O spoliehaní sa na Boha a o dôvere v Boha

50 – V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Existujú štyri piliere viery: spoliehanie sa na Boha, dôverovanie Bohu, byť spokojný s tým, čo Boh predurčil a podriadenie sa Božím príkazom.“

51 – Imám Báqir (pmsn) opísal Boží výrok {Pri Pánovi tvojom, oni nebudú veriaci, pokiaľ z teba neurobia rozhodcu v tom, o čo vedú spor} {4:65} ako: „Podriadenie sa, spokojnosť a uspokojenie sa s tým, čo Boh predurčil.“

52 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Ak sa jeden zúčastní na tom, čo má Boh rád, Boh sa zúčastní na tom, čo má on rád. Ak bude hľadať útočište u Boha a bohabojnosť, Boh ho ochráni. Ten, ktorého sprevádza Boh a ochraňuje ho, je bez strachu aj keby nebesá padali na Zem, alebo ak by prišla katastrofa a ovplyvnila všetko na Zemi. Bude zachránený pred akoukoľvek katastrofou, keďže Boh ho ochraňuje skrze jeho bohabojnosť. A či to nie je tak? Všemohúci Boh povedal: {A bohabojní budu veru na mieste bezpečnom prebývať} {44:51}

53 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Boží Prorok (pmsnajr) počas jedného zo svojich výjazdov narazil na skupinu jazdcov na ťavách. Pozdravili ho a on (pmsnajr) sa opýtal, kto sú. Povedali, že sú veriaci. Prorok (pmsnajr) sa ich opýtal na pravdu ich viery. Odpovedali: „Spokojnosť s tým, čo Boh predurčil, zverenie sa Bohu a podriadenie sa Božím príkazom.“ Potom Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Toto sú múdri ľudia, ktorí majú poznanie s vysokou hodnosťou blízkou Prorokom.“ Potom sa postavil čelom k nim a povedal: „Ak ste pravdovravní, nebudujte to, v čom nebudete prebývať; nezbierajte to, čo nebudete jesť a bojte sa Boha, ku ktorému je váš návrat.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 18

O spoliehaní sa na Boha a o dôvere v Boha

Teľa (1/8)

Mojžiš (pmsn) zápasí kvôli Allahovi, je imigrantom k Allahovi
a Prorokom, ktorý zvoláva k Allahovi

{Keď Mojžiš dosiahol dospelosti a zrelosti, dali sme mu múdrosť a vedenie. A takto My odmeňujeme tých, ktorí dobro konajú. I vošiel Mojžiš raz do mesta vo chvíli, keď obyvatelia to nespozorovali a našiel v ňom dvoch mužov, ktorí spolu bojovali; jeden z nich patril k jeho strane, zatiaľ čo druhý bol z jeho nepriateľov. A ten, ktorý patril k jeho strane, požiadal Mojžiša o pomoc proti nepriateľovi svojmu. I udrel ho Mojžiš a ukončil život jeho; potom zvolal: “Toto je dielo satanove, ktorý nepriateľom je i zvodcom zjavným!” A pokračoval: “Pane môj, sám sebe som ukrivdil, odpusť mi!” A odpustil mu, veď On je veru odpúšťajúci, zľutovný. A ďalej riekol: “Pane môj, pre dobrodenie, ktorým si ma zahrnul, nebudem už nikdy hriešnikovi pomocníkom!” A do zajtra sa zdržiaval v meste plný strachu a v strehu. A hľa, ten, ktorému včera prišiel na pomoc, opäť volal naň. I riekol Mojžiš: “Ty si veru zjavným rozkolníkom!” Keď potom chcel napadnúť toho, ktorý bol pre oboch nepriateľom, ten zvolal: “Ó, Mojžiš, chceš ma zabiť tak, ako si zabil včera onoho človeka? Ty zrejme chceš byť iba násilníkom tejto zemi a nechceš byť vôbec jedným z tých, ktorí sa o nápravu usilujú?” Tu pribehol muž nejaký z druhého konca mesta a zvolal: “Ó, Mojžiš, rada veľmožov sa radí o tebe, aby ťa zabili. Odíď, lebo ja som ti radcom dobrým!” I odišiel z mesta plný strachu a v strehu a riekol: “Pane môj, zachráň ma pred týmto ľudom nespravodlivým!” A keď sa potom vydal smerom k Mediánu, hovoril: “Snáď ma Pán môj povedie cestou priamou.”} {Súra Al Kasa (Príbeh) 28:14-22}

