Prečo zívame?

Otázka č. 579, Al Jawab Al-Munir, zv. 6

Otázka:
V mene Allaha, Milostivého, Najmilosrdnejšieho.
Nech Allah zošle mier a požehnania na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.
Mier s tebou, Ó, Qa’im Ale Muhammad (Qa’im Rodiny Muhammada), moja otázka je: prečo, keď človek koná Tasbih (Velebenie) alebo Adhkaar (rozjímanie/pripomínanie si Allaha), alebo Istighfar (pokánie), a obzvlášť pokánie, začne zívať a jeho oči začnú slziť alebo keď sme v pokore?

Odosielateľ: Ahlam-Austrália

Odpoveď:

V mene Allaha, Prekypujúceho Milosťou, Intenzívne Milosrdného,
Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov. Nech Allah zošle Mier a Modlitby na Muhammada a potomstvo Muhammada, Imámov a Mahdíov.

Nech vám Allah pomáha, pretože zívanie má korene v temnote, ktorá je v človeku alebo Šajtan a zlo, ktoré sú na strane jeho existencie. Keď je temnota obklopená svetlom, démoni spomedzi ľudí a džinov sa uchýlia skrze temnotu, ktorá je na strane existencie človeka, k pokusom o neúspech človeka v spomínaní a pamätaní na Allaha, a to prostredníctvom ovplyvňovania jeho a jeho tela zívaním a lenivosťou, a inými ľudskými vlastnosťami, ktoré človeka tlačia k odpočinku a zanechaniu spomínania Allaha, a aby ste sa ich zbavili, mali by ste naliehať na spomínanie Allaha (Dhikr) a nezanechať svetlo a rozjímanie o Allahovi, až kým démoni nestratia nádej, nech ich Allah zahanbí, a v tomto je pre vás odmena, pretože je to boj proti démonom a Jund (vojskám) Iblisa, nech ich Allah zahanbí.

A nech na vás Allah zošle jeho Mier, Milosť a Požehnania.

Ahmad Al-Hassan
Shaaban/ 1431 H.

Prečo zívame?

V Al-Mahasin bolo vyrozprávané, že Murazem ibn Hakim citoval na základe autority Imáma Sádiqa (pmsn): „Ktokoľvek, kto oponuje tradícii Muhammada (pmsnajr), je neveriaci.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 128, Hadís 791

Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Amirul Muminína (pmsn): „Ktokoľvek nelegitímne pohltí majetok veriaceho, nie je môj priateľ.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 131, Hadís 812

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) vyrozprával, že Božieho Proroka (pmsnajr) sa opýtali: „Kto má najväčšie právo nad človekom?“ Prorok odpovedal: „Jeho rodičia.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 134, Hadís 840

 

Ježiš (pmsn) povedal:
„Ó, syn Adama, boj sa Allaha, kdekoľvek si a buď v tomto svete ako hosť, a vezmi si mešitu za svoj domov, a nauč tvoje oči plakať, a tvoje telo trpezlivosti, a tvoje srdce rozjímať, a nemaj starosti o obživu zajtrajška, pretože vskutku je to chyba.“

Ježiš (pmsn) povedal:
„Nepozerajte sa na vzájomné chyby, ako keby ste boli bohovia, ale pozerajte sa na ne, ako keby ste boli otroci a sluhovia, pretože vskutku existujú dva typi ľudí, jeden, ktorý je dobrý/správny v jeho viere a náboženstve a ten, ktorý je skúšaný, prechádzajúc súžením. A tak majte súcitu s tými, ktorí sú skúšaní a proste a ďakujte Allahovi za Jeho Milosť a odpustenie.“

Podobnosť medzi Kharijitmi minulosti a wahabizmom

isis wahabiVýňatok z “Kniha Monoteizmu: Interpretácia Súry Al Tauhíd”, napísal Imám Ahmad Al Hassán (pmsn):

Základným princípom kharijitov vystupovať proti Alímu, synovi Abi Táliba (pmsn), presnejšie, ich vystúpenie z islamu, predstavuje ich výrok: (Niet vlády s výnimkou Allaha), (toto je) klamlivé čierno-biele vnútro a nemôže ním byť oklamaný nik iba ak arabskí ignoranti, ktorí sotva rozumejú reči {Kočovní Arabi sú najhorší v neviere a v pokrytectve a najviac naklonení prehliadať obmedzenia, ktoré Boh zoslal Poslovi Svojmu. A Boh je vševediaci, múdry} {9:97}.

