Al Haft Al Šaríf – Dvere #64

“Do poznania toho, čo Allah stvoril a rozdelil na pásy”

Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah rozdelil na pásy a vytvaroval obrazy a stvoril svetlo. Potom oheň zahalil vetrom. Potom stvoril vodu a zahalil ju vetrom.

A Boh stvoril bahno z morskej peny, a tak ňou bola voda zahalená. A zo svetla boli stvorení anjeli v obraz. A z ohňa boli stvorení džinnovia v obraz. A bahno je obrazom Adama a Adam bol stvorený z bahna/blata a z ohňa a vetra a vody a to je záležitosť sveta.

A zo záležitosti posmrtného života stvoril svetlo. A tiež vietor zo záležitosti posmrtného života. To kvôli Allahovmu výroku:

{Medzi nami sú veru bezúhonní a sú medzi nami dozaista aj iní než takí, my na sekty sme rozdelení}
(Svätý Korán, 72:11)

Allah vraví, ‘Zložiť drahokam stvorený z drahokamu a zostrihnúť z toho obrazy z vás, z vašich klenôt.’ Potom sa stali anjeli, vidiac všetky stvorenia, ktoré ich nevidia okrem džinnov, pretože boli stvorení z ohňa a to je výrok Allaha:

{zatiaľ čo džinnov sme už pred tým stvorili z ohňa prudko spaľujúceho}
(Svätý Korán, 15:27)

A nevidí ich nik spomedzi džinnov alebo ľudí okrem tých, ktorých Allah poctil. Presnejšie, ľudia ich vidia v skvoste svetla, ktorý bol opísaný. A tak sa človek stal pojedajúcim a popíjajúcim s ohňom. A nazerajúcim a učiacim sa so svetlom. A počujúcim a cítiacim s vetrom. Pretože ak by nebolo ohňa v jeho žalúdku, stav jedla a nápoja v žalúdku by nebol strávený.

A ak by nebolo vetra, oheň žalúdka by nebol vznietený ani by ho neopustila váha v žalúdku, ani chlad vody. A ak by nebolo svetla, jeho zrak by nevidel. A ak by nebolo duše/ducha, neprišiel by a ani by neodišiel, pretože bahno/blato je v jeho obraz a kosti v jeho tele sú na stupni stromov a zeme.

A krv v jeho tele je na stupni vody zeme. A niet ničoho, čo by dokázalo podporiť/pozdvihnúť zem, okrem vody. A pre telo človeka niet podpory/povzbudenia okrem krvi a vlasy na jeho tele sú ako rastliny zeme. A mozog je sedimentom krvi a jej peny. A tak bol stvorený človek zo záležitostí sveta a pomsrtného života. Pretože ak Allah zhromaždí medzi nimi, jeho život sa ocitne na zemi, pretože zišiel dolu na svet z nebies zo záležitosti posmrtného života. Preto, keď medzi nimi Boh rozlíši, to rozdelenie nastane smrťou, pretože jeho duch sa zniesol na zem zo záležitosti pomsrtného života. Pretože život je so zemou a smrť je v nebesách, lebo Boh rozlišuje medzi duchom a telom, pokiaľ je to zo záležitosti sveta.

A ak zomrie, jeho duša je vrátená a svetlo a oheň do prvého pásu a zanechá jeho telo na svete, pretože vzduch vysuší bahno, ktoré stuhne, a tak sa stane zvyškami a všetko sa vracia k svojmu drahokamu, z ktorého bolo stvorené.

Duch sa potom hýbe vlastným ja a pohyb toho pochádza z ducha. A tak vlastné ja veriaceho pochádza zo svetla, predĺženého mysľou. A to, čo je z vlastného ja neveriaceho je chlad predĺžený ohňom. Pretože obraz veriaceho je svetlo a obraz veriaceho je oheň a pohyb v nich je z ducha/duše. A tak to, čím je pohybované svetlom a duchom/dušou, je jeho pravica. A to, čím je pohybované ohňom, je jeho ľavica. A to sú slová Allaha:

{A komu bude daná kniha do jeho pravice}
(Svätý Korán, 69:19)

Keďže ju číta a pre toho, ktorému bude daná kniha do jeho ľavice, ten ju nebude schopný dobre prečítať a smrť je milosťou od Boha k Jeho veriacemu služobníkovi.

A je to pomsta Allaha k neveriacemu. A ak si Allah želá priviesť Jeho veriaceho služobníka zo sveta do posmrtného života, zľutoval sa nad ním a odpustil mu. Vyviedol ho z jeho väzenia a pozýva ho k Jeho milosti a k návratu k Jeho svetlu, pretože svet je pre veriaceho väzením.

A svet je rajom pre neveriacieho a ak si Boh praje pre neveriaceho hanbu, dá zmiznúť jeho vlastnému ja (Nafs) a dá zaniknúť jeho moci. Potom ho vyvedie von z jeho raja a vráti jeho vlastné ja do ohňa a na tomto svete sú dva typy trestu. Jeden z nich je trest ducha/duše počas utrpenia posmrtného života a druhý vyplýva z toho, že sa otočia jeden proti druhému pretože Allah povedal:

{A takto my dávame, aby sa nespravodliví navzájom voči sebe obrátili za to, čo si vyslúžili}
(Svätý Korán, 6:129)

Z hriechov, pretože čo bolo z toho pre každého, je trest pre dušu a vskutku to je choroba a chudoba. A to všetko je trestom pre veriaceho a rozhorčenie pre neveriacich. A horšie muky sú v posmrtnom živote a odplata na svete. A veriacemu sa nedostane rozhorčenia na tomto svete ani trestu počas posrmtného života. Deje sa tak iba ak kvôli hriechu. A hriech vychádza z túžby a v prípade veriaceho je to chyba a zábudlivosť. A v prípade neveriaceho je to úmyselné a nevďačnosť a priestupok a závisť a to sú slová Allaha:

{vhoďte každého vzpurného neveriaceho do pekla, aj keď sa pravda stala už zjavnou}
(Svätý Korán, 50:24 & 2:109)

A prvé stvorenia, ktoré uctievali Allaha, boli anjeli a ich obraz pochádza zo svetla a oni neporušujú ani nepredbehujú, ani nezanechávajú to, čo im bolo prikázané. Sú voči Bohu poslušní v súvislosti so zmluvou, ktorú s Ním uzavreli. A sľub a záruka a nezmenili ani nevymenili nič z toho, čo im bolo prikázané. Vedia, že niet Boha než Allaha.

A tak keď Boh stvoril džinnov, zacelili sa navzájaom, a tak ich On zahmlil a zmiešal ich. Preto tí, ktorí nekonajú prácu anjelov, tí ich nevidia. A z toho bol učinený závoj medzi nimi, pretože závojov je sedem: Závoj medzi jedincom a dušou/duchom; závoj medzi dušou/duchom a anjelmi; závoj medzi anjelmi a džinnmi a závoj medzi džinnmi a ľuďmi.