Mojžiš (pmsn) si uprostred svojho života uvedomil nespravodlivosť, ktorú páchal tyran Faraón na ožobráčených ľuďoch z Bani Izrael a Egypťanoch. Ako mohol Mojžiš (pmsn), čistý a nepoškvrnený očakávaný Prorok Spasiteľ, ktorého Bani Izrael poznajú, zostať v paláci Faraóna a jeho pomocníkov, hoc aj s mlčaním ohľadom jeho nespravodlivostí a narastaní jeho temnoty? A tak Allah chcel, aby sa tento incident odohral, teda zabitie jedného z Faraónových policajtov a jeho vojakov utláčateľov. Táto udalosť mala na Mojžišovu (pmsn) osobnosť veľký dopad. Mojžiš (pmsn) sa uchýlil k pravde, hľadajúc u Allaha odpustenie toho, čo Mojžiš (pmsn) považoval za hriech, a tým bolo bývanie v paláci tyrana Faraóna a otca, ktorý Mojžiša (pmsn) vychoval. A keď mu Allah swt. odpustil, s Allahom uzavrel zmluvu kvôli tomu, čo mu Allah dal z milosti, že už nikdy nebude pomocníkom vinných a nespravodlivých, hoc čo len s pochlebovaním alebo mlčaním o ich nespravodlivosti.

A tak Mojžiš (pmsn) musel po tejto udalosti putovať k Allahovi. Z mesta vyšiel v strachu a váhavo a jeho neprítomnosť medzi Bani Izrael trvala desať rokov, ktoré strávil v zemi Mudín skromným a tichým životom v náručí veľkého Proroka, ktorým je Šuhaib (pmsn), kde sa staral o stádo oviec, mnoho sa učil, aby sa po tom mohol vrátiť k Bani Izrael ako Boží vodca a Prorok, ktorý volá k Allahovi, aby viedol veriacich k úniku pred Faraónovým násilím, útlakom a ponížením, ktorých sa im v Egypte dostávalo.

púšť Sinaj Mojžiš Áron Deti Izraela islám náboženstvo žid kresťan

A Mojžiš (pmsn) a veriaci prešli rozostúpeným morom a Allah utopil Faraóna a jeho vojská, avšak potom sa stalo to, čo sa stalo. A tak sa Bani Izrael vzbúrili proti Božím nariadeniam a neuposlúchli Mojžiša (pmsn) a Árona (pmsn). Po tom, čo Bani Izrael odmietli vstúpiť do Svätej zeme a odmietli Džihád proti obrom za účelom rozšírenia slova (Niet boha než Allaha), a odmietli Allaha uctievať úprimne, Allah im nariadil At-Tih (Divočinu) na štyridsať rokov v Sinajskej púšti. A ako veľmi bolo Mojžišovi a Áronovi (pmsn) počas tohoto obdobia ublížené. Mnohí z Bani Izrael Árona (pmsn) podcenili a namietali proti nemu a skutočnosti, že je Prorok a Mojžišov (pmsn) nástupca. A tak im Allah prikázal, aby každý vodca z kmeňov Bani Izrael napísal svoje meno na suchý papek, a tiež Áron (pmsn) napísal svoje meno a Mojžiš (pmsn) uložil palice do stanu stretnutia. Allah chcel, aby sa palica, na ktorej bolo napísané Áronovo (pmsn) meno, zmenila na zelenú. Mal to byť zázrak, ktorý podporí jeho proroctvo a jeho právo nástupcu Mojžiša (pmsn). Avšak Bani Izrael neupustili od ubližovania Áronovi (pmsn) a naďalej ho podceňovali. Dokonca, keď vyrobili teľa a uctievali ho, keď Áron (pmsn) namietal, chceli ho zabiť spolu s malou skupinou veriacich, ktorá podporovala pravdu spolu s ním a nielen to. Po smrti Mojžiša a Árona (pmsn) židia pretvorili/narušili Tóru a napísali do nej so svojimi hriešnymi rukami, že ten, ktorý vyrobil teľa a zviedol Bani Izrael zo správnej cesty, bol Áron (pmsn)!!