Toto vravia kharijiti: (Niet vlády s výnimkou Allaha). A toto sú slová pravdy, pretože vskutku Vláda patrí Allahovi.

Čo sa týka ich zjavného uctievania, patrili medzi ľudí, ktorí vykonávali najväčší (počet úkonov) uctievania a patrili medzi ľudí, ktorí sa vždy modlievali v mešitách a zhromaždeniach.

Čo sa týka ich boja za ich vieru, je postačujúce vedieť, že sa zúfalo snažili (bojovali v Nahrawane, až (z nich) neprežil nik okrem niekoľkých.

Napriek tomu všetkému nevedeli, presnejšie, neniesli z islamu nič.

A toto sú dva Hadísy od Allahovho Posla (pmsnajr) o kharijitoch na začiatku čias a na konci čias (wahabi).

Prvý Hadís

Od Abi Saída Al Khidryho (nech je s ním Allah spokojný), že povedal: (Zatiaľ čo sme boli s Allahovým poslom, požehnania a mier s ním, zatiaľ čo vyriekaval prísahu, potom k nemu prišiel Dhu-AlKhuwaysira a je to muž z Bani Tamim, a tak povedal: “Ó, Allahov Posol! Buď spravodlivý.”

A tak on (pmsnajr) povedal: “Beda ti, kto koná spravodlivo, ak ja nekonám spravodlivo? Vskutku by si bol sklamaný a stratený, ak by som nebol spravodlivý”

A tak Umar povedal: “Ó, Allahov Posol! Daj mi dovolenie podrezať mu krk”

A tak on (pmsnajr) povedal: “Nechaj ho napokoji, pretože vskutku má spoločníkov, ktorých modlitba by bola urážkou tvojej modlitby, ak by si sa s nimi modlil a je to podobné s ohľadom na ich pôstenie sa vo vzťahu k tvojmu pôsteniu sa, oni čítajú Korán, ale neprejde ani len ich kľúčnou kosťou (to znamená, Korán je iba na ich jazykoch a nezasahuje ich srdcia), vystupujú z náboženstva ako šíp, keď vystúpi z koristi (to znamená, ako keď je korisť zasiahnutá šípom a šíp cez ňu preletí, a rýchlo vyletí zo zadnej strany bez toho, aby mal čokoľvek na sebe), pozriete sa na hrot šípu, no nič na ňom nenachádzate, potom sa pozriete na jeho strany, no nenájdete nič, potom sa pozriete na jeho čepeľ, (a to je telo šípu, kde sa nachádzajú pierka), a nič na nej nenachádzate, potom sa pozriete na jeho pierka, no nič na nich nenájdete, (a šíp) predišiel odpadu a krvi (to znamená, že šíp preletel korisťou bez toho, aby na ňom bol odpad alebo krv), ich znamením je čierny muž, (vyššia) časť jednej z jeho rúk je ako prsník ženy alebo ako trasúci sa kus mäsa, a výjdu von počas doby, keď bude medzi ľuďmi odlúčenie/rozdelenie“

Abu Sa’íd povedal: (Prisahám, že som tieto slová počul od Allahovho Posla, mier a požehnania s ním, a prisahám, že Ali, syn Abi Táliba, proti nim bojoval a ja som bol s ním.

A preto prikázal, aby priviedli tohoto muža, a tak muž prosil/žiadal, a tak ho priviedol dopredu, až som naň pozrel po opise Proroka, požehnania a mier s ním, tým, čím ho opísal).[1]

Druhý Hadís (Tradícia) ohľadom kharijitov Konca čias (wahabi):

radikál wahabiOd Sawída, syna Ghafláha, on povedal: Alí povedal: “Ak som k vám hovoril slová Allahovho Posla, tak vskutku radšej by som padol z oblohy na zem, než klamať, a ak by som rozprával v tom, čo je medzi vami a mnou, potom (poviem), že vojna je podvod/klam. Počul som, ako Allahov Posol, mier s ním, vraví: ‘Na Konci čias prídu mladí ľudia, ktorých sny sú nerozumné, budú hovoriť o dobru, o ktorom hovoria tí najlepší z ľudí (to znamená, že budú hovoriť o monoteizme, pretože wahabi tvrdia, že sa snažia o monoteizmus a odmietajú pripisovanie k Allahovi (polyteizmus/širk)). Vychádzajú von z islamu ako šíp z koristi, ich viera neprekročí ich hrdlá, a tak kdekoľvek ich stretnete, zabite ich, pretože vskutku ich zabitie si so sebou nesie odmenu v Súdny deň pre toho, kto ich zabil.“[2]

A pokladám za nevyhnutné analyzovať to, na čom kharijiti zakladajú (ich postoj/vieru), teda čo myslia výrokom (Niet vlády s výnimkou Allaha) (a poukázať) na rozsah podobnosti medzi (ich postojom/vierou) a medzi údajným monoteizmom wahabiov, aby bolo jasné, že wahabi su kharijiti Konca čias.