Pretože prví, ktorí uverili v konštrukciu Zeme, boli džinnovia, no dopustili sa na nej ohavností v súvislosti s korupciou a preliatím krvi. Zabudli na sľub a zmluvu a poručníctvo a zostali na zemi. Potom pominuli a to sú slová Allaha:

{Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi námestníka!” I riekli: “Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej prelievať, zatiaľ čo my na slávu Ti voláme a svätosť Tvoju prehlasujeme?” Vravel: “Ja veru poznám to, čo vy nepoznáte!”}
(Svätý Korán, 2:30)

A Boh naučil Adama mená všetkých vecí. Stvoril Adama a naučil ho mená a čísla rokov a matematiku/výpočty. Potom Adama zniesol na zem a nebeským telesám prikázal, aby sa otáčali (i.e. planéty a podobne). A v čase džinnov sa nebeské telesá neotáčali. A tak zotrval s jeho semenom na území území, vystrihnutého z výpočtov arabov a peržanov a rimanov. A súčet kalkulácií Indie a k územiam kalkulácií Indie a tých je osem. Sedem z nich rotuje/otáča sa a jeden z nich sa nehýbe – to je teritórium džinnov.

A tak Boh stvoril na obežných dráhach sedem teritórií, ktoré rotujú ťahavým pohybom. Kvôli tomu sa stali noc a deň známymi. Potom k tomu stvoril dvanásť súhvezdí a z toho sú známe rok a mesiace. Mesiace poznáš, lebo slnko vychádza v každom súhvezdí po tridsať dní.

A deň učinil ako rok, pretože pre deň stvoril dvanásť hodín. A tak hodiny boli ako mesiace. A noc sa nezarátava do života človeka, pretože spánok je bratom smrti a v tom je dôkaz, že mŕtvi sú vrátení k životu, pretože spiaci sa prebúdza.

Presnejšie, smrť je možné rozpoznať zo spánku a zmŕtvychvstanie od života po smrti z prebúdzania. A stvorenie osoby je známe z jeho vlastností z rotácií obežných dráh a z vychádzania súhvezdí.

A čo je v tom z otáčania sa a ďalekosiahleho pohybu. A ak sa rotovanie zastaví, bude to vtedy, keď noc nebude možné rozlíšiť odo dňa ani deň od noci a zem bude učinená dokonalou prostredníctvom moci Allaha, ktorý má stvorenia a kontrolu.”

“Do poznania toho, čo Allah stvoril a rozdelil na pásy” Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah rozdelil na pásy a vytvaroval obrazy a stvoril svetlo. Potom oheň zahalil vetrom. Potom stvoril vodu a zahalil ju vetrom. A Boh stvoril bahno z morskej peny, a tak ňou bola voda zahalená. A zo svetla boli stvorení anjeli v obraz. A z ohňa boli stvorení džinnovia v obraz. A bahno je obrazom Adama a Adam bol stvorený z bahna/blata a z ohňa a vetra a vody a to je záležitosť sveta. A zo záležitosti posmrtného života stvoril svetlo. A tiež vietor zo záležitosti posmrtného života. To kvôli Allahovmu výroku: {Medzi nami sú veru bezúhonní a sú medzi nami dozaista aj iní než takí, my na sekty sme rozdelení} (Svätý Korán, 72:11) Allah vraví, ‘Zložiť drahokam stvorený z drahokamu a zostrihnúť z toho obrazy z vás, z vašich klenôt.’ Potom sa stali anjeli, vidiac všetky stvorenia, ktoré ich nevidia okrem džinnov, pretože boli stvorení z ohňa a to je výrok Allaha: {zatiaľ čo džinnov sme už pred tým stvorili z ohňa prudko spaľujúceho} (Svätý Korán, 15:27) A nevidí ich nik spomedzi džinnov alebo ľudí okrem tých, ktorých Allah poctil. Presnejšie, ľudia ich vidia v skvoste svetla, ktorý bol opísaný. A tak sa človek stal pojedajúcim a popíjajúcim s ohňom. A nazerajúcim a učiacim sa so svetlom. A počujúcim a cítiacim s vetrom. Pretože ak by nebolo ohňa v jeho žalúdku, stav jedla a nápoja v žalúdku by nebol strávený. A ak by nebolo vetra, oheň žalúdka by nebol vznietený ani by ho neopustila váha v žalúdku, ani chlad vody. A ak by nebolo svetla, jeho zrak by nevidel. A ak by nebolo duše/ducha, neprišiel by a ani by neodišiel, pretože bahno/blato je v jeho obraz a kosti v jeho tele sú na stupni stromov a zeme. A krv v jeho tele je na stupni vody zeme. A niet ničoho, čo by dokázalo podporiť/pozdvihnúť zem, okrem vody. A pre telo človeka niet podpory/povzbudenia okrem krvi a vlasy na jeho tele sú ako rastliny zeme. A mozog je sedimentom krvi a jej peny. A tak bol stvorený človek zo záležitostí sveta a pomsrtného života. Pretože ak Allah zhromaždí medzi nimi, jeho život sa ocitne na zemi, pretože zišiel dolu na svet z nebies zo záležitosti posmrtného života. Preto, keď medzi nimi Boh rozlíši, to rozdelenie nastane smrťou, pretože jeho duch sa zniesol na zem zo záležitosti pomsrtného života. Pretože život je so zemou a smrť je v nebesách, lebo Boh rozlišuje medzi duchom a telom, pokiaľ je to zo záležitosti sveta. A ak zomrie, jeho duša je vrátená a svetlo a oheň do prvého pásu a zanechá jeho telo na svete, pretože vzduch vysuší bahno, ktoré stuhne, a tak sa stane zvyškami a všetko sa vracia k svojmu drahokamu, z ktorého bolo stvorené. Duch sa potom hýbe vlastným ja a pohyb toho pochádza z ducha. A tak vlastné ja veriaceho pochádza zo svetla, predĺženého mysľou. A to, čo je z vlastného ja neveriaceho je chlad predĺžený ohňom. Pretože obraz veriaceho je svetlo a obraz veriaceho je oheň a pohyb v nich je z ducha/duše. A tak to, čím je pohybované svetlom a duchom/dušou, je jeho pravica. A to, čím je pohybované ohňom, je jeho ľavica. A to sú slová Allaha: {A komu bude daná kniha do jeho pravice} (Svätý Korán, 69:19) Keďže ju číta a pre toho, ktorému bude daná kniha do jeho ľavice, ten ju nebude schopný dobre prečítať a smrť je milosťou od Boha k Jeho veriacemu služobníkovi. A je to pomsta Allaha k neveriacemu. A ak si Allah želá priviesť Jeho veriaceho služobníka zo sveta do posmrtného života, zľutoval sa nad ním a odpustil mu. Vyviedol ho z jeho väzenia a pozýva ho k Jeho milosti a k návratu k Jeho svetlu, pretože svet je pre veriaceho väzením. A svet je rajom pre neveriacieho a ak si Boh praje pre neveriaceho hanbu, dá zmiznúť jeho vlastnému ja (Nafs) a dá zaniknúť jeho moci. Potom ho vyvedie von z jeho raja a vráti jeho vlastné ja do ohňa a na tomto svete sú dva typy trestu. Jeden z nich je trest ducha/duše počas utrpenia posmrtného života a druhý vyplýva z toho, že sa otočia jeden proti druhému pretože Allah povedal: {A takto my dávame, aby sa nespravodliví navzájom voči sebe obrátili za to, čo si vyslúžili} (Svätý Korán, 6:129) Z hriechov, pretože čo bolo z toho pre každého, je trest pre dušu a vskutku to je choroba a chudoba. A to všetko je trestom pre veriaceho a rozhorčenie pre neveriacich. A horšie muky sú v posmrtnom živote a odplata na svete. A veriacemu sa nedostane rozhorčenia na tomto svete ani trestu počas posrmtného života. Deje sa tak iba ak kvôli hriechu. A hriech vychádza z túžby a v prípade veriaceho je to chyba a zábudlivosť. A v prípade neveriaceho je to úmyselné a nevďačnosť a priestupok a závisť a to sú slová Allaha: {vhoďte každého vzpurného neveriaceho do pekla, aj keď sa pravda stala už zjavnou} (Svätý Korán, 50:24 & 2:109) A prvé stvorenia, ktoré uctievali Allaha, boli anjeli a ich obraz pochádza zo svetla a oni neporušujú ani nepredbehujú, ani nezanechávajú to, čo im bolo prikázané. Sú voči Bohu poslušní v súvislosti so zmluvou, ktorú s Ním uzavreli. A sľub a záruka a nezmenili ani nevymenili nič z toho, čo im bolo prikázané. Vedia, že niet Boha než Allaha. A tak keď Boh stvoril džinnov, zacelili sa navzájaom, a tak ich On zahmlil a zmiešal ich. Preto tí, ktorí nekonajú prácu anjelov, tí ich nevidia. A z toho bol učinený závoj medzi nimi, pretože závojov je sedem: Závoj medzi jedincom a dušou/duchom; závoj medzi dušou/duchom a anjelmi; závoj medzi anjelmi a džinnmi a závoj medzi džinnmi a ľuďmi. Pretože prví, ktorí uverili v konštrukciu Zeme, boli džinnovia, no dopustili sa na nej ohavností v súvislosti s korupciou a preliatím krvi. Zabudli na sľub a zmluvu a poručníctvo a zostali na zemi. Potom pominuli a to sú slová Allaha: {Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi námestníka!” I riekli: “Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej prelievať, zatiaľ čo my na slávu Ti voláme a svätosť Tvoju prehlasujeme?” Vravel: “Ja veru poznám to, čo vy nepoznáte!”} (Svätý Korán, 2:30) A Boh naučil Adama mená všetkých vecí. Stvoril Adama a naučil ho mená a čísla rokov a matematiku/výpočty. Potom Adama zniesol na zem a nebeským telesám prikázal, aby sa otáčali (i.e. planéty a podobne). A v čase džinnov sa nebeské telesá neotáčali. A tak zotrval s jeho semenom na území území, vystrihnutého z výpočtov arabov a peržanov a rimanov. A súčet kalkulácií Indie a k územiam kalkulácií Indie a tých je osem. Sedem z nich rotuje/otáča sa a jeden z nich sa nehýbe – to je teritórium džinnov. A tak Boh stvoril na obežných dráhach sedem teritórií, ktoré rotujú ťahavým pohybom. Kvôli tomu sa stali noc a deň známymi. Potom k tomu stvoril dvanásť súhvezdí a z toho sú známe rok a mesiace. Mesiace poznáš, lebo slnko vychádza v každom súhvezdí po tridsať dní. A deň učinil ako rok, pretože pre deň stvoril dvanásť hodín. A tak hodiny boli ako mesiace. A noc sa nezarátava do života človeka, pretože spánok je bratom smrti a v tom je dôkaz, že mŕtvi sú vrátení k životu, pretože spiaci sa prebúdza. Presnejšie, smrť je možné rozpoznať zo spánku a zmŕtvychvstanie od života po smrti z prebúdzania. A stvorenie osoby je známe z jeho vlastností z rotácií obežných dráh a z vychádzania súhvezdí. A čo je v tom z otáčania sa a ďalekosiahleho pohybu. A ak sa rotovanie zastaví, bude to vtedy, keď noc nebude možné rozlíšiť odo dňa ani deň od noci a zem bude učinená dokonalou prostredníctvom moci Allaha, ktorý má stvorenia a kontrolu.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere #64

