O vzájomnom stýkaní sa

1196 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Vzájomné stýkanie sa v piatok sa spája s navštevovaním a láskavosťou.“ Opýtali sa ho, čo sa mieni láskavosťou. On povedal: „Vzájomne sa navštevujú po tom, čo podstúpili zborovú modlitbu.“

1197 – Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Za združovanie sa dostaneš odmenu pútnikov.“

1198 – Imám Sadžád (pmsn) povedal: „Každý, kto navštívi svojho veriaceho brata kvôli Bohu, bude sprevádzaný sedemdesiatimi tisícami anjelov a anjel povie, „Vykonal si dobrý skutok, nech si užiješ Nebo“ spoza jeho chrbta. Keď si s ním potrasie ruku, bude ponorený do Božej milosti.“

1199 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Anjel zbadal, ako človek stojí predo dvermi domu a opýtal sa: „Ó, služobník Boží! Prečo tam stojíš?“ Muž odpovedal: „V tomto dome poznám veriaceho brata a čakám, kým výjde von, aby som ho pozdravil.“ Anjel sa opýtal: „Si jeho príbuzný alebo niečo potrebuješ?“ Odpovedal: „Nič nepotrebujem. Uzavrel som s ním bratskú zmluvu na ceste Boha. Okrem toho, že sme muslimovia, si nie sme blízki.“ Anjel povedal: „Vyslal ma k tebe Boh. Zdraví ťa a vraví: „Vskutku si Ma prišiel navštíviť. Teraz ti udelím vstup do Neba a zachránim ťa pred Pekelným ohňom kvôli tvojej láske ku Mne.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 177

O vzájomnom stýkaní sa

O kýchaní

1185 – Imám Reza (pmsn) povedal: „Kýchanie je božské, ale zívanie je satanské.“

1186 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Kýchanie je dobré a pre telo užitočné, človek si pri tom spomenie na Boha.“ Niekto povedal: „Sú takí, ktorí vravia, že Boží Prorok (pmsnajr) nikdy nekýchol.“ Imám Báqir (pmsn) povedal: „Ten, ktorý klame, nebude mať osoh z Muhammadovej (pmsnajr) intervencie.“

1187 – Muž si kýchol pri Imámovi Sádiqovi (pmsn) a povedal: „Chvála Bohu a Mier s Muhammadom, Prorokom Božím.“ Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Povedal si to, čo právom patrilo Bohu a Prorokovi. A čo my?“

1188 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vždy, keď si Prorok Boží (pmsnajr) kýchol, Imám Ali (pmsn) povedal: „Nech Bol povýši tvoje meno a vskutku On tak učiní.“ Vždy, keď si Imám Ali (pmsn) kýchol, Prorok (pmsnajr) povedal: „Nech Boh pozdvihne tvoje postavenie a vskutku On tak učiní.“

1189 – Sa’d ibn Abi Khalaf vyrozprával, že vždy keď si Imám Báqir (pmsn) kýchol, povedali mu, „Nech ti Boh žehná“ a on povedal, „Nech vám Boh odpustí a žehná.“ Vždy, keď si niekto kýchol, Imám Báqir (pmsn) povedal: „Boh ti žehnaj.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 176

O kýchaní

O sedení

1166 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boží Prorok sedel čelom ku Qible – smerom k Božiemu Domu v Mekke, ktorým sa muslimovia otáčajú v modlitbe – väčšinu času.

1167 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vždy, keď Boží Prorok (pmsnajr) vstúpil do domu, sadol si na miesto najbližšie k východu. Niekedy sedel na nohách a ruky mal na kolenách. Niekedy si pokrčil nohu a druhú nohu preložil cez ňu. Nikdy ho nevideli, ako sedí s prekríženými nohami.“

1168 – Him’mad ibn Uthman povedal: „Videl som, ako Imám Sádiq (pmsn) sedí pri dverách jeho domu čelom ku Qible.“

1169 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Osobná zóna veriaceho, (keď niekde sedí) v lete, je ako rozpätie rúk (alebo takmer 6 stôp).“

1170 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ktokoľvek príde na schôdzku a jednoducho si niekde sadne bez toho, aby bral v úvahu jeho rank alebo pozíciu, bude požehnaný Všemohúcim a anjelmi, dokiaľ tam sedí.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 173 – 174

O sedení

O podávaní rúk a bozkávaní

1143 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Kedykoľvek stretneš jedného zo svojich veriacich bratov, pozdrav ho a potras mu rukou. Všemohúci Boh rešpektuje Anjelov, pretože sa zdravia a v tomto by ste mali nasledovať Anjelov.“