Keď Ali (pmsn) počul výrok kharijitov, že „Niet vlády s výnimkou Allaha,“ povedal: ((Ich výrok) je slovom Pravdy, ktorým prinášajú do popredia klam, pretože, áno, je to pravda, že niet vlády s výnimkou Allaha a vskutku pre ľudí musí existovať buď bohabojný cnostný vodca alebo zlý vodca, veriaci koná dobré skutky pod jeho vládou, zatiaľ čo neveriaci si užíva (svetské benefity) pod jeho vládou. Allah nesie všetko až do konca počas jeho vlády. Skrze vládcu sa zbiera daň, bojuje sa proti nepriateľovi, cesty sú zabezpečené a právo slabých je vziate od silných. Až kým dobrý (bohabojný/cnostný) nájde mier a stane sa chráneným pred zlým).

A v ďalšej tradícii sa uvádza, že keď Ali (pmsn) počul ich výrok/postoj, povedal: „Vo vzťahu k vám očakávam vládu Allaha.“ Potom povedal: „Čo sa týka dobrej autority, cnostná osoba pod ňou koná dobré skutky. Čo sa týka zlej autority, ten, čo koná zlo, si pod ňou užíva (svetské benefity), až kým sa jeho čas nenaplní a neprekoná ho smrť.“

Vskutku význam sloganu (Niet vlády s výnimkou Allaha) je: Zvrchovanosť Allaha, to znamená, že ktokoľvek, kto tento slogan vztýči, nesmie akceptovať nič iné než Zvrchovanosť Allaha, ktorá je prezentovaná Božím Právom a Vládcom, ktorý je vymenovaný Allahom. A preto ten, ktorý vztýči tento slogan, sa má dožadovať toho, aby bolo Božie Právo implementované a umožňujúc/zmocňujúc ustanoveného Vládcu Allahom. Toto je význam slov „Niet vlády s výnimkou Allaha,“ a toto má byť účel/požiadavka pre kohokoľvek, kto vztyčuje tento slogan. Ale kharijiti prišli s týmito slovami, aby znesvätili Zvrchovanosť Allaha, pretože ich vskutku vztýčili do tváre Aliho (pmsn), ktorý je Nástupcom Allaha a ustanoveným Miestodržiteľom Allaha. Podľa zjavného z ich reči neodmietajú Allaha, odmietajú iba Aliho (pmsn). Avšak ak sa pozrieme lepšie a porozmýšľame nad ich postojom, zistíme, že ich postoj je presne ten istý ako postoj Iblisa, ktorý sa neodmietol pokloniť Allahovi, presnejšie, bol to Páví anjel kvôli množstvu jeho uctievania, ale odmietol sa pokloniť Adamovi (pmsn), Nástupcovi Allaha.

bush saudská arábia wahabiA odpoveď Imáma Aliho (pmsn) v zneuctení/refutovaní ich účelu je dnešná realita, pretože s prítomnosťou ľudskej spoločnosti musí byť Právo a Vládca, ktorý Právo implementuje, za účelom regulovania života v spoločnosti. A tak keď boli Božie právo a Vládca (cnostný/spravodlivý, bohabojný), ktorý bol ustanovený Allahom, odmietnuté, je nevyhnutné, že prichádza právo, ktoré bolo písané človekom a Vládcom tyranom (Zlým), pretože realita nikdy neostavá bez obidvoch. On (pmsn) povedal: (A vskutku pre ľudí musí byť buď cnostný/bohabojný líder alebo zlý líder).

Teraz iba žiadam, aby sme analyzovali tri postoje:

Iblis (nech ho Allah preklína): Odmietol sa pokloniť Adamovi, (odmietol Adama ako „Allahovho Nástupcu“ a prostredníka medzi ním a Allahom.)