Pozrite sa na útlak tohoto veľkého proroka Árona (pmsn) a porovnajte ho k útlaku Alího Ibn Abi Táliba (pmsn). Taký bol zákon Allaha a v zákone Allaha nenájdete žiadnu zmenu.

Teľa (1/8)

O spoliehaní sa na Boha a o dôvere v Boha

45 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Každý, kto sa spoľahne na Boha, nebude nikdy porazený a každý, kto bude hľadať útočište u Boha, nikdy nezlyhá.“

46 – Prorok (pmsnajr) povedal: „Všemohúci Boh povedal: ‚Niet stvorenia, ktoré hľadá pomoc u Mojich stvorení, a ktorému by som nezobral prostriedky Neba a Zeme. Nedám mu to, čo odo Mňa žiada a neodpoviem Mu, keď na Mňa bude volať. Niet stvorenia, ktorá hľadá pomoc u Mňa, pre ktoré by som neustanovil Nebesá a Zem ako prostriedky jeho obživy. Dám mu to, o čo požiada, odpoviem, keď na Mňa zavolá a odpustím mu, ak požiada o odpustenie.‘“

47 – Prorok (pmsnajr) povedal: „Každého, kto sa prestane spoliehať na iných než na Boha, Boh učiní sebestačným/bez potreby druhých a zabezpečí preň neobmedzenú obživu z nepredstaviteľných zdrojov. A tých, ktorí sa spoliehajú na tento svet, Boh ponechá, aby získavali obživu z tohoto sveta.“

48 – Prorok (pmsnajr) povedal: „Ten, kto chce byť najsilnejším človekom, nech sa spolieha na Boha. Ten, kto chce byť najvznešenejším človekom, nech je bohabojný, a ten, kto chce byť bez potreby druhých, nech sa spolieha viac na to, čo je v Božích rukách než na to, čo je v jeho rukách.“

49 – Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Ak sa človek úprimne spoľahne na Boha, vládcovia a tí, ktorí sú nižšie než oni, ho dozaista budú potrebovať. Ako môže byť v núdzi, ak jeho Pán, Pochválený, nie je?“

 Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 17-18

O spoliehaní sa na Boha a o dôvere v Boha

Teľa (1/7)

Banu Izrael očakávajú narodenie Mojžiša (pmsn)

Pred vyslaním Mojžiša (pmsn) Banu Izrael očakávali svojho veľkého Proroka a Reformátora. Dokonca si navzájom oznamovali dobré správy o jeho narodení a pripravovali sa na prijatie tohoto požehnaného dieťaťa, ktoré ich zachráni spod nadvlády tyranov a Faraónov, ktorí tiež očakávali narodenie požehnaného dieťaťa, ale v negatívnom slova zmysle, aby ho mohli chytiť a zabiť. Aby sa ho mohli zbaviť pred tým, než vyrastie a eliminuje vládnuceho tyrana, odhalí Faraónov a ich lživé tvrdenia, vyvedie Bani Izrael spod útlaku smerom k pozdvihnutiu slova niet boha než Allaha k ľuďom Zeme.