Al Haft Al Šaríf – Dvere #63

“Do poznania jedinca a jeho osobnosti so štyrmi charakteristikami a štyrmi piliermi a štyrmi kútmi”

Imám Al Sádiq povedal, “Vo vysvetlení, že charakteristické vlastnosti osoby sú: čierna a žltá a hlien a krv a kúty svetla a oheň a vietor a voda a obraz hliny/bahna. Človek pozerá do svetla a pojedá a popíja ohňom a zhromažďuje a hýbe sa a chuť v jedle nachádza vodou. Pretože to sú dvere z jeho obrazu. Ak by sa tieto kúty zniesli vo vlastnom ja bolo deväť hľadajúcich a nachádzajúcich počiatku stvorenia je jeho myseľ. A to je jeho vodca a jeho zrak a jeho cesta a jeho kľúč a prostredníctvom nej završí to, s čím bol zoslaný.

Pretože ak by bola podpora jeho mysle zo svetla, tým pádom bol tým, kto má poznanie, memorovaný, inteligentný, chápajúci a jasnovidec. Vie o tom z jeho zrelosti a slávy a ako a prečo. Pretože keď bol ostatným na úžitok, spoznal jej smer/cestu a jej spojenie a rozpojenie. Tým by si bol uvedomil smrteľnosť a žije nesmrteľne oddaním sa monoteizmu.

A umenia sú prostredníctvom poslušnosti, a tak keď to urobí, uvedomí si, čo pominulo a vzrástol v jeho pozícii. A v tom prichádza a vie, čím je a z akej veci je tu a k čomu sa chystá. A žltú nenachádza, iba ak v žltej ani červenú, iba ak v červenej ani čiernu, iba ak v čiernej, ani belosť, iba ak v belosti. A nenachádza iné než pach alebo sladkosť alebo kyslosť alebo aciditu alebo slanosť, lebo ak pozná červenú bez červenej a žltú bez žltej a bielu bez bielej a čiernu bez čiernej.

To je potom skompletizovanie jeho poznania. Ako obnovuje ilúziu a jeho ilúzia nie je, iba ak prostredníctvom podpory zo strany jeho mysle. A je možné, že v ňom prúdi jeho vlastné ja, zatiaľ čo je horúce. Potom ním prúdi, zatiaľ čo je studené. Preto ak naň príde horúce, je radostný a márnivý a odpočinutý a potešený a spokojný a pácha cudzoložstvo a smilní a je otrasený a šťastný. A ak naň príde studené, je zarmútený a smutný a ponížený a zábudlivý a beznádejný. Pretože to sú symptómy, z ktorých vzíde choroba. A jej cesta je jedlo a nápoj počas hodín, ktoré nie sú prijateľnými hodinami pre nápoj a jedlo. A tak vydrží bolesť spomedzi farieb a zlého zdravia… a mier.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere #63

Al Haft Al Šaríf – Dvere #62

“Do poznania charakteristík a kútov a slôt”

Imám Džáfar Al Sádiq povedal, “Pochop, nech Allah ustáli tvoju reč. Vskutku Allah rozšíril Jeho svetlo. Potom z neho stvoril lamelu/slotu a obraz. Potom jej prikázal, aby sa pretrhla na obrazy a pásy. A tak na rozprestrené svetlo vyšli obrazy a pásy. Potom uctievali Allaha a nestalo sa, aby Ho neuposlúchli.