Kharijiti: Odmietli, aby sa Vládcom stala ľudská bytosť, ktorá je ustanovená Allahom, pretože povedali „Niet vlády s výnimkou Allaha“ a povedali, že netúžia po žiadnej inej autorite než po Allahovi (to znamená, že odmietli, aby sa ľudská bytosť stala „Nástupcom Allaha“ a prostredníkom medzi nimi a medzi Allahom.) A týmto hlásajú monoteizmus a odmietnutie širku (polyteizmu/pripisovanie Allahovi)!!

Wahabi: Odmietajú prijať, že by sa ľudská bytosť mohla stať „Nástupcom Allaha“, prostredníkom medzi nimi a medzi Allahom, a tiež týmto hlásajú monoteizmus a odmietnutie širku (polyteizmu/pripisovanie Allahovi)!!!!

Aký je rozdiel medzi tromi postojmi??!!

Ak sa detailne pozrieme na tri postoje, zistíme, že podobnosť medzi postojom kharijitov a postojom Iblisa si môže vyžadovať objasnenie, ktoré bolo prezentované vyššie, ale čo sa týka podobnosti medzi postojom wahabiov a postojom Iblisa, nemyslím, (že je potrebné akékoľvek objasnenie), pretože ich postoj/viera je taká istá, ako postoj Iblisa, potom kde je priestor na ojbasnenie, ak by sme ho chceli? (to znamená, že je to už jasné a objasnenie nie je potrebné).

[1] Sahih Al-Bukhari – Al-Bukhari: zv. 4, str. 179.

[2] Sahih Al-Bukhari – Al-Bukhari: zv 4, str. 179.

Podobnosť medzi Kharijitmi minulosti a wahabizmom

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) povedal Zeyádovi: „Beda ti. Je náboženstvo niečo iné než láska? Nevidel si slová Boha: {Riekni: „Ak milujete Boha, potom ma nasledujte a Boh vás za to bude milovať a odpustí vám viny vaše, veď Boh je odpúšťajúci, súcitný.“} {3:31}
Nepočul si to, čo Boh Všemohúci povedal Muhammadovi: {Avšak Boh spôsobil, že milujete vieru a učinil ju krásnou v srdciach vašich, zatiaľ čo učinil pre vás škaredou nevieru, hanebnosti a neposlušnosť. A to sú tí, ktorí sa riadia cestou správnou} {49:7}.
A Všemohúci Boh povedal: {Milujú tých, ktorí u nich útočište hľadajú} {59:9}; A preto náboženstvo je to isté, čo láska a láska je to isté čo náboženstvo.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 102, Hadís 603

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Je mi jedno, či som uviazol v stave bohatstva alebo chudoby.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 106, Hadís 628

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Báqir (pmsn) citoval na základe autority Božieho Proroka (pmsnajr): „Každý, kto chce byť najbohatší, by mal dôvarovať tomu, čo je v Božích rukách viac než tomu, čo je v rukách ľudí.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 110, Hadís 658

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Ali (pmsn) povedal: „Keď Všemohúci Boh chce niekomu priať dobro, On mu dá náboženské poznanie.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 112, Hadís 676

Abi Basír vyrozprával, že raz keď išiel navštíviť Imáma Sádiqa (pmsn), Imám (pmsn) povedal: „Prečo si prestal písať? Nebudeš si vedieť zapamätať nič, kým to nenapíšeš. Niektorí ľudia, ktorí prišli do Basry, aby sa ma opýtali nejaké otázky, si napísali odpovede a odišli.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 120, Hadís 733

Imám Sádiq (pmsn) citoval na základe autority Amirúl Muminína (pmsn): „Hovor dobré slová, aby si bol tým známy a konaj dobré skutky, aby si bol jeden z dobro-činných.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 122, Hadís 754

Amirul Muminín (pmsn) povedal: „Tri veci ťa môžu zachrániť: 1- Dávanie si pozor na to, čo hovoríš. 2- Nariekanie nad svojimi chybami. 3- Vlastnenie veľkého domu.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 125, Hadís 771

Zvrchovanosť Allaha… Kto vyberá Nástupcu, ľudia alebo Allah?

Verše, ktoré dokazujú zvrchovanosť Allaha na Jeho Zemi:-

{Riekni, “Bože veľký, vládca kráľovstva! Ty dávaš vládu, komu chceš, a odoberáš ju, komu chceš; Ty povyšuješ, koho chceš, a ponižuješ, koho chceš, v ruke Tvojej je dobro a Ty si nad každou vecou Mocný.} {2:26}.

