškvrnení; a nik iný nemôže tvrdiť, že sa narodil nepoškvrnený, a ak to tvrdí, je to klamár. Často si spomínaj na Boha a na smrť. Recituj Korán. Posielaj mnoho požehnaní na Proroka (pmsnajr), keďže v tomto skutku je dobro desaťkrát. Pamätaj na to, čo som ti poradil. Zverujem ťa Bohu.“

308 – Isma’il ibn Am’mar vyrozprával, že Imám Sádiq (psmn) mu povedal: „Radím ti mať strach pred Bohom, pridržiavať sa bohabojnosti, čestnosti, dôveryhodnosti, vľúdnosti k susedom a častým pokoreniam sa pred Bohom, keďže to nám radil Muhammad (pmsnajr).“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 56

[1] Pozn. prekl.: Tu Imám (pmsn) odkazuje na iných muslimov, zväčša sunitov, keďže šíti boli v menšine

O spôsoboch správania šítov

„Očistite svoje srdcia zvnútra a budete poznať to, čo poznám ja. Odstráňte zo svojho srdca zvyšky tohoto sveta a očistite vaše vnútro. Pre svojho brata a ľudské bytosti si želajte to, čo chcete pre seba. Buďte prvými, ktorí dávajú, ale poslednými, ktorí berú. Precvičujte si sebadisciplínu a sebaovládanie a vedzte, že Allah vidí a počuje to, čo je v srdciach. Čo sa týka jazka, ten nerobí krok vpred ani krok vzad (pozn. prekl.: To znamená, Allahovi nezáleží na tom, čo poviete jazykom, ale čo máte v srdci.)

– Ahmed Al Hassan (pmsn), líder Čiernych Zástav Východu

Teľa (1/21)

Dianie po migrácii

V Al-Medíne začal Prorok (pmsnajr) budovať islamskú komunitu podľa učenia posvätnej Šari’e Allaha. Prorok (pmsnajr) začal v Al-Medíne so slovami niet boha než Allaha a skončil pri manažovaní spoločenských záležitostí a politiky za účelom poskytnutia ľuďom spravodlivosti a ich zdokonalenia. A jeho vyberané spôsoby a veľké zázraky, ktoré vykonal prostredníctvom svojich drahocenných rúk, mali na ľudí veľký vplyv a zvýšili počty muslimov, vystrojili ich na cestu morálnej dokonalosti a umožnili im zanechať ornamenty Dunye. A tak bezútešná púšť začala zelenieť, a keby (len) bol Muhammad (pmsnajr) ponechaný (v mieri), aby mohol zvolávať ľudí k Všemohúcemu Allahovi, Milosrdnému, Najmilostivejšiemu, ale ak by Qattu (vták o veľkosti holuba, krásny a nádherný, ktorého Arabi zvykli konštantne naháňať vo dne v noci, a tak vták nespával, aby ho nechytili) nechali na pokoji, bola by spala (tento výraz povedal Imám Al-Husein (pmsn) jeho sestre, Zeinab (pmsn), aby tak porovnal jeho perzekúciu jeho nepriateľmi k tomuto vtákovi).

A pred tým Nimrod nenechal na pokoji Abraháma (pmsn) ani Faraón nenechal na pokoji Mojžiša (pmsn) {I vravel Faraón: “Nechajte ma zabiť Mojžiša! Nech si potom volá Pána svojho! Obávam sa, že zmení vaše náboženstvo či spôsob v zemi pohoršenia.” Vravel Mojžiš: “Utiekam sa o pomoc k Pánovi svojmu i Pánovi vašemu pred každým pyšným, ktorý neverí v deň zúčtovania} {Súra Gháfer (Skupiny) 40:26 – 27} 

Pozrite sa na logiku tohoto arogantného neveriaceho, spravodlivosť propaguje/šíri prostredníctvom svojho alkoholu a zhýralosti a Mojžiš (pmsn) spôsobuje korupciu na zemi šírením slov niet boha než Allaha, a ustanovovaním Božej vlády na zemi, a toto je logika Faraónov, ktorí dnes dominujú muslimom.