1144 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Za podávanie rúk prináleži rovnaká odmena ako tým, ktorí emigrujú kvôli Bohu.“

1145 – Abi Obeydeh al-Haz’za vyrozprával, že raz keď cestoval s Imámom Baqírom (pmsn), Imám (pmsn) si s ním z nejakého dôvodu podal ruku vždy, keď zliezol z ťavy a znova na ňu vyliezol. Opýtal sa Imáma (pmsn) na dôvod. Imám Báqir (pmsn) povedal: „Vždy, keď si dvaja veriaci podajú ruky, odídu od seba bez akýchkoľvek hriechov.“

1146 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Vždy, keď si dvaja muži podajú ruky, odmena toho, ktorý je iniciátorom, je vždy väčšia než toho druhého. Taktiež vedzte, že kvôli podávaniu rúk budú hriechy eliminované a nezostane žiadny hriech.“

1147 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Keď si Boží Prorok (pmsnajr) podával ruku s iným, nikdy nebol ten, ktorý ruku stiahol ako prvý.“

1148 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boží Prorok (pmsnajr) nikdy nedovolil, aby si muž podal ruku so ženou, aj keď išlo o starú ženu.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 171

O podávaní rúk a bozkávaní

Imám al-Mahdi v sunitských knihách

Svätý Prorok muslimov (pmsnajr) povedal: „Al-Mahdi je jedným z nás, člen domácnosti (Ahlul-Bayt).“

Sunitské referencie: Sunan Ibn Majah, ZV. 2, Tradícia #4085

Allahov Posol (pmsnajr) povedal: „Al-Mahdi je jedným z detí Fatimy (dcéry Proroka).“

Sunitské referencie:

 1. Sunan Ibn Majah, ZV2, Tradícia #4086
 2. al-Nisa’i a al-Bayhaqi a iné, ako citované v:
 3. al-Sawa’iq al-Muhriqah, od Ibn Hajar al-Haythamiho, K. 11, sekcia 1, p249

Najsvätejší Prorok (pmsnajr) povedal: „My, deti Abd Al-Mutaliba, sme Pánmi obyvateľov Neba: Ja, Hamza pms, Ali pms, Džafar pmsn, Hasan pmsn, Hussain pmsn a Al-Mahdi pmsn 

Sunitské referencie:

 1. Sunan Ibn Majah, ZV2, Tradícia #4087
 2. al-Mustadrak, od al-Hakima, na základe autority Anas Ibn Malika
 3. al-Daylami
 4. al-Sawa’iq al-Muhriqah, od Ibn Hajar al-Haythami, K. 11, sekcia 1, str. 245

„Mahdi sa objaví v mojej Ummah. Objaví sa na minimum 7 alebo maximum 9 rokov; v tom čase moja Ummah zažije bohatú priazeň ako nikdy pred tým. Bude mať veľké množstvo jedla, z ktorého si nebude musieť nič odkladať a bohatstvo v tom čase je vo veľkých množstvách, až tak, že ak človek Mahdího o to požiada, Mahdi pmsn povie: Tu máš! Vezmi!“ 

Sunitské referencie: Sunan Ibn Majah, ZV2, Tradícia #5083

Najsvätejší Prorok (pmsnajr) povedal: „My (Ja a moja rodina) sme členovia domácnosti, pre ktorú Allah swt. vyvolil život Onoho sveta pred životom tohoto sveta; a členovia mojej domácnosti (Ahlul-Bayt) utrpia veľké bolesti, a budú násilne vyhnaní zo svojich domovov po mojej smrti; potom prídu ľudia z východu, nesúc čierne zástavy a požiadajú, aby im bolo dané niečo z dobra, ale budú odmietnutí; budú viesť vojnu a vyviaznu víťazne, a bude im ponúknuté to, po čom spočiatku túžili, ale odmietnu to prijať, až kým sa neobjaví muž z mojej rodiny, aby naplnil Zem spravodlivosťou, ako bola naplnená korupciou. A tak ktokoľvek, kto sa dožije tej doby, by sa k nim mal vydať, aj keby sa mal plaziť po ľade/snehu.“

Sunitské referencie:

 1. Sunan Ibn Majah, ZV2, Tradícia #4082,
 2. História Tabari (Tareekh Tabari)
 3. al-Sawa’iq al-Muhriqah, od Ibn Hajara, K. 11, sekcia 1, str. 250-251

____________________________________________________

V Sahih Muslim, v Kapitole al-Fitan, sa nachádzajú zaujímavé tradície o tom, čo sa stane počas posledných dní sveta. Dve z nich sú citované nižšie:

Abu Nadra vyrozprával: Boli sme v spoločnosti Džabíra Ibn Abdillaha… Džabir Ibn Abdillah bol chvíľu ticho, a potom vyrozprával, že Allahov Posol (pmsnajr) povedal: „Počas poslednej fázy mojej Ummah bude Kalif, ktorý bude dávať zadarmo ľuďom hrste plné bohatstva bez toho, aby ho rátal.“ Ja som povedal Abu Nadramovi a Abu Al-Alaovi: Máš na mysli Umara Ibn Abd Al-Aziza? Oni povedali: NIE, (má to byť Imám Mahdi).

Sunitské referencie:

 1. Sahih Muslim, Anglická verzia, zv. 4, kapitola MCCV, str. 1508, Tradícia #6961
 2. Sahih Muslim, Arabská verzia, Kitab al-Fitan, zv. 4, str. 2234, Tradícia #6

Tiež je vyrozprávané, že Najsvätejší Prorok (pmsnajr) povedal: „Na konci čias moja Ummah podstúpi veľmi ťažké súženie ako nikdy pred tým, až človek nebude schopný nájsť východiska. Potom Allah zjaví osobu z môjho potomstva, ktorá je mojím Ahlul Bayt, ktorá naplní zem spravodlivosťou, ako bola naplnená nespravodlivosťou. Obyvatelia zeme a obyvatelia neba ho milujú. Obloha ponúkne svoju vodu a zem ponúkne všetko čo môže, a bude všade zelená.“

Sunitské referencie:

 1. al-Sahih fi al-Hadith, od al-Hakima, ako citované v:
 2. al-Sawa’iq al-Muhriqah, od Ibn Hajar al-Haythamiho, K. 11, sekcia 1, str. 250

Posledný Allahov Prorok (pmsnajr) povedal: „Svet nepominie, až sa spomedzi Arabov objaví muž, ktorého meno je totožné s mojim menom.“

Sunitské referencie: Sahih Tirmidhi, ZV 9, str. 74

Posledný Svätý Posol Allahov (pmsnajr) povedal: „Mahdi z mojej rodiny začne revolúciu a naplní svet spravodlivosťou a rovnosťou, pred čím bola naplnená nespravodlivosťou a nerovnosťou.“

Sunitské referencie:

 1. Musnad Ahmad Ibn Hanbal, ZV1, str. 84
 2. Jami’us Sagheer, od al-Suyutiho, str. 2,160
 3. al-Urful Vardi, od al-Suyutiho, str. 2
 4. Kanzul Ummal, ZV7 str. 186
 5. Aqd al-Durar Fi Akhbaar al-Mahdi al-Muntazir, ZV12, Kapitola 1,
 6. al-Bayan fi Akhbar Sahib al-Zaman, od Ganji Shafi’iho, Kapitola 12
 7. al-Fusool al-Muhimmah, od Ibn Sabbagh Malikiho, Kapitola 12
 8. Arjahul Matalib, od Ubaidallah Hindi hanafiho, str. 380
 9. Muqaddimah, od Ibn Khaldoona, str. 266

Jeden zo štyroch Imámov Ahle Sunnah, Imám Ahmad Ibn Hanbal vyrozprával, že Prorok (pmsnajr) povedal: „Allah privedie z ukrytia Mahdího z mojej Rodiny a Potomstva pred Súdnym dňom, aj keby do konca života tohoto sveta ostával jediný deň a on rozšíri na tejto zemi spravodlivosť a rovnosť, a vykorení tyraniu a útlak.“ 

Sunitské referencie: Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, p99

Podobná verzia bola tiež vyrozprávaná v Sunan Abu Dawud, Anglická verzia, K. 36, Tradícia #4270

vyrozprávané od Ali Ibn Abi Táliba pmsn

Ibn Majah v jeho Sunan cituje Mohammada Ibn Hanafiyyah a Imáma Aliho, vraviac, že Svätý Prorok pmsnajr povedal: „Mahdi je z nášho Ahlul-Bayt, bezpochýb Allah presadí jeho objavenie sa vrámci jedinej noci (tnz. jeho príchod je veľmi nepredvídateľný a okamžitý).

Sunitské referencie:

Sunan Ibn Majah, ZV2, str. 269

Ahmad Ibn Hanbal, ako citovaný v:
al-Sawa’iq al-Muhriqah, od Ibn Hajar al-Haythamiho, K. 11, sekcia 1, str. 250

Imám al-Mahdi v sunitských knihách