Tento verš jasne naznačuje, že Vláda patrí Allahovi a On, Oslavovaný, si vyberá za Nástupcu, koho chce. Všemohúci povedal: {“Umiestním na zem námestníka!”} {2:30}. A tak po tomto verši to nie je na nikom, aby ustanovil kráľa alebo zvolil kráľa, alebo panovníka, iba ak je ustanovený Allahom, Oslavovaným, Všemohúcim. A toto vládcovstvo alebo božiu vládu/zvrchovanosť Allah dáva, komu On Chce, a nie je nevyhnutné, aby kráľ vymenovaný Allahom v skutočnosti vládol, pretože možno bol donútený a odstavený od kormidla vládcovstva, presne ako sa dialo počas celej doby púte ľudstva. Pretože Abrahám (pmsn) nevládol, ale vládol Nimrod (nech ho Allah preklína) a Mojžiš (pmsn) nevládol, ale vládol Faraón (nech ho Allah preklína), a Všemohúci povedal nasledovné: {Či závidia týmto ľuďom to, čo im Boh dal z priazne Svojej? Veď dali sme už rodu Abrahámovému Písmo i múdrosť a prepožičali sme im kráľovstvo mocné} {4:54}, aj keď rodine Abraháma vládcovstvo už dané bolo, a tiež po celý čas aj božia vláda/zvrchovanosť, no boli utláčaní a porazení, a odstavení od kormidla vládcovstva, a to bolo uchopené tyranmi. A preto to musí byť tak, aby ľudia umožnili/zmocnili Nástupcu Allaha na Jeho Zemi (uchopiť) sa kormidla vodcovstva, pretože ak to neurobia, premárnia ich bohatstvo a rozhnevajú ich Pána..

Al-Sádiq (pmsn) povedal: “… Videli ste, ako Allah vraví: {v ktorých vy sami by ste nemohli dať vyrásť stromom} {27:60} On vraví, že nie je na vás, aby ste si sami vyberali imáma (lídra), volajúc ho pravdivý na základe vašich vlastných túžob a vôle.” Potom Imám Sádiq (pmsn) povedal: “Existujú tri typi ľudí, ku ktorým Allah neprehovorí a na ktorých sa v Deň zmŕtvychvstania ani len nepozrie, ani ich neočistí, a pre nich náleží bolestivý trest, ktokoľvek, kto pestuje stromy, (ktorým) Allah nedal vyrásť, to znamená, ktokoľvek, kto ustanoví Imáma (lídra), (ktorého) Allah nevymenoval alebo neuverí v toho, ktorého Allah ustanovil.” [Tahaq Al 3qoul, str. 325]

Príbeh Saula: {A či si nevidel veľmožov z detí Izraela, keď po Mojžišovej smrti vraveli jednému z prorokov svojich: “Ustanov medzi nami kráľa, aby sme mohli bojovať na ceste Božej!”} {2:246}.

A táto skupina cnostných veriacich z detí Izraela verí vo zvrchovanosť Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, a preto neustanovili nikoho, ale požiadali Allaha, aby On pre nich ustanovil kráľa, a toto je ten najväčší dôkaz ohľadom (skutočnosti), že boží zákon vo všetkých božích náboženstvách uznáva, že Vládca je ustanovený Allahom, a nie ľuďmi skrze voľby.

Vskutku, na Zemi ustanovím Nástupcu (Kalifa): {Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi zástupcu!”} {2:30}.

Musí to byť tak, že Nástupca Allaha je Vládcom na Zemi a prvým Nástupcom bol Adam (pmsn), a pre každý vek existuje Nástupca Allaha na Jeho Zemi, a v tomto veku je Nástupcom Allaha Mahdí (pmsn). A preto je nevyhnutné, aby mu ľudia umožnili/splnomocnili jeho vládnutie, pretože vskutku on je ten, ktorý je vymenovaný Allahom, Oslavovaným, Všemohúcim, a nie že stojí v ceste voľbám a demokracii.

Všemohúci povedal: {Potom tí, ktorí nesúdia podľa toho, čo zoslal Boh, tí veru sú nespravodliví} {5:45} A Všemohúci povedal: {potom tí, ktorí nesúdia podľa toho, čo Boh zoslal, sú hanebníci.} {5:47}.