Potom Boh prikázal, aby bol stvorený rozšírený oheň a prikázal mu, aby sa pretrhol na pásy a to zmenilo vtáky, ktoré z neho vzišli. A tak vyšli k tým, čo uctievali Allaha. Vtedy sa svetelní pripravili na zmiešanie sa s ohnivými a niektorí z nich sa zmiešali.

Ďalej Boh rozprestrel stvorenie z dvoch stvorení, potom im prikázal, aby bol stvorený vietor. A tak bol stvorený. Potom prikázal, aby sa pretrhol na pásy a vyobrazil z nich obrazy, ktoré vyšli k uctievajúcim Allaha. Boh prikázal, aby sa ohniví nemiešali s veternými, no niektorí z nich sa pomiešali.

A tak Boh rozprestrel zem, ktorá bola zmiešaná. Za týchto okolností prikázal, aby bola voda. Preto bola stvorená a vytvaroval z nej obrazy a narezal na pásy. Ďalej prikázal, aby sa veterní nemiešali s vodnými, no oni sa zmiešali. Potom z dvoch morí stvoril bahno. Z morí, z ktorých jedno bolo číre a druhé bolo slané. Následne prikázal, aby sa pretrhli na pásy a vytvaroval z nich obrazy. A prikázal, aby sa vodní nemiešali s bahennými, no niektorí z nich sa zmiešali. A tak sa rozšírilo to, čo bolo začiatkom stvorenia, čo bolo skombinované zo štyroch: svetla, ohňa, vetra a vody. Z toho sa rozšírila hlina Adama a potom Boh stvoril hmotu posmrtného života, a tak boli zavedené črty. A každej veci polovica je stvorená vysoká a polovica nízka zo skaly a Boh ich zaťažil rozhodnutím dvoch zemí, pretože ich povrch je na veľrybe a veľryba bola na vode a voda bola na skale a skala je biela a je vo vzduchu a tie, čo sú vo vzduchu, čo sú medzi vzduchom ku skale a džinmi, sú tam bez pohnutia – nosiče vrstvy.

Potom stvoril Adama a dal, aby obýval na chrbte toho a prikázal mu a zakázal a jeho odmenu učinil v prikazovaní a zakazovaní na tomto svete a posmrtnom živote a to, čo je na chrbte vrstvy toho, čo Boh na to narazil a na semeno toho a z toho je jedlo a nápoj a spánok a vyhľadávanie manželstva a partnerov.

Potom pre nich otvoril z túžob toho a tiež z ozdôb a hravosti. Potom Allah povedal v Jeho veľkej knihe:

{Majetok a synovia sú života pozemského ozdobou, však zbožné skutky, ktoré trvalými hodnotami sú, u Pána tvojho lepšiu odmenu i nádej mať budú}
(Svätý Korán, 18:46)

Pretože to, čo pretrváva z dobrých skutkov, je prikazovanie dobrého a to, čo robia, aby Pána počúvli. A dosadenie jeho stavu mysle do ozdôb sveta a lží klamu a manželstva a partnerov a peňazí a Allah povedal:

{Vy, ktorí veríte! Niektoré z manželiek vašich i detí vašich sú vaši nepriatelia, dávajte si pred nimi pozor!}
(Svätý Korán, 64:14)

Potom Allah povedal:

{Majetky vaše a deti vaše sú pre vás iba pokušením, zatiaľ čo Boh má u seba veru odmenu nesmiernu}
(Svätý Korán, 64:15)

A ich túžbu po veciach, ktoré pretrvávajú a to, čo pominie, Allah stvoril ako skúšku pre nich a príkazom pre nich je byť pred nimi ostražití. Pokiaľ ide o to, čo im bolo zakázané, z toho k nim prichádza trest a skúšky a trápenie ako zlé zdravie a nedostatok synov a nedostatky v osobnostiach.

A keď nerobili to, čo im bolo prikázané z poslušnosti voči Bohu, dostalo sa im z trestu, ktorý im sľúbil v súvislosti s Maskh a nízkosti a Allah povedal v semene toho, čo vzišlo zo synov Adama, pretože ich zničil trestom tohto sveta a trestom posmrtného života a medzi nimi boli tí, ktorí pominuli s potopou. A medzi nimi boli tí, ktorí pominuli s chvením zeme a medzi nimi sú tí, ktorí vstúpili do Maskh ako opice a prasce a podobné z mučenia posmrtného života.

Potom Allah povedal:

{A dáme im okúsiť trestu bližšieho okrem trestu väčšieho – snáď sa z bludu svojho vrátia}
(Svätý Korán, 32:21) – to znamená, že prestanú robiť to, čo im bolo zakázané. A Allah povedal:

{Ak budete vďační, rozmnožíme pre vás dobro, ak budete však nevďační, potom veru trest Môj bude prísny}
(Svätý Korán, 14:7)

A Allah vraví:

{Ak budete vďační, rozmnožíme pre vás dobro}, to znamená zvýšenie odmien tohto sveta a posmrtného života pokiaľ ide o peniaze a potomstvo a život. A Noe povedal, ‘Hľadaj odpustenie od tvojho Pána, On je Odpúšťajúci. Zosiela na vás hojnosť nebies a podporuje vás peniazmi a potomstvom a tvorí pre vás záhrady a rieky.’

Allah vraví:

‘Skôr a neskôr, a tak Ho oslavuj skôr a neskôr, Boha, ktorý v tom učinil načúvajúceho inej vôle’

Majú závoje a poslov, ktorí im vravia o ich Pánovi proporčne k tomu, čoho zanechali z toho, čo im bolo zakázané. A tak keď sa odvrátili od svojich poslov, ich koniec učinil rovnakým ako ich začiatok. Potom sa obrátili k Nemu takým obrátením, pretože Allah povedal:

{Prichádzate k nám osamelí tak, ako sme vás prvýkrát stvorili}
(Svätý Korán, 6:94)

{Veď predsa prvé stvorenie poznáte, prečo si teda nespomeniete?}
(Svätý Korán, 56:62)

{A či nie je ten, ktorý stvoril nebesá a zem, schopný stvorit im podobných? Áno, veď On Stvoriteľ je, Vševediaci. A keď niečo si praje, je rozkaz Jeho iba: “Staň sa!” a stane sa. Sláva tomu, v ktorého rukách je panstvo nad vecami všetkými a k nemu budete vrátení!}
(Svätý Korán, 36:81-83)

Pretože kráľovstvo je kráľovstvom cesty a prvé pásy a každého pás je cesta a ríša v poznaní starobylého. Allah je oveľa Vyšší, než čo o Ňom tvrdia a hlásajú nespravodliví. Jemu navždy patrí chvála a Naň by sa veriaci mali spoliehať so svojimi záležitosťami.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere #62

Al Haft Al Šaríf – Dvere #60 & #61

“Do poznania objasnenia siedmych Adamov, kôl a čísel”

Imám Al Sádiq povedal, “Pred nami bolo sedem Adamov a prešlo sedem kôl a my sme v ôsmom kole ôsmeho Adama. A pre každé potomstvo Adama boli vyslané: súd, odmena a trest. Pretože počas väčšieho zhromaždenia to vykoná Mohammed, mier Allaha s ním.