Roky sľúbeného narodenia Mojžiša (pmsn) sa blížili, a tak Faraón dal zabiť deti Banu Izrael s domnienkou, že môže zmeniť zákon Allaha, a preto ho chcel Allah ponížiť a ukázať mu jeho slabosť pred Božou silou a mocou. A tak Všemohúci ustanovil Mojžiša (pmsn) presne v paláci Faraóna a Mojžiša (pmsn) nevychoval nik iný než samotný Faraón, tyran, ktorý sa deň a noc snažil o to, aby toto dieťa zničil.

Všemohúci povedal: {A prijal ho rod Faraónov, aby sa stal pre nich nepriateľom a príčinou zármutku, veď Faraón, Hamán i vojská ich hriešnikmi boli. I riekla žena Faraónova: “Toto dieťa bude potešením očí mojich aj tvojich. Nezabíjaj ho, možno že nám na prospech bude alebo si ho vezmeme za syna vlastného.” A oni nič netušili} {Súra Al Kasas (Príbeh) 28:8-9}, zatiaľ čo Faraón a jeho vojaci utláčali Bani Izrael, ponižujúc ich a zabíjajúc ich synov a dobrých z nich, Mojžiš (pmsn) vyrastal v paláci Faraóna a videl to, čo sa dialo vonku, aká to nespravodlivosť a prenasledovanie utláčaných ľudí. Videl to, čo sa dialo v paláci z teroristických a mediálnych plánov a machinácií s účelom prehliadania ľudí a ich absolútneho zotročenia pod nadvládou Faraóna, resp. aby to aspoň prijali za fakt a zanechali odboj, {Ja ukážem vám iba to, čo sám vidím a jedine ja vás vediem cestou správnou} {Súra Gháfer (Skupiny) 40:29} 

A Mojžiš (pmsn) videl politiku Faraóna a jeho strany, účelom ktorej bolo predísť šíreniu Božieho náboženstva, nebrať ohľad na náboženské obrady Bani Izrael, rozšíriť korupciu a tak vtlačiť generácie, ktoré vyrástli v tejto skorumpovanej atmosfére, hlbšie to úpadku a k zanechaniu náboženstva a odovzdanosť Svätej Bože Śárii (Jurisprudencie). A toto je najdôležitejší faktor, na ktorom je tyran závislý. Potrebuje sa uistiť, že ľudia opustia Allaha a zanechajú skutočnú Moc a skutočného Nástupcu, ktorý je schopný eliminovať tyrana a jeho satanskú stranu.

Mojžiš Faraón náboženstvo islám

Teľa (1/7)

O SPOLIEHANÍ SA NA BOHA A O DÔVERE V BOHA

42 – Imám Báqir (pmsn) povedal: „Najzaslúžilejší človek je ten, ktorý dôveruje v Boha a Boha uznal. Každý, kto je spokojný s tým, čo preň Boh predurčil, to dostane a Boh mu udelí veľkú odmenu! Ale ak niekto nie je spokojný s tým, čo mu Boh nadelil, dostane sa mu toho, čo Boh predurčil, ale Boh zruší jeho odmenu.“

43 – Boží výrok {Boh i anjeli jeho veru zvolávajú požehnania na proroka} {33:56} Imám Sádiq (pmsn) opísal nasledovne: „Budú chváliť Proroka a posielať mu pozdravy.“ Keď sa ho opýtali, ako bude Prorok vedieť, že mu anjeli posielajú pozdravy, odpovedal, že bude preň odhalený Neviditeľný svet.“

Keď sa ho opýtali, ako veriaci vie, že je skutočným veriacim, odpovedal: „Vďaka jeho ľahkému podrobeniu sa Bohu a jeho spokojnosti s tým, čo od Neho dostane.“

44 – V Rauzat al-Vaezín je vyrozprávané, že Prorok (pmsnajr) povedal: „Každý, kto chce byť najbohabojnejší človek, nech sa spolieha na Boha.“

O SPOLIEHANÍ SA NA BOHA A O DÔVERE V BOHA

Teľa (1/6)