Je evidentné, že Vládca čelí záležitostiam, ktoré sa objavujú/problémom (novým záležitostiam) v každom veku a musí to byť tak, že on má porozumenie/vedenie a špeciálne poznanie od Allaha, skrze ktoré by poznal Jeho, Oslavovaného, Všemohúceho, nariadenie ohľadom vynárajúcich sa záležitostí. Tak ako by mohol vládnuť iný než Nástupca Allaha prostredníctvom toho, čo Allah zoslal, pretože je potvrdené, že nie je náležité/vhodné, aby skrze to, čo Allah zoslal, vládol iný než Nástupca Allaha na Jeho Zemi.

Čo vyvracia/anuluje Zvrchovanosť ľudí a voľby? Je toho veľa.

A toto je jeden incident pre tých, ktorí načúvajú a sú prítomní mysľou (zatiaľ čo sú dbalými svedkami):

Príbeh Mojžiša a jeho ľudí: {A vybral Mojžiš medzi ľudom svojim sedemdesiat mužov pre schôdzku s Nami stanovenú. A keď ich postihlo zemetrasenie, zvolal: “Pane môj, keby si bol chcel, bol by si ich zahubil už skôr a mňa s nimi. Chystáš sa nás zahubiť kvôli tomu, čo učinili hlupáci medzi nami? Veď je to iba Tvoje pokušenie, ktorým dávaš zblúdiť, komu chceš, a ktorým tiež vedieš toho, koho chceš! Ty si ochráncom našim, odpusť nám a zľutuj sa nad nami, veď Ty si ten najlepší z odpúšťajúcich!} {7:155}.

Tu si Mojžiš, neomylný prorok, vybral sedemdesiat mužov, ktorí boli tí najlepší spomedzi detí Izraela, všetci do jedného v neho neuverili a vzbúrili sa proti nemu a proti príkazu Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho. A tak keď si neomylný prorok, ktorým bol Mojžiš (pmsn), vybral sedemdesiat mužov pre božiu úlohu, a ani jeden z nich nebol hodný/zaslúžilý tejto úlohy, ako si potom môžu obyčajní ľudia vyberať vládcu alebo kráľa, zatiaľ čo si možno vyberajú tých najhorších z Allahovho stvorenia, zatiaľ čo si (toho) nie sú vedomí.

Pre kohokoľvek, kto si žiada pravdu, sú tieto dôkazy dostatočné

A ktokoľvek chce viac, má v rukách Korán, ktorý zvoláva hlasito do uší nedbalých.

{A veru sme už napísali v žalmoch, na pripomenutie, že Zem si podelia Moji bezúhonní služobníci. A je v tom dozaista odkaz pre ľud Mňa uctievajúci. A neposlali sme ťa leda ako znamenie milosrdenstva pre ľudstvo všetko. Riekni: “Bolo mi vnuknuté iba, že božstvom vaším je Boh jediný. Odovzdáte sa teda do Jeho vôle?” A ak sa odvrátia, riekni: “Varoval som vás bez rozdielu a veru neviem, či je blízko, alebo ďaleko to, čo vám sľúbené bolo.” A On dobre pozná to, čo verejne hovoríte, i to, čo skrývate. Neviem, či to snáď nie je iba pokušenie pre vás a dopriate vám užívať na určitú chvíľu. Riekni: “Pane môj, rozhodni podľa pravdy!” Pán náš je Milosrdný a u Neho nech je vyžiadaná pomoc proti tomu, čo lživo Mu pripisujete!} {21:105-112}.

Čítajte knihu Ahmada Al Hassána (pmsn) “Za Zvrchovanosť Boha, a Nie za Zvrchovanosť Ľudí” (slovenská verzia čoskoro, inshallah).

Hadís Zachránenej Odnože/Sekty

Taktiež – pre tých, ktorí odmietajú/popierajú Zvrchovanosť Allaha – existujú vyrozprávania, ktoré používajú ako dôkazy, a ktoré sú v ich knihách.

Vravia, že Allahov Posol (pmsnajr) povedal, že ‘pravda je to, na čom sme dnes ja a moji spoločníci.’:

Abdulláh ibn Amr povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Moja Ummah (Národ) bude čeliť tomu, čomu čelili deti Izraela krok za krokom, dokonca ak sa jeden z nich na verejnosti priblíži k jeho matke, v mojej Ummah bude ten, ktorý tak učiní. A vskutku deti Izraela boli rozdelené do sedemdesiatich dvoch siekt/odnoží a moja Ummah bude rozdelená do sedemdesiatich troch siekt/odnoží, všetky z nich budú v Pekle až na jednu odnož/sektu.’ Bolo uvedené: ‘A kto sú tí, (ktorí sú zachránenou sektou/odnožou), Ó, Posol Allahov?’ On (pmsn) povedal: ‘Na čom sme ja a moji spoločníci.’ Abu Ísa povedal: Tento Hadís (Tradícia) je dobrý, neobvyklý a vysvetlený, nepoznáme také, ktoré by mu boli podobné, okrem z tejto tváre. Sunan Tirmidhi’ 2641. Link zo zdrojov Ahlul Sunnah wal Jama’a