Pretože ak nárek prišiel v inom kole, ľudia odmeny toho kola budú patriť do troch skupín: Skupina sa stane svetlom, skupina je vátená do domu súženia a skupina sa stane slamou a v druhom kole dôjde k duplikátu: a ľudia trestu budú patriť do týchto skupín – jedna skupina sa stane ohňom, jedna skupina sa vráti do domu únavy a jedna skupina v treťom kole vstúpi do Maskh.

A tak to, čo z toho bolo Naskh, bolo z ľudí odmeny a čo z toho bolo Maskh, bolo z ľudí trestu. Maskh a Naskh budú potom zhromaždené na veľkom zhromaždení a v poslednom kole. Dvere sú dokončené a mier.”

“Do poznania siedmych adamitov” Imám Al Sádiq povedal, “Ich Súdny deň už nadišiel a ľudia odmeny išli na svoje miesta. A ľudia trestu išli na svoje miesta štyroch kôl mučenia a plazenia sa a bolestivého pekla a ohňa. Keď ľudia odmeny a ľudia trestu dostanú náležité množstvo, ktoré vyslali napred, dostanú sa odtiaľ von (z neba alebo pekla) a Allah povedal: {a v ňom zostanú na veky celé a chládok tam neokúsia ani nápoja, okrem vody vriacej a hnijúcej, ktorá odmenou bude zodpovedajúcou} (Svätý Korán, 78:23-26) Imám Al Sádiq povedal, “(Zostanú v pekle) primerane k ich zlým skutkom a zvestiam v kole a to sú Allahove slvoá: {A zahynie všetko okrem tváre Jeho} (Svätý Korán, 28:88) A oheň je najrýchlejší spomedzi dvoch domov, ktorý odpovedá na slová Allaha: {a zostanú tam naveky, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť inak; a Pán tvoj je veru vykonávateľom toho, čo si praje} (Svätý Korán, 11:107) A keď ľudia trestu vyšli von, boli rozdelení do troch skupín. Jedna skupina sa vrátila do domu väčšieho trestu – to sú tí, ktorí sú tam navždy. Druhá skupina sa vrátila do domu rozkladu a skupina sa stala podobnou slamám, pohybujúc sa v podobe červa a to sú slová Allaha: {A potom reťazou sedemdesiat lakťou dlhou ho zviažte! On veru neveril v Boha mocného} (Svätý Korán, 69:32-33) On vraví kráčajte napred v mukách v podobách sedemdesiatich stvorení a Allah povedal: {a hľa, ocitnú sa bdejúci na zemi} (Svätý Korán, 79:14) Vraví, že existuje červ, ktorý bdie a nespí a nevstupuje do manželstva a nezahŕňa nič zo stvorenia – ani potomkov, ani vajcia. Potom Allah povedal: {a potom sme ho zvrhli tam, kde z biednych sú najbiednejší} (Svätý Korán, 95:5) Allah vraví, že v prípade červa, ktorý nemá rodokmeň ani potomkov a v stvorení niet ničoho, čo by bolo horšie než to alebo odpornejšie než to. Pretože ak by nastal Deň zmŕtvychvstania alebo Deň zmŕtvychvstania Mohammeda, slamy (červy) pominú, potom zo štyroch kôl výjdu ľudia odmeny a budú patriť do troch skupín: Do skupiny, ktorá sa vráti k tým najlepším odmenám a to je raj Firdaus a to je raj nesmrteľnosti! Skupina sa vráti do domu zušľachtenia/filtrácie a skupina do plodín vtákov a žalúdkov rýb. Potom je to (Naskh), ktorý je duplikovaný sedemdesiatkrát, potom pominie v rámci väčšieho zhromaždenia. A slám je sedem druhov vtákov a rýb a šeliem a levov a hmyzu a kamenia a rastlín. A sedemdesiat druhov rýb a sedemdesiat druhov divokých šeliem a domestifikovaných a sedemdesiat druhov divokých a domestifikovaných levov a to sú slová Allaha: {Niet zvieraťa pozemského ani vtáka na krídlach lietajúceho, aby netvorili spoločenstvo podobné vašim} (Svätý Korán, 6:38) Najlepšie spomedzi šeliem a najchutnejšie mäso a mlieko majú tie, ktorých počet je najväčší a najlepšie spomedzi vtákov sú tie, ktoré majú plodiny a vtáčie žalúdky. A najlepšie a najsladšie rybie mäso je z rýb, ktoré majú šupiny. Pretože čo bolo z toho podobné tomu je Naskh (duplikácia alebo transmigrácia duše z rovnakého druhu do rovnakého druhu) a iné než to je Maskh. A čo bolo zo slamy v lone, tie majú chvosty a to, čo je vo vajciach, tiež má chvost a to, čo je v lone, je kojené a čo je z vajca, sa krmí a zhromažďuje. A to, čo je Naskh, je na jedenie dobré a to, čo je Maskh, je na jedenie haram a jeho vlastné ja sa zmenšuje a jeho zranenia ako levy spomedzi šeliem, potom vtáctva. A hmyz je v skutočnosti Maskh, z ktorého vzniká klenot, ktorý niesli so sebou. A perla a rubín a drahé kamene sú Naskh a železo a meď a oceľ sú Maskh. To všetko Allah uviedol v Jeho knihe: {A niet veci, ktorá by chválu Jeho neoslavovala, avšak vy neveriaci ich oslavovanie nechápete. On veru Mierny je i Odpúšťajúci} (Svätý Korán, 17:44) A Allah povedal: {Odpovedz: “Aj keby ste boli kameňom alebo železom, či akýmkoľvek stvorením, ktorého vskriesenie sa zdá nemožné hrudiam vašim!” A povedia: “A kto nás k životu vráti?” Odpovedz: “Ten, ktorý stvoril vás prvýkrát.” A budú nad tebou hlavami triasť a opýtajú sa: “A kedy to bude?” Odpovedz im: “Možno už je to blízko!”} (Svätý Korán, 17:51)” Imám Al Sádiq pokračoval, “A Allah povedal: {A či nevideli, že vec každá, ktorú Boh stvoril, tieň svoj napravo i naľavo skláňa, Boha uctievajúc v pokore?} (Svätý Korán, 16:48)” A Imám Al Sádiq povedal, “Allah povedal, {A všetko pozná modlitbu i volanie slávy Jeho} (Svätý Korán, 24:41), pretože to sú detaily záležitosti kôl a mier.”