A v ich príbehoch je ponaučenie dozaista

 Allah swt. povedal: {A veru sme uviedli ľuďom v Koráne rôzne druhy príkladov; keď však prídeš s nejakým znamením, povedia neveriaci: “Vy (veriaci) ste iba klamári!” A takto Boh zapečaťuje srdcia tých, ktorí neveria. A tak buď trpezlivý. Vskutku, sľub Allaha je pravdivý. A nenechaj sa znepokojiť tými, ktorí istotu nemajú (vo viere)} {Súra Al-Rúm (Byzantinci) 30:58-60}

Každý muslim by mal najprv študovať históriu Banu Izrael a ich život s Mojžišom (pmsn) a Áronom (pmsn), a s Ísom (pmsn), pretože vyslanie Mojžiša (pmsn) a Árona (pmsn) bolo ako vyslanie Muhammada (pmsnajr) a Alího (pmsn). To, čo sa stalo Mojžišovi a Áronovi (pmsn) nie je odlišné od toho, čo sa stalo Muhammadovi (pmsnajr) a Alímu (pmsn). A to, čo Banu Izrael urobili v neprítomnosti Mojžiša (pmsn) alebo po smrti Mojžiša a Árona (pmsn), nie je odlišné od toho, čo tento národ vykonal po smrti Muhammada (pmsnajr), a potom po smrti Alího (pmsn), a napokon počas neprítomnosti Pečate Strážcov Muhammada (pmsnajr). A vyslanie Ísu (pmsn) k Banu Izrael je ako vyslanie Muhammada Bin Al-Hassána Al-Askáriho Al-Mahdího (pmsn). Čo Al-Mahdí (pmsn) utrpí od tohoto národa, od niektorých spomedzi zlých nepracujúcich učencov tohoto národa, nie je odlišné od toho, čo utrpel Ísa (pmsn) od židov a ich nepracujúcich učencov. {Vyrozprávaj im teda tieto príbehy, snáď o tom budú premýšľať} {Súra Al-A’raf (Rozpoznanie) 7:176}

deti izraela Mojžši Áron Ježiš

Teľa (1/6)

O spoliehaní sa na Boha a o dôvere v Boha

39 – Imám Sádiq (pmsn) povedal, že Boží Prorok (pmsnajr) citoval Všemohúceho Boha, keď povedal: „Prisahám na Moju Česť, Veľkoleposť, Krásu, Veľkosť a Vysoké Postavenie. Prisahám, že každému z mojich sluhov, kto si vybral Moje túžby pred vlastnými túžbami, som do srdca vložil nezávislosť a jeho snaženie som nasmeroval na Onen svet; zachránil som ho pred blúdením; prikázal Nebesám a Zemi, aby zabezpečili jeho obživu, usilovali sa o jeho podnikanie a chránili jeho záujmy.“

40 – Imám Báqir (pmsn) vyrozprával na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Všemohúci Boh povedal: ‚Prisahám na Moju Česť, Majestátnosť, Veľkoleposť, Vznešenosť, Svetlo a Vysoké Postavenie, že každý z mojich sluhov, ktorý si vyberie svoje túžby pred Mojimi, tomu naruším záležitosti, ruinujúc jeho život a spôsobím, že on sám na tom bude mať podiel; a nedám mu nič viac než to, čo som preň predurčil. Prisahám na Moju Česť, Majestátnosť, Veľkoleposť, Vznešenosť, Svetlo a Vysokú Pozíciu, že každý sluha, ktorý si vyvolí Moje túžby pred vlastnými, Moji anjeli ho budú ochraňovať; Nebesá a Zem ustanovím za tých, čo zabezpečia jeho obživu, budú sa usilovať o jeho bizsnis a budú ochraňovať jeho záujmy; spôsobím, aby sa na jeho prekvapenie šťastena otočila a svet sa ukázal byť v jeho prospech.‘“

41 – Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Boží Prorok (pmsnajr) nikdy nezvykol vravievať, ‚Kiež by sa to bolo stalo inak,‘ po tom, čo sa veci udiali.“

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 16-17

O spoliehaní sa na Boha a o dôvere v Boha