(Vyrozprávané) od Abdulláha ibn Amra, že povedal: “Allahov Posol (pmsn) povedal: ‘Moja Ummah (Národ) bude čeliť tomu, čomu čelili deti Izraela, príklad po príklade, krok po kroku, dokonca aj keby jeden z nich na verejnosti naviazal styk s jeho matkou (sexuálny), v mojej Ummah mu budú podobní. Vskutku, deti Izraela boli rozdelené na sedemdesiat jeden siekt a moja Ummah bude rozdelená na sedemdesiat tri siekt, všetky z nich budú v Pekle okrem jednej sekty.’ A tak mu bolo povedané: ‚Kto je jedinou (zachránenou sektou)?‘ Preto on (pmsnajr) povedal: ‚Na čom sme dnes ja a moji spoločníci.‘ Mustadrak ‘Ala Al-Sahihayn, str. 337, Hadís č. 455. Link zo zdrojov Ahlul Sunnah wal Jama’a

(Vyrozprávané) od Anasa ibn Málika, že povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Moja Ummah bude rozdelená na sedemdesiat tri siekt, všetky z nich budú v Pekle až na jednu.’ Bolo povedané: ‘A ktorá je to skupina?’ On (pmsnajr) povedal: ‘Na čom som ja a moji spoločníci dnes.’  Mujama Al-Zawa’id wa Manba’ Al-Fawa’id, str. 189, 2 – 98 – 2, Hadís č. 899. Link zo zdrojov Ahlul Sunnah wal Jama’a

(Vyrozprávané) od Anas ibn Málika, že povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Táto Ummah bude rozdelená na sedemdesiat tri siekt, všetky budú v Pekle okrem jedinej.’ Bolo povedané: ‘A ktorá je to skupina?’ On (pmsnajr) povedal: ‘Pri čom sme dnes ja a moji spoločníci.’ Al-Mu’jam Al-Awsat, str. 460, Hadís č. 4883. Link zo zdrojov Ahlul Sunnah wal Jama’a

Tirmidhi a Al-Hakím a iní než oni vyrozprávali, že Abdulláh ibn Amr povedal: “Allahov Posol (pmsnarj) povedal: ‘Moja Ummah (Národ) bude čeliť krok za krokom tomu, čomu čelili deti Izraela, dokonca aj keď jeden z nich pristúpil k jeho matke na verejnosti, v mojej Ummah bude taký, ktorý tak koná. A vskutku deti Izraela boli rozdelené na sedemdesiat dva siekt a moja Ummah bude rozdelená na sedemdesiat tri siekt, z ktorých všetky budú v Pekle až na jednu sektu.’ Bolo povedané: ‘A čo je to, (čo je zachránené), Ó Allahov Posol?’ On (pmsnarj) povedal: ‘Na čom sme ja a moji spoločníci.’ Sunin Al-Tirmidhi 5/26, Hadís č. 2641. Sharh Al Sunnah 1/213. Mushkat Al-Masabeeh 1/61, Hadís č. 171. Al-Mustadrak 1/128.

Albiqhi s jeho isnaad vyrozprával od Abu Hurayra, (ktorý vyrozprával) od Proroka (pmsnajr), že povedal: ‘Židia boli rozdelení na sedemdesiat jeden alebo sedemdesiat dva siekt a kresťania boli rozdelení na sedemdesiat jeden alebo sedemdesiat dva siekt, a moja Ummah (Národ) bude rozdelená na sedemdesiat tri siekt.’ A Haythami s jeho isnaad vyrozprával od Anas ibn Málika, (že) on povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Moja Ummah (Národ) bude rozdelená na sedemdesiat tri siekt, všetky z nich budú v Pekle až na jednu.’ Bolo povedané: ‘A ktorá je to skupina?’ On (pmsnajr) povedal: ‘Na čom sme dnes ja a moji spoločníci.’ Al-Tibrani to vyrozprával v Al-Saghír.