Dvere # 61

“Do poznania siedmych adamitov

Imám Al Sádiq povedal, “Ich Súdny deň už nadišiel a ľudia odmeny išli na svoje miesta. A ľudia trestu išli na svoje miesta štyroch kôl mučenia a plazenia sa a bolestivého pekla a ohňa. Keď ľudia odmeny a ľudia trestu dostanú náležité množstvo, ktoré vyslali napred, dostanú sa odtiaľ von (z neba alebo pekla) a Allah povedal:

{a v ňom zostanú na veky celé a chládok tam neokúsia ani nápoja, okrem vody vriacej a hnijúcej, ktorá odmenou bude zodpovedajúcou}
(Svätý Korán, 78:23-26)

Imám Al Sádiq povedal, “(Zostanú v pekle) primerane k ich zlým skutkom a zvestiam v kole a to sú Allahove slvoá:

{A zahynie všetko okrem tváre Jeho}
(Svätý Korán, 28:88)

A oheň je najrýchlejší spomedzi dvoch domov, ktorý odpovedá na slová Allaha:

{a zostanú tam naveky, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť inak; a Pán tvoj je veru vykonávateľom toho, čo si praje}
(Svätý Korán, 11:107)

A keď ľudia trestu vyšli von, boli rozdelení do troch skupín. Jedna skupina sa vrátila do domu väčšieho trestu – to sú tí, ktorí sú tam navždy. Druhá skupina sa vrátila do domu rozkladu a skupina sa stala podobnou slamám, pohybujúc sa v podobe červa a to sú slová Allaha:

{A potom reťazou sedemdesiat lakťou dlhou ho zviažte! On veru neveril v Boha mocného}
(Svätý Korán, 69:32-33)

On vraví kráčajte napred v mukách v podobách sedemdesiatich stvorení a Allah povedal:

{a hľa, ocitnú sa bdejúci na zemi}
(Svätý Korán, 79:14)

Vraví, že existuje červ, ktorý bdie a nespí a nevstupuje do manželstva a nezahŕňa nič zo stvorenia – ani potomkov, ani vajcia. Potom Allah povedal:

{a potom sme ho zvrhli tam, kde z biednych sú najbiednejší}
(Svätý Korán, 95:5)

Allah vraví, že v prípade červa, ktorý nemá rodokmeň ani potomkov a v stvorení niet ničoho, čo by bolo horšie než to alebo odpornejšie než to. Pretože ak by nastal Deň zmŕtvychvstania alebo Deň zmŕtvychvstania Mohammeda, slamy (červy) pominú, potom zo štyroch kôl výjdu ľudia odmeny a budú patriť do troch skupín:

Do skupiny, ktorá sa vráti k tým najlepším odmenám a to je raj Firdaus a to je raj nesmrteľnosti!

Skupina sa vráti do domu zušľachtenia/filtrácie a skupina do plodín vtákov a žalúdkov rýb.

Potom je to (Naskh), ktorý je duplikovaný sedemdesiatkrát, potom pominie v rámci väčšieho zhromaždenia. A slám je sedem druhov vtákov a rýb a šeliem a levov a hmyzu a kamenia a rastlín. A sedemdesiat druhov rýb a sedemdesiat druhov divokých šeliem a domestifikovaných a sedemdesiat druhov divokých a domestifikovaných levov a to sú slová Allaha:

{Niet zvieraťa pozemského ani vtáka na krídlach lietajúceho, aby netvorili spoločenstvo podobné vašim}
(Svätý Korán, 6:38)

Najlepšie spomedzi šeliem a najchutnejšie mäso a mlieko majú tie, ktorých počet je najväčší a najlepšie spomedzi vtákov sú tie, ktoré majú plodiny a vtáčie žalúdky. A najlepšie a najsladšie rybie mäso je z rýb, ktoré majú šupiny. Pretože čo bolo z toho podobné tomu je Naskh (duplikácia alebo transmigrácia duše z rovnakého druhu do rovnakého druhu) a iné než to je Maskh. A čo bolo zo slamy v lone, tie majú chvosty a to, čo je vo vajciach, tiež má chvost a to, čo je v lone, je kojené a čo je z vajca, sa krmí a zhromažďuje. A to, čo je Naskh, je na jedenie dobré a to, čo je Maskh, je na jedenie haram a jeho vlastné ja sa zmenšuje a jeho zranenia ako levy spomedzi šeliem, potom vtáctva.

A hmyz je v skutočnosti Maskh, z ktorého vzniká klenot, ktorý niesli so sebou. A perla a rubín a drahé kamene sú Naskh a železo a meď a oceľ sú Maskh. To všetko Allah uviedol v Jeho knihe:

{A niet veci, ktorá by chválu Jeho neoslavovala, avšak vy neveriaci ich oslavovanie nechápete. On veru Mierny je i Odpúšťajúci}
(Svätý Korán, 17:44)

A Allah povedal:

{Odpovedz: “Aj keby ste boli kameňom alebo železom, či akýmkoľvek stvorením, ktorého vskriesenie sa zdá nemožné hrudiam vašim!” A povedia: “A kto nás k životu vráti?” Odpovedz: “Ten, ktorý stvoril vás prvýkrát.” A budú nad tebou hlavami triasť a opýtajú sa: “A kedy to bude?” Odpovedz im: “Možno už je to blízko!”}
(Svätý Korán, 17:51)”

Imám Al Sádiq pokračoval, “A Allah povedal:

{A či nevideli, že vec každá, ktorú Boh stvoril, tieň svoj napravo i naľavo skláňa, Boha uctievajúc v pokore?}
(Svätý Korán, 16:48)”

A Imám Al Sádiq povedal,

“Allah povedal, {A všetko pozná modlitbu i volanie slávy Jeho}
(Svätý Korán, 24:41), pretože to sú detaily záležitosti kôl a mier.”

 

Al Haft Al Šaríf – Dvere #60 & #61

Al Haft Al Šaríf – Dvere #59

“Do poznania písmen a rozpojenia a spojenia a reči”

Zasvätený, mier s ním, povedal, “Allah nestvoril jediné meno bez toho, aby mu nepridelil význam. Nevytvoril význam bez toho, aby mu nepridelil ducha. A nestvoril ducha bez toho, aby preň nestanovil hranice.

A nevytvoril preň hranice bez toho, aby mu nedal charakter/povahu. A nedal mu charakter/povahu bez toho, aby preň nestvoril spojenie a rozpojenie. A ak by ľudia hovorili o rozpojenom, nepochopili by to spojené.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ako je to a prečo ľudia poznali jazyk a jeho význam? A čo je to?”

Imám odpovedal, “Oddelených písmen je dvadsaťosem. Pridali k nim spojenia.”

Mufaddal povedal, “A ako je to, Ó, Pane? Nech je moja duša tvojim výkupným.”

Imám povedal, “A či nevieš, Ó, Mufaddal, že reč/vrava/jazyk predstavuje dvadsaťosem písmen. Fráza medzi stvorením a poznaním pre nich je to, čo popreli.