Ak by sme to vedeli, bolo by nám jasné, že ozbrojený stret je nevyhnutný, keďže džihád šírenia slov niet boha než Allaha je dôležitý, aby bolo náboženstvo výlučne pre Allaha a slovo Allaha sa stalo najvyšším, {Tí, ktorí uverili, bojujú na ceste Božej, a tí, ktorí neuverili, bojujú na ceste Taghúta. Bojujte proti priateľom satanovým, veď slabé sú proti vám úklady satanove!} {Súra Al-Nisa’ (Ženy) 4:76}

A muslimovia začali obraňovať ich islamskú komunitu, ktorá začala v malom v Al-Medíne, a potom expandovala na základe uprednostnenia Allahom. Po tom, čo sa záležitosti utíšili, napadli tyranské vlády, ktoré dominovali nad ľuďmi, ktorí sa potom dostali pod krídla štátu islámu. Štátu s heslom niet boha než Allaha, v ktorom si mohli zvoliť, či konvertujú na islám, alebo zostanú prívržencami niektorých z predošlých Božích náboženstiev s tým, že zaplatia daň, ktorá je ekvivalentom Zakátu, ktorý platia muslimovia, a toto je férový zákon islámu v Koráne, {Nebude žiadneho donútenia v náboženstve} {Súra Al Baqara (Krava) 2:256}

Čo sa týka tých, ktorí nepríjmu žiadne z náboženstiev Všemohúceho Stvoriteľa, proti tým by sa malo bojovať, až kým nepovedia: Niet boha než Allaha a Muhammad je Jeho posol.

A tak bol islám rozšírený na základe uprednostnenia Allahom a Prorokovho (pmsnajr) džihádu, džihádu Strážcu (pmsn) a veriacich. Prorok (pmsnajr) bol ako lekár, ktorý vandroval so svojimi liekmi, ako ho opísal Princ Veriacich (pmsn).[1] Kráčal medzi ľudmi, prikazujúc im cnosti a zabraňoval im konať zlo, a pracoval deň a noc, aby rozšíril slová niet boha než Allaha, a toto je správanie, ktorým sa riadili Imámovia (pmsn) po ňom, keďže to bolo správanie Prorokov a Poslov (pmsn) pred ním. Ježiš (pmsn) cestoval po zemi a volal ľudí k Allahovi, a tak konal aj zvyšok Prorokov (pmsn) ako Abrahám (pmsn), Mojžiš (pmsn) a iní (pmsn). Toto sú príbehy, ktoré nachádzame v Koráne, volajúce po ustavičnej serióznej práci za účelom rozšírenia slov niet boha než Allaha a podporovania cností a zabraňovania zlu.

[1] Princ Veriacich (pmsn) povedal v opise Posla (pmsnajr): “potulný lekár, ktorý ma pripravené maste a nahriate nástroje. Používa ich vždy, keď je to potrebné, aby liečil slepé srdcia, hluché uši a nemé jazyky. So svojou medicínou chodil po miestach nedbalosti a miestach zmätenosti.” Nahj Al-Balagha, s výkladom Muhammada Abduha, zv. 1, str. 207

Teľa (1/21)

O znakoch šítov

297 – Bolo vyrozprávané, že Muhammad ibn Nabik vyrozprával na základe autority Abu Abdulláha Ja’far ibn Muhammad ibn Muqbal al-Qumiho, na základe autority abul-Hassana Ali ibn Muhammad al-Za’edi al-Basriho, na základe autority al-Hassana ibn Sa’da, na základe autority al-Haysama ibn Vaqed al-Jazriho, na základe autority Muhzama: „Muhzam povedal, že raz bol navštíviť Imáma Sádiqa (pmsn), ktorý rozprával o šítoch. Imám (pmsn) povedal: „Ó, Muhzam! Náš skutočný nasledovník je ten, ktorého hlas neprejde cez jeho uši a neopustí jeho telo, a dostane sa k niekomu inému.[1] Nemá rád našich (Ahlul Bayt) nepriateľov a nie je nepriateľom našich priateľov. Nezdružuje sa s tými, ktorí sa nami chvastajú, nebreše ako psy, a nie je chamtivý ako kravy. Nežiada nikoho o nič dokonca aj vtedy, keď je na smrť hladný. Je rezervovaný. Ak sú domy našich nasledovníkov vzdialené, ich slová nie sú. Ak nie sú pritomní, nik ich nebude hľadať; a ak sú prítomní, nik im nebude venovať pozornosť. Ak požiadajú niekoho o ruku, nik za nich dcéry nevydá. Tento svet opúšťajú s ich túžbami stále v ich srdciach. Ak vidia veriaceho, rešpektujú ho. Ak vidia neverca, zanechajú ho. Ak za nimi príde chudák, zľutujú sa nad ním a pomôžu mu vlastným majetkom.“ Potom dodal: „Ó, Muhzam! Môj starý otec, Prorok Allaha (pmsnajr) povedal Alímu (pmsn): ‚Ó, Ali! Ten, ktorý si myslí, že má rád mňa, no nemá rád teba, je klamár. Ja som mesto a ty si jeho brána. Ako môže niekto vstúpiť do mesta bez toho, aby prešiel bránou?‘“