A tak to oni považujú za dôkaz v ich prospech, avšak (v skutočnosti) to je dôkaz ohľadom Zvrchovanosti Allaha. Pretože to, na čom bol Allahov Posol (pmsnajr) a jeho spoločníci, bol fakt, že on bol Nástupcom Allaha a jeho spoločníci to potvrdili/uznali a uverili v neho. A tak náboženstvo a pravda je to, na čom bol Allahov Posol (pmsnajr) a jeho spoločníci, a to je Zvrchovanosť Allaha. A preto tento text je dôkaz, (ktorý) ich dôrazne zavrhuje.

A ak povedia, že si (týmto vyrozprávaniam) dal význam Zvrchovanosti Allaha, vravíme, premýšľaj: 

On a jeho spoločníci: Čo je to, na čom boli on a jeho spoločníci? Čo je tá záležitosť, (ktorá je) medzi ním a medzi jeho spoločníkmi? Nevraví, že je Allahov Posol a jeho spoločníci uverili alebo vraví, že je niekým iným? A (čo sa týka) bytia Allahovho Posla: (To) znamená, že je Allahovým Nástupcom na Jeho Zemi alebo je Allahovým Nástupcom na Jeho Zemi niekto iný než on?

zvrchovanosť Boha

Zvrchovanosť Allaha… Kto vyberá Nástupcu, ľudia alebo Allah?

Salih ibn Maysam vyrozprával, že Umm Salmat vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Aliho šíti/šia (nasledovníci) sú úspešní.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 77, Hadís 436

Meysar vyrozprával, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „V Deň zmŕtvychvstania muž, ktorý ide smerom k Ohňu uvidí jedného z tvojich veriacich a povie ti, že ti vo svete pomohol a požiada ťa, aby si mu pomohol. Veriaci potom požiada anjelov, aby ho nechali ísť a Boh prikáže anjelom, aby nechali toho muža vstúpiť do Neba.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 83, Hadís 464

Ali ibn Abi Hamze vyrozprával, že Boží Prorok (pmsnajr) povedal: „Ľudia budú znovu oživení smädnejší, hladnejší a viac nahý, ako keď žili. Boh dá tým, ktorí dali akékoľvek šatstvo veriacim, nebeské róby a nakrmí tých, ktorí krmili ktorýchkoľvek veriacich, nebeskými požehnaniami, a dá komukoľvek, kto dal veriacim niečo na pitie, nebeské nápoje.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 85, Hadís 471

Imám Sádiq (pmsn) povedal: „V Deň zmŕtvychvstania budú na koberček zavolaní ľudia, ktorí oponovali veriacim. Povstane skupina ľudí, ktorých tváram bude chýbať mäso. Budú predstavení ako tí, ktorí otravovali veriacich, mali voči nim zášť, prejavili voči nim nepriateľstvo alebo ich obviňovali kvôli ich nábožnosti. Potom bude prikázané, aby boli vziati do Pekla.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 90, Hadís 512

V Al-Mahasin – to je „Al-Tabsera“ – je vyrozprávané, že Imám Ali (pmsn) povedal: „Boží Prorok (pmsnajr) ma vyslal do Jemenu a povedal mi: ‚Ó, Ali! Nebojuj s nikým a pozvi ľudí k Bohu. Hoc iba ak jediný človek bude vedený k Bohu skrze teba alebo mňa, je to lepšie, ako čokoľvek, na čo vyšlo alebo zašlo slnko.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 91, Hadís 517

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že ohľadom Božieho výroku: {Pán váš najlepšie vie, čo v dušiach vašich je a ak ste zbožní, On veru ku kajúcníkom je odpúšťajúci} {17:25}, Imám Sádiq (pmsn) povedal: „To sú tí, ktorí veľa uctievajú a často oľutujú.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 92, Hadís 527

Abi Basír sa opýtal Imáma Sádiqa (pmsn) na množstvo uctievania, ktoré jedného kvalifikuje na to byť nazývaný „uctievač.“ Imám Sádiq (pmsn) povedal: „Je dôležité mať dobrý úmysel uctievania Boha.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 95, Hadís 548

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Amirúl Muminín (pmsn) povedal: „Zdržanlivosť je jeden zo spôsobov na zlepšenie náboženskej etiky.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 96, Hadís 559

V Al-Mahasin je vyrozprávané, že Imám Sádiq (pmsn) povedal: „ Veriaci sa nebojí nikoho iba Boha a nevraví nič než pravdu.“
Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 99, Hadís 579