Pretože ak by sme človeku povedali “Alif” (arabské písmeno A), ničomu z toho by neporozumel. A ak sú všetky zhromaždené, zjednotia sa na jednej konkrétnej kompozícii a funkcii pripísanej zhromaždeniu poznania. Ak by mu teda bolo povedané, že Allah vie najlepšie, že On je Allah, teda nevidíš, že je tu opis a meno popísané opisom? Azda nevidíš, že meno je odlišné od hláskovania/výslovnosti, a že detailný opis je odlišný než spojený? A či nevieš, že jazyk/reč je kópiou knihy, a že kniha nemôže existovať bez hláskovania/výslovnosti? Nevieš, že hláskovanie/výslovnosť nemôže existovať bez písmen? Nevieš, že všetok jazyk/reč výchádza z dvadsiatich ôsmych písmen, ktoré sú lexikálnymi písmenami?”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, bolo poznanie nimi ukončené?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Čo sa týka arabčiny, bolo ukončené. Pokiaľ ide o iné, v tom prípade nie.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, a čo je to?”

Imám Al Sádiq povedal, “Pretože jazyky, Ó, Mufaddal, sa v čase Abraháma stali neusporiadanými, preto sa rečou/jazykom stala hebrejčina. Existujú štyri piliere reči a vzostup v reči bol malý a napomínanie a oďobávanie písmen a ich spojenie a detaily. A rozprávaním sa stali známe všetky neusporiadané jazyky a každý vták vyslovoval najšpecifickejšou výslovnosťou. Preto každý, kto to poznal, poznal výslovnosť každého vtáka, druha štyroch šeliem. A či nevieš, že keď zapískaš na vtáky, ony zapísakajú a zavoláš na zvieratá a oni sa ozvú.

Keby si im len mohol vysvetliť, čo nechápu, zvolaním a zakričaním a ďobaním a malým a brechotom a zavýjaním. A ústa sú otvorené krikom a to nevyhnuté z úst je malé a to, čo vraciaš do vzduchu je z ďobania.

A to, čím sú otvorené ústa a čo vychádza z hrdla, je z kričania, preto to cháp inshallah a Doň vkladáme svoju dôveru.”

“Do poznania písmen a rozpojenia a spojenia a reči” Zasvätený, mier s ním, povedal, “Allah nestvoril jediné meno bez toho, aby mu nepridelil význam. Nevytvoril význam bez toho, aby mu nepridelil ducha. A nestvoril ducha bez toho, aby preň nestanovil hranice. A nevytvoril preň hranice bez toho, aby mu nedal charakter/povahu. A nedal mu charakter/povahu bez toho, aby preň nestvoril spojenie a rozpojenie. A ak by ľudia hovorili o rozpojenom, nepochopili by to spojené.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ako je to a prečo ľudia poznali jazyk a jeho význam? A čo je to?” Imám odpovedal, “Oddelených písmen je dvadsaťosem. Pridali k nim spojenia.” Mufaddal povedal, “A ako je to, Ó, Pane? Nech je moja duša tvojim výkupným.” Imám povedal, “A či nevieš, Ó, Mufaddal, že reč/vrava/jazyk predstavuje dvadsaťosem písmen. Fráza medzi stvorením a poznaním pre nich je to, čo popreli. Pretože ak by sme človeku povedali “Alif” (arabské písmeno A), ničomu z toho by neporozumel. A ak sú všetky zhromaždené, zjednotia sa na jednej konkrétnej kompozícii a funkcii pripísanej zhromaždeniu poznania. Ak by mu teda bolo povedané, že Allah vie najlepšie, že On je Allah, teda nevidíš, že je tu opis a meno popísané opisom? Azda nevidíš, že meno je odlišné od hláskovania/výslovnosti, a že detailný opis je odlišný než spojený? A či nevieš, že jazyk/reč je kópiou knihy, a že kniha nemôže existovať bez hláskovania/výslovnosti? Nevieš, že hláskovanie/výslovnosť nemôže existovať bez písmen? Nevieš, že všetok jazyk/reč výchádza z dvadsiatich ôsmych písmen, ktoré sú lexikálnymi písmenami?” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, bolo poznanie nimi ukončené?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Čo sa týka arabčiny, bolo ukončené. Pokiaľ ide o iné, v tom prípade nie.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, a čo je to?” Imám Al Sádiq povedal, “Pretože jazyky, Ó, Mufaddal, sa v čase Abraháma stali neusporiadanými, preto sa rečou/jazykom stala hebrejčina. Existujú štyri piliere reči a vzostup v reči bol malý a napomínanie a oďobávanie písmen a ich spojenie a detaily. A rozprávaním sa stali známe všetky neusporiadané jazyky a každý vták vyslovoval najšpecifickejšou výslovnosťou. Preto každý, kto to poznal, poznal výslovnosť každého vtáka, druha štyroch šeliem. A či nevieš, že keď zapískaš na vtáky, ony zapísakajú a zavoláš na zvieratá a oni sa ozvú.  Keby si im len mohol vysvetliť, čo nechápu, zvolaním a zakričaním a ďobaním a malým a brechotom a zavýjaním. A ústa sú otvorené krikom a to nevyhnuté z úst je malé a to, čo vraciaš do vzduchu je z ďobania. A to, čím sú otvorené ústa a čo vychádza z hrdla, je z kričania, preto to cháp inshallah a Doň vkladáme svoju dôveru.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere #59

Al Haft Al Šaríf – Dvere #58

“Do poznania inkarnácií neveriaceho, ktorý je spravodlivý k jeho rodine a k iným a aká je príčina toho”

Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, mier s ním, “Je možné, že je medzi nami neveriaci, ktorý je spravodlivý k jeho rodine, príbuzným a zvyšku ľudí… A neveriaci, ktorý škodí jeho rodine a iným?”

Imám odpovedal, “Čo sa týka neveriaceho, ktorý je oddaný jeho rodine a iným, má aspekt nežnosti, čím je to preň uľahčené. A medzi nami môže byť neveriaci, ktorý ubližuje jeho bratom a iným. Do čoho teda inkarnujú a v čom sa vezú? Pokiaľ ide o neveriaceho, ktorý je oddaný jeho rodine a je k nim dobrý, vezie sa v podobe leva alebo tigra alebo tom, čo im je podobné a čo je náležité sile a násiliu, aby bol mocný a neprekonateľný v očiach ľudí. To kvôli tomu, čo vyslal napred z dobra, pretože v jeho inkarnáciach je obdivovaný.

A či nevidíš, keď človek skladá komplimenty druhému a vraví, ‘Je to akoby bol lev,’ a týmto komplimentom ho potešil. Obdobné predstavujú odplatu za jeho skutky. Pokiaľ ide o neveriaceho, ktorý ubližuje rodine a iným, vezie sa v podobe medveďa alebo prasaťa alebo opice alebo podobnom. Je zlý/skazený a silou je slabý.