298 – Meysareh vyrozprával, že Imám Báqir (psmn) povedal: „Ó, Meysareh! Chceš, aby som ti povedal o našich nasledovníkoch?“ On povedal: „Nech som tvojim oddaným služobníkom, áno!“ Imám Báqir (pmsn) povedal: „Sú ako silné hrady vo verných srdciach. Majú silné myšlienky. Pravdu neukrývajú. Nie sú to márni a okázalí ľudia. Uctievajú v noci a cez deň sú odvážni ako levy.“

299 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Nasledovníci Imáma Alího (pmsn) sú chudí a ich pery sú suché kvôli častému spomínaniu a chváleniu Boha.“

300 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vskutku, spoločníci Imáma Alího (pmsn) boli dôveryhodní a kmene im dôverovali. Ľudia s nimi boli spokojní. V noci zvykli ostať hore, aby uctievali a počas dňa boli jasnými zdrojmi vedenia.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 54

[1] To znamená, že je tichý

O znakoch šítov

Teľa (1/20)

Výmena

Ľudia Allahovho Posla (pmsnajr), jeho klan, ľudia jeho mesta a židovskí a kresťanskí učenci v neho neuverili. Neuverili v neho ani starší a lídri ľudí, avšak cudzinci, ľudia dobrého a požehnaného mesta Yathrib, v neho uverili a prijali ho. Uverili v neho aj chudobní, zbedačení a mladí. A tak Allah vymenil náboženských učencov, lídrov ľudí a niektorých z tých, ktorí tvrdili, že čakajú na vyslanie Muhammada (pmsnajr), za iných, ktorí sú vyvolení spoločníci Muhammada (pmsnajr), ktorých ešte pred ním umiestnil do Raja, a väčšina z nich bola zabitá ešte počas jeho života (života Muhammada (pmsnajr)) ako muhtasibín mučeníci, Všemohúci povedal: {A medzi veriacimi sú muži, ktorí verne dodržiavajú zmluvu, ktorú s Bohom uzavreli; a sú medzi nimi niektorí, ktorých osud sa už naplnil, a iní, ktorí ešte čakajú a nezmenili sa zmenou žiadnou} {Súra Al-Ahzáb (Spojenci) 33:23} 

Všemohúci povedal: {Muhammad je posol Boží; a tí, ktorí sú s ním, strašní sú proti neveriacim, avšak láskaví medzi sebou. A vidíš ich pri modlitbe sa skláňať a padať na tváre v úsilí po priazni a zaľúbení Božom. A známky ich sú na tvárach ich následkom modlenia. A takto boli vyzobrazení v Tóre, zatiaľ čo podobenstvo ich v Evanjeliu znie: sú ako sadba, ktorej výhonkom Boh dáva vyrásť a posiluje ich, až stanú sa pevnými a držia sa spriama na steblách svojich, k radosti tomu, kto ju zasial, aby tým Boh rozhneval neveriacich. A Boh prisľúbil tým z nich, ktorí uverili a zbožné skutky konali, odpustenie a odmenu nesmiernu} {Súra Al-Fath (Úspech) 48:29}

Táto veľká skupina zmenila históriu a zabielila tvár ľudstva, Džáfar Bin Abi Talib, Abu Didžana Al-Ansari, Handhala Ghasil Al-Mala’ika, Zayd Bin Haritha, Abdulláh Bin Ruwaha, Al-Miqdad, Ammar, Džundub Bin Džunada, Salman Al-Muhammadi perzského pôvodu a mnohí iní, ktorých mená história možno nespomenula medzi tými, ktorí bojovali proti korupcii a korupčníkom, a ktorí netúžili po vysokom postavení na Zemi. Známi v nebesách, no neznámi na Zemi. A tak ich je dobré postavenie a dobrý návrat a nech ich Allah odmení kvôli islámu a muslimom tou najlepšou odmenou za ich podporu Allahovho náboženstva na Jeho Zemi a ich podporu pána Prorokov a pána Strážcov, Muhammada a Alího, mie a požehnania môjho Pána nech sú s nimi a ich rodinami.

A podobné tomu je to, čo sa stalo tým, ktorí predchádzali Muhammadovi (pmsnajr) spomedzi Prorokov (pmsnajr), ako sme čítali pred tým, keď židovskí učenci nechceli uveriť v Ježiša (pmsn) a ľudia jeho mesta, An-Nasira, v ktorom vyrástol, v neho neuverili, v Evanjeliách sa spomína: [1  Potom odtiaľ odišiel a vrátil sa do svojej domoviny. Učeníci ho nasledovali.   2  Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa s prekvapením pýtali: Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami!   3  Nie je to azda ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho sestry medzi nami? I pohoršovali sa na ňom.   4  Nato im Ježiš povedal: Proroka si uctia všade, len nie vo svojej domovine, medzi svojimi príbuznými a vo vlastnom dome.   5  Nemohol tam vykonať nijaký zázrak, ibaže na niektorých chorých položil ruky a uzdravil ich.  6  6a A čudoval sa ich neviere. 6b Potom chodil po okolitých dedinách a vyučoval.] [Evanjelium podľa Marka, kapitola 6]

A vo vyrozprávaniach sa spomína, že niektorí zo šítov neuveria v Al-Mahdího (pmsn) tak, ako suniti neuverili v jeho otcov (pmsn). Toto je Sunna (ustanovený spôsob) Allaha a v Allahových spôsoboch nenájdete zmeny. Presnejšie, niektorí z nepracujúcich učencov, o ktorých si ignoranti myslia, že sú k nemu (pmsn) blízko, v neho neuveria, Imám As-Sádiq (pmsn) povedal: “Podobne je na tom Qaim (pmsn). Dĺžka jeho okultácie sa natiahne, aby bola pravda jasná, a aby sa viera očistila od nečistôt odpadlíctvom každého spomedzi šítov so zlou povahou, o ktorých je odôvodnená obava, že sa stanú pokrytcami, keď sa im dostane dedičstva a moci a obrovské bezpečie počas vlády Qaima (pmsn)… A on (pmsn) povedal: “To všetko, aby sa odklad, ktorý Allah dal svojmu nepriateľovi, Iblísovi (nhAp), naplnil لتتم النظرة التي اوجبها الله لعدوه ابليس až do konca ustanoveného obdobia a oprávnil tak slovo proti neveriacim a príchod sľubu, ktorý Allah objasnil v Jeho kníhe výrokom: {Boh prisľúbil tým vás, ktorí uverili a zbožné skutky konali, že z nich učiní nástupcov na zemi, tak ako už učinil nástupcov tých, ktorí boli pred nimi.} {Súra An-Núr (Svetlo) 55:24}, a keď z islámu nezostane nič iné než jeho meno a z Korán jeho písmo, a keď držiteľ záležitosti bude absentovať z dôvodu objasneného, teda kvôli zvedeným srdciam, až kým sa ten najbližší k nemu nestane jeho najväčším nepriateľom, až potom ho Allah podporí vojskami, ktoré ste nevideli a skrze jeho ruky sa nábožehstvo Jeho Proroka (pmsnajr) prejaví v celom regióne, aj keď tým, ktorí s Allahom spájajú iných, sa to nepáči.[1]

[1] Kamal Ad-Din: str. 356; Ghaybat At-Tusi: str. 172; Bihar Al-Anwar: zv. 51, str. 222.

Teľa (1/20)