S nami a v očiach ľudí, azda nevidíš, keď človek zosmiešňuje druhého, povie, ‘Nech je prakliaty; aký je len nechutný, akoby bol medveď alebo prasa alebo pes,’ a tak ho zosmiešnia a pripíšu mu nečistotu. To všetko kvôli tomu, čo sa od neho dostalo jeho bratom a susedom a blízkym a Bohu prináleží záležitosť a jej posúdenie a

Jemu patrí chvála. Na druhej strane, tejto jašterici, nech ju Allah preklína, prekliata jašterica, nenávidí Ahlul Bayt, táto ohromujúca jašterica podlá.”

“Do poznania inkarnácií neveriaceho, ktorý je spravodlivý k jeho rodine a k iným a aká je príčina toho” Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, mier s ním, “Je možné, že je medzi nami neveriaci, ktorý je spravodlivý k jeho rodine, príbuzným a zvyšku ľudí… A neveriaci, ktorý škodí jeho rodine a iným?” Imám odpovedal, “Čo sa týka neveriaceho, ktorý je oddaný jeho rodine a iným, má aspekt nežnosti, čím je to preň uľahčené. A medzi nami môže byť neveriaci, ktorý ubližuje jeho bratom a iným. Do čoho teda inkarnujú a v čom sa vezú? Pokiaľ ide o neveriaceho, ktorý je oddaný jeho rodine a je k nim dobrý, vezie sa v podobe leva alebo tigra alebo tom, čo im je podobné a čo je náležité sile a násiliu, aby bol mocný a neprekonateľný v očiach ľudí. To kvôli tomu, čo vyslal napred z dobra, pretože v jeho inkarnáciach je obdivovaný. A či nevidíš, keď človek skladá komplimenty druhému a vraví, ‘Je to akoby bol lev,’ a týmto komplimentom ho potešil. Obdobné predstavujú odplatu za jeho skutky. Pokiaľ ide o neveriaceho, ktorý ubližuje rodine a iným, vezie sa v podobe medveďa alebo prasaťa alebo opice alebo podobnom. Je zlý/skazený a silou je slabý. S nami a v očiach ľudí, azda nevidíš, keď človek zosmiešňuje druhého, povie, ‘Nech je prakliaty; aký je len nechutný, akoby bol medveď alebo prasa alebo pes,’ a tak ho zosmiešnia a pripíšu mu nečistotu. To všetko kvôli tomu, čo sa od neho dostalo jeho bratom a susedom a blízkym a Bohu prináleží záležitosť a jej posúdenie a Jemu patrí chvála. Na druhej strane, tejto jašterici, nech ju Allah preklína, prekliata jašterica, nenávidí Ahlul Bayt, táto ohromujúca jašterica podlá.” Existuje vyrozprávanie od Imáma Al Sádiqa, že niekto s ním sedel a táto jašterica bola na stene, vyplazujúc svoj jazyk. Imám Al Sádiq povedal jeho spoločníkovi, “A či vieš, čo vraví?”  Muž nato, “Čo?” Imám Al Sádiq povedal, “Jašterica vraví, ‘Ak preklínaš Uthmana, my preklíname tvojho Alího!” Táto jašterica je v skutočnosti zlý Nasibi. Je prekliaty a ohromne skazený. Keď Nimrod založil oheň, aby doň hodil Allahovho Proroka Abraháma, čo toto skazené stvorenie urobilo? (Rozdúchavalo oheň)

Existuje vyrozprávanie od Imáma Al Sádiqa, že niekto s ním sedel a táto jašterica bola na stene, vyplazujúc svoj jazyk.

Imám Al Sádiq povedal jeho spoločníkovi, “A či vieš, čo vraví?”   Muž nato, “Čo?”

Imám Al Sádiq povedal, “Jašterica vraví, ‘Ak preklínaš Uthmana, my preklíname tvojho Alího!”

Táto jašterica je v skutočnosti zlý Nasibi. Je prekliaty a ohromne skazený. Keď Nimrod založil oheň, aby doň hodil Allahovho Proroka Abraháma, čo toto skazené stvorenie urobilo? (Rozdúchavalo oheň)

Al Haft Al Šaríf – Dvere #58

Al Haft Al Šaríf – Dvere #57

“Do poznania, či je veriaci vlastnený neveriacim a či je neveriaci vlastnený veriacim a ako je veriaci vátený na slobodu”

Mufaddal sa opýtal jeho Pána, zasväteného, mier s ním, “Vracia sa vlastnený otrok ako pán a pán ako vlastnený otrok a je veriaci otrokom neveriaceho a neveriaci otrokom veriaceho?”

Imám Al Sádiq, “Pokiaľ ide o veriaceho, nie je otrokom neveriaceho a neveriaci nie je ušetrený slúženia veriacemu, ale je ušetrený od slúženia neveriacemu. Teda veriaci je vrátený ako pán, kráľ, vznešený a silný.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, je kráľ vrátený prikazujúci a zakazajúci?”

Imám Al Sádiq povedal, “Je vrátený ako pán toho, komu tento veriaci slúžil a ako otrok toho veriaceho, pretože spomedzi jeho otrokov je ten najvýznačnejší a k nemu najbližší a je spoločníkom jeho príkazu. A nič od neho nie je odstavené a je na ňom závislý vlastným ja, na jeho príkaze a zákaze a nik nie je uprednostnený viac než on a dôveruje iba jeho servisu. No to je odplata a zásluhy a rezervy za to, čo sa stalo z nevyhnutnosti práva na návrat význačného otroka ako požehnaný a vznešený kráľ. A jeho priateľ sa ako otrok nevráti, pretože každý z nich konal v zhode s poslušnosťou a zásluhou rezerv voči druhému namiesto neposlušnosti a konania zla a hriechov.”

Mufaddal povedal, “Ako sa vrátia a v čom sú vratení?”

Imám Al Sádiq povedal, “Vrátia sa dôveryhodní a vznešení v ich pôvode a každý z nich (neveriacich, pozn. prekl.) sa vráti ako Qurayš.”

Mufaddal povedal, “Qurayš?”

Imám povedal, “Áno, Hašem. A či nevieš, Ó, Mufaddal, že tieto rody sú pre veriacich a neveriacich?”

Mufaddal sa opýtal, “A ako sú pre veriacich a neveriacich?”

Imám odpovedal, “Áno, Ó, Mufaddal. Vskutku veriaci a neveriaci vstupujú do týchto rodov pod menami Hašem a Qurayš na základe ich dobrých skutkov a hriechov. Veriaci do toho vstupuje s dobrými skutkami, a tak sa stane veriaci Hašem. A neveriaci sa stane tyran Qurayš.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, je to v tých, ktorí zopakovali a inkarnovali?” Imám odpovedal, “Áno.” Mufaddal sa opýtal, “Dokedy?”

Imám povedal, “V siedmej smrti v obraze ľudstva. Neveriaci potom vstúpi do inkarnácií podľa jeho dobrých skutkov a hriechov. Pretože ak voči niekomu vykonal dobro, je to otočené v jeho prospech ako veľké dobro alebo niečo podobné tomu. Avšak ak voči niekomu vykonal zločin a hriechy, vezie sa v obraze vlka alebo opice, alebo prasaťa, alebo psa a hľadáma pred tým útočište u Boha a všetká chvála patrí Allahovi za Jeho odpustenie.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere #57